2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31)

2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) CEVAPLARI

 1. Ametal atomların elektronlarını ortaklaşa kullanması sonucunda oluşan katılara ................. katılar denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Metalik        B) Ametalik        C) Kovalent
  D) İyonik          E) Moleküler

 2. Cevap: C

 3. I. Dipol-dipol bağlar
  II. London bağlar
  III. Hidrojen bağlar
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri molekül katılarada moleküller arasındaki çekim kuvveti arasından oluşan bağlardandır?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve II
  D) I ve III          E) I, II ve III

 4. Cevap: E

 5. Aşağıda verilen kj/mol enerji miktarlarından hangisinde kimyasal değişim gerçekleşmez?

  A) 34    B) 42    C) 109    D) 200    E) 1000

 6. Cevap: A

 7. Bir maddenin kimliğini değiştirerek başka bir maddeye dönüşmesi olayına ne denir?

  A) Kİmyasal değişim        B) Fiziksel değişim
  C) Organik değişim          D) Polar değişim
  E) Apolar değişim

 8. Cevap: A Açıklama:Cevap: (A)

  Açıklama:

  Bir maddenin kimliğini değiştirerek başka bir maddeye dönüşmesi olayına kimyasal değişim denir. Örneğin, suyun ısıtılmasıyla buharlaşması, demir tozunun oksijenle tepkimeye girmesi sonucu paslanması, kağıdın yakılması gibi olaylar kimyasal değişimlerdir.

  Fiziksel değişim ise bir maddenin kimliğini değiştirmeden sadece dış özelliklerinde meydana gelen değişimlerdir. Örneğin, suyun donması, buzun erimesi, kağıdın yırtılması, demir tozunun mıknatıs tarafından çekilmesi gibi olaylar fiziksel değişimlerdir.

  Organik değişim ve polar değişim gibi seçenekler de yanlıştır. Organik değişim, organik bileşiklerin kimyasal değişimleridir. Polar değişim ve apolar değişim ise moleküllerin elektriksel yük dağılımı ile ilgili kavramlardır.

 9. I. F
  II. O
  III. N
  Hidrojen atomunun yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangilerinde molekülü bulunur?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve II
  D) I ve III          E) I, II ve III

 10. Cevap: E

 11. Suyun dışarıdaki ısıdan hemen etkilenmemesi doğada çok önemlidir. İnsan vücudunun yüzde 70'inin su olduğu göz önüne alındığında bu özelliğin ne kadar da önemli olduğu bir kez daha görülmektedir.
  Suyun bu şekilde sıcaklığının yavaş olarak artması ve ya azalması özelliği hangisinin etkisiyle olmuştur?

  A) Oksijen bağı        B) Hidrojen bağı
  C) London bağı        D) Polar bağ
  E) Dipolar bağ

 12. Cevap: B

 13. Zayıf etkileşimlerin en zayıf bağı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Oksijen bağı        B) Hidrojen bağı
  C) London bağı        D) Polar bağ
  E) Dipolar bağ

 14. Cevap: C

 15. Zayıf etkileşimlerin en güçlüsü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Oksijen bağı        B) Hidrojen bağı
  C) London bağı        D) Polar bağ
  E) Dipolar bağ

 16. Cevap: B

 17. I. HCl
  II. SO 2
  III. H 2 O
  IV. C 2 H 5 OH
  Yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangilerinde dipol-dipol etkileşimleri vardır?

  A) I ve II            B) I ve IV            C) I, II ve IV
  D) I, II ve III      E) I, II, III ve IV

 18. Cevap: E

 19. Güçlü kimyasal bağları birbirinden ayırmak için bağ enerjisi kaç kj/mol den fazla olması gerekmektedir?

  A) 10    B) 20    C) 30    D) 40    E) 50

 20. Cevap: D

 21. Aşağıdaki kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz.
  a. Moleküler katılar
  b. İyonik katılar.
  c. Kovalent katılar.
  d. Metalik katılar.

  (....) Moleküller arasındaki çekim kuvveti: dipol -dipol, london veya hidrojen olabilir. Bu katıların erime ve kaynama noktaları diğerlerine göre daha düşüktür.
  (....) Pozitif iyonların belirli bir düzene göre yerleşmesiyle oluşan katılardır. Metalik bağ ile birbirlerine bağlanırlar.
  (....) Ametal atomların elektornlarını ortaklaşa kullanması sonucu oluşan katılardır.
  (....) Zıt yüklü iyonları bir arada tutan kuvvetler elektrostatik çekme kuvveti sonucu oluşan katılardır.

 22. Cevap:

  a -- d -- c -- d 23. Fiziksel değişim nedir? Bir kaç cümle ile açıklayınız.

  .................. .................... ................... ..............

  .................. .................... ................... ..............

 24. Cevap:

  Maddenin kimliği değişmeden fiziksel görünümünde ( boyu, şekli, gibi) değişiklikler olmasıdır. 25. Hİdrojen bağı nedir? Kısaca aşağıya açıklayınız.

  .................. .................... ................... ..............

  .................. .................... ................... ..............

 26. Cevap:

  Bir molekülün pozitif yüklü hidrojeni le diğer molekülün negatif yüklü atomu arsında moleküller arasında elektrostatik çekim kuvveti ile oluşan etkileşime denir. 27. Kalıcı dipol nedir? Kısaca açıklayınız.

  .................. .................... ................... ..............

  .................. .................... ................... ..............

 28. Cevap:

  Hidrojen klorür molekülü polar bir molekül- dür. Hidrojen kısmı kalıcı pozitif, klor kısmı ise kalıcı negatif yükle yüklüdür. Molekülde kalıcı pozitif ve kalıcı negatif yüklerin oluşmasına denir. 29. Zayıf etkileşimlerle ilgili,
  I. H2O molekülleri arasında hidrojen bağı bulunur.
  II. Yemek tuzu su içinde çözünürken iyon-dipol etkileşimleri oluşur.
  III.He atomları arasında sadece London kuvvetleri bulunduğu için oda koşullarında gaz hâldedir.
  Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız l        B) Yalnız ll        C) Yalnız III
  D) l, ll ve lll       E) II ve III

 30. Cevap: D Açıklama:

  D) l, ll ve lll'dir. Soruda verilen ifadelerin hepsi doğrudur. I. ifade olan "H2O molekülleri arasında hidrojen bağı bulunur" doğrudur. Su (H2O) molekülleri arasında hidrojen bağı bulunur. II. ifade olan "Yemek tuzu su içinde çözünürken iyon-dipol etkileşimleri oluşur" doğrudur. Yemek tuzu (NaCl) su içinde çözünürken sodyum ve klorür iyonları arasında iyon-dipol etkileşimleri oluşur. III. ifade olan "He atomları arasında sadece London kuvvetleri bulunduğu için oda koşullarında gaz hâldedir" doğrudur. Helyum (He) gaz hâlindedir ve atomları arasında sadece London kuvvetleri (van der Waals kuvvetleri) bulunur. 31. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde atomlar arası apolar kovalent bağ, moleküller arası sadece London kuvvetleri bulunur?
  ( 1H, 6C, 7N, 8O, 11Na, 17Cl, 9F)

  A) HF            B) O2        C) CH3Cl
  D) NH3         E) NaCl

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) O2" şeklindedir. O2 molekülünde atomlar arasında apolar kovalent bağ bulunur ve moleküller arası sadece London kuvvetleri etkilidir. Çözüm açıklaması olarak, HF bileşiğinde polar kovalent bağ bulunur ve dipol-dipol etkileşimleri görülürken, CH3Cl'de de polar kovalent bağ vardır ve dipol-dipol etkileşimleri ve dipol-kuvvetleri etkilidir. NH3 molekülünde polar kovalent bağ ve hidrojen bağı bulunur. NaCl bileşiği ise iyonik bağlarla bir arada tutulur. 33. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişimdir?

  A) Demirin paslanması
  B) Yağmur yağması
  C) Kalayın erimesi
  D) Camın kırılması
  E) Şekerin suda çözünmesi

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Demirin paslanması" şeklindedir. Demirin paslanması bir kimyasal değişimdir. Çözüm açıklaması olarak, demirin paslanması bir oksidasyon reaksiyonudur. Demir, atmosferdeki oksijen ve su ile etkileşerek demir oksit bileşikleri oluşturur. Diğer seçenekler ise fiziksel değişimleri temsil etmektedir. K 35. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir?

  A) Kâğıdın yanması
  B) Sütten peynir elde edilmesi
  C) Tuzlu sudan tuz eldesi
  D) Suyun elektrolizi
  E) Gıdaların sindirilmesi

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Tuzlu sudan tuz eldesidir. Fiziksel değişim, maddenin fiziksel özelliklerinde bir değişiklik olmasına rağmen kimyasal yapıda bir değişimin olmaması durumunu ifade eder. A) Kâğıdın yanması, kimyasal bir değişimdir, çünkü yanma işlemi sırasında kâğıt kimyasal olarak değişir ve yanma ürünleri oluşur. B) Sütten peynir elde edilmesi, kimyasal bir değişimdir, çünkü sütte bulunan bazı bileşenlerin kimyasal olarak değişerek peynir oluşmasını sağlar. C) Tuzlu sudan tuz eldesi, fiziksel bir değişimdir, çünkü tuzlu suyun buharlaştırılması veya kristalleştirilmesi gibi fiziksel işlemlerle tuz elde edilir. D) Suyun elektrolizi, kimyasal bir değişimdir, çünkü su molekülleri elektrik akımıyla ayrışarak hidrojen ve oksijen gazlarını oluşturur. E) Gıdaların sindirilmesi, kimyasal bir değişimdir, çünkü sindirim sürecinde gıdalar kimyasal olarak parçalanır ve besin öğelerine dönüşür. 37. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişim değildir?
  kimya sorusu


 38. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap "B) Camın kırılması" olacaktır. Camın kırılması fiziksel bir değişimdir. Çünkü camın fiziksel yapısı değişir, ancak kimyasal bileşimi değişmez. Diğer seçenekler ise kimyasal değişimleri temsil etmektedir. 39. I. MgCI2
  II.CBr4
  III. NH3
  IV. H2O
  Yukarıdaki maddelerden hangi iki tür aarasındaki etkin etkileşim doğru verilmiştir?

  A) I ve IV       Hidrojen bağı
  B) III ve IV     Hidrojen bağı
  C) I ve II        Dipol-dipol bağı
  D) II ve IV      İyon-dipol bağı
  E) II ve III      London kuvvetleri

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı C) I ve II, Dipol-dipol bağıdır. - I. MgCI2: Bu madde, Mg ve Cl atomları arasında iyonik bağ içerir. İyonik bağ, metal ve ametal arasındaki elektron transferiyle oluşur. - II. CBr4: Bu madde, C ve Br atomları arasında kovalent bağ içerir. Kovalent bağ, elektron paylaşımıyla oluşur ve dipol-dipol etkileşimi gösterir. - III. NH3: Bu madde, N ve H atomları arasında kovalent bağ içerir. Aynı zamanda hidrojen bağı içerir, çünkü hidrojen atomu N atomunun elektronegatifliğiyle etkileşerek daha pozitif yüklü bir hidrojen atomu oluşturur. - IV. H2O: Bu madde, O ve H atomları arasında kovalent bağ içerir. Hidrojen bağı içerir, çünkü hidrojen atomu O atomunun elektronegatifliğiyle etkileşerek daha pozitif yüklü bir hidrojen atomu oluşturur. 41. Aşağıdaki kimyasal türlerin hangisi hidrojen bağı oluşturmaz?

  A) CH₃COOH    B) H₂O    C) NH₃    D) H₂    E)  HF

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) H₂" olacaktır. Hidrojen bağı, hidrojen atomunun bir elektronegatif atomla bağlandığı güçlü bir bağ türüdür. Bu bağ genellikle hidrojen atomu ve oksijen, azot veya flor gibi elektronegatif atomlar arasında oluşur. - CH₃COOH (asetik asit) molekülünde hidrojen bağı vardır çünkü hidrojen atomu oksijen atomuna bağlanmıştır. - H₂O (su) molekülünde hidrojen bağı vardır çünkü hidrojen atomu oksijen atomuna bağlanmıştır. - NH₃ (amonyak) molekülünde hidrojen bağı vardır çünkü hidrojen atomu azot atomuna bağlanmıştır. - H₂ (hidrojen gazı) molekülünde hidrojen bağı bulunmaz çünkü hidrojen atomları arasında elektronegatif bir atom bulunmamaktadır. - HF (hidrojen florür) molekülünde hidrojen bağı vardır çünkü hidrojen atomu flor atomuna bağlanmıştır. 43. I.   O(g) + O(g)  →  O2(g) +  145 kJ/mol
  II.  F2(s)+ 6,86 kJ/mol  →  F2(g)
  III. Na+(g)+ Cl-(g) →  NaCl(k) + 177 kJ/mol
  Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri kimyasal değişimdir?

  A) Yalnız l        B) Yalnız ll        C) l ve ll
  D) l ve lll           E) l, ll ve lll

 44. Cevap: D Açıklama:

  cevap D) I ve III olacaktır. I. O(g) + O(g) → O2(g) + 145 kJ/mol: Bu reaksiyonda oksijen gazı molekülleri birleşerek oksijen gazının oluştuğu bir kimyasal değişim gerçekleşir. Ayrıca reaksiyon sırasında enerji açığa çıkar (ekzotermik). III. Na+(g) + Cl-(g) → NaCl(k) + 177 kJ/mol: Bu reaksiyonda sodyum iyonu (Na+) ve klor iyonu (Cl-) birleşerek sodyum klorür (NaCl) tuzunun oluştuğu bir kimyasal değişim gerçekleşir. Ayrıca reaksiyon sırasında enerji açığa çıkar (ekzotermik). II. F2(s) → F2(g): Bu reaksiyonda ise katı halde bulunan flor gaz fazına dönüşür. Ancak, fiziksel bir değişim olduğu için kimyasal değişim olarak kabul edilmez. 45. kimya sorusu
  Yukarıda verilen bileşikler arasındaki etkileşim türü hangisi ya da hangilerinde doğru verilmiştir? ( 1H, 6C, 7N, 8O, 11Na, 17Cl, 35Br )

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve III
  D) II ve III         E) I, II ve III

 46. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) I ve III'dür. Verilen bileşikler arasındaki etkileşim türü doğru olarak I ve III olarak verilmiştir. I. Bileşikteki Na ve Cl atomları arasında iyonik bağ bulunur. İyonik bağ, bir metal atomunun elektron vererek pozitif iyon oluşturması ve bir non-metal atomunun elektron alarak negatif iyon oluşturmasıyla gerçekleşir. III. Bileşikteki H ve O atomları arasında kovalent bağ bulunur. Kovalent bağ, atomlar arasında elektron paylaşımıyla oluşan bir bağdır. Bu durumda hidrojen (H) atomu, oksijen (O) atomuyla elektronları paylaşarak su (H2O) molekülünü oluşturur. 47.  I.    CCl4
   II.   H2O
   III.  HCl
   IV.  NH3
  Yukarıda verilen bileşiklerden hangisi ya da hangilerinin yoğun fazlarında molekülleri arasında sadece London kuvvetleri bulunur?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III
  D) I ve IV          E) I, II ve IV

 48. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Yalnız I" olacaktır. İçerdikleri atomlar arasında elektronegatiflik farkı bulunmayan CCl4 bileşiği, sadece London kuvvetleriyle etkileşen apolar bir bileşiktir. Diğer bileşikler olan H2O (II), HCl (III) ve NH3 (IV), polar bağlara ve hidrojen bağına sahiptir. 49. I. London Kuvvetleri
  II. Hidrojen Bağı
  III. Dipol-dipol Bağları
  Yukarıda verilen zayıf etkileşimlerin kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) II > I > III                B) III > I > II
  C) I > II > III                D) II > III > I
  E) III > II > I

 50. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) II > III > I'dir. Zayıf etkileşimlerin kuvvetleri şu şekilde sıralanır: I. Dipol-dipol bağları, moleküller arasında kalıcı dipol momentlerinin varlığından kaynaklanır. London kuvvetlerinden daha güçlü, ancak hidrojen bağından daha zayıftır. II. Hidrojen bağı, hidrojen atomunun elektronegatif bir atomla bağlandığı durumlarda ortaya çıkar. Dipol-dipol bağlarından daha güçlü bir etkileşimdir. III. London kuvvetleri, moleküller arasında geçici dipol-dipol etkileşimleridir. Diğer zayıf etkileşimlere göre daha zayıf bir kuvvettir. Bu nedenle, zayıf etkileşimlerin kuvvetleri sırasıyla II > III > I şeklindedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 31 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Eşleştirme
 • Klasik
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
  1. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
  2. Güçlü Etkileşimler
  3. Kimyasal Türler
  4. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
  5. Zayıf Etkileşimler

Ayrıca kimyasal turler

zayıf etkileşimlerin (hidrojen bağı, iyon-dipol etkileşimi, London kuvvetleri) farklı moleküller ve atomlar arasında nasıl oluştuğunu anlarlar.

Bileşiklerin bağ türlerini ve moleküller arası etkileşimleri anlamak ve farklı bağ tiplerini ayırt etmek önemlidir.

Kimyasal ve fiziksel değişim arasındaki farkı anlamak önemlidir.

Öğrenciler, fiziksel değişimin maddenin fiziksel özelliklerindeki değişiklikle sınırlı olduğunu ve kimyasal değişimin ise maddeyi oluşturan atom ve moleküllerin yapısında değişiklik olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, farklı bileşiklerin içerdikleri atomlar arasındaki etkileşimleri anlamayı ve tanımayı öğrenirler.

Öğrenciler, hidrojen bağının nasıl oluştuğunu ve hangi kimyasal türlerde bulunduğunu anlamış olurlar.

Öğrenciler, kimyasal ve fiziksel değişim arasındaki farkı anlamayı ve kimyasal reaksiyonlarda enerji değişimlerini tanımayı öğrenirler.

Bu soru, öğrencilerin iyonik ve kovalent bağ kavramlarını anlama ve farklı bileşiklerdeki etkileşim türlerini tanıma becerisini ölçer.

Öğrenciler, moleküler yapının özelliklerini ve kuvvetler arasındaki etkileşimleri anlayarak, farklı bileşiklerin yoğun fazlarında bulunan kuvvetleri doğru bir şekilde tanımlar.

Bu soru, öğrencilerin zayıf etkileşimlerin kuvvetlerini anlama ve sıralama becerilerini ölçer.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.