9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Değerlendirme

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Değerlendirme CEVAPLARI

 1. I. Hz. İbrahim
  II. Hz. İshak
  III. Hz. İsmail
  Yukarıda verilen peygamberlerden hangileri Kabe'yi inşa etmiştir? 

  A) Yalnız I                     B) I ve II
  C) II ve III                      D) I ve III
  E) I, II ve III

 2. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap "D) I ve III" olacaktır. Verilen ifadelerden doğru olanlar şunlardır: I. Hz. İbrahim: Kabe'nin temellerini kurmuş ve inşa etmiştir. III. Hz. İsmail: Hz. İbrahim'in oğlu olan Hz. İsmail de Kabe'nin inşasına katkıda bulunmuştur. II. Hz. İshak: Kabe'nin inşasında doğrudan bir katkısı belirtilmemiştir, bu nedenle bu ifade yanlıştır. 3. I. Hicaz bölgesi Mekke, Yesrib Taif ve bunları içerisinde toplayan bölgeye verilen isimdir.
  II. Hicaz bölgesi İslamiyetten sonra önemini kaybetmiştir.
  III. Hicaz bölgesi İslamiyetten önce cahiliye dönemini yaşamaktaydı.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II                    B) II ve III
  C) I ve III                    D) Yalnız II
  E) I, II ve III

 4. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap "C) I ve III" olacaktır. I. Hicaz bölgesi Mekke, Yesrib (Medine) ve Taif gibi şehirleri içerisinde toplayan bir bölgedir. Bu bölge, İslamiyet öncesi dönemde cahiliye dönemi olarak bilinirken, İslamiyet'in yayılması ve önemli olayların yaşanmasıyla büyük bir öneme sahip olmuştur. Ancak, İslamiyet'in yayılmasıyla II. ifadede belirtildiği gibi Hicaz bölgesi İslamiyet sonrasında önemini kaybetmemiştir. Hicaz bölgesi, Müslümanlar için önemli bir kutsal mekandır ve hala dünyanın dört bir yanından Müslümanlar tarafından ziyaret edilmektedir. 5. Aşağıdakilerden hangisi haram aylardan biri değildir?

  A) Muharrem            B) Ramazan
  C) Recep                    D) Zilkade
  E) Zilhilce

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Ramazan" olacaktır. Haram aylar, İslam'da kutsal sayılan ve savaşın yasak olduğu aylardır. Bu aylar Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep aylarıdır. Ramazan ise haram aylardan biri değildir, çünkü savaşın yasak olduğu bu döneme denk gelmez. 7. Kusay tarafından başlatılan ve Kabe'nin avlusuna derinden bir havuz yerleştirilerek şehir dışındaki kuyulardan su taşımayla hacıların su ihtiyacının karşılanmasına ne denir?

  A) Rifade                        B) Dar'un Nedve
  C) Sikaye                        D) Harem
  E) el - Mescidü'l haram

 8. Cevap: C Açıklama:

  "Sikaye", Kusay tarafından başlatılan ve Kabe'nin avlusuna derin bir havuz yerleştirilerek şehir dışındaki kuyulardan su taşımayla hacıların su ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan bir kurumdur. Bu sistem, hacıların su ihtiyacını sağlamak için geliştirilmiş ve günümüzde de modern su taşıma yöntemleri ile desteklenerek devam etmektedir. 9. I. Putlara tapmak yaygındı.
  II. Taş, ağaç ve bir bölümü madenden yapılma putlar bulunmaktaydı.
  III. Putlara tapan kişiler Allah'ın varlığını tamamen yok saymaktaydı.
  İslam öncesi Arap yarım adası için yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

  A) I ve II                     B) I ve III
  C) I, II ve III                D) II ve III
  E) Yalnız III

 10. Cevap: C Açıklama:Cevap: (C)

  Açıklama:

  I. Putlara tapmak yaygındı: İslam öncesi Arap Yarımadası'nda putperestlik yaygın bir dinî inanıştı. Bu dönemdeki Araplar, çeşitli tanrı ve tanrıçalara tapınmaktaydı. Bu tanrılar, genellikle doğa olaylarını, hayvanları veya bitkileri temsil etmekteydi. Putlara tapınmak, Arap toplumunda günlük yaşamın önemli bir parçasıydı.

  II. Taş, ağaç ve bir bölümü madenden yapılma putlar bulunmaktaydı: Putlar, genellikle taş, ağaç veya madenden yapılmaktaydı. Putların boyutları ve şekilleri değişkenlik göstermekteydi. Bazı putlar oldukça büyük ve gösterişliyken, bazıları ise küçük ve sade idi.

  III. Putlara tapan kişiler Allah'ın varlığını tamamen yok saymaktaydı: Bu ifade doğru değildir. İslam öncesi Arap Yarımadası'nda yaşayan insanların çoğunluğu, Allah'ın varlığına inanmaktaydı. Ancak, bu kişiler Allah'a ek olarak başka tanrı ve tanrıçalara da tapmaktaydı. Bu durum, politeizm olarak adlandırılmaktadır.

  Bu nedenle, İslam öncesi Arap Yarımadası için yukarıda verilenlerden I, II ve III doğrudur. Cevap (C) olmalıdır.

 11. Cahiliye döneminde Arap yarım adasında çöllerde yaşamını sürdüren kişilere ne denirdi?

  A) Köle            B) Bedevi        C) Hür
  D) Hadari        E) Mevali

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cahiliye döneminde Arap yarım adasında çöllerde yaşamını sürdüren kişilere "Bedevi" (B) denirdi. Bedeviler, çölde göçebe hayat yaşayan ve genellikle kabile yaşamına dayalı olan Arap topluluklarıydı. 13. Cahiliye Arapları içinde az sayıda da olsa putlara tapmayı reddeden insanlar ne adı verilir?

  A) Mecusilik          B) Sabiilik          
  C) Muallafil-Qulub    D) Haniflik          
  E) Mushrik                                 

 14. Cevap: D Açıklama:

  Haniflik, Cahiliye döneminde putlara tapmayı reddeden insanlar arasındaki bir inanç sistemidir. 15. “Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel model.” Anlamında kullanılan Hz. Muhammed’in(s.a.v.) sıfatı nedir?

  A) Şahsiyet-i İslamiye     B) Şahsiyet-i Müslimiye   
  C) Şahsiyet-i Nebeviye     D) Şahsiyet-i Kuran       
  E) Şahsiyet-i İman                                   

 16. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed'in sıfatlarından biri "Şahsiyet-i Nebeviye" olarak ifade edilir ve Müslümanlar için en güzel örnek olarak kabul edilir. 17. Putperestliğin yaygın olduğu Arap Yarımadası’nda hangi inanç şekilleri de bulunuyordu?

  A) Yalnızca Haniflik
  B) Haniflik ve İslam
  C) Yahudilik ve Hıristiyanlık
  D) Mecusilik, Sabiilik, Yahudilik, Hıristiyanlık, Haniflik
  E) Sadece İslam

 18. Cevap: D Açıklama:

  Arap Yarımadası'nda putperestliğin yanı sıra Mecusilik, Sabiilik, Yahudilik, Hıristiyanlık ve Haniflik gibi farklı inanç şekilleri bulunuyordu. 19. Kusayy tarafından Mekke’de halkın önemli işlerini görüşmek üzere kurulan yönetim merkezine ne ad verilir?

  A) Mekke Camii     B) Kâbe           
  C) Dâru’l-Erkam    D) Mekke Kalesi   
  E) Harem                             

 20. Cevap: C Açıklama:

  Mekke'de halkın önemli işlerini görüşmek üzere Kusayy tarafından kurulan yönetim merkezi "Dâru’l-Erkam" olarak adlandırılırdı. 21. Hz. İbrahim’in, eşi Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail’i bıraktığı ve zemzem suyunun çıktığı bölge neresidir?

  A) Kudüs    B) Taif    C) Hicaz    D) Habeşistan    E) Mekke    

 22. Cevap: E Açıklama:

  Hz. İbrahim, eşi Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail'i Mekke'de bırakmıştır. 23. Mecusilik, Sabiilik, Yahudilik, Hıristiyanlık, Haniflik gibi dinlerden hangileri Arap Yarımadası’nda yer almaktadır?

  A) Yalnızca Mecusilik
  B) Mecusilik ve Sabiilik
  C) Mecusilik, Sabiilik ve Yahudilik
  D) Sabiilik, Yahudilik ve Hıristiyanlık
  E) Mecusilik, Sabiilik, Yahudilik, Hıristiyanlık, Haniflik

 24. Cevap: E Açıklama:

  Arap Yarımadası'nda bu dinlerden birçoğu bulunuyordu. 25. Aynı soydan gelenlerin veya bir başka sebeple aralarında yakınlık bulunanların muhaliflere karşı birlikte hareket etmelerini sağlayan dayanışma duygusu hangi kavramı ifade eder?

  A) Asabiyet    B) Mevali    C) Cahiliyye    D) Hadari    E) Bedevi    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Asabiyet, aynı soydan gelenlerin veya başka nedenlerle birbirlerine yakın hissedenlerin dayanışma duygusu olarak tanımlanır. 27. Hz. Muhammed'in(s.a.v.) hayatını, onun yaşayış biçimini, niteliklerini, ahlakını, savaşlarını anlatan ilim dalı nedir?

  A) Hadis    B) Kelam    C) Siyer    D) Fıkıh    E) Tefsir    

 28. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed'in hayatını ve İslam tarihini anlatan ilim dalı Siyer'dir. 29. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatını ve şahsiyetini öğrenmek niçin önemlidir?

  A) Sadece İslam'ı anlamak için
  B) Tarihi bir kişiliği tanımak için
  C) İslam'ı doğru yaşamak ve örnek almak için
  D) Sadece İslam tarihini öğrenmek için
  E) Kur'an'ı anlamak için

 30. Cevap: C Açıklama: 31. Risalet öncesi Arap Yarımadası'ndaki beş farklı din veya inanç sistemi nelerdir?

  A) Haniflik, Hristiyanlık, Yahudilik, Mecusilik, Sabiilik
  B) İslam, Budizm, Şamanizm, Hinduizm, Zerdüştlük
  C) İslam, Hristiyanlık, Budizm, Jainizm, Mecusilik
  D) İslam, Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm, Zerdüştlük
  E) İslam, Musevilik, Hristiyanlık, Sabiilik, Jainizm

 32. Cevap: A Açıklama: 33. Mevlid Kandili nedir?

  A) Ramazan ayının ilk gecesi
  B) Miraç Gecesi
  C) Regaip Kandili
  D) Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunu anma gecesi
  E) Kadir Gecesi

 34. Cevap: D Açıklama: 35. Cahiliye dönemi, Arap Yarımadası'nda hangi tür inançların yaygın olduğu bir dönemi ifade eder?

  A) İslam'ın yaygınlaşmaya başladığı dönem
  B) İslam'ın tamamen hakim olduğu dönem
  C) Putperestlik ve farklı inançların yaygın olduğu dönem
  D) Hristiyanların Arap Yarımadası'na gelmeye başladığı dönem
  E) Budizm'in yaygınlaştığı dönem

 36. Cevap: C Açıklama: 37. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Cahiliye dönemi, Arap Yarımadası'nda putperestliğin yaygın olduğu bir dönemi ifade eder.
  B) Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğumunu anma gecesidir.
  C) Fil Vakası, Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumuyla ilgilidir.
  D) Asabiyet, insanların birlikte hareket etmelerini sağlayan dayanışma duygusunu ifade eder.
  E) Regaip Kandili, İslam'ın yaygınlaştığı dönemi ifade eder.
  Doğru

 38. Cevap: E Açıklama:## Cevap: E)
  ## Açıklama: Regaip Kandili, İslam'ın yaygınlaştığı dönemi değil, üç ayların ilki olan Recep ayının ilk perşembe gecesini ifade eder. Bu gece, kandil gecelerinden biridir ve faziletli bir gece olarak kabul edilir.

  Diğer seçenekler doğrudur:

  * A) Cahiliye dönemi, Arap Yarımadası'nda putperestliğin yaygın olduğu bir dönemi ifade eder.
  * B) Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğumunu anma gecesidir.
  * C) Fil Vakası, Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumuyla ilgilidir.
  * D) Asabiyet, insanların birlikte hareket etmelerini sağlayan dayanışma duygusunu ifade eder.


 39. Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum tarihi nedir?

  A) 20 Nisan 570 (Miladi takvime görE)
  B) 610 (Hicri takvime göre)
  C) 622 (Hicri takvime göre)
  D) 570 (Hicri takvime göre)
  E) 632 (Hicri takvime göre)

 40. Cevap: A Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Omer
31 Ekim 2023

E şıkkı gözükmüyor düzeltseniz sevinirim teşekkürler.

   Enes
31 Ekim 2023

4. Soruyu doğru yaptım ama yanlış gösteriliyor


9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Değerlendirme Detayları

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Değerlendirme 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Değerlendirme Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Değerlendirme yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Değerlendirme Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • RİSÂLET ÖNCESİ ARAP YARIMADASI
  1. Peygamberimizin Hayatını Öğrenmenin Önemi
  2. Risalet Öncesi Arap Yarımadası’na Genel Bakış
  3. Risalet Öncesi Dünyanın Dinî Durumu
  4. Risalet Öncesi Hicaz

Ayrıca 9.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 1.dönem 1.değerlendirme soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in Kabe'nin inşasına katkıda bulunan peygamberler olduğunu kavrayarak İslam tarihini ve önemli olayları anlama sürecine katkıda bulunurlar.

Hicaz bölgesinin Mekke, Medine ve Taif şehirlerini içerdiğini, İslamiyet öncesinde cahiliye dönemi olarak anıldığını ve İslamiyet sonrasında da önemini koruduğunu öğrenir ve bölgenin tarihsel ve dini önemini anlarlar.

İslam dini kapsamında haram ayların hangileri olduğunu ve Ramazan'ın haram aylardan biri olmadığını öğrenirler.

Kabe'nin avlusuna yerleştirilen derin havuz ile şehir dışındaki kuyulardan su taşıma yöntemiyle hacıların su ihtiyacını karşılayan Sikaye kurumunu öğrenirler ve bu tür tarihi su taşıma sistemlerinin nasıl işlediğini kavrarlar.

İslam öncesi Arap yarım adasında putperestliğin yaygın olduğunu ve putların taş, ağaç ve bazıları madenden yapıldığını anlarlar.

Cahiliye dönemi Arap toplumunun yapısını ve özelliklerini anlamak.

Haniflik kavramını anlama.

Hz. Muhammed'in sıfatları hakkında bilgi sahibi olma.

Arap Yarımadası'ndaki farklı inançları anlama.

Dâru’l-Erkam'ın ne olduğunu anlama.

Hz. İbrahim'in Mekke ile ilişkisini anlama.

Arap Yarımadası'ndaki farklı dinleri ve inanç sistemlerini anlama.

Asabiyet kavramını anlama.

Siyer ilminin ne olduğunu anlama.

Hz. Muhammed'in hayatının önemini anlama.

Risalet öncesi Arap Yarımadası'ndaki dinleri listeleme.

Mevlid Kandili'nin ne olduğunu ve önemini tanıma.

Cahiliye döneminin ne anlama geldiğini anlama.

İslam tarihine dair bazı terimleri ve olayları doğru bir şekilde tanıma.

Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum tarihini bilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi İstatistikleri

Bu sınav 596 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 5131 kere doğru, 3282 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Değerlendirme sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.