2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31)

2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) CEVAPLARI

 1. Ametal atomların elektronlarını ortaklaşa kullanması sonucunda oluşan katılara ................. katılar denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Metalik        B) Ametalik        C) Kovalent
  D) İyonik          E) Moleküler

 2. Cevap: C

 3. Kovalent bağda, polar bağ nedir?

  A) Eşit paylaşılmayan bir bağdır.
  B) Elektronların tamamen transfer edildiği bir bağdır.
  C) Sadece hidrojen ile oluşan bir bağdır.
  D) Elektronların eşit paylaşıldığı bir bağdır.
  E) Kovalent bağda polarite oluşmaz.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) -1. Verilen eşitsizliği çözmek için öncelikle bilinmeyen x'in bulunduğu tarafa diğer terimleri, diğer tarafa ise sabit sayıları taşıyarak çözüme başlayabiliriz. -2x + 5 > 3x + 4. 5 - 4 > 3x + 2x. 1 > 5x. x < 1/5. Burada x'in tam sayı olduğu belirtilmiş, en küçük tam sayı değerini bulmak için x'in en yakın tam sayıya yuvarlanması gerekmektedir. 1/5 sayısı 0 ile 1 arasında olduğundan, en yakın tam sayı -1'dir. 5. Hangi moleküller kovalent bağla birleşirler?

  A) Ametaller.    B) Metaller.    C) Alkaliler.    D) Alkalinojenler.    E) Tüm elementler.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Ametallerdir". Kovalent bağ, ametaller arasında oluşur. Kovalent bağda atomlar elektronlarını paylaşırlar ve her atomun tam dolu bir dış yörüngesi olur. 7. Aşağıdaki moleküllerin polar mı apolar mı olduğunu belirtiniz:


 8. Cevap: * H2O: Polar * CO2: Apolar * CH4: Apolar Açıklama:

  H2O'da polar kovalent bağlar vardır ve elektron yük yoğunluğu oksijen atomunda daha fazla yoğunlaşmıştır. CO2 ve CH4'te apolar kovalent bağlar vardır ve elektron yük yoğunluğu dengeli bir şekilde dağılmıştır. 9. London kuvvetlerinin oluşum nedenini açıklayınız.


 10. Cevap: London kuvvetleri, moleküllerdeki elektronların anlık olarak yoğunlaşması sonucu oluşur. Bu yoğunlaşma, indüklenmiş dipollerin oluşumuna neden olur ve indüklenmiş dipoller arasında bir etkileşim olan London kuvvetleri oluşur. Açıklama:

  London kuvvetleri, elektronların rastgele hareketinden kaynaklanan geçici kutuplaşmalardan kaynaklanır. 11. Dipol-dipol etkileşimlerine bir örnek veriniz.


 12. Cevap: Hidrojen klorür molekülleri arasındaki etkileşim Açıklama:

  Hidrojen klorür molekülü polar bir moleküldür ve kalıcı dipolü vardır. Polar moleküller arasındaki etkileşimler dipol-dipol etkileşimleridir. 13. Kimyasal ve fiziksel değişim arasındaki üç temel farkı belirtiniz.


 14. Cevap: * Kimyasal değişimde madde farklı maddelere ayrışır veya oluşur, fiziksel değişimde madde kimliğini korur. * Kimyasal değişimde madde yapısal olarak değişir, fiziksel değişimde yapısal değişiklik olmaz. * Kimyasal değişim genellikle enerji açığa çıkması veya emilmesiyle gerçekleşir, fiziksel değişimde genellikle enerji açığa çıkması veya emilmesi olmaz. Açıklama:

  Kimyasal değişimler yeni maddelerin oluşmasıyla sonuçlanırken, fiziksel değişimler madde kimliğini korur. Kimyasal değişimler genellikle enerji değişimini içerirken, fiziksel değişimler genellikle enerji değişimini içermez. 15. Helyum gazındaki He-He arasındaki bağ hangisidir?

  A) İyonik bağı              B) Atomlar arası bağı      
  C) Moleküller arası bağı    D) Kovalent bağı           
  E) Metalik bağı                                        

 16. Cevap: B Açıklama:

  Helyum gazı elementer bir maddedir ve tek atomlu olarak bulunur. Bu nedenle, atomları arasındaki bağ atomlar arası bağdır. 17. Aşağıdakilerden hangisi iyon değildir?

  A) Na+    B) Cl-    C) O2    D) NH4+    E) OH-    

 18. Cevap: C Açıklama:

  O2, bir moleküldür ve elektriksel olarak yüklü değildir. Bu nedenle, bir iyon değildir. 19. Aşağıdakilerden hangisi zayıf bir etkileşimdir?

  A) İyonik bağı               B) Kovalent bağı            
  C) Hidrojen bağı             D) Metalik bağı             
  E) Dipol-dipol etkileşimi                                

 20. Cevap: C Açıklama:

  Hidrojen bağı, zayıf etkileşimlerin bir türüdür ve elektrostatik çekim güçlerine dayanır. 21. Fe-Fe arasındaki bağın güçlü olmasının nedeni nedir?

  A) Atom boyutlarının küçük olması
  B) Elektrik yükünün yüksek olması
  C) Elektron bulutlarının örtüşmesinin yüksek olması
  D) Moleküller arası kuvvetlerin zayıf olması
  E) Atom numaralarının büyük olması

 22. Cevap: C Açıklama:

  Kovalent bağ, atomların elektron bulutlarının örtüşmesiyle oluşur. Fe-Fe arasındaki elektron örtüşmesi yüksektir, bu da güçlü bir bağa yol açar. 23. İyonik bileşiklerin yapısal birimleri hangisidir?

  A) Molekül           B) Atom             
  C) İyon              D) İyonik kristal   
  E) Birim hücre                           

 24. Cevap: C Açıklama:

  İyonik bileşikler, zıt yüklü iyonların güçlü etkileşimlerle bir araya gelerek oluşturduğu maddelerdir. 25. Hangi element Lewis yapısında 8 değerlik elektronuna sahiptir?

  A) Na    B) Mg    C) Cl    D) O    E) Al    

 26. Cevap: D Açıklama:

  Oksijenin son katmanda 6 değerlik elektronu bulunur ve iki elektron daha alarak soy gaz elektron dizilimine ulaşır. 27. Aşağıdakilerden hangisi iyonik bir bileşik değildir?

  A) NaCl    B) Al2O3    C) NaOH    D) H2O    E) CaCl2    

 28. Cevap: D Açıklama:

  H2O bir kovalent bileşiktir ve zıt yüklü iyonlar tarafından oluşturulmamıştır. 29. H₂O molekülünde hangi elektron çifti bağlayıcı elektron çiftidir?

  A) O atomu üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftleri
  B) H atomları üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftleri
  C) O atomu ile H atomları arasında paylaşılan elektron çifti
  D) H atomları arasında paylaşılan elektron çifti
  E) Molekülde bağlayıcı elektron çifti yoktur

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bağlayıcı elektron çifti, ortaklaşa kullanılan ve bağ oluşumuna katılan elektron çiftleridir. 31. Polar kovalent bağ hangi tür atomlar arasında oluşur?

  A) Sadece aynı ametal atomları arasında
  B) Sadece farklı ametal atomları arasında
  C) Hem aynı ametal hem de farklı ametal atomları arasında
  D) Sadece ametaller ile metaller arasında
  E) Sadece metaller ile ametal olmayan atomlar arasında

 32. Cevap: B Açıklama:

  Polar kovalent bağ, elektronegatiflik değerleri farklı olan iki ametal atomu arasında oluşur. 33. Apolar kovalent bağ oluşumunda elektronlar her iki atom tarafından nasıl çekilir?

  A) Farklı derecelerde
  B) Eşit derecelerde
  C) Bir atom tarafından tamamen
  D) Diğer atom tarafından tamamen
  E) Hiç çekilmez

 34. Cevap: B Açıklama:

  Apolar kovalent bağda, aynı tür atomlar arasında oluşan bağda elektronlar her iki atom tarafından eşit olarak çekilir. 35. Hangi molekül polardır?

  A) Cl2    B) O2    C) NH3    D) CO2    E) CH4    

 36. Cevap: C Açıklama:

  NH3 molekülünde polar kovalent bağlar bulunur ve elektron yoğunluğu dengeli dağılmadığından polardır. 37. Metalik bağın oluşumunda hangi faktör önemlidir?

  A) Düşük iyonlaşma enerjisi
  B) Yüksek kaynama noktası
  C) Az sayıda değerlik elektronu
  D) Yüksek elektriksel iletkenlik
  E) Parlaklık

 38. Cevap: A Açıklama:

  Metallerin düşük iyonlaşma enerjileri, değerlik elektronlarının kolayca çekirdekten ayrılabileceğini gösterir ve bu da metalik bağ oluşumunu kolaylaştırır. 39. Aşağıdaki bileşikler sırasıyla hangisinde hidrojen bağları en kuvvetlidir?

  A) CH4, H2O, NH3    B) NH3, H2O, CH4   
  C) H2O, CH4, NH3    D) CH4, NH3, H2O   
  E) NH3, CH4, H2O                       

 40. Cevap: K Açıklama:

  Aşağıdaki bileşikler sırasıyla hangisinde hidrojen bağları en kuvvetlidir? A) CH4, H2O, NH3 B) NH3, H2O, CH4 C) H2O, CH4, NH3 D) CH4, NH3, H2O E) NH3, CH4, H2O Cevap: B bileşikler sırasıyla hangisinde hidrojen bağları en kuvvetlidir? A) CH4, H2O, NH3 B) NH3, H2O, CH4 C) H2O, CH4, NH3 D) CH4, NH3, H2O E) NH3, CH4, H2O Cevap: B 41. Aşağıdakilerden hangisi zayıf bir etkileşimdir?

  A) Hidrojen bağı               B) İyon-iyon etkileşimi       
  C) London kuvveti              D) Dipol-dipol etkileşimi     
  E) Van der Waals etkileşimi                                  

 42. Cevap: C Açıklama:

  London kuvveti, zayıf etkileşim türleri arasında en zayıf olanıdır. 43. Hidrojen bağı hangi moleküllerde oluşur?

  A) Sadece polar moleküllerde
  B) Sadece apolar moleküllerde
  C) Hem polar hem de apolar moleküllerde
  D) Sadece H, O ve N atomları içeren moleküllerde
  E) Sadece ametaller içeren moleküllerde

 44. Cevap: D Açıklama:

  Hidrojen bağı, sadece H atomunun elektronegatif F, O ve N atomlarıyla oluşturduğu moleküllerde oluşur. 45. Aşağıdaki etkileşim türleri arasında en güçlü olanı hangisidir?

  A) London kuvveti            B) Dipol-dipol etkileşimi   
  C) Elektron ikiliği          D) Van der Waals kuvveti    
  E) Hidrojen bağı                                         

 46. Cevap: E Açıklama:

  Hidrojen bağı, zayıf etkileşimler arasında en güçlü olanıdır. 47. İyonik katıların erime noktalarının genellikle yüksek olmasının nedeni nedir?

  A) Moleküller arasındaki London etkileşimlerinin güçlü olması
  B) Zıt yüklü iyonlar arasındaki güçlü elektrostatik çekim kuvvetleri
  C) Hidrojen bağlarının çok sayıda bulunması
  D) Kovalent bağların çok sayıda bulunması
  E) Dipol-dipol etkileşimlerinin güçlü olması

 48. Cevap: B Açıklama:

  İyonik katıların erime noktaları yüksektir çünkü zıt yüklü iyonlar arasındaki güçlü elektrostatik çekim kuvvetleri, iyonların yerinden ayrılıp sıvı hâle geçmelerini zorlaştırır. 49. Kovalent katıları bir arada tutan kuvvet hangisidir?

  A) Elektrostatik çekim kuvvetleri
  B) London etkileşimleri
  C) Hidrojen bağları
  D) Kovalent bağlar
  E) Dipol-dipol etkileşimleri

 50. Cevap: D Açıklama:

  Kovalent katılar, atomların elektronlarını ortaklaşa paylaşarak oluşturdukları güçlü kovalent bağlarla bir arada tutulur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 31 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
  1. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
  2. Güçlü Etkileşimler
  3. Kimyasal Türler
  4. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
  5. Zayıf Etkileşimler

Ayrıca kimyasal turler

Basit eşitsizlikleri çözebilme becerisi.

Kimya alanında temel bağ türlerini anlamaları ve kimyasal bileşiklerin oluşumunu açıklama becerileri geliştirilmektedir.

* Molekül yapılarını kullanarak polariteyi tahmin edebilir. * Polar ve apolar moleküller arasında ayrım yapabilir

Öğrenciler, London kuvvetlerinin oluşumunu anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, dipol-dipol etkileşimlerine örnekler verebileceklerdir.

Fiziksel ve kimyasal değişimler arasındaki temel farkları ayırt etme.

3.1. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

3.1. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

3.2. Kimyasal Türler Arasındaki Etkileşimlerin Sınıflandırılması

3.1. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

İyonik bağların oluşumunu anlar.

Lewis yapılarını yazabilir.

Kovalent ve iyonik bağları ayırt eder.

Kovalent bağ oluşumunu anlama

Kovalent bağ türlerini ayırt etme

Kovalent bağların özelliklerini anlama

Molekül polaritesinin belirlenmesi

Metalik bağın oluşum mekanizması

Hidrojen bağlarının kuvvetini etkileyen faktörleri anlamak.

3.4. İntra ve İntermoleküler Kuvvetler

3.4. İntra ve İntermoleküler Kuvvetler

3.4. İntra ve İntermoleküler Kuvvetler

İyonik katıların özelliklerini bilir.

Kovalent katıların özelliklerini bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-31) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.