9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Fatiha suresinin adının anlamı nedir?

  A) Başlangıç        B) Övgü            
  C) Yol gösterici    D) Rehber          
  E) Şifa                                

 2. Cevap: A Açıklama:

  Fatiha suresi, Kur'an'ın başında yer aldığı için "başlangıç" anlamına gelen "Fatiha" adını almıştır. 3. Fil suresinde bahsedilen olay nedir?

  A) Ebrehe'nin ordusuyla Kâbe'ye saldırması
  B) Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicreti
  C) Hz. Musa'nın Firavun'la mücadelesi
  D) Hz. İbrahim'in ateşe atılması
  E) Hz. Nuh'un tufanı

 4. Cevap: A Açıklama:

  Fil suresi, Ebrehe'nin fillerle donanmış ordusunun Kâbe'yi yıkmaya gelmesi ve Allah'ın kuşlar vasıtasıyla onları helak etmesi olayını anlatır. 5. Kâfirûn suresinde Peygamber Efendimizin tavrı nasıldır?

  A) Müşriklerin teklifini kabul etmiştir.
  B) Müşriklerle tartışmaya girmiştir.
  C) Müşriklerin teklifini kesin bir dille reddetmiştir.
  D) Müşriklerin dinine inanmıştır.
  E) Müşriklere karşı savaş açmıştır.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Kâfirûn suresi, Peygamber Efendimizin Müşriklerin kendisine bir yıl kendi ilahlarına tapması, bir yıl da onun Allah'ına tapması teklifini reddetmesini anlatır. 7. Nasr suresinde bahsedilen olay neyi müjdeler?

  A) Hudeybiye Antlaşması'nın imzalanması
  B) Peygamber Efendimizin ölümünden sonraki halifelik mücadelesi
  C) Hz. Ali'nin halife seçilmesi
  D) İslam'ın yayılması ve insanların akın akın İslâm'a girmesi
  E) Mekke'nin fethi

 8. Cevap: D Açıklama:

  Nasr suresi, Peygamber Efendimizin fetihlerinden sonra insanların grup grup İslam'a girmelerini müjdeler. 9. Tecvid ilminin amacı nedir?

  A) Kur'an'ı doğru ve güzel okumak
  B) Kur'an'ı ezberlemek
  C) Kur'an'ı tefsir etmek
  D) Kur'an'ı tercüme etmek
  E) Kur'an'ı tarihi hakkında bilgi edinmek

 10. Cevap: A Açıklama:

  Tecvid ilmi, Kur'an'ı indirildiği şekilde okunmasını sağlar. 11. Aşağıdakilerden hangisi tecvid kurallarına uymayan bir okuyuştur?

  A) "Kim" kelimesinin "k" harfinin kalın okunması
  B) "Rasul" kelimesinin "r" harfinin kalın okunması
  C) "Şükür" kelimesinin "ş" harfinin kalın okunması
  D) "Allah" kelimesinin "h" harfinin kalın okunması
  E) "Huda" kelimesinin "h" harfinin inceltilmesi

 12. Cevap: C Açıklama:

  "Şükür" kelimesindeki "ş" harfi inceltilir. 13. Med sebeplerinden biri hangisidir?

  A) Hemze    B) Tenvin    C) Esre    D) Ötre    E) Kâf harfi    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Med sebepleri hemze ve sükündür. 15. Aşağıdakilerden hangisi medd-i tabiîye örnektir?

  A) جَٓاء    B) صَام    C) عَلِيمَا    D) عِلْمِه    E) ُ و لَه ُ    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Medd-i tabiî, med harfindən sonra med sebebinin gelmediği durumlarda oluşur. 17. Sükûn harflerinin sükûnları hangi ikiye ayrılır?

  A) Lâzımî ve ârızî       B) Tekrarlı ve süreli   
  C) Devamlı ve geçici     D) Uzun ve kısa         
  E) Kesin ve muayyen                              

 18. Cevap: A Açıklama:

  Sükûn harflerinin sükûnları lâzımî (kalıcı) ve ârızî (geçici) olmak üzere ikiye ayrılır. 19. Medd harfleri hangileridir?

  A) Vav, ya, elif, hemze    B) Vav, ya, elif, sad     
  C) Vav, ya, elif, fas      D) Vav, ya, elif, lâm     
  E) Vav, ya, elif, nun                                

 20. Cevap: A Açıklama:

  Medd harfleri vav ( و ), ya ( ي ) ve elif (ا) harfleridir. 21. Medd-i müteharrik hangi durumda meydana gelir?

  A) Med harfi ile hemzenin ayrı kelimelerde olması
  B) Med harfi ile lâm harfinin aynı kelimede olması
  C) Med harfi ile şeddeli harfin aynı kelimede olması
  D) Med harfi ile cezimli nun harfinin aynı kelimede olması
  E) Med harfi ile lâzımî sükûnlu cezimli nun harfinin ayrı kelimelerde olması

 22. Cevap: A Açıklama:

  Medd-i müteharrik, med harfi ile hemzenin farklı kelimelerde bulunmasıyla oluşur. 23. Tenvin veya sakin nundan sonra i harfi geldiğinde uygulanan tecvid kuralı hangisidir?

  A) İhfa    B) İzhar    C) İklab    D) İdgam    E) Vakıf    

 24. Cevap: B Açıklama:

  Tenvin veya sakin nundan sonra boğaz harflerinden biri gelirse izhar uygulanır. İ harfi bir boğaz harfidir. 25. Hangi tecvid kuralı, sakin bir harfin, sonradan gelen harekeli bir harfe katılmasını ifade eder?

  A) İzhar    B) İdgam    C) İhfa    D) İklabe    E) İmâle    

 26. Cevap: B Açıklama:

  İdgam, sakin bir harfin, harekeli bir harfe katılma kuralıdır. 27. Aşağıdakilerden hangisi tenvinli bir idgam çeşididir?

  A) İdgam-ı bila-gunne      B) İdgam-ı mea'l-gunne    
  C) İdgam-ı misleyn         D) İdgam-ı mütecaniseyn   
  E) İdgam-ı mütekaribeyn                              

 28. Cevap: B Açıklama:

  İdgam-ı mea'l-gunne, tenvinli veya sakin nunlu harflerin idgam edilmesidir. 29. Tenvin veya sakin nunlu harfi, sonradan gelen bir "ya" (ي) harfine katılmasıyla oluşan idgam türüne ne ad verilir?

  A) İdgam-ı bila-gunne      B) İdgam-ı mea'l-gunne    
  C) İdgam-ı misleyn         D) İdgam-ı mütecaniseyn   
  E) İdgam-ı mütekaribeyn                              

 30. Cevap: B Açıklama:

  İdgam-ı mea'l-gunne, tenvinli veya sakin nunlu bir harfin, "ya" (ي) harfine idgam edildiği kuraldır. 31. Hangi harfler, idgam-ı mütekaribeyn idgamında bir araya gelmez?

  A) م - ب    B) م - ف    C) ت - د    D) ث - ذ    E) ط - ظ    

 32. Cevap: B Açıklama:

  İdgam-ı mütekaribeyn idgamında, م harfi ف harfiyle bir araya gelmez, çünkü bu harflerin mahreçleri aynıdır. 33. Sakin mimin izharı hangi durumda gerçekleşir?

  A) Sonra harekeli mim gelirse
  B) Sonra harekeli be gelirse
  C) Sonra diğer harflerden biri gelirse
  D) Kendinden önce esreli vasıl hemze gelirse
  E) Kendinden önce isti'lâ harflerinden biri gelirse

 34. Cevap: C Açıklama:

  Sakin mimin izharı, sakin mimden sonra mim ve be harfleri dışındaki diğer harflerden biri geldiğinde gerçekleşir. 35. Kalkale, hangi harfler üzerinde gerçekleştirilir?

  A) ث , ح , ص , ع    B) ض , ط , ز , ظ   
  C) ق , ط , ب , ج    D) د , خ , ش , س   
  E) ر , ز , س , ش                       

 36. Cevap: D Açıklama:

  Kalkale, ق ,ط ,ب ,ج ,د harflerinden biri kelimenin ortasında veya sonunda cezimli olarak geldiğinde ya da bu harfler üzerinde vakıf yapıldığında gerçekleştirilir. 37. Lam elifli "la" harfinin kalın okunması için önceki harfin harekesi ne olmalıdır?

  A) Üstün veya ötre    B) Esre              
  C) Cezim              D) Med               
  E) Tenvin                                  

 38. Cevap: A Açıklama:

  Lam elifli "la" harfi, önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise kalın okunur. 39. Vasıl hemzesi, kelimenin hangi kısmında bulunur?

  A) Başında ve kökünden olmayan kısmında
  B) Ortada ve kökünden olan kısmında
  C) Sonunda ve kökünden olmayan kısmında
  D) Başında ve kökünden olan kısmında
  E) Ortada ve kökünden olmayan kısmında

 40. Cevap: A Açıklama:

  Vasıl hemzesi, kelimenin başında ve kökünden olmayan kısmında yer alır. 41. Zümer suresinin 7. ayetindeki "yerzukumu" lafzındaki zamir nasıl okunur?

  A) Uzatılarak                    B) İhtilas ile                  
  C) Kısaltılarak                  D) Vav harfine dönüştürülerek   
  E) Sakinleştirilerek                                             

 42. Cevap: B Açıklama:

  Zümer suresinin 7. ayetindeki "yerzukumu" lafzındaki zamir, ihtilas ile okunur. 43. "Sakin ta" harfinden önceki harfler esreli olursa ra harfi nasıl okunur?

  A) Kalın veya ince    B) Yalnızca kalın    
  C) Yalnızca ince      D) Üçlü              
  E) Medli                                   

 44. Cevap: A Açıklama:

  "Sakin ta" harfinden önceki harfler esreli olursa ra harfi kalın veya ince okunabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI
 • YÜZÜNDEN OKUNACAK SURELER VE ANLAMLARI

Ayrıca 9.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Fatiha suresinin adının anlamını öğrenmek.

Fil suresinin konusunu öğrenmek.

Kâfirûn suresinin temel mesajını kavramak.

Nasr suresinin konusunu anlamak.

Tecvid ilminin amacını belirleme

Tecvid kurallarını uygulama becerisi geliştirme

Kur'an-ı Kerim'de med sebeplerini tanıma

Medd-i tabiîyi tanıma

Sükûn harflerinin sükûn türlerini tanıma

Medd harflerini tanıma

Öğrenciler medd-i müteharrik kavramını ve nasıl oluştuğunu anlayabilecektir.

Öğrenciler izhar kavramını ve kullanımını öğrenebilecektir.

Öğrenciler idgam kavramını anlarlar.

Öğrenciler idgam çeşitlerini ayırt ederler.

Öğrenciler idgam çeşitlerini spesifik harflere göre ayırt ederler.

Öğrenciler idgamın mahreç kısıtlamalarını anlarlar.

Sakin mim'in okunuş şekillerini anlar.

Kalkale kavramını ve uygulama kurallarını anlar.

Lafzatullah'daki Lam Harfinin Okunuşu

Vasıl Hemzesi

Zamirin Okunuşu

Sakin Ta ve Sad Harflerinin Okunuşu

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 9 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 59 kere doğru, 82 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.