9.Sınıf TDB III. Ünite - İslam ve Hukuk - Test 1

9.Sınıf TDB III. Ünite - İslam ve Hukuk - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf TDB III. Ünite - İslam ve Hukuk - Test 1 CEVAPLARI

 1. Helal ve haramın belirlenmesinde temel kaynaklar nelerdir?

  A) Hadisler ve fıkhi kitaplar
  B) Kur'an-ı Kerim ve sünnet
  C) Kişisel görüşler ve toplumun adetleri
  D) Bilimsel araştırmalar ve deneyler
  E) Felsefi akımlar ve mezhep farklılıkları

 2. Cevap: B Açıklama:

  Helal ve haramın temel kaynakları Kur'an ve sünnettir. 3. "Adalet mülkün temelidir." sözünün anlamı nedir?

  A) Adil olmayan devletler uzun ömürlü olur.
  B) Adalet, toplum düzeni için gereklidir.
  C) Adaletin uygulanması zordur.
  D) Adalet herkes için eşit değildir.
  E) Adaletin sağlanması kolaydır.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Adalet, toplumsal düzenin sağlanması için hayati önem taşır. 5. İslam hukukunda suçun cezası nasıl belirlenir?

  A) Suçun şahsiliğine göre
  B) Suç işleyenin yaşına ve cinsiyetine göre
  C) Suçun işlendiği zamana ve yere göre
  D) Toplumun tepkisine göre
  E) Suçun niteliğine göre

 6. Cevap: E Açıklama:

  Ceza, suçun niteliğine ve şahsiyetine göre belirlenir. 7. Suç ve ceza arasındaki denge nasıl gözetilir?

  A) Suç her zaman cezalandırılmalıdır.
  B) Ceza, suçun ağırlığına uygun olmalıdır.
  C) Ceza, kişinin sosyal statüsüne göre değişmelidir.
  D) Ceza, suçun mağdurunu memnun etmelidir.
  E) Ceza, suçun nedenlerine bakılmaksızın uygulanmalıdır.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Suçun niteliği ve kişinin kusur derecesi, cezanın ağırlığını belirler. 9. Suç şahsiliği ilkesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Suçlu kişinin yakınları da ceza alır.
  B) Kişi yalnızca kendi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır.
  C) Suçlu, ailesinin desteğiyle daha fazla ceza alır.
  D) Suçun mağduru, suçlunun yakınlarına zarar verebilir.
  E) Suçlu, işlediği suçun bedelini ömür boyu öder.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Herkes kendi eylemlerinden sorumludur ve başkalarının suçlarından dolayı cezalandırılamaz. 11. Nefsi müdafaa kavramı hangi durumlarda geçerlidir?

  A) Kişinin kendisini veya başkalarını korumak için yaptığı eylemler
  B) Kişinin haksızlığa uğradığı durumlarda yaptığı eylemler
  C) Kişinin öfke veya intikam duygularıyla yaptığı eylemler
  D) Kişinin çıkarlarını korumak için yaptığı eylemler
  E) Kişinin mallarını korumak için yaptığı eylemler

 12. Cevap: A Açıklama:

  Nefsi müdafaa, can veya mal güvenliğini korumak için gereklidir. 13. Kamu yararı kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Kamu yararı, yalnızca devletin çıkarlarını içerir.
  B) Kamu yararı, herkesin yararına olan şeyleri ifade eder.
  C) Kamu yararı, bireysel çıkarların üzerindedir.
  D) Kamu yararı, sürekli değişen bir kavramdır.
  E) Hepsi doğrudur.

 14. Cevap: E Açıklama:

  Kamu yararı, tüm seçeneklerde ifade edilen unsurları içerir. 15. İnsanların arasındaki anlaşmazlıkları çözmede hangi kurallar kullanılmalıdır?

  A) Kişisel kanaatler       B) Toplumun gelenekleri   
  C) Hukuki yollar           D) Şans ve kader          
  E) Güç ve otorite                                    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Anlaşmazlıklar, hukukun öngördüğü kurallar çerçevesinde çözülmelidir. 17. Dinimizde oyun ve eğlence anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yasaklanmıştır?

  A) Zekâ oyunları
  B) Spor müsabakaları
  C) Kumar oynamak
  D) Bilgi ve yetenek yarışmaları
  E) Beceri gerektiren oyunlar

 18. Cevap: C Açıklama:

  Kumar oynamak, emeğe dayanmayan ve başkalarının malını haksız yere elde etmeyi içerir. 19. Hangi şartlarda haram kılınmış fiiller mübah hale gelir?

  A) Kişi çok zenginleşirse
  B) Kişi çok fakirleşirse
  C) Kişi zaruret içinde kalırsa
  D) Kişi işlediği suçu itiraf ederse
  E) Kişi kefaret öderse

 20. Cevap: C Açıklama:

  Zaruret, haram fiilleri geçici olarak mübah kılar. 21. İslam hukukunda had cezaları hangi niteliktedir?

  A) Allah hakkı olarak yerine getirilir
  B) Kul hakkı olarak yerine getirilir
  C) Devlet tarafından verilir
  D) Kişi tarafından kendine verilir
  E) Hepsi yanlış

 22. Cevap: A Açıklama:

  Had cezaları, Allah'ın (c.c.) koyduğu sınırlara tecavüz edildiğinde uygulanır. 23. İslam hukukunda ceza belirlenirken hangi hususlar göz önünde bulundurulur?

  A) Suçun niteliği               B) Suç işleyenin yaşı          
  C) Suç işleyenin ruh sağlığı    D) Suçun işlendiği zaman       
  E) Hepsi doğrudur                                              

 24. Cevap: E Açıklama:

  Tüm seçeneklerde ifade edilen hususlar, ceza belirlemede dikkate alınır. 25. Kamu yararı gözetilmeyerek uygulanan bir eylemin sonucu ne olabilir?

  A) Topluma fayda sağlar      B) Topluma zarar verir      
  C) Bireysel hakları korur    D) Adaleti sağlar           
  E) Barışı tesis eder                                     

 26. Cevap: B Açıklama:

  Kamu yararı gözetilmediğinde, yapılan eylem toplumun zararına olur. 27. İslam hukukunun ilk temel kaynağı nedir?

  A) Sünnet    B) Kıyas    C) Kur'an    D) İcma    E) Örf    

 28. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an, Allah'ın emir ve yasaklarını içerir ve İslam hukukunun temel kaynağıdır. 29. Kıyas yoluyla hüküm çıkarmada kullanılan yöntem nedir?

  A) İstişare        B) Akıl yürütme   
  C) İstihare        D) Tefsir         
  E) Arkeoloji                         

 30. Cevap: B Açıklama:

  Kıyas, akıl yürütme yoluyla, benzer durumlar için benzer hükümler çıkarılmasını sağlar. 31. İslam hukukunda icmayı ortaya çıkaran unsur nedir?

  A) Peygamberin sözü            B) Müminlerin fikir birliği   
  C) Aklıselim                   D) Hadislerin yorumu          
  E) Fıkıh kitapları                                           

 32. Cevap: B Açıklama:

  İcma, Müslümanların büyük çoğunluğunun aynı konuda hemfikir olmasıyla oluşur. 33. Hukuk ve ahlak arasındaki ilişki nasıl tanımlanabilir?

  A) Hukuk ahlaktan bağımsızdır.
  B) Ahlak hukuktan daha önemlidir.
  C) Hukuk ahlaki ilkeleri destekler.
  D) Ahlak hukukun uygulanmasını engeller.
  E) Hukuk ve ahlak arasında hiçbir ilişki yoktur.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Hukuk, toplumda ahlaki davranışları tesis etmeyi amaçlar ve destekler. 35. Kamu yararının bir özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Toplumun çıkarına olmalıdır
  B) Bireysel hakları ihlal etmelidir
  C) Zararlı eylemleri içerebilir
  D) Adaletsizliği desteklemelidir
  E) Haksız kazancı teşvik etmelidir

 36. Cevap: A Açıklama:

  Kamu yararı, toplumun faydasına olan her şeyi içerir. 37. İslam hukukunda sünnetin önemi nedir?

  A) Kur'an'dan daha üstündür
  B) Kur'an'la eşittir
  C) Kur'an'ı yorumlamaya yardımcı olur
  D) Kur'an'ın emirlerini yürürlükten kaldırır
  E) Sadece ahlaki öğütler içerir

 38. Cevap: C Açıklama:

  Sünnet, Hz. Peygamber'in söz ve davranışlarıdır ve Kur'an'ı anlamada yardımcı olur. 39. İslam hukukunda kıyas kavramı ile ilgili doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yeni hükümler üretmeye izin verir
  B) Kur'an'ın hükümlerini değiştirir
  C) Sadece eski hükümler için geçerlidir
  D) İman şartlarını ortadan kaldırır
  E) İslam'ın temel ilkelerini yok eder

 40. Cevap: A Açıklama:

  Kıyas, Kur'an ve sünnette doğrudan belirtilmeyen konularda yeni hükümler çıkarmayı sağlar. 41. İcmanın İslam hukukundaki yeri nedir?

  A) Kur'an ve sünnetten daha üstündür
  B) Kur'an ve sünnetle eşittir
  C) Kur'an ve sünneti yorumlar
  D) Kur'an ve sünnetin hükümlerini değiştirir
  E) İslam inancının temelini oluşturur

 42. Cevap: C Açıklama:

  İcma, Müslümanların fikir birliği yoluyla Kur'an ve sünnetin hükümlerini yorumlamaya yardımcı olur. 43. Kamu yararı ile bireysel haklar arasındaki ilişki nasıl olmalıdır?

  A) Bireysel haklar kamu yararının üstünde olmalıdır
  B) Kamu yararı bireysel haklardan daha önemlidir
  C) Her ikisi de eşit derecede önemlidir
  D) Bireysel haklar kamu yararına feda edilebilir
  E) Kamu yararı bireysel hakları ihlal edemez

 44. Cevap: C Açıklama:

  Hem kamu yararı hem de bireysel haklar önemlidir ve mümkün olduğunca korunmalıdır. 45. İslam hukukunun amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsanları dünya hayatından uzaklaştırmak
  B) Toplumu düzensizliğe sürüklemek
  C) İnsanların iyilik ve güzelliğe ulaşmalarını sağlamak
  D) Hakaret ve iftirayı teşvik etmek
  E) Barış ve adaleti ortadan kaldırmak

 46. Cevap: C Açıklama:

  İslam hukuku, insanları dünya ve ahiret hayatında iyiliğe ve güzelliğe yönlendirmeyi amaçlar. 47. Hikmet kavramı ile ilgili doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cahilce davranışları önler
  B) İlim ve fıkıhtan farklıdır
  C) Adaleti sağlamaya yardımcı olur
  D) Bilgisizliği teşvik eder
  E) İslam inancının bir parçası değildir

 48. Cevap: A Açıklama:

  Hikmetli olmak, bilgelik sahibi olmak ve cahilce davranışlardan kaçınmaktır. 49. Ahlakın içsel bir dinamik olduğu söylenmesinin anlamı nedir?

  A) Kişinin kendi benliğiyle ilgilidir
  B) Topluma uyum sağlamaya yardımcı olur
  C) Hukuktan daha üstündür
  D) Sadece bireysel eylemleri etkiler
  E) İnanç temelli değildir

 50. Cevap: A Açıklama:

  Ahlak, kişinin kendi iç dünyasıyla ilgilidir ve vicdanlara hitap eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf TDB III. Ünite - İslam ve Hukuk - Test 1 Detayları

9.Sınıf TDB III. Ünite - İslam ve Hukuk - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf TDB III. Ünite - İslam ve Hukuk - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf TDB III. Ünite - İslam ve Hukuk - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf TDB III. Ünite - İslam ve Hukuk - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 9.sınıf temel dini bilgiler dersi İslam ve hukuk konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Helal ve haramı belirleyen otoriteyi açıklar.

Adaletin önemini kavrar.

İslam hukukundaki caydırıcılık ilkesini açıklar.

Ceza ve hukuk arasındaki ilişkiyi açıklar.

Suç ve sorumluluk ilişkisini açıklar.

Nefsi müdafaa kavramını açıklar.

Kamu yararı kavramını açıklar.

Adaletin sağlanması için gerekli hukuki yolları açıklar.

Oyun ve eğlence konusunda dinimizin yaklaşımını açıklar.

Zaruret prensibini açıklar.

İslam hukukunda had kavramını açıklar.

İslam hukukunda ceza belirleme kriterlerini açıklar.

Kamu yararı ve bireysel hakların dengesini anlamak

İslam hukukunun kaynaklarını bilmek

İslam hukukunun kıyas yöntemini anlamak

İslam hukukunun icma kavramını açıklamak

Hukuk ve ahlak arasındaki bağlantıyı kavramak

Kamu yararının önemini anlamak

İslam hukukunun sünnet kaynağını tanımlamak

İslam hukukunun kıyas yöntemini anlamak

İslam hukukunun icma kavramını açıklamak

Kamu yararı ve bireysel hakların dengesini anlamak

İslam hukukunun hedeflerini anlamak

Hikmet kavramını tanımlamak

Ahlakın

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf TDB III. Ünite - İslam ve Hukuk - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf TDB III. Ünite - İslam ve Hukuk - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 49 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 600 kere doğru, 277 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf TDB III. Ünite - İslam ve Hukuk - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf TDB III. Ünite - İslam ve Hukuk - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf TDB III. Ünite - İslam ve Hukuk - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf TDB III. Ünite - İslam ve Hukuk - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.