9.Sınıf Kimya 2.Dönem Test Soruları

9.Sınıf Kimya 2.Dönem Test Soruları sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Test Soruları CEVAPLARI

 1. Hangisi bir katının kristal yapıdaki temel birimleri arasındaki uzaklığı ifade eder?

  A) Birim hücre          B) Çift bağ            
  C) İzoelektroniklik     D) Kovalent yarıçap    
  E) Elektronegatiflik   

 2. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) Kovalent yarıçap'tır. Kristal yapıdaki bir katının temel birimleri olan atomlar arasındaki en kısa mesafeyi ifade eder. Kovalent yarıçap, iki atom arasında paylaşılan bir elektron çiftinin merkezinden bir atomun çekirdeğine kadar olan mesafedir. 3. Hangisi bir katının yoğunluğunu etkileyen faktörlerden biri değildir?

  A) Katıdaki atomların veya moleküllerin kütlesi
  B) Katının sıcaklığı
  C) Katının hacmi
  D) Katının kristal yapısı
  E) Atmosferik basınç

 4. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "E) Atmosferik basınç" olarak verilmiştir. Yoğunluk, bir katının kütlesinin hacmine bölünmesi ile elde edilen bir ölçüdür. Yoğunluğu etkileyen faktörler arasında, katıdaki atomların veya moleküllerin kütlesi, katının hacmi ve kristal yapısı gibi içsel faktörler bulunmaktadır. Atmosferik basınç, yoğunluğu etkileyen bir dışsal faktör değildir. 5. Hangisi katıların fiziksel özelliklerinden biridir?

  A) Elektriksel iletkenlik       B) Asitlik                     
  C) İyonlaşma enerjisi           D) Elektromanyetik kuvvetler   
  E) Oksidasyon sayısı           

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı katıların fiziksel özelliklerinden biri olan "elektriksel iletkenlik"tir. Katılar, genellikle iyi birer ısı iletkeni olmalarına rağmen, çoğunlukla kötü birer elektrik iletkeni olurlar. Bu özellikleri, atomlar arasındaki sıkı bağlardan kaynaklanır. Katılar, kristal yapılarında veya amorf (düzensiz) yapılarında bulunabilirler. 7. Hangisi bir katı ile ilgili yanlıştır?

  A) Amorf katılar düzenli bir yapıya sahiptir.
  B) Katıların genellikle belirgin bir erime noktası vardır.
  C) Süblimleşebilirler.
  D) Bazı katılar iyi bir iletken olabilir.
  E) Katılar, sıvı veya gazlardan daha düşük hareketlilik gösterirler.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneği olan "Amorf katılar düzenli bir yapıya sahiptir" yanlıştır. Amorf katılar, düzenli bir yapıya sahip olmayan, rastgele düzenlenmiş moleküllerden oluşan katılardır. Katılar genellikle belirgin bir erime noktasına sahiptir, süblimleşebilirler ve bazıları iyi bir iletken olabilir. Katılar, sıvı veya gazlardan daha düşük hareketlilik gösterirler. 9. Sıvıların yoğunluğu nasıl hesaplanır?

  A) Sıvının kütlesi / hacmi     B) Sıvının hacmi / kütlesi    
  C) Sıvının yoğunluğu = 1       D) Sıvının hacmi / ağırlığı   
  E) Hiçbiri doğru değil        

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir, yani sıvının kütlesi/hacmi. Yoğunluk, bir maddenin birim hacminin kütlesine denk gelen bir ölçüttür ve sıvıların yoğunluğu, genellikle kg/m³ veya g/cm³ gibi birimlerle ölçülür. Yoğunluğun hesaplanması için sıvının kütlesi bölünür sıvının hacmiyle. 11. Sıvıların buhar basıncı nasıl hesaplanır?

  A) Sıvının sıcaklığına bağlıdır ve sabit değildir
  B) Sıvının yoğunluğuna bağlıdır ve sabit değildir
  C) Sıvının hacmine bağlıdır ve sabit değildir
  D) Sıvının molekül ağırlığına bağlıdır ve sabit değildir
  E) Hiçbiri doğru değil

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneği olan "Trafik kazalarının azaltılması için"dir. Trafik ortamında etkili iletişim kurmak, sürücülerin birbirleriyle etkileşimde bulunarak trafik kazalarını önleyebilmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, trafik güvenliği için etkili iletişim kurmanın önemi büyüktür. Kazaların azaltılması için sürücülerin birbirleriyle uyumlu hareket etmeleri ve trafik kurallarına uymaları gerektiği gibi, iletişim becerilerinin de geliştirilmesi önemlidir. 13. Katılar için, neden kristal yapıya sahip oldukları söylenir?

  A) Kristal yapı, katıların moleküllerin, iyonların veya atomların düzenli bir şekilde düzenlenmesiyle oluştuğunu ifade eder. Katılar, düzenli yapıları nedeniyle hacimlerini ve şekillerini koruyabilirler.
  B) Katılar, sıvılar ve gazlardan daha az yoğun olduklarından kristal yapıya sahiptirler.
  C) Katılar, kristal yapıya sahip olduklarından daha yüksek bir ısı enerjisi gerektirirler.
  D) Katılar, moleküllerin, iyonların veya atomların düzensiz bir şekilde bir araya geldiği bir yapıya sahip oldukları için kristal yapıya sahip değillerdir.
  E) Katılar, kimyasal reaksiyonlarda daha az stabil oldukları için kristal yapıya sahip değillerdir.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A" seçeneğidir. Kristal yapı, katı maddelerin düzenli moleküler yapıya sahip olduklarını ifade eder. Bu düzenli yapı, katıların şekillerini ve hacimlerini korumasını sağlar. Kristal yapı, moleküllerin, iyonların veya atomların düzenli bir şekilde düzenlenmesiyle oluşur. 15. Kristal yapıya sahip katı maddelerin özellikleri nelerdir?

  A) Şekil ve hacimleri sabit tutulduğunda düzenli bir yapıya sahiptirler.
  B) Hacimleri sıcaklıkla doğru orantılıdır.
  C) Genellikle belirgin bir erime noktası vardır.
  D) Katıların kimyasal özellikleri, atomlarının veya moleküllerinin özelliklerine bağlıdır.
  E) Tümü doğru

 16. Cevap: E Açıklama: 17. Katılar neden sıvı veya gazlardan daha az hareketlidir?

  A) Katıların molekülleri sıvı veya gazlardan daha düşük enerjiye sahiptir.
  B) Katıların molekülleri sıvı veya gazlardan daha yüksek enerjiye sahiptir.
  C) Katıların molekülleri sıvı veya gazlardan daha yüksek basınç altında tutulur.
  D) Katıların molekülleri sıvı veya gazlardan daha yüksek sıcaklıklarda tutulur.
  E) Katıların molekülleri sıvı veya gazlardan daha yüksek hızlara sahiptir.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Katıların molekülleri sıvı veya gazlardan daha düşük enerjiye sahiptir. Katıların molekülleri, sıvı veya gazlardan daha az hareketlidir çünkü molekülleri daha düşük enerji seviyelerinde bulunurlar. Bu, katıların belirli bir şekli ve hacmi olmasını sağlar ve sıvı veya gazlardan daha sıkı bir yapıya sahip olmalarını sağlar. Sıvı ve gaz molekülleri, daha yüksek enerji seviyelerinde hareket ederler, bu nedenle daha az sıkı bir yapıya sahiptirler ve daha kolay hareket ederler. 19. Hangisi bir kristal katının yapısal özelliklerinden biridir?

  A) İyonik yarıçap           B) Kovalent bağ uzunluğu   
  C) Elektronegatiflik        D) Dipol momenti           
  E) pH değeri               

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) Kovalent bağ uzunluğu'dur. Kristaller, düzenli bir üç boyutlu yapıya sahiptir ve bu yapıda atomlar veya moleküller, belirli bir düzende tekrarlanarak birbirlerine bağlanırlar. Bu bağlar, genellikle kovalent veya iyonik bağlar olarak bilinir ve kristalin yapısal özelliklerinin belirlenmesinde önemlidirler. Kovalent bağ uzunluğu, iki atom arasındaki kovalent bağın uzunluğunu ifade eder ve kristal yapıda atomların düzenli bir şekilde bir araya gelmesinde önemli bir faktördür. 21. Fiziksel hal değişimleri nelerdir?

  A) Erime, kaynama ve yoğunlaşma
  B) Çözünme, kristalleşme ve elektroliz
  C) Yanma, indirgenme ve oksitlenme
  D) Asitleşme, bazlaşma ve redoks tepkimeleri
  E) Tümü doğru değil

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Erime, kaynama ve yoğunlaşma" şeklindedir. Fiziksel hal değişimleri, maddenin halinin değişmesiyle ortaya çıkan olaylardır ve bu değişimler sırasında maddenin kimyasal yapısı değişmez. Erime, katı maddenin ısı etkisiyle sıvı hale geçmesi, kaynama ise sıvı maddenin ısı etkisiyle gaz hale geçmesi ve yoğunlaşma ise gaz haldeki maddenin soğuma etkisiyle sıvı hale geçmesi olarak tanımlanır. 23. Fiziksel değişimler ve kimyasal değişimler arasındaki fark nedir?

  A) Fiziksel değişimler sadece madde halindeki değişiklikleri içerirken, kimyasal değişimler kimyasal bağların yeniden düzenlenmesini içerir.
  B) Fiziksel değişimler maddenin kimyasal bileşimini değiştirirken, kimyasal değişimler sadece fiziksel özellikleri değiştirir.
  C) Fiziksel değişimler geri dönüşümlüdür, ancak kimyasal değişimler geri dönüşümsüz ve kalıcıdır.
  D) Fiziksel değişimler maddenin kimyasal özelliklerini değiştirirken, kimyasal değişimler sadece fiziksel özellikleri değiştirir.
  E) Fiziksel değişimler ve kimyasal değişimler arasında bir fark yoktur.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Fiziksel değişimler, maddenin fiziksel özelliklerinde değişiklikler meydana getirirken, kimyasal değişimler, maddenin kimyasal bileşimindeki değişiklikleri içerir. Örneğin, buzun erimesi bir fiziksel değişimdir, çünkü buzun fiziksel özellikleri (sıcaklık, rengi, şekli vb.) değişir, ancak kimyasal bileşimi aynı kalır. Ancak, demirin paslanması bir kimyasal değişimdir, çünkü demirin kimyasal bileşimi değişir ve artık pas halinde bir bileşik haline gelir. 25. Fiziksel değişimler ve kimyasal değişimler arasındaki fark nedir?

  A) Fiziksel değişimler sadece madde halindeki değişiklikleri içerirken, kimyasal değişimler kimyasal bağların yeniden düzenlenmesini içerir.
  B) Fiziksel değişimler maddenin kimyasal bileşimini değiştirirken, kimyasal değişimler sadece fiziksel özellikleri değiştirir.
  C) Fiziksel değişimler geri dönüşümlüdür, ancak kimyasal değişimler geri dönüşümsüz ve kalıcıdır.
  D) Fiziksel değişimler maddenin kimyasal özelliklerini değiştirirken, kimyasal değişimler sadece fiziksel özellikleri değiştirir.
  E) Fiziksel değişimler ve kimyasal değişimler arasında bir fark yoktur.

 26. Cevap: A Açıklama: 27. Bir maddenin kimyasal değişime uğraması ne anlama gelir?

  A) Maddenin kimyasal bileşimi değişir, yeni bir madde oluşur.
  B) Maddenin fiziksel özellikleri değişir, ancak kimyasal bileşimi aynı kalır.
  C) Maddenin moleküler yapısı değişir, ancak kimyasal bileşimi aynı kalır.
  D) Maddenin sadece rengi değişir, ancak diğer özellikleri aynı kalır.
  E) Maddenin sadece sıcaklığı değişir, ancak diğer özellikleri aynı kalır.

 28. Cevap: A Açıklama: 29. Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel bir değişimdir?

  A) Paslanma                       B) Pişirme                       
  C) Yanma                          D) Dekompozisyon                 
  E) Asit ve bazların reaksiyonu   

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Pişirme'dir. Fiziksel bir değişim, maddeyi başka bir forma dönüştürür ancak madde kimyasal olarak değişmez. Pişirme, bir gıdanın ısıtılmasıdır ve sadece gıdanın fiziksel yapısını değiştirir, kimyasal yapısını değiştirmez. Paslanma, yanma, dekompozisyon ve asit-baz reaksiyonu ise kimyasal değişimlere örnektir. 31. Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal bir değişimdir?

  A) Buzun erimesi                B) Su buharının yoğunlaşması   
  C) Suyun kaynaması              D) Demirin paslanması          
  E) Bir taşın parçalanması      

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Demirin paslanmasıdır. Paslanma, kimyasal bir değişimdir çünkü demir, oksijen ve suyla reaksiyona girerek yeni bir madde olan pas oluşturur. Bu olayda, kimyasal bağlar yeniden düzenlenir ve yeni bir madde oluşur. Kimyasal değişimler, maddenin kimliğini değiştirir ve geri dönüşü olmayan bir değişikliğe neden olabilir. 33. Kimyasal bir değişimde, reaksiyon sonucu oluşan maddenin özellikleri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

  A) Reaksiyonda kullanılan maddelerin oranı
  B) Reaksiyon sırasında kullanılan enerji miktarı
  C) Reaksiyon sıcaklığı
  D) Reaksiyonda kullanılan katalizör miktarı
  E) Tümü

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı (cevap: A) Reaksiyonda kullanılan maddelerin oranıdır. Kimyasal reaksiyonlarda, reaktiflerin oranı ürünlerin oluşumunu belirler ve sonuç olarak oluşan ürünlerin özellikleri bu orana bağlıdır. Reaksiyon sırasında kullanılan enerji miktarı, sıcaklık ve katalizör miktarı da reaksiyonu etkileyebilir, ancak ürün özellikleri genellikle reaktiflerin oranına bağlıdır. 35. İki molekül arasındaki kuvvetli bağların aksine, zayıf etkileşimler moleküller arasında nasıl bir kuvvet oluşturur?

  A) Elektrostatik    B) Kovalent            C) İyonik
  D) Kinetik            E) Hidrojen bağı

 36. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) Hidrojen bağıdır. Zayıf etkileşimler, moleküller arasında hidrojen bağı, dipol-dipol etkileşimi ve London dağılım kuvveti gibi güçler oluşturur. Bu güçler, moleküller arasında tutunma kuvvetleri olarak işlev görür ve sıvıların, gazların ve katıların fiziksel özelliklerini belirler. 37. Van der Waals kuvvetleri, hangi tipte moleküller arasında meydana gelir?

  A) İyonik moleküller      B) Polar moleküller      
  C) Apolar moleküller      D) Kovalent moleküller   
  E) Organik moleküller    

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Apolar moleküllerdir. Van der Waals kuvvetleri, birbirleriyle kovalent veya iyonik bağlarla bağlı olmayan, apolar moleküller arasındaki çekim kuvvetidir. Bu kuvvetler, moleküllerin geçici dipol momentleri oluşturmasıyla ortaya çıkar ve moleküller arasındaki mesafeye bağlıdır. 39. Kovalent bağlar nasıl oluşur?

  A) İki metaller arasında elektron transferi ile
  B) İki metaller arasında elektron çekirdeklerinin birleşmesiyle
  C) Bir metal ve bir ametal arasında elektron çekirdeklerinin birleşmesiyle
  D) İki ametaller arasında elektron çekirdeklerinin birleşmesiyle
  E) Hiçbiri

 40. Cevap: C Açıklama:

  Kovalent bağlar bir ametal ve bir ametal veya bir ametal ve bir hidrojen arasında elektronların ortaklaşa kullanımı ile oluşur. Bu bağ tipinde atomlar arasındaki elektronlar çekirdekler arasında paylaşılır ve molekül oluştururlar. Kovalent bağlar, moleküllerin yapısını belirler ve birçok kimyasal reaksiyonda önemli rol oynarlar. 41. Kovalent bağların oluşumu için hangi faktörler etkilidir?

  A) Elektron affinitesi ve elektronegatiflik
  B) İyonizasyon enerjisi ve elektron affinitesi
  C) Elektronegatiflik ve iyonizasyon enerjisi
  D) Elektron affinitesi ve yarıçap
  E) Hiçbiri

 42. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Elektronegatiflik ve iyonizasyon enerjisi. Kovalent bağ, atomların elektronlarını paylaşarak oluşturdukları bir bağdır. Bu bağın oluşumu için, atomların elektronegatiflik ve iyonizasyon enerjisi gibi faktörlerin etkili olduğu bilinmektedir. Elektronegatiflik, bir atomun elektron çekme gücünü ifade ederken, iyonizasyon enerjisi ise bir atomdan elektron çıkarılması için gereken enerjiyi ifade eder. 43. Kovalent bağın oluşumu için, bağ yapısına göre hangi durumlarda polar bağ oluşur?

  A) Aynı elementin atomları arasında
  B) Farklı elementlerin atomları arasında, ancak aynı elektronegatiflik değerine sahip olanlar arasında
  C) Farklı elementlerin atomları arasında, farklı elektronegatiflik değerlerine sahip olanlar arasında
  D) İyonik bağlarda
  E) Hiçbiri

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C'dir. Farklı elementlerin atomları arasında, farklı elektronegatiflik değerlerine sahip olanlar arasında polar kovalent bağ oluşur. Elektronegatiflik değeri farkı arttıkça polarite de artar ve bağdaki elektronlar daha fazla elektronegatif olan elementin çekirdeğine yakın olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kimya 2.Dönem Test Soruları Detayları

9.Sınıf Kimya 2.Dönem Test Soruları 5 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kimya 2.Dönem Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Kimya 2.Dönem Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDENİN HALLERİ
  1. Gazlar
  2. Katılar
  3. Maddenin Fiziksel Halleri
  4. Plazma
  5. Sıvılar
 • DOĞA VE KİMYA
  1. Çevre Kimyası
  2. Su ve Hayat

Ayrıca 9.sınıf kimya 2.dönem test soruları; 3. ve 4. ünitenin kazanımlarını ölçen sorulardan hazırlanmıştır

Kimya alanında temel kavramları anlama ve kullanma kazanımını ölçmektedir.

Yoğunluk kavramını anlamalarını ve katıların yoğunluğunu etkileyen faktörleri ayırt edebilmelerini ölçmektedir.

Katıların fiziksel özelliklerini anlama ve farklı özelliklerini ayırt etme becerisini ölçmektedir.

Katıların özellikleri ve amorf katıların düzenli olmayan yapıya sahip oldukları konularında bilgi sahibi olmak.

Mühendislik, fizik ve kimya gibi bilim dallarında sık sık kullanılan temel bir konudur.

Trafik güvenliği ve iletişim becerileri ile ilgilidir.

Katıların kristal yapıya sahip olduklarını anlamalarını ve kristal yapıyı açıklayabilme yeteneğini kazanmalarını sağlamaktır.

Katıların hareketliliği ile ilgili farklı faktörleri anlamak ve moleküler düzeyde bu farklılıkların nedenlerini kavramak.

Kimya alanında temel yapısal özellikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

"Fiziksel hal değişimlerini açıklar" olarak ifade edilebilir.

Fiziksel ve kimyasal değişimlerin farklılıklarını anlamalarını ölçmektedir.

Cevap anahtarı A seçeneğidir: Fiziksel değişimler sadece madde halindeki değişiklikleri içerirken, kimyasal değişimler kimyasal bağların yeniden düzenlenmesini içerir. Fiziksel değişimler, maddeyi sadece fiziksel olarak değiştirir, ancak kimyasal değişimler maddenin kimyasal bileşimini değiştirir. Örneğin, suyun buharlaşması bir fiziksel değişimdir çünkü suyun halini değiştirir, ancak kimyasal bileşimini değiştirmez. Ancak, hidrojen ve oksijenin birleşerek su oluşturması bir kimyasal değişimdir çünkü yeni bir bileşik oluşur ve kimyasal bağlar yeniden düzenlenir.

Cevap anahtarı A seçeneğidir: Bir maddenin kimyasal değişime uğraması, maddenin kimyasal bileşiminin değişmesi ve yeni bir madde oluşması anlamına gelir. Kimyasal değişimler, bir veya daha fazla maddeye ait kimyasal bağların yeniden düzenlenmesi sonucu meydana gelir. Bu, orijinal maddenin kimyasal özelliklerinde bir değişime neden olur ve yeni bir madde oluşur. Örneğin, hidrojen ve oksijen gazlarının birleşmesiyle su oluşur. Bu kimyasal bir reaksiyondur ve yeni bir madde oluşur.

Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkı anlamalarına yardımcı olur.

Fiziksel ve kimyasal olayları tanımlayabilme ve kimyasal değişimleri diğer olaylardan ayırt edebilme becerisidir.

Kimya konusunda öğrencilerin temel anlayışını ve kimyasal reaksiyonların önemini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

"Zayıf etkileşimleri tanımlayabilir ve moleküller arasındaki etkileşimlerin kimyasal ve fiziksel özellikler üzerindeki etkilerini açıklayabilirsiniz." diyebiliriz.

"Van der Waals kuvvetleri nedir ve hangi tipte moleküller arasında meydana gelir?" sorusuna cevap verebilir.

Kovalent bağın tanımını yapabilme ve oluşumunu açıklayabilme.

Kovalent bağın oluşumu için gerekli faktörleri açıklayabilirim.

Farklı elementler arasındaki polar kovalent bağın oluşumu ve elektronegatiflik değerleri arasındaki ilişki hakkında anlayış.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kimya 2.Dönem Test Soruları sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Kimya 2.Dönem Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 28 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 230 kere doğru, 259 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Kimya 2.Dönem Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kimya 2.Dönem Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kimya 2.Dönem Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.