9.Sınıf Tarih V. Ünite - İslam Medeniyetinin Doğuşu - Test 1

9.Sınıf Tarih V. Ünite - İslam Medeniyetinin Doğuşu - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Tarih V. Ünite - İslam Medeniyetinin Doğuşu - Test 1 CEVAPLARI

 1. "Cahiliye Dönemi" teriminin kullanılmasının aşağıdaki nedenlerinden hangisi doğrudur?

  A) Bedeviler arasındaki kan davalarının yaygınlığı
  B) Arapların okuma yazma bilmemesinin çokluğu
  C) Mekke'nin merkezî bir devlet olmaması
  D) Kadınlara yönelik kötü tutumların sergilenmesi
  E) Putlara tapılmanın yaygın olması

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cahiliye Dönemi, Arapların okuma yazma bilmemesinin yaygın olduğu ve medeniyet bakımından geri kaldığı bir dönemi ifade eder. 3. Cahiliye Dönemi'nde Arabistan Yarımadası'nda en belirgin geçim kaynağı hangisiydi?

  A) Hayvancılık    B) Ticaret    C) Tarım    D) Madencilik    E) Turizm    

 4. Cevap: B Açıklama:

  Arabistan Yarımadası'nda ticaret, zenginliği ve ekonomik gelişimi sağlayan en önemli geçim kaynağıydı. 5. z. Muhammed'in Hilfu'l-Fudul Anlaşması'na katılmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Müşriklerin haksızlıklarına karşı mazlumları korumak
  B) Siyasi güç elde etmek
  C) Medine'de ticaret yapmak
  D) Ünlü olmak
  E) Maddi çıkar sağlamak

 6. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed, adaletsizliğe ve zulme karşı duran Hilfu'l-Fudul Anlaşması'nın amaçlarını desteklemiştir. 7. Medine Sözleşmesi'nin amacı aşağıdakilerden hangisiydi?

  A) Medine'yi bir İslam devleti olarak ilan etmek
  B) Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında barış ve iş birliği sağlamak
  C) Mekke'deki müşriklere karşı savaş planlamak
  D) Yahudilere şehri terk etmelerini emretmek
  E) Medine'deki kabileler arasındaki çatışmaları çözmek

 8. Cevap: B Açıklama:

  Medine Sözleşmesi, Medine'de yaşayan farklı inançlara sahip topluluklar arasındaki barışı ve uyumu düzenleyen bir anlaşmaydı. 9. Hudeybiye Antlaşması hangi yıl yapılmıştır?

  A) 625    B) 627    C) 628    D) 629    E) 630    

 10. Cevap: C Açıklama:

  Metinde Hudeybiye Antlaşması'nın 628 yılında yapıldığı belirtilmektedir. 11. Tebük Seferi sırasında hangi olay meydana gelmiştir?

  A) Mekke'nin fethi     B) Uhud Savaşı        
  C) Huneyn Savaşı       D) Taif'in fethi      
  E) Bizans ile savaş                          

 12. Cevap: E Açıklama:

  Metinde Tebük Seferi sırasında Bizans'ın Arabistan üzerine sefer düzenleyeceği söylentisinin yayıldığı belirtilmektedir. 13. Hz. Ebu Bekir döneminde yapılan aşağıdaki savaşlardan hangisi Suriye'nin fethi için önemliydi?

  A) Yermük Savaşı      B) Kâdisiye Savaşı   
  C) Nihâvend Savaşı    D) Ecnâdeyn Savaşı   
  E) Celûlâ Savaşı                           

 14. Cevap: D Açıklama:

  Ecnâdeyn Savaşı, 634 yılında Suriye'nin fethi için açılan bir savaştı ve Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. 15. Hz. Ömer döneminde aşağıdaki bölgelerden hangisi fethedildi?

  A) Mısır           B) İran           
  C) Azerbaycan      D) Kuzey Afrika   
  E) Hepsi                             

 16. Cevap: E Açıklama:

  Hz. Ömer döneminde Mısır, İran, Azerbaycan ve Kuzey Afrika bölgeleri Müslümanlar tarafından fethedildi. 17. Hz. Ömer Dönemi'nde gerçekleştirilen önemli icraatlardan biri hangisidir?

  A) Asrî ordu ve ordugâh şehirlerin kurulması
  B) Hicrî takvimin düzenlenmesi
  C) Orta Doğu'nun büyük bir kısmının feth edilmesi
  D) İslam Devleti'nin beytülmal sisteminin oturtulması
  E) Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi

 18. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Ömer Dönemi'nde, İslam Devleti'nin teşkilatlanması ve ordu müessesesinin sistemleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde ilk düzenli ordu ve ordugâh şehirler kurulmuştur. 19. Emevi Devleti'nin ilk halifesi kimdir?

  A) Muaviye               B) Hz. Hüseyin          
  C) Ömer bin Abdülaziz    D) Hz. Ebubekir         
  E) Hz. Osman                                     

 20. Cevap: A Açıklama:

  Emevi Devleti'nin kurucusu ve ilk halifesi Muaviye'dir. 21. Abbasiler Dönemi'nde Avrupa'da İslamiyet'in yayılmasında önemli bir rol oynayan devlet hangisidir?

  A) Endülüs Emevi Devleti     B) Fatımi Devleti           
  C) Selçuklu Devleti          D) Gazneli Devleti          
  E) Büyük Selçuklu Devleti                                

 22. Cevap: A Açıklama:

  Abbasiler Dönemi'nde İspanya ve Portekiz topraklarına hâkim olan Endülüs Emevi Devleti, Avrupa'daki Müslüman nüfusun artmasına ve İslamiyet'in yayılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. 23. Abbasilerde hangi kavimler arasında çatışmalar çıkmıştır?

  A) Araplar ve İranlılar         B) Araplar ve Türkler          
  C) Araplar ve Hristiyanlar      D) İranlılar ve Türkler        
  E) Hristiyanlar ve Yahudiler                                   

 24. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Abbasilerde Araplar ve İranlılar arasında çatışmalar çıktığı belirtilmektedir. 25. Emevilerde avam tabakasına mensup olan gruplar hangileridir?

  A) Halifenin yakınları ve vezirler
  B) Esnaf, çiftçiler ve askerler
  C) Kadılar ve âlimler
  D) Kâtipler ve Emirler
  E) Zimmiler

 26. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, avam tabakasına mensup grupların esnaf, çiftçiler ve askerler olduğu belirtilmektedir. 27. Emevi Devleti'nde uygulanan ve fetih hareketlerine öncelik verilen politika hangisidir?

  A) Mevali siyaseti
  B) Saltanat sistemi
  C) Fetih hareketleri
  D) Merkezî otorite
  E) Türk askerlerinin kullanımı

 28. Cevap: C Açıklama:

  Emevi Devleti, fetih hareketlerine büyük önem vermiş ve bu amaçla geniş çaplı askeri seferler düzenlemiştir. 29. Abbasi Devleti'nde oluşturulan ve devlet içindeki iktidar mücadelelerini önlemeyi amaçlayan kurum hangisidir?

  A) Divân-ı mezalim     B) Emirü'l-ümeralık   
  C) Vezirlik            D) Onlu sistem        
  E) Türk askerleri                            

 30. Cevap: B Açıklama:

  Emirü'l-ümeralık, Abbasi Devleti'nde halifenin tek yetkili vekili olarak görev yapmış ve devletin iç ve dış işlerinden sorumlu olmuştur. 31. Mısır'da ilk Türk devletini kuran hükümdar kimdir?

  A) Muhammed b. Tuğç     B) Selahaddin Eyyubi   
  C) Ahmet bin Tolun      D) Aybek               
  E) I. Baybars                                  

 32. Cevap: C Açıklama:

  Ahmet bin Tolun, 868'de Mısır'da Tolunoğulları Devleti'ni kuran Türk hükümdardır. 33. Memlûklular Devleti'nin kurulmasının nedeni nedir?

  A) Abbasi Devleti'nin zayıflaması
  B) Eyyubi Devleti'nin parçalanması
  C) Moğol istilasının İslam dünyasına tehdit oluşturması
  D) Fâtımiler Devleti'nin yıkılması
  E) Haçlıların Doğu Akdeniz'de ilerlemesi

 34. Cevap: B Açıklama:

  Memlûklular, Eyyubi Devleti'nin parçalanması sonucunda Eyyubi ordusundaki Türk asıllı azatlı emirler tarafından kurulmuştur. 35. İslam Medeniyeti'nin önemli özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İlim medeniyeti olması       B) Savaş medeniyeti olması     
  C) Ticaret medeniyeti olması    D) Ziraat medeniyeti olması    
  E) Sanat medeniyeti olması                                     

 36. Cevap: A Açıklama:

  İslam Medeniyeti, bilgi ve ilim üzerine kurulu bir medeniyetti. 37. İmam Gazali'nin düşünce sistemine göre kişi için en önemli olan şey hangisidir?

  A) Taklit             B) Şüphe             
  C) Mezhepçilik        D) Gelenekselcilik   
  E) Dogmacılık                              

 38. Cevap: B Açıklama:

  Gazali, gerçeğe ulaşmak için şüphe etmenin gerekli olduğunu savunmuş, şüphenin akıl yürütmenin ve doğru bilgiye ulaşmanın ilk adımı olduğunu vurgulamıştır. 39. İbn Sina'nın bilimsel çalışmalarının temeli hangi ilkeye dayanıyordu?

  A) Geleneksel otorite      B) Deney ve gözlem        
  C) Dinî inanç              D) Aristo'nun felsefesi   
  E) Hint mistisizmi                                   

 40. Cevap: B Açıklama:

  İbn Sina, bilimsel çalışmalarında deney ve gözleme büyük önem vermiş, Aristo'nun rasyonel yaklaşımını benimsemiştir. 41. İslam Medeniyeti'nde hangi sanat dalı resimleme ve süslemede özgün bir anlayışa sahiptir?

  A) Hat               B) Tezhip           
  C) Minyatür          D) Arabesk          
  E) Heykeltıraşlık                        

 42. Cevap: D Açıklama:

  İslam medeniyetinde arabesk, resimleme ve süslemede kullanılan, kendine özgü bir sanat anlayışına sahiptir. 43. Gazali'nin bilimsel çalışmalarında odak noktası hangisidir?

  A) Dini inançların analizi
  B) İnsan eylemlerinin ahlaki değerlendirmesi
  C) Felsefi kavramların tartışılması
  D) Doğa bilimlerinin deneysel araştırılması
  E) Antik Yunan düşüncesinin yorumlanması

 44. Cevap: B Açıklama:

  Gazali'nin bilimsel çalışmaları, özellikle insan eylemlerinin ahlaki değerlendirmesi üzerine odaklanmıştır. 45. Beytü'l-Hikme'nin bilimsel gelişmelere katkısı nedir?

  A) Yunan, Mısır, Hint ve İran gibi uygarlıkların eserlerini Arapçaya kazandırmıştır.
  B) Sadece İslam bilim insanlarının çalışmasına izin vermiştir.
  C) Batlamyus'un keşiflerini reddetmiştir.
  D) Bilimsel deneyleri yasaklamıştır.
  E) Kilisenin baskısından korunmuştur.

 46. Cevap: A Açıklama:

  Beytü'l-Hikme, Yunan, Mısır, Hint ve İran uygarlıklarına ait eserlerin Arapçaya çevrildiği ve bilimsel düşüncenin geliştirildiği bir araştırma merkezidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Tarih V. Ünite - İslam Medeniyetinin Doğuşu - Test 1 Detayları

9.Sınıf Tarih V. Ünite - İslam Medeniyetinin Doğuşu - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Tarih V. Ünite - İslam Medeniyetinin Doğuşu - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Tarih V. Ünite - İslam Medeniyetinin Doğuşu - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Tarih V. Ünite - İslam Medeniyetinin Doğuşu - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Tarih V. Ünite - İslam Medeniyetinin Doğuşu - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
  1. Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder.
  2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arabistan Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.
  3. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar.
  4. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.
  5. Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri kavrar.

Ayrıca 9.sınıf tarih dersi V. ünite İslam medeniyetinin doğuşu konusu test soruları 1, müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

İslamiyet öncesi Arabistan'ın özelliklerini kavramak

İslamiyet öncesi Arabistan'ın ekonomik yapısını anlamak H

İslam Medeniyeti'nin temel ilkelerini kavramak

Medine Sözleşmesi'nin önemini ve provisionslarını anlamak

İslamiyet'in doğuş döneminde yapılan önemli anlaşmaları açıklayabilme

İslamiyet'in doğuş döneminde yapılan önemli seferleri tanımlayabilme

İslam tarihindeki fetihlerin önemini kavramak.

İslam Devleti'nin coğrafi yayılımını ve fetihlerin önemini kavramak.

İslamiyet'in Doğuşu ve İslam Devleti'nin Kurulması konusunu anlama

Emevi Devleti'nin tarihsel arka planını anlama.

Abbasiler Dönemi'nde İslamiyet'in yayılma sürecindeki farklı devletlerin rollerini kavrama.

İslam Devletleri ve Toplum Yapısı (9.4)

İslam Devletleri ve Toplum Yapısı (9.4)Soru 1

Emeviler Dönemi'nin temel özelliklerini anlamak

Abbasiler Dönemi'nin kurumsal yapısını kavramak

5.1.1. Türk-İslam Devletlerinin Ortaya Çıkışı

5.1.3. Memlûklular DevletiSoru 1

İslam Medeniyeti'nin temel özelliklerini kavramak.

İmam Gazali'nin şüphe konusundaki görüşlerini kavrayabilmek.

İbn Sina'nın bilimsel yöntemini anlayabilmek.Soru 1

İslam Medeniyeti'nin sanattaki özgün anlayışını kavramak.

Gazali'nin bilim anlayışını ve ahlak felsefesini kavramak.

Beytü'l-Hikme'nin İslam bilim medeniyetindeki rolünü anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Tarih V. Ünite - İslam Medeniyetinin Doğuşu - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Tarih V. Ünite - İslam Medeniyetinin Doğuşu - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 20 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 101 kere doğru, 59 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Tarih V. Ünite - İslam Medeniyetinin Doğuşu - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Tarih V. Ünite - İslam Medeniyetinin Doğuşu - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Tarih V. Ünite - İslam Medeniyetinin Doğuşu - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Tarih V. Ünite - İslam Medeniyetinin Doğuşu - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri