9.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2

9.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Kur'an-ı Kerim nedir ve ne gibi özelliklere sahiptir?

  A) Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed tarafından yazılmış bir kitaptır.
  B) Kur'an-ı Kerim, insanlar tarafından yazılan dini metinlerin bir koleksiyonudur.
  C) Kur'an-ı Kerim, Allah tarafından Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla gönderilmiş özgün bir kitaptır.
  D) Kur'an-ı Kerim, sadece Arapça dilinde mevcuttur.
  E) Kur'an-ı Kerim, sürekli olarak değişen ve güncellenen bir metindir.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Allah'ın vahiy yoluyla gönderdiği özgün bir kitaptır ve Arapça dilinde yazılmıştır. 3. Kur'an-ı Kerim'in farklı bilimlere kaynaklık ettiği ifadesi ne anlama gelmektedir?

  A) Kur'an, sadece dini konulara odaklanır ve bilimle ilgili herhangi bir bilgi içermez.
  B) Kur'an, sadece inanç ve ibadet konularını ele alır, bilimsel bilgilere yer vermez.
  C) Kur'an, sadece tarih ve sosyoloji gibi insana dair konulara odaklanır.
  D) Kur'an, inanç, ibadet, ahlak ve bilimsel konuları içeren geniş bir yelpazede bilgi sunar.
  E) Kur'an, sadece dini ritüelleri ve törenleri anlatır, bilimle ilgili herhangi bir şey içermez.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim farklı bilimlere kaynaklık eden, inanç ve ahlakla birlikte çok çeşitli konuları ele alır. 5. Kur'an-ı Kerim nasıl bir etkisi vardır ve kimler üzerinde etkili olmuştur?

  A) Kur'an-ı Kerim, hiç kimseyi etkilemez ve önemsiz bir metindir.
  B) Kur'an-ı Kerim, yalnızca dini liderleri etkiler.
  C) Kur'an-ı Kerim, yalnızca Arapça konuşan insanları etkiler.
  D) Kur'an-ı Kerim, Müslüman olmayan insanlar üzerinde de etkili olmuş ve onları Müslüman yapmıştır.
  E) Kur'an-ı Kerim, sadece ilim adamları üzerinde etkili olur.

 6. Cevap: D Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, insanlar arasında farklı inançlara sahip olanları dahi etkileyebilir ve Müslüman yapabilir. 7. "Hüdâ" kelimesi Kur'an'ı nasıl tanımlar?

  A) Hüdâ, Kur'an'ın hiçbir insanı etkilemediğini belirtir.
  B) Hüdâ, Kur'an'ın yalnızca Arapça konuşanları rehber yapar.
  C) Hüdâ, Kur'an'ın doğru yolu gösteren bir rehber olduğunu ifade eder.
  D) Hüdâ, Kur'an'ın sadece dini liderler üzerinde etkisi olduğunu belirtir.
  E) Hüdâ, Kur'an'ın sadece ilim adamlarını etkiler.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Hüdâ kelimesi, Kur'an'ın insanlara doğru yolu gösteren bir rehber olduğunu ifade eder. 9. "Furkân" kelimesi Kur'an'ı nasıl tanımlar?

  A) Furkân, Kur'an'ın farklı dinlere olan etkisini belirtir.
  B) Furkân, Kur'an'ın insanların yaşam biçimini eleştirir.
  C) Furkân, Kur'an'ın hak ile bâtıl arasındaki ayrımı gösterir.
  D) Furkân, Kur'an'ın yalnızca Arapça konuşanları etkilediğini belirtir.
  E) Furkân, Kur'an'ın tarih ile ilgili bilgiler içermediğini belirtir.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Furkân kelimesi, Kur'an'ın hak ile bâtıl arasındaki ayrımı gösterdiğini ifade eder. 11. Mukattaa harfleriyle başlayan hangi sureye "Örümcek" adı verilmiştir?

  A) Mâide suresi      B) Tâ-Hâ suresi     
  C) Yâsîn suresi      D) Ankebût suresi   
  E) İhlâs suresi                          

 12. Cevap: D Açıklama:

  Ankebût suresi, mukattaa harfleriyle başladığı için "Örümcek" anlamına gelen adıyla isimlendirilmiştir. 13. İhlâs suresinin ismi ne anlama gelir?

  A) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) samimiyetini ifade eder.
  B) Allah'ın birliğini ve üstünlüğünü ifade eder.
  C) İslam dininin temel ilke ve değerlerini belirtir.
  D) Arapça dilinin önemini vurgular.
  E) İslam peygamberlerinin bağlılığını ifade eder.

 14. Cevap: B Açıklama:

  İhlâs suresi, Allah'ın birliğini ve üstünlüğünü en güzel biçimde ifade ettiği için bu ismi almıştır. 15. Hangi sure, Allah'ı (c.c.) tesbih etme ve "gök gürültüsü" anlamına gelen kelimeyle adlandırılmıştır?

  A) İbrahim    B) Ra’d    C) Nisâ    D) İsrâ    E) Hûd    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Ra’d suresi, Allah'ı (c.c.) tesbih etme ve "gök gürültüsü" anlamına gelen kelimeyle adlandırılmıştır. 17. Hangi sure, Hz. İsa (a.s.) zamanında gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsettiği için "Sofra" anlamına gelen bir isme sahiptir?

  A) Tevbe    B) Meryem    C) Mâide    D) Hicr    E) A'raf    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Mâide suresi, Hz. İsa (a.s.) zamanında gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsettiği için "Sofra" anlamına gelen bir isme sahiptir. 19. Hangi sure, Allah'ı (c.c.) secde eden müminlerin vasıflarını anlatır?

  A) Secde    B) Rûm    C) Kasas    D) Furkân    E) Ahzâb    

 20. Cevap: A Açıklama:

  Secde suresi, Allah'ı (c.c.) secde eden ve onu tesbih eden müminlerin vasıflarını anlatır. 21. Hangi sure, "Hz. Nuh'un (a.s.) peygamber olarak gönderilişi ve inkârcılara karşı verdiği mücadele"ni anlatır?

  A) Nâzi’ât    B) Mürselât    C) Nûh    D) Nebe    E) Muttâfifîn    

 22. Cevap: C Açıklama:

  Nûh suresi, Hz. Nuh'un (a.s.) peygamber olarak gönderilişi ve inkârcılara karşı verdiği mücadeleyi anlatır. 23. Hangi sure, "Kâbe'yi yıkmaya gelen ve içinde fillerin de bulunduğu Yemen ordusunun helak edilişini" anlatır?

  A) Mâ’ûn    B) Kâfirûn    C) Kureyş    D) Fil    E) Felâk    

 24. Cevap: D Açıklama:

  Fil suresi, Kâbe'yi yıkmaya gelen ve içinde fillerin de bulunduğu Yemen ordusunun helak edilişini anlatır. 25. Hangi sure, "Allah'ın (c.c.) güç, kuvvet ve iktidar sahibi olarak istediği her şeyi bir ilim, hikmet ve ölçü dâhilinde dilediği gibi yaratmasını ve Kadir Gecesi'ni anlatır?

  A) Kevser    B) Kâri’a    C) Zilzâl    D) Kadr    E) Hümeze    

 26. Cevap: D Açıklama:

  Kadr suresi, Allah'ın (c.c.) güç, kuvvet ve iktidar sahibi olarak istediği her şeyi bir ilim, hikmet ve ölçü dâhilinde dilediği gibi yaratmasını ve Kadir Gecesi'ni anlatır. 27. İslam inancına göre, insanın sahip olduğu akıl ve irade ona ne gibi sorumluluklar yükler?

  A) İnsan akıl ve irade ile kendisini yönetmeli ve diğer insanlara üstün olmalıdır.
  B) İnsan akıl ve iradesi ile yalnızca dünya hayatına odaklanmalıdır.
  C) İnsan akıl ve iradesi ile sadece kendisini düşünmelidir.
  D) İnsan akıl ve iradesini kullanmadan yaşamalıdır.
  E) İnsan akıl ve iradeye sahip değildir, sadece içgüdülerine göre yaşar.

 28. Cevap: A Açıklama:

  İslam inancına göre, akıl ve irade, insanın sorumluluklarını yerine getirmesi ve iyi bir Müslüman olması için kullanılmalıdır. 29. İnsanın değerini ve kıymetini fark etmesi neden önemlidir? Bu farkındalığın insanın davranışlarına nasıl

  etki edebilir?
  A) İnsanın değerini bilmek gereksizdir, çünkü herkes kendisi için değerlidir.
  B) İnsanın değerini bilmek, insanların birbirlerine saygı göstermesine ve iyi davranmasına katkıda
  bulunabilir.
  C) İnsanın değerini bilmek, insanları kibirlendirebilir ve başkalarını küçümsemelerine neden olabilir.
  D) İnsanın değerini bilmek, onun hayatta başkalarını manipüle etmesine neden olabilir.
  E) İnsanın değeri ve kıymeti, onun kendisini düşünmesi ve diğer insanları önemsememesine yol açar.

 30. Cevap: B Açıklama:

  İnsanların birbirlerinin değerini bilmeleri ve saygı göstermeleri, daha iyi bir toplumun oluşmasına katkı sağlar. 31. Mü'minûn suresinin sonunda hangi dua ifadesi yer almaktadır?

  A) "Allah'ım, dünyada kaç yıl kaldık?" diyecektir.
  B) "Allah'ım, bize nimetini arttır ve bizi onurlandır!" diyecektir.
  C) "Allah'ım, dünya hayatımızı sonsuz kıl!" diyecektir.
  D) "Allah'ım, dünya hayatımızı kısaltma!" diyecektir.
  E) "Allah'ım, bize daha fazla nimet verme!" diyecektir.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Mü'minûn suresinin sonunda dua ifadesi olarak "Allah'ım, bize nimetini arttır ve bizi onurlandır!" yer almaktadır. 33. Dua ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Dua ibadetin özüdür ve sadece Allah'a yaklaşmanın yolu değildir.
  B) Dua, Allah ile kul arasındaki bağı güçlendiren bir iletişim yöntemidir.
  C) Dua, sadece belirli zamanlarda ve mekanlarda yapılmalıdır.
  D) Dua eden kişinin çaba harcamasına gerek yoktur, sadece dua yeterlidir.
  E) Dua, sadece Müslümanlar arasında kabul edilen bir uygulamadır.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Dua, kul ile Allah arasındaki iletişimi sağlayan önemli bir ibadettir. 35. Rab kelimesinin anlamı nedir?

  A) Sadece insanların yöneticisi olarak kullanılır.
  B) İhtiyaçları gideren ve yetiştiren anlamına gelir.
  C) Yalnızca Allah'ın ismi olarak kullanılır.
  D) İbadet edilen varlıkların bir başka adıdır.
  E) Doğanın dengesini sağlayan bir kavramdır.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Rab kelimesi, ihtiyaçları gideren, besleyen, büyüten, düzelten, yöneten anlamlarında kullanılır. Hem Allah'ın hem de insanların sıfatı olarak kullanılmıştır. 37. Melik ve mâlik kavramları nasıl farklılık gösterir?

  A) Melik dünya hükümranlığını, mâlik ebedî hayat hükümranlığını ifade eder.
  B) Melik, sadece Allah'ın ismi olarak kullanılır.
  C) Mâlik sadece dünya hükümranlığını ifade eder.
  D) Melik ve mâlik kavramları arasında hiçbir fark yoktur.
  E) Melik, eşitlik ilkesini temsil eder.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Melik, dünya hükümranlığını ifade ederken, mâlik ebedî hayat hükümranlığını ifade eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 Detayları

9.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN OKUMAYA GİRİŞ

Ayrıca 9.sınıf Kuran-ı Kerim dersi I.ünite test soruları 2; test formatında cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Kur'an-ı Kerim'in tanımını ve özelliklerini anlama yeteneği.

Kur'an-ı Kerim'in içeriğini anlama yeteneği.

Kur'an-ı Kerim'in toplumlar üzerindeki etkisini anlama yeteneği.

Kur'an'ın rehberlik işlevini anlama yeteneği.

Kur'an'ın ahlaki ve doğru ile yanlışı ayırma işlevini anlama yeteneği.

Mukattaa harfleriyle başlayan surelerin isimlerini anlama yeteneği.

İslam inancının temel ilkesini ve Allah'ın birliğini anlama yeteneği.

Surenin isminin neden bu şekilde seçildiğini anlama yeteneği.

Surenin isminin neden bu şekilde seçildiğini anlama yeteneği.

Surenin içeriğini ve önemini anlama yeteneği.

Surenin içeriğini ve Hz. Nuh'un (a.s.) peygamberlik görevini anlama yeteneği.

Surenin içeriğini ve tarihsel olayları anlama yeteneği.

Allah'ın (c.c.) kudretini ve Kadir Gecesi'nin önemini anlama yeteneği.

İnsanın akıl ve iradesini doğru bir şekilde kullanma yeteneği.

İnsanların birbirlerine saygı gösterme ve değer verme yeteneği.

Surenin sonundaki dua ifadesini anlama yeteneği.

Dua'nın Allah ile iletişimdeki rolünü anlama yeteneği.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 30 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 313 kere doğru, 147 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim I. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.