9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinde etkili olan faktörlerden biri hangisidir?

  A) Emevilerin eşitlikçi politikaları
  B) Abbasilerin müsamahakar anlayışı
  C) Cihat anlayışı
  D) Budizm'in etkisinin zayıflaması
  E) Hristiyanlığın Türkler arasında yaygınlaşması

 2. Cevap: B Açıklama:

  Abbasiler, Emevilerden farklı olarak müsamaha, eşitlik ve adalet ilkesini uyguladıkları için Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi kolaylaşmıştır. 3. Aşağıdakilerden hangisi Gaznelilerin Hindistan'da yaygınlaştırdığı dindir?

  A) Zerdüştlük    B) Budizm    C) Hinduizm    D) İslam    E) Şamanizm    

 4. Cevap: D Açıklama:

  Gazneliler, Hindistan'da İslamiyet'i yaygınlaştırmışlardır. 5. Alp Arslan döneminde Büyük Selçuklu Devleti'nin en önemli fethi hangisidir?

  A) Bağdat'ın fethi
  B) Anadolu'nun fethi (Malazgirt Savaşı)
  C) Horasan'ın fethi
  D) Gazne'nin fethi
  E) Nişabur'un fethi

 6. Cevap: B Açıklama:

  Malazgirt Savaşı, Alp Arslan döneminde Büyük Selçukluların Bizans İmparatorluğu'nu yenerek Anadolu'ya giriş yaptığı dönüm noktasıdır. 7. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında önemli bir rol oynayan savaş hangisidir?

  A) Malazgirt Savaşı    B) Katvan Savaşı      
  C) Belh Savaşı         D) Canik Savaşı       
  E) Pasinler Savaşı                           

 8. Cevap: B Açıklama:

  Katvan Savaşı, Büyük Selçuklu Devleti'nin Maveraünnehir'i kaybetmesine ve yıkılma sürecine girmesine neden oldu. 9. Selçukluların Sünni liderliği üstlenmelerinin nedeni nedir?

  A) Fâtımilerin yıkıcı faaliyetlerini durdurmak
  B) Bâtınilerin yayılmasını engellemek
  C) Abbasi Halifeliği'ni zayıflatmak
  D) Moğol istilasına karşı koymak
  E) Bizans İmparatorluğu'nu fethetmek

 10. Cevap: A Açıklama:

  Selçuklular, Fâtımilerin Sünni inancın ortadan kaldırılmasına yönelik yıkıcı faaliyetlerine karşı Sünni liderliği üstlenmiştir. 11. Selçuklu Dönemi'nde medreselerde hangi bilim dalları öğretildi?

  A) Sadece İslami bilimler
  B) Sadece pozitif bilimler
  C) Hem İslami bilimler hem de pozitif bilimler
  D) Sadece dil bilimleri
  E) Sadece tarih bilimi

 12. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, Selçuklu medreselerinde "İslami bilimlerde ve matematik, astronomi, felsefe, fizik, tıp, tarih, edebiyat gibi akli bilimlerde" eğitim verildiği belirtilmektedir. 13. İslamiyet'in doğduğu dönemde Arabistan'da hangi yönetim şekli yaygındı?

  A) Monarşi    B) Aristokrasi    C) Oligarşi    D) Teokrasi    E) Cumhuriyet    

 14. Cevap: B Açıklama:

  İslamiyet'in doğduğu dönemde Arabistan'da kabileler hâlinde yaşama yaygındı ve kabileler meclis tarafından yönetiliyordu. 15. Medine Sözleşmesi'nin önemli özelliklerinden biri hangisidir?

  A) Müslümanlara ayrıcalık tanır.
  B) Gayrimüslimlerin hak ve özgürlüklerini garanti eder.
  C) Bir devletin kurulmasına yol açmaz.
  D) Yalnızca yabancı devletlerle ilişkileri düzenler.
  E) Ticari anlaşmalara dayalıdır.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Medine Sözleşmesi, Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında eşitlik ilkesini esas almış ve gayrimüslimlerin de haklarını ve özgürlüklerini güvence altına almıştır. 17. Medine Sözleşmesi'nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Müslümanlar ile Yahudiler arasında bir ittifak kurmak
  B) Medine'de yaşayan tüm gruplar arasında barışı sağlamak
  C) Mekke'nin fethini planlamak
  D) Bizans İmparatorluğu ile barış antlaşması imzalamak
  E) Hudeybiye Antlaşması'nı yenilemek

 18. Cevap: B Açıklama:

  Medine Sözleşmesi, Medine'de yaşayan tüm gruplar arasında barışı ve iş birliğini sağlamak amacıyla imzalanmıştır. 19. Hz. Peygamber'in Veda Hutbesi'nde vurguladığı en önemli insan hakkı hangisidir?

  A) Eğitim hakkı             B) Sağlık hakkı            
  C) Can güvenliği hakkı      D) Mal mülk edinme hakkı   
  E) İfade özgürlüğü hakkı                               

 20. Cevap: C Açıklama:

  Veda Hutbesi'nde Hz. Muhammed, Müslümanların canlarının ve mallarının her türlü tecavüzden korunmuş olduğunu vurgulamıştır, bu nedenle can güvenliği hakkını en önemli insan hakkı olarak belirtmiştir. 21. Hz. Ömer Dönemi'nde hangi savaş ile Suriye coğrafyası tamamen fethedilmiştir?

  A) Ecnâdeyn Savaşı    B) Kudüs Kuşatması   
  C) Yermük Savaşı      D) Köprü Savaşı      
  E) Nihâvend Savaşı                         

 22. Cevap: C Açıklama:

  Yermük Savaşı, 636 yılında Suriye ve Filistin'in Müslümanlar tarafından fethedilmesini sağlamıştır. 23. Emeviler döneminde Türkistan yönünde yapılan fetihlerin amacı neydi?

  A) Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerini sağlamak
  B) Maveraünnehir bölgesindeki zenginlikleri ele geçirmek
  C) Bizans İmparatorluğu'nu sınırlandırmak
  D) Arap kabilelerinin yerleşim alanlarını genişletmek
  E) Abbasilerin isyanını bastırmak

 24. Cevap: B Açıklama:

  Emeviler, Türkistan yönünde yaptıkları fetihlerle bu bölgedeki zenginlikleri ele geçirmek ve İslam Devleti'nin sınırlarını genişletmek istemişlerdir. 25. Emevi Devleti'nin yıkılmasına neden olan mevali siyaseti hangi uygulamayı içeriyordu?

  A) Mevalilere Kur'an ve Sünnet'te yeri olmayan vergiler yüklemek
  B) Mevalilerin camilerini ayırmak
  C) Mevalilerin Araplarla aynı sofraya oturmamasını sağlamak
  D) Mevalilerin erkeklerinin Arap kızlarıyla evlenmesini yasaklamak
  E) Yolda mevalilerle Arapların aynı hizada yürümemesini zorlamak

 26. Cevap: A Açıklama:

  Paragraf 3'te belirtildiği üzere, Emeviler mevalilerden fazla vergi almış, bu da mevalilerin devlete karşı hoşnutsuzluğuna neden olmuştur. 27. Mısır'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir?

  A) Eyyubiler        B) Tolunoğulları   
  C) İhşîdîler        D) Selçuklular     
  E) Gazneliler                          

 28. Cevap: B Açıklama:

  Tolunoğlu Ahmet tarafından kurulan Tolunoğulları, Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. 29. İhşîdîler Devleti'nin dağılmasından sonra Mısır'ı ele geçiren devlet hangisidir?

  A) Selçuklular         B) Memlükler          
  C) Eyyubiler           D) Fâtımiler          
  E) Suriye Emevileri                          

 30. Cevap: D Açıklama:

  İhşîdîler Devleti'nin dağılmasının ardından Mısır, Fâtımiler tarafından ele geçirilmiştir. 31. İslam medeniyetinin doğuşunda etkili olan önemli şehirlerden biri hangisidir?

  A) Bağdat    B) Semerkant    C) Paris    D) Roma    E) Kahire    

 32. Cevap: B Açıklama:

  Metinde Semerkant'ın Celâli takviminin hazırlandığı ve önemli ilmî çalışmalar yapıldığı belirtilmektedir. 33. Endülüs Emevi Devleti'nin mimarisi hangi mimariden etkilenmiştir?

  A) Eski Yunan    B) Bizans    C) Gotik    D) İslam    E) Hint    

 34. Cevap: D Açıklama:

  Metinde Kurtuba Camisi'nin İslam mimarisinin etkisi altında olduğundan bahsedilmektedir. 35. İslam sanatının gelişmesindeki ana nedenlerden biri hangisidir?

  A) Puta tapma geleneği
  B) Tasvir yasağı
  C) Kur'an'a gösterilen saygı
  D) Mimarların yetkinliği
  E) Müslümanların sanattan hoşlanması

 36. Cevap: B Açıklama:

  Tasvir yasağı, Müslümanların resim ve heykele hoş bakmamalarına neden olmuş ve bunun sonucunda ebru, tezhip gibi sanatlar gelişmiştir. 37. İslam medeniyetinin "Altın Çağı" olarak adlandırılan dönemde Avrupa'da hangi dönem yaşanmaktaydı?

  A) Yüksek Orta Çağ    B) Rönesans          
  C) Karanlık Çağ       D) Reformasyon       
  E) Aydınlanma                              

 38. Cevap: C Açıklama:

  Avrupa'da "Karanlık Çağ" olarak bilinen dönemde, İslam dünyası bilimde ve medeniyette önemli ilerlemelere imza atmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 Detayları

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE ANADOLU'YA YERLEŞMESİ
  1. Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sebep ve sonuçlarını analiz eder
  2. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimi analiz eder.
  3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimi analiz eder.
  4. Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar

Ayrıca 9.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.sınava hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Türklerin İslamiyet'i kabul etme nedenlerini anlamak.

İlk Türk İslam devletlerinin İslam'ın yayılmasındaki rolünü anlamak.

Türklerin Anadolu'yu fethinin önemini anlamak

Büyük Selçuklu Devleti'nin yükseliş ve çöküş dönemlerini anlama.

Büyük Selçuklu Devleti'nin siyasi ve dini politikalarını anlamak

Selçuklu Dönemi'nde eğitim öğretim faaliyetlerini değerlendirmek

İslamiyet'in doğduğu dönemdeki Arap toplumunun yapısını ve yönetim şeklini anlamak.

Medine Sözleşmesi'nin sosyal ve siyasal önemini kavrar.

İslam Medeniyeti'nin doğuş döneminde imzalanan anlaşmaları ve amaçlarını kavramak.

Hz. Muhammed'in insan hakları konusundaki görüşlerini ve İslamiyet'in insan haklarına verdiği önemi kavramak

Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve ilk dönemi hakkında bilgi sahibi olur.

9. Sınıf Tarih Dersi, İslam Devletleri ve Emeviler Konusu

Emeviler Dönemi'ndeki mevali siyasetini anlamak

Mısır'da kurulan Türk devletlerini tanıma

Mısır'daki Türk devletlerinin tarihsel gelişimini anlama

İslam medeniyetinin doğuş merkezi olan şehirleri belirler.

Endülüs mimarisinde etkili olan kültürel etkileri anlar.

İslam sanatının temel özelliklerini anlar.

İslam medeniyetinin dünya tarihine yaptığı katkıları değerlendirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 38 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 146 kere doğru, 178 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.