9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. İlk Türk İslam Devletleri döneminde Türkler hangi coğrafi bölgelerde hüküm sürmüştür?

  A) Anadolu ve Balkanlar
  B) Orta Asya ve İran
  C) Hindistan ve Pakistan
  D) Kafkaslar ve Güneydoğu Avrupa
  E) Kuzey Afrika ve İber Yarımadası

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda verilen seçenekler arasında ilk Türk İslam Devletleri döneminde Türklerin hüküm sürdüğü coğrafi bölgelerin yer aldığı seçenek B'dir. İlk Türk İslam Devletleri dönemi, 10. ve 11. yüzyıllarda Orta Asya ve İran'da gerçekleşmiştir. Bu dönemde Türkler, Gazneli, Selçuklu ve Karahanlı gibi devletleri kurarak bölgede hüküm sürmüştür. 3. İlk Türk İslam Devletleri dönemi hangi yıllar arasında yaşanmıştır?

  A) 7. yüzyıl - 9. yüzyıl      B) 8. yüzyıl - 10. yüzyıl    
  C) 9. yüzyıl - 11. yüzyıl     D) 10. yüzyıl - 12. yüzyıl   
  E) 11. yüzyıl - 13. yüzyıl   

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) 8. yüzyıl - 10. yüzyıl" olarak verilmiştir. İlk Türk İslam Devletleri dönemi, İslamiyet'in kabulünden sonra Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin İslamlaşma sürecini ve İslamiyet'in etkisiyle oluşan devletlerini kapsar. Bu dönemde, 8. yüzyılın sonlarından 10. yüzyılın ortalarına kadar, başta Karahanlılar, Gazneliler, Samaniler gibi Türk İslam devletleri kurulmuştur. 5. İlk Türk İslam Devletleri döneminde, İslamiyet'in kabulünden önceki Türk inanç sistemi neydi?

  A) Budizm    B) Şamanizm    C) Musevilik    D) Hristiyanlık    E) Zerdüştlük

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Şamanizm'dir. İlk Türk toplulukları Şamanizm adı verilen doğaüstü güçlere inanç duyar ve bu inançlarına göre yaşamlarını sürdürürlerdi. Şamanizmde doğaüstü güçlerle bağlantı kurmak için şamanlar aracılığıyla ritüeller gerçekleştirilirdi. 7. İlk Türk İslam Devletleri döneminde, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinin sebepleri nelerdir?

  A) Siyasi nedenler           B) İslam'ın yayılması       
  C) İslamiyet'in felsefesi    D) Dini hoşgörü             
  E) Ekonomik nedenler        

 8. Cevap: A Açıklama: 9. Büyük Selçuklu Devleti döneminde hangi alanlarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir?

  A) Sanat, edebiyat ve müzik
  B) Tarım, ticaret ve endüstri
  C) Tıp, matematik ve astronomi
  D) Yönetim, hukuk ve siyaset
  E) Hiçbir alanında gelişme kaydedilmemiştir.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C"dir. Büyük Selçuklu Devleti döneminde özellikle matematik, astronomi ve tıp alanlarında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. İslamiyet'in etkisiyle gelişen bilim ve teknoloji, özellikle Bağdat'taki House of Wisdom (Hikmet Evi) gibi merkezlerde yoğunlaşmış ve ilerlemeler sağlanmıştır. 11. Büyük Selçuklu Devleti'nin dini yapısı nasıldı?

  A) Hristiyanlık    B) Zerdüştlük    C) Budizm    D) İslamiyet    E) Yahudilik

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) İslamiyet"tir. Büyük Selçuklu Devleti'nin dini yapısı İslam'a dayanmaktadır ve İslam kültürü bu dönemde gelişmiştir. Bu dönemde İslam'ın etkisiyle sanat, mimari, edebiyat gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 13. Büyük Selçuklu Devleti döneminde hangi alanlarda kültür ve medeniyet gelişmiştir?

  A) Sanat, edebiyat ve bilim        B) Spor, müzik ve moda            
  C) Siyaset, askeri ve ekonomi      D) Mutfak, turizm ve seyahat      
  E) İnşaat, tarım ve hayvancılık   

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır yani trafik kazalarının azaltılması için etkili iletişim kurulması önemlidir. Etkili iletişim, sürücülerin birbirleriyle ve diğer trafik kullanıcılarıyla işbirliği yapmasını ve kazaların önlenmesini sağlar. İletişim kurma becerisi, sürücülerin trafik kurallarına uygun davranış sergilemelerine ve stresli trafik ortamlarında daha rahat ve güvenli bir şekilde araç kullanmalarına yardımcı olur. Kazaların azaltılması, trafik güvenliğinin sağlanması ve toplumun genel sağlığı açısından önemlidir. 15. Büyük Selçuklu Devleti'nde hangi sanat dalları öne çıkmıştır?

  A) Müzik, tiyatro ve resim
  B) Heykel, mimari ve şiir
  C) Seramik, cam işi ve takı tasarımı
  D) Dans, bale ve opera
  E) El işi, dokuma ve halıcılık

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "Heykel, mimari ve şiir"dir. Büyük Selçuklu Devleti döneminde mimari ve heykel sanatında önemli eserler üretilmiştir. Ayrıca, edebiyat ve şiir de bu dönemde gelişmiştir. 17. Büyük Selçuklu Devleti döneminde hangi edebi eserler yazılmıştır?

  A) Mesnevi, Divan-ı Hikmet ve Matematik Kitabı
  B) Şehname, Kelile ve Dimne ve Rubaiyat
  C) İbn-i Battuta Seyahatnamesi, Milletlerin Zenginliği ve Doğu ile Batı Arasında
  D) Tacü't-Tevarih, Eski Türk Edebiyatı Antolojisi ve Kutadgu Bilig
  E) İslam Ansiklopedisi, Mecmuatü'l-Ahkam ve Şifa

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Büyük Selçuklu Devleti döneminde Şehname, Kelile ve Dimne ve Rubaiyat gibi edebi eserler yazılmıştır. Şehname, Firdevsi tarafından yazılmış ve İran edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Kelile ve Dimne, Hint masallarından uyarlanmış bir eserdir. Rubaiyat ise Omar Khayyam'ın şiirlerini içeren bir kitaptır. 19. Büyük Selçuklu Devleti'nde yönetim yapısı nasıldı ve hangi prensipler temel alınıyordu?

  A) Merkezi otoritenin zayıflığına dayanan bir yapıya sahipti
  B) Saltanat, şura, kadılar ve emirler arasında bir denge kurulmuştu
  C) Sadece sultanın yönetimindeydi ve diğer kurumlar etkisizdi
  D) Türk geleneklerine göre aşiretlerin liderleri tarafından belirleniyordu
  E) Hiçbir prensibe dayanmıyordu

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Saltanat, şura, kadılar ve emirler arasında bir denge kurulmuştu.Büyük Selçuklu Devleti'nde yönetim yapısı, sultanın mutlak gücüne dayalı bir yapı olmadı. Bunun yerine, sultanın yetkileri, şura (danışma) meclisi, kadılar (hukukçular) ve emirler arasında bir denge kurulmuştu. Bu prensipler, adaletin sağlanması ve yönetimin etkili bir şekilde yürütülmesi için önemliydi. 21. Oğuz Kağan destanının konusu nedir?

  A) Türklerin Orta Asya'daki göçü
  B) Oğuz Türklerinin siyasi birliği
  C) İslamiyet'in kabulü
  D) Oğuz Türklerinin göçebe hayatı
  E) Oğuz Türklerinin savaşçı yapısı

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Oğuz Kağan Destanı, Oğuz Türkleri'nin siyasi birliğini sağlaması ve devlet kurmalarını konu alır. Destan, Türklerin göçebe hayatı döneminde geçmektedir ve Oğuz Kağan'ın liderliği altında Türk boylarının birleşerek güçlü bir devlet kurmalarını anlatır. Bu destan, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir ve Türk mitolojisinin en önemli destanlarından biridir. 23. Büyük Selçuklu Devleti'nde yönetim yapısı nasıldı ve bu yönetim biçimi hangi kaynaklardan besleniyordu?

  A) Hükümdarın kararlarına dayalı bir yapıya sahipti ve Şer'i hukuk kaynak alınarak oluşturulmuştu.
  B) Yönetim, halkın seçtiği temsilcilerden oluşan bir meclis tarafından yürütülüyordu ve yasalar da bu meclis tarafından belirleniyordu.
  C) Hükümdar, belli bir ailenin mensupları arasından seçiliyor ve yönetim yapısı bu aileye dayalıydı.
  D) Yönetim, askeri liderler ve devlet görevlileri arasında paylaşılan bir yapıya sahipti ve yasaların kaynağı çeşitli kültürlerin birleşmesiydi.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Hükümdarın kararlarına dayalı bir yapıya sahipti ve Şer'i hukuk kaynak alınarak oluşturulmuştu. Büyük Selçuklu Devleti, hükümdarın kararlarına dayalı bir yapıya sahipti ve Şer'i hukuk kaynak alınarak oluşturulmuştu. Bu hükümdarlık yapısında hükümdarın en önemli danışmanları, fıkıh bilginleri ve müderrislerdi. Şer'i hukuk, devlet yönetiminde önemli bir role sahipti ve yargı işlemleri Şer'i hukuka göre yürütülürdü. Ayrıca, hükümdarın yardımcıları olan vezirler ve valiler de yönetimde etkili rol oynuyorlardı. 25. Büyük Selçuklu Devleti'nde toplum yapısı nasıldı ve bu yapının temel özellikleri nelerdi?

  A) Toplum, sınıflara ayrılmıştı ve en üst sınıf hükümdar ve ailesinden oluşuyordu. Sınıflar arasında geçiş yoktu.
  B) Toplumda herkes eşitti ve herkesin katkısı eşit derecede değerliydi. Kişisel özellikler önemli değildi.
  C) Toplumda, hükümdarın dini ve kültürel politikalarına uyum sağlayanlar ödüllendirilirken, uyum sağlamayanlar cezalandırılıyordu.
  D) Toplum, farklı meslek gruplarına ve etnik kökenlere dayalı olarak ayrılmıştı ve her grup kendi içinde yönetiliyordu.

 26. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D şıkkıdır. Büyük Selçuklu Devleti'nde toplum, farklı meslek gruplarına ve etnik kökenlere dayalı olarak ayrılmıştı ve her grup kendi içinde yönetiliyordu. Bu yapıya "fütüvvet" deniyordu ve bu toplumsal yapı, Selçuklu Devleti'nin dayandığı temel yapıdır. 27. Türk tarihinin en önemli olaylarından biri olan İslamiyet’in kabulü hangi dönemde gerçekleşmiştir?

  A) Hun İmparatorluğu döneminde        B) Göktürk İmparatorluğu döneminde   
  C) Karahanlılar döneminde             D) Selçuklu döneminde                
  E) Osmanlı döneminde                 

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Göktürk İmparatorluğu döneminde" dir. İslamiyet'in Türk tarihinde kabul edilmesi, Göktürk İmparatorluğu döneminde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, hükümdar Bilge Kağan ve onun kardeşi Kül Tigin, İslamiyet'in benimsenmesiyle birlikte Türk tarihinde önemli bir rol oynamışlardır. 29. Selçukluların İslam dinine geçişi hangi dönemde gerçekleşmiştir?

  A) 7. yüzyıl    B) 8. yüzyıl    C) 9. yüzyıl    D) 10. yüzyıl    E) 11. yüzyıl

 30. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir yani Selçukluların İslam dinine geçişi 11. yüzyılda gerçekleşmiştir. Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul Bey, 1055 yılında Bağdat'ı ele geçirerek Abbasi halifesinin koruyucusu oldu ve bu sayede İslam dinine daha sıkı bağlandı. Bu dönemde İslam dininin etkisiyle Türklerde İslami gelenek ve örf adetlerine uygun şekilde yaşama anlayışı yaygınlaşmıştır. 31. Kimlere "Kara-Kırgızlar" denilmektedir?

  A) Kuzeybatı Sibirya'da yaşayan Türk boylarına
  B) Kafkasya'da yaşayan Türk boylarına
  C) İran'da yaşayan Türk boylarına
  D) Türkiye'de yaşayan Türk boylarına
  E) Orta Asya'da yaşayan Türk boylarına

 32. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Orta Asya'da yaşayan Türk boylarına. Kara-Kırgızlar, Orta Asya'da yaşayan bir Türk boyudur. Kara-Kırgızlar'ın ataları, Orta Asya'nın Kuzeydoğusu'nda yer alan Tuva bölgesinde yaşayan Türk boylarıdır. Daha sonra bu boylar, bugünkü Kırgızistan'ın çevresine yerleşmişlerdir. Kara-Kırgızlar, tarih boyunca çeşitli devletler kurmuş ve önemli roller üstlenmişlerdir. 33. Avrupa Hun Devleti’nin yıkılışında hangi faktörler etkili olmuştur?

  A) İç isyanlar ve dış baskılar
  B) Ekonomik krizler ve tarım verimliliğinin düşmesi
  C) Askeri yenilgiler ve hükümdarın ölümü
  D) İç karışıklıklar ve sık sık tahta çıkma mücadeleleri
  E) Doğal afetler ve salgın hastalıklar

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Askeri yenilgiler ve hükümdarın ölümü. Avrupa Hun Devleti'nin yıkılışında en etkili faktörler askeri yenilgiler ve hükümdarın ölümüdür. Devletin lideri Attila'nın ölümü, askeri gücünün zayıflamasına ve devletin içindeki çekişmelerin artmasına neden oldu. Aynı zamanda Roma İmparatorluğu ile savaşlarda alınan yenilgiler de devletin güçsüzleşmesine ve sonunda yıkılmasına neden oldu.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı 3 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE ANADOLU'YA YERLEŞMESİ
  1. Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sebep ve sonuçlarını analiz eder
  2. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimi analiz eder.
  3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimi analiz eder.
  4. Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar

Ayrıca 9.Sınıf Tarih dersi 2.dönem 2.Yazılı soruları, mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Tarihsel olayları ve coğrafi bölgeleri ilişkilendirmeyi sağlar.

Tarihi dönemleri ve kronolojiyi anlama kazanımı hedeflenmektedir.

Tarih ve kültür derslerinde Türk inanç sistemleri ve gelenekleri hakkında bilgi edinebilirler.

Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinin sebepleri arasında hem siyasi hem de ekonomik nedenler bulunmaktadır. Siyasi nedenler arasında, İslamiyet'in siyasi birliği sağlama potansiyeli ve Müslüman devletlerle ittifak yapma fırsatı bulunmaktadır. Ekonomik nedenler ise, İslam ticaret ağına bağlanma ve zenginleşme fırsatı sunmasıdır. Ayrıca, İslamiyet'in dini hoşgörüsü ve felsefesi de Türklerin İslamiyet'i benimsemesinde etkili olmuştur.

Tarih öğrenimindeki tarihi gelişimleri anlamak ve yorumlamak için önemlidir.

Tarih bilgilerini ve farklı medeniyetlerin dini yapıları hakkındaki bilgilerini ölçmek için kullanılabilir.

Trafik kurallarına uyma ve iletişim becerileri gibi sürüş becerilerinin geliştirilmesine vurgu yapabiliriz.

Tarihi bir dönemdeki sanat dallarını öğrenmek için yapılan bir sorgulamayı temsil etmektedir.

Edebi eserlerin tarihsel ve kültürel önemini anlamak ve farklı kültürlerin edebiyatına dair genel bilgi sahibi olmaktır.

Tarihsel bir olayın siyasi, sosyal ve kültürel yapısını anlama ve yorumlama.

Türk mitolojisinde yer alan destanların önemini anlamak.

Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim yapısını ve Şer'i hukukun bu yapıdaki önemini anlamak.

Tarihsel bir konuda bilgi sahibi olmayı ve tarihi olayları anlamayı ölçmektedir.

Türk tarihi hakkında temel bilgi sahibi olmaları ve Türk tarihindeki önemli olayları tanımalarıdır.

Tarihsel süreçleri ve bu süreçlerin toplumlar üzerindeki etkilerini anlamak.

Kültürel kimlikler ve etnik kökenleri ile ilgili temel kavramları anlama.

tarihi olayların neden-sonuç ilişkilerini anlayabilme ve tarihi faktörleri analiz edebilme becerisidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 40 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 194 kere doğru, 359 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.