9.Sınıf Tarih III. Ünite - Orta Çağ'da Dünya - Test 3

9.Sınıf Tarih III. Ünite - Orta Çağ'da Dünya - Test 3 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Tarih III. Ünite - Orta Çağ'da Dünya - Test 3 CEVAPLARI

 1. Orta Çağ'da hangi siyasi oluşum, monarşinin bir çeşidi olup yönetimin miras yoluyla değil kişiler tarafından ele geçirildiğiyle bilinir?

  A) Bizans İmparatorluğu    B) Sasani İmparatorluğu   
  C) Otokrasi                D) Çin İmparatorluğu      
  E) Moğol İmparatorluğu                               

 2. Cevap: C Açıklama:

  Otokrasi, yönetimin miras yoluyla değil, kişiler tarafından ele geçirildiği bir monarşi türüdür. 3. Hangisi Moğolların göçebe yaşam tarzının istilalarda başarılı olmalarına katkı sağlayan bir faktördür?

  A) Ata binmekte ustalık
  B) Yerleşik bir kültüre sahip olmak
  C) Büyük bir nüfus yoğunluğuna sahip olmak
  D) Gelişmiş bir teknolojiye sahip olmak
  E) Güçlü bir deniz filosuna sahip olmak

 4. Cevap: A Açıklama:

  Moğolların ata binmekte ustalığı, savaşta üstünlük sağlamalarına ve rakiplerine ani ve yıkıcı baskınlar düzenlemelerine olanak sağlamıştır. 5. Konfüçyüs öğretisi, hangi siyasi oluşumun sosyo-ekonomik yapısını şekillendirmede etkili olmuştur?

  A) Bizans İmparatorluğu    B) Moğol İmparatorluğu    
  C) Çin İmparatorluğu       D) Sasani İmparatorluğu   
  E) Abbasi Halifeliği                                 

 6. Cevap: C Açıklama:

  Konfüçyüs öğretisi, ahlaki prensiplerle toplumun iyileştirilmesini ve mutluluğu sağlamayı hedeflemiş ve Çin toplumunda liyakate dayalı bir sistemin gelişmesine katkıda bulunmuştur. 7. Hangisi Orta Çağ'da güçlü bir orduya sahip ancak askeri güç kullanmaktan ziyade çevresindeki devletleri ekonomik yaptırımlar yoluyla kontrol etmeyi tercih eden siyasi oluşumdur?

  A) Çin İmparatorluğu       B) Bizans İmparatorluğu   
  C) Sasani İmparatorluğu    D) Moğol İmparatorluğu    
  E) Abbasi Halifeliği                                 

 8. Cevap: A Açıklama:

  Çin İmparatorluğu, askeri gücünü çevresindeki devletleri ekonomik yaptırımlar yoluyla kontrol etmek için kullanmayı tercih etmiştir. 9. Orta Çağ'daki hangi siyasi oluşumun ekonomisi, topraktan alınan vergilere dayanmaktaydı?

  A) Bizans İmparatorluğu    B) Sasani İmparatorluğu   
  C) Çin İmparatorluğu       D) Moğol İmparatorluğu    
  E) Abbasi Halifeliği                                 

 10. Cevap: B Açıklama:

  Sasani İmparatorluğu, ekonomisini topraktan alınan vergilere dayandırmış ve bu vergilerle ticaretin gelişmesine yönelik yatırımlar yapmıştır. 11. Tarımın gelişmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik fazlalık hangi ihtiyacı doğurmuştur?

  A) Yeni mesleklerin ortaya çıkması
  B) Eğitim sisteminin kurulması
  C) Şehirlerin kurulması
  D) Toplumsal sınıfların oluşması
  E) Ordu sisteminin geliştirilmesi

 12. Cevap: D Açıklama:

  Artı ürünün depolanması ve dağıtılması, toplumda sınıfların oluşmasını gerektirmiştir. 13. Feodalite döneminde köylülerin durumu nasıldı?

  A) Toprak sahibiydiler ve bağımsızdılar.
  B) Serfti ve derebeyine bağlıydılar.
  C) Hür vatandaşlardı ve vergiler ödüyorlardı.
  D) Köleydiler ve sahiplerine hizmet etmek zorundaydılar.
  E) Zümreler halinde örgütlenmişlerdi.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Feodalitede köylüler, derebeyine bağlı serflerdi ve toprağı terk etme hakları yoktu. 15. İlk çağlarda vergi toplama şekillerinden biri hangisi değildir?

  A) Emek yoluyla ödeme
  B) Ayni ödeme
  C) Nakdî ödeme
  D) Ticaret üzerinden vergilendirme
  E) Toprak üzerinden vergilendirme

 16. Cevap: D Açıklama:

  Ticaret üzerinden vergilendirme, ilk çağlarda yaygın bir vergi toplama yöntemi değildir. 17. İpek Yolu'nun Çin'den Avrupa'ya uzanan bir kolunun geçtiği yerlerden biri hangisidir?

  A) Suriye    B) Mısır    C) İran    D) Hindistan    E) Rusya    

 18. Cevap: C Açıklama:

  İpek Yolu'nun bir kolu İran üzerinden Anadolu topraklarına girerek Avrupa'ya uzanmıştır. 19. Kervansarayların amacı neydi?

  A) Ticaret yapılması
  B) Askerlerin konaklaması
  C) Kervanların güvenliği ve konaklaması
  D) Hanedana ait hazinelerin saklanması
  E) Toplantı ve eğlence amaçlı kullanılması

 20. Cevap: C Açıklama:

  Kervansaraylar, kervanların güvenliği ve konaklaması için ana yol kenarında tesis edilirdi. 21. Orta Çağ'da ilk para hangi metalden basılmıştır?

  A) Bronz    B) Bakır    C) Altın    D) Demir    E) Gümüş    

 22. Cevap: C Açıklama:

  Orta Çağ'da ilk para genellikle altın ve gümüşten basılmıştır. 23. Hangi ticaret yolu, Don Nehri'nin denize döküldüğü yerden Altaylara kadar uzanırdı?

  A) İpek Yolu       B) Kürk Yolu      
  C) Baharat Yolu    D) Kral Yolu      
  E) Deniz Yolu                        

 24. Cevap: B Açıklama:

  Kürk Yolu, Don Nehri'nin denize döküldüğü yerden Altaylara kadar uzanıyordu. 25. Hangisi Orta Çağ'da Avrupalıların kullandığı bir askerî örgütlenmedir?

  A) Feodalizm                B) Onlu sistem             
  C) Şehir devletleri         D) Savaş ağaları sistemi   
  E) Meritokrasi                                         

 26. Cevap: A Açıklama:

  Feodalizm, Orta Çağ Avrupası'nda kral ve soylu şövalyeler arasındaki askerî ilişkileri düzenleyen bir sistemdi. 27. Orta Doğu'daki atlı okçularla Batılı atlı okçular arasındaki temel fark nedir?

  A) Kullanılan silahların kalitesi
  B) Atların hızı ve çevikliği
  C) Disiplin düzeyi
  D) Giysilerinin rengi
  E) Muharebe taktikleri

 28. Cevap: B Açıklama:

  Müslüman ve Türk atlı okçuları, Batılı atlı okçulardan daha hızlı ve esnekti, çünkü atlarının hızı ve çevikliği daha fazlaydı. 29. Bizans ordusunun temel unsurları nelerdi?

  A) Yalnızca merkez kuvvetleri
  B) Merkez kuvvetleri, eyalet askerleri, yardımcı kuvvetler ve ücretli askerler
  C) Yalnızca ücretli askerler
  D) Piyadeler, süvariler ve denizciler
  E) Topçular, tüfekçiler ve mühendisler

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bizans ordusu, merkez kuvvetleri, eyalet askerleri, tabi devletlerden gelen yardımcı kuvvetler ve ücretli askerlerden oluşuyordu. 31. Avrupa'da daimî orduların kurulmaya başlandığı yüzyıl hangisidir?

  A) XIII. yüzyıl    B) XIV. yüzyıl    
  C) XV. yüzyıl      D) XVI. yüzyıl    
  E) XVII. yüzyıl                      

 32. Cevap: B Açıklama:

  XIV. yüzyıldan itibaren Avrupa devletleri, sürekli asker bulunduran daimî ordular kurmaya başladılar. 33. Roma Hukuku'nun ilk temelini oluşturan kanunlar hangisidir?

  A) Justinianus Kanunları    B) 12 Levha Kanunları      
  C) Cengiz Han Yasası        D) Türk Kanunnamesi        
  E) Hammurabi Yasaları                                  

 34. Cevap: B Açıklama:

  Roma Hukuku, 12 Levha Kanunları ile yazılı hâle getirilmiştir. 35. Justinianus Kanunları'nda suç ve ceza sisteminin amacı nedir?

  A) Suçluyu cezalandırmak
  B) Suçluyu arındırmak ve caydırmak
  C) Suçlunun masumiyetini kanıtlamak
  D) Suçun yayılmasını önlemek
  E) Toplumda huzur ve düzeni sağlamak

 36. Cevap: B Açıklama:

  Justinianus Kanunları'nda suç ve ceza sisteminin amacı, suçluyu arındırmak, iyileştirmek ve caydırmaktır. 37. Cengiz Han Yasası'nın kaynağı nedir?

  A) Sadece Cengiz Han'ın koyduğu kurallar
  B) Türk ve Moğol törelerinin yazılı hâli
  C) Çin hukukunun uyarlaması
  D) İslami hukukun etkisi
  E) Roma Hukuku'nun örnek alınması

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cengiz Han Yasası, nesilden nesile aktarılan Türk ve Moğol törelerinin yazılı hâle getirilerek düzenlenmiş şeklidir. 39. Roma Hukuku'nda aile kurumu hangi temele oturtulmuştur?

  A) Geleneksel töreler    B) Dini inançlar        
  C) Ekonomik çıkarlar     D) Siyasi düzen         
  E) Askeri hiyerarşi                              

 40. Cevap: B Açıklama:

  Justinianus Kanunları'nda aile kurumu ve evlilik, dini bir temele oturtulmuştur. 41. Justinianus Kanunları'nda miras hukuku ile ilgili düzenlemeler günümüzde hangi hukuk sisteminin temelini oluşturmaktadır?

  A) Anglo-Sakson hukuku     B) Kıta Avrupası hukuku   
  C) İslam hukuku            D) Uzak Doğu hukuku       
  E) Latin Amerika hukuku                              

 42. Cevap: B Açıklama:

  Justinianus Kanunları'ndaki miras hukuku düzenlemeleri, günümüzde Kıta Avrupası hukuk sisteminin temelini oluşturmaktadır. 43. Moğol hanedanları tarafından uygulanan hukuk sistemi hangisidir?

  A) Justinianus Kanunları    B) Cengiz Yasası           
  C) Kanunnameler             D) Aile ve iş akitleri     
  E) Ceza infaz yöntemleri                               

 44. Cevap: A Açıklama: 45. Hukuk kurallarının şekillenmesinde kullanılan temel ölçüt nedir?

  A) Toplumun karmaşıklığı      B) Kişilerin istekleri       
  C) Hükümdarın gücü            D) Kültürel ve sosyal yapı   
  E) Coğrafi konum                                           

 46. Cevap: D Açıklama: 47. Evrensel hukuk ilkeleri hangi şekilde ortaya çıkmıştır?

  A) Farklı toplumların yasal düzenlemelerinin birleşmesiyle
  B) İnsanoğlunun hukuk anlayışının gelişmesiyle
  C) Dini inançların hukuki sisteme aktarılmasıyla
  D) Savaşlar ve göçler sonucunda
  E) Teknolojik ilerleme sayesinde

 48. Cevap: B Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Tarih III. Ünite - Orta Çağ'da Dünya - Test 3 Detayları

9.Sınıf Tarih III. Ünite - Orta Çağ'da Dünya - Test 3 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Tarih III. Ünite - Orta Çağ'da Dünya - Test 3 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Tarih III. Ünite - Orta Çağ'da Dünya - Test 3 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Tarih III. Ünite - Orta Çağ'da Dünya - Test 3 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Tarih III. Ünite - Orta Çağ'da Dünya - Test 3 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
  1. Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder.
  2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arabistan Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.
  3. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar.
  4. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.
  5. Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri kavrar.

Ayrıca 9.sınıf III. ünite orta çağda dünya konusu test soruları 3, mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Orta Çağ siyasi oluşumlarının özelliklerini kavramak

Coğrafyanın siyasi oluşumların başarısına etkisini incelemek

Farklı kültürlerin siyasi oluşumları üzerindeki etkisini anlamak

Siyasi oluşumların dış ilişkilerini ve diplomatik politikalarını araştırmak

Ekonomik yapıların siyasi oluşumları nasıl şekillendirdiğini analiz etmek

Ekonomik faaliyetlerin sosyal sonuçlarını anlama

Feodalitenin köylü sınıfına etkilerini anlama

İlk çağ toplumlarında vergi sistemlerini anlama

9.6.2. İpek Yolu'nun güzergahını ve önemini açıklar.

9.6.3. Ticaret yolları üzerinde yer alan konaklama ve ticaret mekanlarını açıklar.

9.6.4. Orta Çağ'da paranın tarihçesini açıklar.

9.6.2. İpek Yolu'nun güzergahını ve önemini açıklar.

Orta Çağ Avrupa'sında askerî düzenleri anlamak

Orta Doğu ve Batı arasındaki askerî farklılıkları kavramak

Bizans ordusunun yapısını anlamak

Avrupa ordularındaki değişimleri takip etmek

Hukuki düzenlemelerin tarihsel gelişimini anlamak

Hukuki sistemlerdeki suç ve ceza uygulamalarını karşılaştırmak

Farklı uygarlıkların hukuki sistemlerini değerlendirmek

Aile yapılarının hukuki yönlerini anlamak

Farklı hukuk sistemlerinin miras hukuku kurallarını karşılaştırmak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Tarih III. Ünite - Orta Çağ'da Dünya - Test 3 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Tarih III. Ünite - Orta Çağ'da Dünya - Test 3 Testi İstatistikleri

Bu sınav 19 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 118 kere doğru, 170 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Tarih III. Ünite - Orta Çağ'da Dünya - Test 3 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Tarih III. Ünite - Orta Çağ'da Dünya - Test 3 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Tarih III. Ünite - Orta Çağ'da Dünya - Test 3 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Tarih III. Ünite - Orta Çağ'da Dünya - Test 3 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri