9.Sınıf Tarih II. Ünite Test 1

9.Sınıf Tarih II. Ünite Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Tarih II. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Hangi medeniyetler yazının taşınabilirliğini artırmıştır?

  A) Sümerler            B) Hititler           
  C) Mısırlılar          D) Bergama Krallığı   
  E) Çin medeniyeti                            

 2. Cevap: D Açıklama:

  Bergama Krallığı'nda parşömenlerin birleştirilerek kitap haline getirilmesi, yazının taşınabilirliğini artırmıştır. 3. Hangi medeniyet MÖ 3200'de yazıyı bulmuştur?

  A) Hintler    B) Mısırlılar    C) Yunanlar    D) Sümerler    E) İranlılar    

 4. Cevap: D Açıklama:

  Yazının icadı, MÖ 3200'de Sümerler tarafından gerçekleştirilmiştir. 5. Hangi dönemde Roma İmparatorluğu resmi olarak Hristiyanlığını kabul etmiştir?

  A) MÖ 753          B) MÖ 1260-1250   
  C) MÖ 680          D) MS 313         
  E) MÖ 359                            

 6. Cevap: D Açıklama:

  MS 313'te Milano Fermanı ile Roma İmparatorluğu resmi olarak Hristiyanlığı kabul etti. 7. Hangi medeniyet MÖ 550'de parayı kullanmaya başlamıştır?

  A) Hintler    B) Yunanlar    C) Çinliler    D) Mısırlılar    E) Lidyalılar    

 8. Cevap: E Açıklama:

  MÖ 550'de Lidyalılar, ilk madeni parayı kullanmaya başlamıştır. 9. Hangi medeniyet, MÖ 2375'te tarihte bilinen ilk yazılı kanunları çıkarmıştır?

  A) Persler               B) Hintler              
  C) Roma İmparatorluğu    D) Babiller             
  E) Asurlular                                     

 10. Cevap: D Açıklama:

  Kral Hammurabi tarafından MÖ 2375'te yazılan Hammurabi Kanunları, tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar arasında yer almaktadır. 11. Hint medeniyetinde, hangi matematiksel kavram ilk defa kullanılmıştır?

  A) Üslü sayılar          B) Onluk sayı sistemi   
  C) Geometri              D) Sıfır                
  E) Kesirler                                      

 12. Cevap: D Açıklama:

  Hint medeniyetinde matematikçiler, sıfırı ilk defa kullanmışlardır. 13. Fenikeliler hangi alfabeyi icat etmişlerdir?

  A) Latin alfabesi       B) Çivi yazısı         
  C) Hiyeroglif yazısı    D) Yunanca alfabesi    
  E) Fenike alfabesi                             

 14. Cevap: E Açıklama:

  Fenikeliler, ticaret faaliyetleri sayesinde çivi yazısı ve hiyeroglifin yerine Fenike alfabesini icat etmişlerdir. Bu alfabeyi Yunanlılar ve Romalılar geliştirerek bugünkü Latin alfabesini oluşturmuşlardır. 15. Anadolu'nun hangi medeniyeti madenî parayı (sikke) ilk defa basmıştır?

  A) Hititler    B) Frigler    C) Lidyalılar    D) Urartular    E) İyonyalılar    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Lidyalılar, insanlık tarihinde ilk kez madenî parayı (sikke) basmışlardır. 17. İnsanların yerleşik hayata geçiş süreci hangi aşamaları içerir?

  A) Avcılık-toplayıcılık, tarım, çobanlık, yerleşik hayat
  B) Tarım, göçebelik, avcılık-toplayıcılık, yerleşik hayat
  C) Tarım, yerleşik hayat, çobanlık, avcılık-toplayıcılık
  D) Çobanlık, avcılık-toplayıcılık, tarım, yerleşik hayat
  E) Göçebelik, yerleşik hayat, avcılık-toplayıcılık, tarım

 18. Cevap: A Açıklama:

  İnsanların yerleşik hayata geçiş süreci sırasıyla avcılık-toplayıcılık, tarım, çobanlık ve yerleşik hayat şeklinde ilerler. Tarımın öğrenilmesi yerleşik hayata geçişte önemli bir adımdır. 19. Göçebe ve yerleşik toplumlar arasındaki ilişkilerde temel farklılık nedir?

  A) Göçebeler yerleşik toplumları korur, yerleşikler ise göçebeleri saldırgan olarak görür.
  B) Göçebeler avcılıkla geçinirken, yerleşikler tarım ve hayvancılık yapar.
  C) Göçebeler büyük şehirlerde yaşarken, yerleşikler kırsal alanlarda yaşar.
  D) Göçebeler teknolojik gelişmelere açıktır, yerleşikler ise gelenekçidir.
  E) Göçebeler genellikle askeri güçlüdür, yerleşikler ise askeri olarak zayıftır.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Göçebeler genellikle avcılık ve hayvancılıkla geçinirken, yerleşik toplumlar tarım ve hayvancılıkla uğraşırlar. Bu, temel geçim kaynakları arasındaki farkı gösterir. 21. Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerinin temel sebeplerinden biri nedir?

  A) Savaş isteği
  B) Yerleşik hayata geçme isteği
  C) Çin ve Moğol baskısı
  D) Tarım ve tarım ürünleri
  E) Dini nedenler

 22. Cevap: C Açıklama:

  Türk topluluklarının Orta Asya'dan göç etmelerinin temel sebeplerinden biri, Çin ve Moğol baskısıdır. Bu baskılar, Türklerin Orta Asya'dan ayrılma kararını etkileyen faktörler arasında yer alır. 23. İklim değişiklikleri ve göçler arasındaki ilişki nasıldır?

  A) İklim değişiklikleri, genellikle göçlerin nedenlerinden biri değildir.
  B) İklim değişiklikleri, ekosistemlerin değişmesine neden olarak göçlere yol açabilir.
  C) İklim değişiklikleri, göçleri önler ve yerleşik hayata teşvik eder.
  D) İklim değişiklikleri, yalnızca tarımı etkiler, göçler üzerinde etkisi yoktur.
  E) İklim değişiklikleri, sadece deniz seviyesinin yükselmesine yol açar.

 24. Cevap: B Açıklama:

  İklim değişiklikleri, ekosistemlerin bozulmasına ve çeşitli doğal felaketlere yol açarak insanları yerinden edebilir ve göçlere neden olabilir. 25. İlk Çağ medeniyet havzalarında hangi terimler şehir devletlerini ifade eder?

  A) "Polis"    B) "Nom"    C) "Site"    D) "Kabileler"    E) "Colonae"    

 26. Cevap: A Açıklama:

  İlk Çağ medeniyet havzalarında "polis" terimi şehir devletlerini ifade eder. 27. İpek Yolu üzerinde etkin rol oynayan Soğdlar, hangi coğrafyada merkezi bir şehir inşa ettiler?

  A) Samarkand    B) İtalya    C) Hindistan    D) Girit    E) Çin    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Soğdlar, İpek Yolu üzerinde etkin rol oynamışlar ve merkezi Semerkant (Samarkand) şehrini inşa etmişlerdir. 29. Roma İmparatorluğu döneminde hangi iki yönetim biçimi yaşanmıştır?

  A) Cumhuriyet ve Oligarşi     B) Monarşi ve Cumhuriyet     
  C) Aristokrasi ve Tiranlık    D) Krallık ve Oligarşi       
  E) Demokrasi ve Monarşi                                    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Roma İmparatorluğu döneminde önce Monarşi, sonra da Cumhuriyet dönemleri yaşanmıştır. 31. Roma toplumunda patriciler kimleri temsil ediyordu?

  A) Soylular    B) Köleler    C) Plepler    D) İşçiler    E) Tiranlar    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Roma toplumunda patriciler, soylu sınıfı temsil ediyordu. 33. Mısır'da toprakları kullanma şekli nedir?

  A) Özel Mülkiyet     B) Kiracılık        
  C) Ortak Mülkiyet    D) Kolektif Tarım   
  E) Mezarlık                              

 34. Cevap: B Açıklama:

  Mısır'da toprakları kullananlar kiracıdır; topraklar firavunlara aittir ve kiracılar ürünler karşılığında kira öderler. 35. İlk Çağ medeniyetlerinde hangi sınıf çoğunluğu oluşturmuştur?

  A) Soylular        B) Din Adamları   
  C) Zanaatkârlar    D) Köleler        
  E) Tüccarlar                         

 36. Cevap: D Açıklama:

  İlk Çağ medeniyetlerinde, çoğunluğu oluşturan sınıf genellikle kölelerdir. 37. İlk Çağ döneminde hukuk kuralları nasıl aktarılırdı?

  A) Yazıyla         B) Sözlü olarak   
  C) Resimlerle      D) Törenlerle     
  E) Danslarla                         

 38. Cevap: B Açıklama:

  İlk Çağ döneminde hukuk kuralları genellikle sözlü olarak nesilden nesile aktarılırdı. 39. Urkagina, hukuk kurallarını neden düzenlemiştir?

  A) Toplumu eğlendirmek için
  B) Halkı sömürmek için
  C) Yolsuzlukları ve halkın huzursuzluğunu gidermek için
  D) Daha fazla vergi toplamak için
  E) Dini ayinleri düzenlemek için

 40. Cevap: C Açıklama:

  Urkagina, yolsuzlukları ve halkın huzursuzluğunu gidermek amacıyla hukuk kurallarını düzenlemiştir. 41. Hangi hukuk sistemi suç cezalarını maddi nitelek taşımayan tazminat cezalarıyla cezalandırmıştır?

  A) Sümer Kanunları        B) Hammurabi Kanunları   
  C) Roma Hukuku            D) Hitit Hukuku          
  E) Yunan Hukuku                                    

 42. Cevap: D Açıklama:

  Hitit Hukuku, suç cezalarını genellikle maddi nitelek taşımayan tazminat cezalarıyla belirler. 43. On Emir, hangi semavi dinin inançlarına dayanmaktadır?

  A) İslam           B) Hristiyanlık   
  C) Yahudilik       D) Budizm         
  E) Hinduizm                          

 44. Cevap: C Açıklama:

  On Emir, Yahudilik inancının bir parçasıdır ve İsrailoğullarına verilmiştir. 45. On Emir'in etik kurallar içerdiği dinler hangileridir?

  A) Hristiyanlık ve Hinduizm     B) İslam ve Budizm             
  C) Yahudilik ve Hristiyanlık    D) Şintoizm ve Jainizm         
  E) Konfüçyanizm ve Sikhizm                                     

 46. Cevap: C Açıklama:

  On Emir, hem Yahudilik hem de Hristiyanlık inançlarının temel etik kurallarından biridir. 47. On Emir'den hangisi, komşular arasındaki ilişkilere odaklanır?

  A) Babaya ve anaya hürmet etmek
  B) Öldürmeme
  C) Zina yapmama
  D) Çalmamak
  E) Sebt gününü hatırlamak

 48. Cevap: A Açıklama:

  Beşinci Emir, aile ilişkileri ve aile bireylerine saygıya odaklanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Tarih II. Ünite Test 1 Detayları

9.Sınıf Tarih II. Ünite Test 1 3 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Tarih II. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Tarih II. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Tarih II. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Tarih II. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KADİM DÜNYADA İNSAN
  1. Erken İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder
  2. Erken İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.
  3. Erken İlk Çağ’da siyasi gücün kaynakları ile siyasi organizasyon türlerini ilişkilendirir.
  4. Evrensel hukuk ilkelerinin İlk Çağ’ın sonlarından itibaren yazılı kanunlar hâline getirilmeye başlandığını kavrar
  5. İlk Çağ’ın sonlarında ve Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olmalarının gerekçelerini analiz eder.
  6. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.
  7. Milattan önceki dönemde yeryüzündeki başlıca yerleşim alanlarını ve medeniyet çevrelerini tanır.
  8. MÖ 350-MS 1250 arasında Asya ve Avrupa’daki önde gelen siyasi organizasyon türlerini kavrar
 • İLK VE ORTA ÇAĞLARDA AVRASYA
  1. Asya merkezli Türk devlet ve topluluklarının çevrelerindeki yerleşik imparatorluklarla ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.
  2. İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
  3. İslamiyet öncesi dönemde askerî kültürün Türk hayat tarzındaki yerini ve önemini değerlendirir
  4. İslamiyet öncesi dönemde Türk topluluklarının yaşadıkları coğrafyaların bu toplulukların hayat ve geçim tarzlarına etkisini analiz eder
  5. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder.
  6. Türk topluluklarının Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.

Ayrıca 9.sınıf tarih dersi II.ünite test soruları 1; tamamı test ve cevap anahtarlı ve açıklamalı olarak müfredata uygun mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Öğrenciler, yazının taşınabilirliğinin nasıl artırıldığını öğrenerek yazının evrimini anlarlar.

Öğrenciler, yazının ilk icadının kimler tarafından yapıldığını öğrenirler.

Öğrenciler, Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı kabul ettiği tarihi öğrenirler.

Öğrenciler, para kullanımının tarihini ve ilk kullanan medeniyeti öğrenirler.

Öğrenciler, Hammurabi Kanunları'nın önemini ve hangi medeniyet tarafından yazıldığını öğrenirler.

Öğrenciler, sıfırın matematiksel tarihindeki rolünü ve Hint medeniyetindeki gelişmeyi öğrenirler.

Öğrenciler, alfabenin tarihini ve kökenini öğrenirler.

Öğrenciler, paraların tarihini ve ilk madenî paranın kimler tarafından basıldığını öğrenirler.

Öğrenciler, insanların toplumsal evrim sürecini ve yerleşik hayata geçişin önemini anlarlar.

Öğrenciler, göçebe ve yerleşik toplumların temel geçim kaynakları arasındaki farkları anlarlar.

Öğrenciler, Çin ve Moğol baskısının Türk göçlerinin nedenlerinden biri olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, iklim değişikliklerinin göçler üzerindeki etkisini anlarlar.

Öğrenciler, antik dönemlerde şehir devletlerinin "polis" olarak adlandırıldığını ve bu şehirlerin bağımsız devletler olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, Soğdların İpek Yolu üzerindeki etkinliğini ve Semerkant'ın merkezi bir şehir olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, Roma İmparatorluğu'nda yaşanan Monarşi ve Cumhuriyet dönemlerini öğrenirler.

Öğrenciler, Roma toplumunun patriciler, plepler ve köleler olmak üzere üç sınıfa ayrıldığını öğrenirler.

Öğrenciler, Mısır'da toprak kullanma sistemi hakkında bilgi edinirler.

Öğrenciler, İlk Çağ toplumlarında köleliğin yaygın olduğunu ve çoğunluğu oluşturduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, İlk Çağ döneminde hukuk kurallarının nasıl aktarıldığını anlarlar.

Öğrenciler, Urkagina'nın hukuk kurallarını neden düzenlediğini anlarlar.

Öğrenciler, Hitit Hukuku'nun suç cezalarını ve ceza türlerini öğrenirler.

Öğrenciler, On Emir'in Yahudilikle ilişkisini anlarlar.

Öğrenciler, On Emir'in Yahudilik ve Hristiyanlık ile ilişkisini anlarlar.

Öğrenciler, On Emir'deki beşinci emrin aile değerlerini işlediğini anlarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Tarih II. Ünite Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Tarih II. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 66 kere doğru, 118 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Tarih II. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Tarih II. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Tarih II. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Tarih II. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri