9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimizin Mekke Yılları - Test 3

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimizin Mekke Yılları - Test 3 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimizin Mekke Yılları - Test 3 CEVAPLARI

 1. Peygamberimiz'e ilk vahiy hangi sure ile gelmiştir?

  A) Bakara suresi       B) Alak suresi        
  C) Müddessir suresi    D) Duhâ suresi        
  E) Yûnus suresi                              

 2. Cevap: B Açıklama:

  İlk vahiy, Alak suresinin "Oku!" emriyle başlayan ilk ayetleridir. 3. Gizli davet döneminde Müslümanların ilk eğitim merkezi neresiydi?

  A) Mekke'deki Kâbe
  B) Medine'deki Mescid-i Nebevi
  C) Erkam b. Ebi'l-Erkam'ın evi
  D) Hira Dağı
  E) Safa Tepesi

 4. Cevap: C Açıklama:

  Dârülerkam olarak bilinen Erkam b. Ebi'l-Erkam'ın evi, gizli davet döneminde İslam'ın ilk eğitim merkeziydi. 5. Peygamberimiz'e ilk vahiy gelmeden önce geçirdiği süreçte nasıl bir duygusal durum içindeydi?

  A) Mutlu ve sevinçliydi       B) Kederli ve üzgündü        
  C) Korkmuş ve endişeliydi     D) Cesaretli ve kararlıydı   
  E) Sabırlı ve metindi                                      

 6. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz, ilk vahiy gelmeden önce Hira Dağı'nda tefekküre dalmış ve vahye hazırlanmıştır. Bu süreçte korku ve endişe hissetmiştir. 7. İlk Müslümanlardan hangisi İslam'ı kabul ettikten sonra ailesi tarafından hapsedilmiştir?

  A) Hz. Hatice         B) Mus'ab b. Umeyr   
  C) Hz. Ali            D) Hz. Ebu Bekir     
  E) Ammâr b. Yâsir                          

 8. Cevap: B Açıklama:

  Mus'ab b. Umeyr, İslam'ı kabul ettikten sonra annesi tarafından hapsedilmiştir. 9. "Aşere-i Mübeşşere" olarak bilinen grup hangi kişileri kapsamaktadır?

  A) Hz. Peygamber'in ilk on arkadaşı
  B) Cennetle müjdelenen on sahabi
  C) Hz. Peygamber'in amcaları
  D) Hz. Peygamber'in halifeleri
  E) Hz. Peygamber'in eşi ve çocukları

 10. Cevap: B Açıklama:

  Aşere-i Mübeşşere, Hz. Peygamber tarafından cennetle müjdelenen on sahabiden oluşur. 11. Dârülerkam nerede bulunmaktadır?

  A) Medine'de    B) Mekke'de    C) Taif'te    D) Kudüs'te    E) Şam'da    

 12. Cevap: B Açıklama:

  Dârülerkam, Hz. Peygamber'in İslam'ı gizli olarak tebliğ ettiği evdir ve Mekke'de bulunmaktadır. 13. İslam'ın ilk gizli davet döneminde Peygamberimiz(s.a.v.)'in Müslüman yaptığı ilk kişi kimdir?

  A) Hz. Ali              B) Abdullah b. Mesud   
  C) Bilal-i Habeşi       D) Hz. Ömer            
  E) Hz. Ebu Bekir                               

 14. Cevap: B Açıklama:

  Abdullah b. Mesud, Peygamberimiz(s.a.v.)'in ilk gizli davet döneminde ilk Müslüman olan kişidir. 15. İslam'ın ilk dönemlerinde Müslüman olanların çoğunluğu hangi yaş grubundaydı?

  A) 40 yaş üstü        B) 30-40 yaş arası   
  C) 20-30 yaş arası    D) 15-20 yaş arası   
  E) 10-15 yaş arası                         

 16. Cevap: D Açıklama:

  İlk Müslümanların çoğunluğu 15-20 yaş arasındaydı. Hz. Ali, Talha b. Ubeydullah gibi birçok sahabi henüz 15 yaşına gelmeden Müslüman olmuştur. 17. Müşriklerin İslam davetine karşı çıkmasında hangi faktör rol oynamamıştır?

  A) Ataların inanç ve ibadetlerinin eleştirilmesi
  B) Kendi el yapımı ilahlara ibadet etme
  C) Siyasi ve ekonomik kaygılar
  D) Ahiret inancının reddi
  E) İslam'daki eşitlik anlayışı

 18. Cevap: E Açıklama:

  E seçeneği, metinde müşriklerin İslam davetine karşı çıkma nedenleri arasında belirtilmemektedir. 19. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin İslam'ı kabullenmelerine engel teşkil eden bir yanlış algıdır?

  A) Peygamberin insan olması
  B) Peygamberin mucizeler göstermesi
  C) Peygamberin zengin olması
  D) Peygamberin hükümdar olması
  E) Peygamberin ahiret inancını yayması

 20. Cevap: A Açıklama:

  A seçeneği, müşriklerin peygamberin insan olamayacağı düşüncesini İslam'ı kabullenmemelerinin nedeni olarak metinde belirtilmektedir. 21. Müşriklerin İslam'a karşı tavır almalarında hangi kabile rekabeti önemli rol oynamıştır?

  A) Hâşimoğulları ile Kureyşoğulları
  B) Ümeyyeoğulları ile Hâşimioğulları
  C) Mahzumoğulları ile Hâşimoğulları
  D) Mekkeliler ile Medineliler
  E) Kureyş kabileleri ile Yahudiler

 22. Cevap: C Açıklama:

  C seçeneği, metinde Ebu Cehil'in mensup olduğu kabileyle Peygamberimiz'in kabilesi arasındaki rekabetin Müşriklerin İslam düşmanı olmalarında etkili olduğu belirtilmektedir. 23. Hamza'nın Müslüman olmasından sonra hangi olay gerçekleşti?

  A) Ömer'in Müslüman olması    B) Boykotun uygulanması      
  C) Habeşistan'a hicret        D) Hz. Hatice'nin vefatı     
  E) Bedir Savaşı                                            

 24. Cevap: A Açıklama:

  Hamza'nın Müslüman olmasından kısa bir süre sonra Ömer b. Hattab da Müslüman olmuştur. 25. Habbeşistan'a hicretin sebepleri arasında hangisi yer almaz?

  A) Mekke'deki zulmün artması
  B) Kâbe'ye saldırılması
  C) Müşriklerin iade talebi
  D) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) emri
  E) Mekke'nin güvenli bir yer haline gelmesi

 26. Cevap: ( Açıklama:

  Mekke'nin güvenli bir yer haline gelmesi Habbeşistan'a hicretin nedenleri arasında yer almaz. 27. Peygamberimizin Taife gidişinin amacı neydi?

  A) Müşriklerin baskısından korunmak
  B) Taiflileri İslam'a davet etmek
  C) Yahudilerle ittifak kurmak
  D) Yeni bir yurt aramak
  E) Kureyş'e karşı destek almak

 28. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz, müşriklerin baskısından korunmak için Taif'e gitmiş ve Taiflileri İslam'a davet etmeye çalışmıştır. 29. Yesriblilere İslam'ı ilk tanıtan kişi kimdir?

  A) Hz. Ebu Bekir       B) Hz. Ali            
  C) Hz. Hamza           D) Esad b. Zürâre     
  E) Hz. Sa'd b. Muaz                          

 30. Cevap: D Açıklama:

  Yesriblilere İslam'ı ilk tanıtan kişi, Akabe'de karşılaştığı Peygamberimize biat eden Esad b. Zürâre'dir. 31. Isra ve Miraç olayı Hz. Peygamber'e ne gibi bir teselli sağladı?

  A) Müşriklerin baskılarından kurtuldu
  B) Yeni bir yurt buldu
  C) İmanını kuvvetlendirdi
  D) Ayetler indirildi
  E) Hepsi

 32. Cevap: E Açıklama:

  Isra ve Miraç olayı, Hz. Peygamber'in müşriklerin baskılarından teselli bulması, miraçta Rabb'inden ayetler görmesi ve beş vakit namazın farz kılınmasıyla imanının kuvvetlenmesiyle sonuçlanmıştır. 33. Hicret izninin verilmesinin ardından Mekkeliler Hz. Peygamber'i öldürmek için ne karar aldılar?

  A) Her kabileden bir kişinin bir araya gelerek öldürmesi
  B) Sadece Hâşimoğullarından birini öldürerek Hz. Peygamber'i cezalandırması
  C) Hz. Peygamber'i şehirden sürerek Medine'ye göç etmesini engellemesi
  D) Hz. Peygamber'i hapsederek halka ibret olması için teşhir etmesi
  E) Hz. Peygamber'in ailesine saldırarak onu çaresiz bırakması

 34. Cevap: A Açıklama:

  Mekkeliler, Hz. Peygamber'i öldürmek için her kabileden bir kişinin bir araya gelerek öldürmesi kararını almışlardır. 35. Hz. Peygamber, Sevr Mağarası'nda kaç gün saklandı?

  A) 2    B) 3    C) 4    D) 5    E) 6    

 36. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber, Sevr Mağarası'nda üç gün saklanmıştır. 37. Hz. Peygamber'in Hira Dağı'nda ilk vahyi aldığı yıl hangisidir?

  A) 610    B) 615    C) 620    D) 622    E) 616    

 38. Cevap: A Açıklama:

  Metinde Hz. Peygamber'in 610 yılında ilk vahyi aldığı belirtilmektedir. 39. Medine'ye hicret öncesi Müslümanlar için Mekke'deki en önemli olay hangisidir?

  A) Birinci Akabe Biatı
  B) İkinci Akabe Biatı
  C) İsra ve Miraç
  D) Hz. Hamza'nın Müslüman olması
  E) Hz. Ömer'in Müslüman olması

 40. Cevap: B Açıklama:

  Metinde Medine'ye hicret öncesi Müslümanlar için Mekke'deki en önemli olayın İkinci Akabe Biatı olduğu belirtilmektedir. 41. Hicret'in ardından Yesrib'in aldığı yeni ismi hangisidir?

  A) Mekke-i Mükerreme       B) Medinetü'n-Nebevi      
  C) Medinetü'l-Münevvere    D) Yesrib-ül-Fetih        
  E) Darü'l-İslam                                      

 42. Cevap: C Açıklama:

  Metinde Hicret'in ardından Yesrib'in "Medinetü'l-Münevvere" ismiyle anılmaya başlandığı belirtilmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimizin Mekke Yılları - Test 3 Detayları

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimizin Mekke Yılları - Test 3 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimizin Mekke Yılları - Test 3 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimizin Mekke Yılları - Test 3 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimizin Mekke Yılları - Test 3 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimizin Mekke Yılları - Test 3 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN MEKKE YILLARI
  1. Boykot Yılları
  2. Habeşistan’a Hicret
  3. Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman Oluşları
  4. İsra ve Miraç
  5. Mekke’de İslam Davetine Tepkiler
  6. Risalet ve Peygamberimiz
  7. Taif Yolculuğu
  8. Yeni Yurt Arayışı
  9. Yesrib’e Hicret

Ayrıca 9.sınıf peygamberimizin hayatı dersi III. ünite peygamberimizin Mekke yılları konusu test soruları 3, müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

İlk vahiyin içeriğini öğrenmek.

Gizli davet döneminin özelliklerini öğrenmek.

İlk vahiyin Peygamberimiz üzerindeki etkilerini öğrenmek.

Öğrenciler, ilk Müslümanlardan Mus'ab b. Umeyr'in hayatını bilirler.

Öğrenciler, Aşere-i Mübeşşere'nin önemini ve üyelerini bilirler.

Öğrenciler, Dârülerkam'ın İslam'ın ilk dönemindeki önemini ve yerini bilirler.

Peygamberimizin hayatındaki önemli olayları ve isimleri belirleyebilme

Peygamberimizin davetine ilk icabet edenlerin özelliklerini belirleyebilme

Müşriklerin İslam davetine karşı çıkma sebeplerini anlar.

Müşriklerin yanlış peygamber algısını anlar.

Kabile rekabetinin İslam'a karşı tavır almada oynadığı rolü anlar.

Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in Müslüman oluş sürecini açıklar.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Habeşistan'a hicret etmesinin sebeplerini açıklar.

Hz. Peygamberin Taif'e gidiş sebeplerini anlama

Hz. Peygamberin Yesriblilerle olan ilk temasını anlama

Isra ve Miraç olayının Hz. Peygamber için önemini kavrama

9.4. Hz. Peygamber'in Medine'ye Hicreti

9.4. Hz. Peygamber'in Medine'ye Hicreti

Hz. Peygamber'in peygamberlik yolculuğunun başlangıç tarihini öğrenmek.

Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinin sebeplerini öğrenmek.

Hz. Peygamber'in hicretinin sonucunda Yesrib'in yeni ismini öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimizin Mekke Yılları - Test 3 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimizin Mekke Yılları - Test 3 Testi İstatistikleri

Bu sınav 152 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1026 kere doğru, 1272 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimizin Mekke Yılları - Test 3 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimizin Mekke Yılları - Test 3 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimizin Mekke Yılları - Test 3 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimizin Mekke Yılları - Test 3 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri