9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. 1874 yılında Osmanlı Devleti'nde ilk maden mektebinin kurulmasına öncülük eden kişi kimdir?

  A) Kont de Bonneval
  B) Ernest Weiss
  C) İbrahim Müteferrika
  D) Ali Kuşçu
  E) Şeyhülislam Ebussuud Efendi

 2. Cevap: B Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, Osmanlı Devleti'nin ilk maden mektebi, Alman maden mühendisi Ernest Weiss'in çabalarıyla 1874 yılında kurulmuştur. 3. XVIII. yüzyılda Avrupa'da yayımlanan tıp kitaplarının Türkçeye tercüme edilerek oluşturulmasına hangi kurum katkı sağlamıştır?

  A) Heyet-i Maarif-i Umumiye Nazırlığı
  B) Matbaa-i Âmire
  C) Tercüme Odası
  D) Babü'l-Âli
  E) Divan-ı Humâyûn

 4. Cevap: C Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, Avrupa'da yayımlanan tıp kitaplarının Türkçeye tercüme edilmesi, XIX. yüzyılda kurulan Tercüme Odası adlı kurum tarafından gerçekleştirilmiştir. 5. 1885 yılında Osmanlı'da açılan ve günümüzdeki endüstri meslek liselerinin temellerini atan okul hangisidir?

  A) Mühendisîn-i Mülkiye ve Islâh-ı Sanayî
  B) Mekteb-i Sanayi
  C) Humbaracı Ocağı
  D) Turuk-u Meâbir Mühendisliği
  E) Mekteb-i Tıbbiye

 6. Cevap: B Açıklama:

  Mekteb-i Sanayi, 1885 yılında açılmış ve sanayi eğitimine yönelik çalışmalar yapmıştır. 7. Hangi bilim insanı, Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziyye adlı eseriyle modern kimya konusundaki ilk Türkçe makaleleri kaleme almıştır?

  A) Gelenbevi İsmail Efendi    B) Hüseyin Rıfkı Tamani      
  C) İshak Efendi               D) Derviş Paşa               
  E) Mehmed Said Efendi                                      

 8. Cevap: C Açıklama:

  İshak Efendi, "Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziyye" adlı eseriyle modern kimya konusundaki ilk Türkçe makalelerin yazarıdır. 9. İstanbul'da rasathane inşa ettirmeyen Osmanlı bilim insanı kimdir?

  A) Hekimbaşı                 B) Ali Kuşçu                
  C) Hacı Paşa                 D) Sabuncuoğlu Şerafeddin   
  E) Hayrullah Efendi                                      

 10. Cevap: B Açıklama:

  Ali Kuşçu, Semerkant'ta bir rasathane kurmuştur ancak İstanbul'da rasathane inşa ettirmemiştir. 11. Aşağıdakilerden hangisi Hacı Paşa'nın tıp eserlerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Müntahab-ı Şifâ              B) Şifa-ül-Eskam               
  C) Kitâbü's-Saâde ve'l-iķbâl    D) Fethiye                     
  E) Deva-ül-âlâm                                                

 12. Cevap: D Açıklama:

  Fethiye, Hacı Paşa'nın yazdığı bir tıp eseri değildir. 13. Takiyüddin'in "El-alat-ür-Rasadiyye li Ziyc-i Şehinşahiyye" adlı eseri hangi konuyu içerir?

  A) İlaçlar hakkında bilgi       B) Gökler bilgisi              
  C) Gözlem aletleri              D) Matematiksel hesaplamalar   
  E) Projeksiyon metodu                                          

 14. Cevap: C Açıklama:

  "El-alat-ür-Rasadiyye li Ziyc-i Şehinşahiyye" eseri, İstanbul Rasathanesi'ndeki gözlem aletlerini tanıtır. 15. Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilen Fatih Külliyesi'nde hangi dersler okutulmaktaydı?

  A) Sadece nakli bilimler
  B) Sadece akli bilimler
  C) Hem nakli hem de akli bilimler
  D) Sadece matematik ve astronomi
  E) Sadece tıp ve kimya

 16. Cevap: C Açıklama:

  Fatih Külliyesi'nde hadis, tefsir, fıkıh gibi nakli bilimlerin yanı sıra fizik, kimya, matematik, astronomi, tıp gibi akli bilimler de okutulmaktaydı. 17. Kopernik'in "Güneş Merkezli Evren" teorisinin oluşumunda kimlerin çalışmaları etkili olmuştur?

  A) Yalnızca Batlamyus
  B) Yalnızca İslam astronomları
  C) Hem Batlamyus hem de İslam astronomları
  D) Hipokrat ve Aristoteles
  E) Sadece kendisi

 18. Cevap: C Açıklama:

  İslam astronomlarının alternatif modelleri, Kopernik'in teorisinin oluşumunda önemli bir etkiye sahip olmuştur. 19. İslam denizciliğinin ilk önemli seferi hangisidir?

  A) Habeşistan'a yapılan hicret
  B) Zatü's-Savari Savaşı
  C) Malindi'ye varış
  D) Hint Okyanusu'na yapılan ticaret seferleri
  E) Çin'e yapılan ticari ilişkiler

 20. Cevap: A Açıklama:

  İslam denizcilik tarihinin başlangıcı, Habeşistan'a yapılan hicret sırasında denizden ilk defa faydalanılmasıdır. 21. Merâga Gözlemevi'nde kullanılan astronomi aletlerinin üretiminde hangi bilim insanının tecrübeleri etkili olmuştur?

  A) Battânî                B) Nasiruddin Tûsî       
  C) Ebu'l-Hasan el-Urdî    D) Fahreddin er-Râzî     
  E) İbn Sina                                        

 22. Cevap: C Açıklama:

  Ebu'l-Hasan el-Urdî, Merâga Gözlemevi'nde son derece başarılı gözlem araç ve gereçlerinin imalatında önemli rol oynamıştır. 23. Merâga Gözlemevi'nde kullanılan "mükemmel alet" olarak bilinen aletin amacı nedir?

  A) Bir yıldızın yüksekliğini belirlemek
  B) Gök cisimlerinin meridyen dairesindeki yüksekliklerini tespit etmek
  C) Bir dizi astronomi probleminin çizimine yardımcı olmak
  D) Bir yerin yönünü ve yüksekliğini belirlemek
  E) Gök cisimlerinin yönünü ufuktaki kuzey veya güney noktasına olan açı uzaklığını ölçmek

 24. Cevap: C Açıklama:

  "Mükemmel alet", bir yıldızın yüksekliğini ve azimutunu belirleme işine bağlı bir dizi astronomi probleminin çizimine yardımcı olur. 25. İbn Nefis'in tıbbi keşiflerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Lenf bezlerinin rolü
  B) Cüzzamın bulaşıcı doğası
  C) Kanın oksijenlenmesi
  D) Anestezi kullanımı
  E) Kalpteki kulakçıkların işlevi

 26. Cevap: C Açıklama:

  İbn Nefis, küçük kan dolaşımı adı verilen kalbin sağ ve sol karıncığı arasındaki kan akışını keşfetmiştir, bu da kanın oksijenlenmesine olanak tanır. 27. Abbasiler Dönemi'nde hastanelerin kurulmasını etkileyen faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Halk sağlığı konusundaki artan farkındalık
  B) Sınırlı tıbbi bilgi
  C) Sadece zenginler için sağlık hizmetlerine erişim
  D) Salgın hastalıkların yaygınlığı
  E) Yalnızca müslüman hastalara hizmet verilmesi

 28. Cevap: A Açıklama:

  Abbasiler Dönemi'nde hem halk sağlığı konusundaki artan farkındalık hem de salgın hastalıkların yaygınlığı, hastanelerin kurulmasına katkıda bulunmuştur. 29. El-Cezerî'nin tasarladığı makinelerden hangisi su saati değildir?

  A) Mumlu saat                    B) Kayık su saati               
  C) Dört sürgülü kapı kilidi      D) Kendinden ses çıkaran araç   
  E) Şifreli kilit                                                 

 30. Cevap: C Açıklama:

  El-Cezerî'nin tasarladığı makinelerden yalnızca dört sürgülü kapı kilidi su saati değildir. 31. İslam biliminin Avrupa'ya geçişinde hangi faktör etkili olmuştur?

  A) Haçlı Seferleri
  B) Moğol istilası
  C) Endülüs'ün fethi
  D) Bizans İmparatorluğu'nun çöküşü
  E) Rönesans hareketi

 32. Cevap: C Açıklama:

  Endülüs'ün fethi, Müslüman alimlerin çalışmalarının Avrupa'ya aktarılmasında önemli bir rol oynadı. 33. Endülüs'te coğrafya ve haritacılık alanında önemli çalışmalar yapmış bilim insanı kimdir?

  A) İbn Sînâ    B) İdrîsî    C) İbn Rüşd    D) Zahravî    E) Battânî    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Endülüs'te haritacılık alanında öne çıkan ismin İdrîsî olduğu belirtilmektedir. 35. İdrîsî'nin en ünlü eserlerinden biri hangisidir?

  A) el-Kanun
  B) Nüzhetü'l-Müştâk fî İhtirâkı'l-Âfâk
  C) Kitâbü'l-Edviye el-Müfrede
  D) De Numero Indorum
  E) Almagest

 36. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, İdrîsî'nin "Uzak Diyarlara Hoş Yolculukların Kitabı" olarak da bilinen Nüzhetü'l-Müştâk adlı eseriyle tanındığı ifade edilmektedir. 37. İdrîsî'nin dünya haritası, Halife Me'mun Dönemi Dünya Haritası'ndan hangi açıdan farklılık göstermiştir?

  A) Avrupa'nın topografik yapısını daha doğru vermesi
  B) Akdeniz'i daha düzgün çizmesi
  C) Asya'nın kuzeydoğusunu küçültmesi
  D) Denizleri, akarsuları ve gölleri daha detaylı olarak göstermesi
  E) Hepsi

 38. Cevap: E Açıklama:

  Metin, İdrîsî'nin haritasının Akdeniz, Avrupa, Asya ve genel coğrafi özelliklerde önceki haritadan daha doğru olduğunu belirtmektedir. 39. İdrîsî'nin dünya haritasının bilim dünyası için önemi nedir?

  A) İslam coğrafyasının doruk noktası olması
  B) Avrupa haritacılığının temelini oluşturması
  C) Modern coğrafya biliminin temelini atması
  D) Orta Çağ İslam dünyasında coğrafya biliminin ilerlemesinin kanıtı olması
  E) Coğrafya alanındaki tüm sorulara cevap vermesi

 40. Cevap: D Açıklama:

  Metin, İdrîsî'nin haritasının Orta Çağ İslam dünyasında coğrafya biliminin ilerlemesinin bir göstergesi olduğunu belirtmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 9.sınıf İslam bilim tarihi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Osmanlı'da modernleşme hareketlerinin bilim ve teknoloji alanındaki etkilerini bilir.

Osmanlı'da bilgi ve bilim anlayışının değişimini takip eder.

Osmanlı'da mesleki yüksek eğitime verilen önemi bilmek.

Osmanlı Dönemi'nde bilimsel çalışmalar yapan kişileri ve eserlerini tanıma

İslam bilim insanlarının eserlerine ve katkılarını tanır.

Osmanlı tıbbının gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.

XVI. yüzyıl Osmanlı gök bilimcisi Takiyüddin'in eserlerini tanımak.

XV. yüzyıl Osmanlı eğitimi ve bilim faaliyetlerini anlamak.

İslam astronomisinin Batı dünyasına etkilerini açıklama

İslam denizciliğinin gelişim aşamalarını açıklar.

İslam astronomi aletlerinin gelişimini açıklamak.

İslam astronomi aletlerinin fonksiyonlarını tanımlamak.

Öğrenciler, İbn Nefis'in tıbbi alandaki önemli katkılarını anlar.

Öğrenciler, Abbasiler Dönemi'nde hastanelerin kurulmasının nedenlerini analiz eder.

El-Cezerî'nin icat ettiği makinelerin çeşitliliğini tanıma.

İslami bilimin Avrupa'ya aktarılma yollarını anlamak

Coğrafya ve haritacılık alanında Endülüs'teki önemli bilim insanlarını tanımak.

Endülüs'teki önemli bilim insanlarının eserlerini bilmek.

İslam coğrafyacıların katkılarını değerlendirme

Bilimsel çalışmalardan çıkarımlar yapma

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 10 kere doğru, 22 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri