9.Sınıf Kimya III. Ünite - Kimyasal Türler Arasında Etkileşimler - Test 2

9.Sınıf Kimya III. Ünite - Kimyasal Türler Arasında Etkileşimler - Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kimya III. Ünite - Kimyasal Türler Arasında Etkileşimler - Test 2 CEVAPLARI

 1. Fe-Fe arasındaki bağın güçlü olmasının nedeni nedir?

  A) Atom boyutlarının küçük olması
  B) Elektrik yükünün yüksek olması
  C) Elektron bulutlarının örtüşmesinin yüksek olması
  D) Moleküller arası kuvvetlerin zayıf olması
  E) Atom numaralarının büyük olması

 2. Cevap: C Açıklama:

  Kovalent bağ, atomların elektron bulutlarının örtüşmesiyle oluşur. Fe-Fe arasındaki elektron örtüşmesi yüksektir, bu da güçlü bir bağa yol açar. 3. İyonik bileşiklerin yapısal birimleri hangisidir?

  A) Molekül           B) Atom             
  C) İyon              D) İyonik kristal   
  E) Birim hücre                           

 4. Cevap: C Açıklama:

  İyonik bileşikler, zıt yüklü iyonların güçlü etkileşimlerle bir araya gelerek oluşturduğu maddelerdir. 5. Hangi element Lewis yapısında 8 değerlik elektronuna sahiptir?

  A) Na    B) Mg    C) Cl    D) O    E) Al    

 6. Cevap: D Açıklama:

  Oksijenin son katmanda 6 değerlik elektronu bulunur ve iki elektron daha alarak soy gaz elektron dizilimine ulaşır. 7. Aşağıdakilerden hangisi iyonik bir bileşik değildir?

  A) NaCl    B) Al2O3    C) NaOH    D) H2O    E) CaCl2    

 8. Cevap: D Açıklama:

  H2O bir kovalent bileşiktir ve zıt yüklü iyonlar tarafından oluşturulmamıştır. 9. İyonik bileşiklerin hangi özelliği onları çözünür kılar?

  A) Kolayca iyonlarına ayrışmaları
  B) Düşük erime noktalarına sahip olmaları
  C) Sert ve kırılgın olmaları
  D) Oda koşullarında katı olmaları
  E) Yalnız suda çözünmeleri

 10. Cevap: A Açıklama:

  İyonik bileşikler, sulu çözeltilerinde iyonlarına ayrışarak çözünürler. 11. Bir iyonik bileşikte aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?

  A) Na+ iyonunun 2 değeri vardır.
  B) Cl- iyonunun 1 değeri vardır.
  C) Al3+ iyonunun 2 değeri vardır.
  D) O2- iyonunun 1 değeri vardır.
  E) Ca2+ iyonunun 1 değeri vardır.

 12. Cevap: B Açıklama:

  İyonların değerlikleri, kaybettikleri veya kazandıkları elektron sayısına eşittir. 13. İyonik bileşiklerin sistematik olarak adlandırılmasında ilk yazılan iyon hangisidir?

  A) Kök    B) Katyon    C) Anion    D) Proton    E) Elektron    

 14. Cevap: B Açıklama:

  İyonik bileşikler adlandırılırken önce katyon (metal veya kök), sonra anyon (ametal veya kök) adı yazılır. 15. Aşağıdakilerden hangisi bir değişken değerlikle metal değildir?

  A) Cu    B) Fe    C) Sn    D) Al    E) Pb    

 16. Cevap: D Açıklama:

  Al, değişken değerlikle bir metal değildir. 17. H₂O molekülünde hangi elektron çifti bağlayıcı elektron çiftidir?

  A) O atomu üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftleri
  B) H atomları üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftleri
  C) O atomu ile H atomları arasında paylaşılan elektron çifti
  D) H atomları arasında paylaşılan elektron çifti
  E) Molekülde bağlayıcı elektron çifti yoktur

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bağlayıcı elektron çifti, ortaklaşa kullanılan ve bağ oluşumuna katılan elektron çiftleridir. 19. Polar kovalent bağ hangi tür atomlar arasında oluşur?

  A) Sadece aynı ametal atomları arasında
  B) Sadece farklı ametal atomları arasında
  C) Hem aynı ametal hem de farklı ametal atomları arasında
  D) Sadece ametaller ile metaller arasında
  E) Sadece metaller ile ametal olmayan atomlar arasında

 20. Cevap: B Açıklama:

  Polar kovalent bağ, elektronegatiflik değerleri farklı olan iki ametal atomu arasında oluşur. 21. Apolar kovalent bağ oluşumunda elektronlar her iki atom tarafından nasıl çekilir?

  A) Farklı derecelerde
  B) Eşit derecelerde
  C) Bir atom tarafından tamamen
  D) Diğer atom tarafından tamamen
  E) Hiç çekilmez

 22. Cevap: B Açıklama:

  Apolar kovalent bağda, aynı tür atomlar arasında oluşan bağda elektronlar her iki atom tarafından eşit olarak çekilir. 23. Hangi molekül polardır?

  A) Cl2    B) O2    C) NH3    D) CO2    E) CH4    

 24. Cevap: C Açıklama:

  NH3 molekülünde polar kovalent bağlar bulunur ve elektron yoğunluğu dengeli dağılmadığından polardır. 25. Metalik bağın oluşumunda hangi faktör önemlidir?

  A) Düşük iyonlaşma enerjisi
  B) Yüksek kaynama noktası
  C) Az sayıda değerlik elektronu
  D) Yüksek elektriksel iletkenlik
  E) Parlaklık

 26. Cevap: A Açıklama:

  Metallerin düşük iyonlaşma enerjileri, değerlik elektronlarının kolayca çekirdekten ayrılabileceğini gösterir ve bu da metalik bağ oluşumunu kolaylaştırır. 27. Hangi madde fiziksel hâli itibariyle sıvıdır?

  A) Su    B) Helyum    C) Sodyum    D) Magnezyum    E) Bakır    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Su, oda sıcaklığında sıvı hâlede bulunan bir maddedir. 29. Bağ enerjisi yüksek olan maddelerdeki etkileşim gücü nasıldır?

  A) Zayıf    B) Orta    C) Güçlü    D) Değişken    E) Belirsiz    

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bağ enerjisi yüksek olan maddelerde, bağları kırmak için daha fazla enerji gerekir, bu da aralarındaki etkileşimin güçlü olduğunu gösterir. 31. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Polar kovalent bağlar elektron yoğunluğunun eşit dağıldığı bağlardır.
  B) Metalik bağda değerlik elektronları tüm metal atomlarında ortaklaşır.
  C) Moleküller arası etkileşimler, moleküllerin bir arada kalmasını sağlar.
  D) Molekül polaritesi, elektron yoğunluğu dağılımının dengesizliğinden kaynaklanır.
  E) Metalik bağlar maddelere yüksek elektriksel iletkenlik kazandırır.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Polar kovalent bağlarda elektron yoğunluğu eşit dağılmaz, daha elektronegatif atom tarafına kayar. 33. Aşağıdaki bileşikler sırasıyla hangisinde hidrojen bağları en kuvvetlidir?

  A) CH4, H2O, NH3    B) NH3, H2O, CH4   
  C) H2O, CH4, NH3    D) CH4, NH3, H2O   
  E) NH3, CH4, H2O                       

 34. Cevap: K Açıklama:

  Aşağıdaki bileşikler sırasıyla hangisinde hidrojen bağları en kuvvetlidir? A) CH4, H2O, NH3 B) NH3, H2O, CH4 C) H2O, CH4, NH3 D) CH4, NH3, H2O E) NH3, CH4, H2O Cevap: B bileşikler sırasıyla hangisinde hidrojen bağları en kuvvetlidir? A) CH4, H2O, NH3 B) NH3, H2O, CH4 C) H2O, CH4, NH3 D) CH4, NH3, H2O E) NH3, CH4, H2O Cevap: B 35. Suyun anormal yoğunluğu hangi etkileşimden kaynaklanır?

  A) Dipo-dipol etkileşimleri
  B) İyon-dipol etkileşimleri
  C) İyon-indüklenmiş dipol etkileşimleri
  D) London kuvvetleri
  E) Hidrojen bağları

 36. Cevap: N Açıklama:

  Suyun anormal yoğunluğu hangi etkileşimden kaynaklanır? A) Dipo-dipol etkileşimleri B) İyon-dipol etkileşimleri C) İyon-indüklenmiş dipol etkileşimleri D) London kuvvetleri E) Hidrojen bağları Cevap: Ermal yoğunluğu hangi etkileşimden kaynaklanır? A) Dipo-dipol etkileşimleri B) İyon-dipol etkileşimleri C) İyon-indüklenmiş dipol etkileşimleri D) London kuvvetleri E) Hidrojen bağları Cevap: E 37. Aşağıdakilerden hangisi hidrojen bağları ile ilgili bir özellik DEĞİLDİR?

  A) Suyun yüksek kaynama noktası
  B) DNA'nın yapısı
  C) Proteinlerin katlanması
  D) Metallerin sertliği
  E) Suyun yüksek elektriksel iletkenliği

 38. Cevap: K Açıklama:

  Aşağıdakilerden hangisi hidrojen bağları ile ilgili bir özellik DEĞİLDİR? A) Suyun yüksek kaynama noktası B) DNA'nın yapısı C) Proteinlerin katlanması D) Metallerin sertliği E) Suyun yüksek elektriksel iletkenliği Cevap: Dlerden hangisi hidrojen bağları ile ilgili bir özellik DEĞİLDİR? A) Suyun yüksek kaynama noktası B) DNA'nın yapısı C) Proteinlerin katlanması D) Metallerin sertliği E) Suyun yüksek elektriksel iletkenliği Cevap: D 39. Aziz Sancar'ın çalışmaları hangi alanda önemli katkı sağlamıştır?

  A) DNA onarımı                B) Elektromanyetik alanlar   
  C) Nükleer fizik              D) Astronomi                 
  E) İklim değişikliği                                       

 40. Cevap: N Açıklama:

  Aziz Sancar'ın çalışmaları hangi alanda önemli katkı sağlamıştır? A) DNA onarımı B) Elektromanyetik alanlar C) Nükleer fizik D) Astronomi E) İklim değişikliği Cevap: Aar'ın çalışmaları hangi alanda önemli katkı sağlamıştır? A) DNA onarımı B) Elektromanyetik alanlar C) Nükleer fizik D) Astronomi E) İklim değişikliği Cevap: A 41. Aşağıdakilerden hangisi zayıf bir etkileşimdir?

  A) Hidrojen bağı               B) İyon-iyon etkileşimi       
  C) London kuvveti              D) Dipol-dipol etkileşimi     
  E) Van der Waals etkileşimi                                  

 42. Cevap: C Açıklama:

  London kuvveti, zayıf etkileşim türleri arasında en zayıf olanıdır. 43. Hangi molekülün kaynama noktası, molekül ağırlığına göre beklenenden daha yüksektir?

  A) CH4    B) NH3    C) H2O    D) HF    E) CCl4    

 44. Cevap: C Açıklama:

  H2O molekülünün yüksek kaynama noktası, moleküller arasındaki hidrojen bağlarından kaynaklanır. 45. Aşağıdaki değişimlerden hangisi kimyasal bir değişimdir?

  A) Suyun donması
  B) Gaz halindeki oksijenin sıvı hale gelmesi
  C) Bir demirin paslanması
  D) Bir karenin ikiye bölünmesi
  E) Bir maddenin suda çözünmesi

 46. Cevap: C Açıklama:

  Paslanma, oksijen ile demir arasındaki bir kimyasal reaksiyondur. 47. Hidrojen bağı hangi moleküllerde oluşur?

  A) Sadece polar moleküllerde
  B) Sadece apolar moleküllerde
  C) Hem polar hem de apolar moleküllerde
  D) Sadece H, O ve N atomları içeren moleküllerde
  E) Sadece ametaller içeren moleküllerde

 48. Cevap: D Açıklama:

  Hidrojen bağı, sadece H atomunun elektronegatif F, O ve N atomlarıyla oluşturduğu moleküllerde oluşur. 49. Aşağıdaki etkileşim türleri arasında en güçlü olanı hangisidir?

  A) London kuvveti            B) Dipol-dipol etkileşimi   
  C) Elektron ikiliği          D) Van der Waals kuvveti    
  E) Hidrojen bağı                                         

 50. Cevap: E Açıklama:

  Hidrojen bağı, zayıf etkileşimler arasında en güçlü olanıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kimya III. Ünite - Kimyasal Türler Arasında Etkileşimler - Test 2 Detayları

9.Sınıf Kimya III. Ünite - Kimyasal Türler Arasında Etkileşimler - Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Kimya III. Ünite - Kimyasal Türler Arasında Etkileşimler - Test 2 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Kimya III. Ünite - Kimyasal Türler Arasında Etkileşimler - Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kimya III. Ünite - Kimyasal Türler Arasında Etkileşimler - Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Kimya III. Ünite - Kimyasal Türler Arasında Etkileşimler - Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
  1. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
  2. Güçlü Etkileşimler
  3. Kimyasal Türler
  4. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
  5. Zayıf Etkileşimler

Ayrıca 9.sınıf kimya dersi III. ünite kimyasal türler arasında etkileşimler konusu test 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

3.1. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

İyonik bağların oluşumunu anlar.

Lewis yapılarını yazabilir.

Kovalent ve iyonik bağları ayırt eder.

İyonik bileşiklerin özelliklerini bilir.

İyonların değerliklerini belirleyebilir.

İyonik bileşiklerin sistematik adlandırılmasını anlama

Değişken değerlikle metalleri tanıma

Kovalent bağ oluşumunu anlama

Kovalent bağ türlerini ayırt etme

Kovalent bağların özelliklerini anlama

Molekül polaritesinin belirlenmesi

Metalik bağın oluşum mekanizması

Maddenin hâl değişimleri

Bağ enerjisinin moleküler etkileşimlerdeki rolü

Moleküler etkileşim türlerinin özellikleri

Hidrojen bağlarının kuvvetini etkileyen faktörleri anlamak.

Hidrojen bağlarının maddelerin fiziksel özelliklerini etkilediğini anlamak.

Hidrojen bağlarının özelliklerini tanımak.

Aziz Sancar'ın bilimsel çalışmalarının önemini anlamak.

3.4. İntra ve İntermoleküler Kuvvetler

3.4. İntra ve İntermoleküler Kuvvetler

3.5. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

3.4. İntra ve İntermoleküler Kuvvetler

3.4. İntra ve İntermoleküler Kuvvetler

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kimya III. Ünite - Kimyasal Türler Arasında Etkileşimler - Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Kimya III. Ünite - Kimyasal Türler Arasında Etkileşimler - Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 31 kere doğru, 53 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Kimya III. Ünite - Kimyasal Türler Arasında Etkileşimler - Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kimya III. Ünite - Kimyasal Türler Arasında Etkileşimler - Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kimya III. Ünite - Kimyasal Türler Arasında Etkileşimler - Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kimya III. Ünite - Kimyasal Türler Arasında Etkileşimler - Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.