9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Kopernik'in "Güneş Merkezli Evren" teorisinin oluşmasında hangi İslam astronomunun çalışmaları etkili olmuştur?

  A) Ali Kuşçu           B) Uluğ Bey           
  C) İbn-i Sina          D) İbn-i Tufeyl       
  E) Cabir bin Hayyan                          

 2. Cevap: A Açıklama:

  Ali Kuşçu, Kopernik'in çalışmalarını etkileyen en önemli İslam astronomlarından biridir. Kuşçu'nun "Er-Risalet-i fethiyye" adlı eserinde yer alan gezegenlerin Güneş'le ilgili olduğunu ifade eden görüşü, Kopernik tarafından aynen veya ufak değişikliklerle uygulanmıştır. 3. Pîrî Reis'in hazırladığı ilk dünya haritası hangi yılda tamamlanmıştır?

  A) 1513    B) 1514    C) 1515    D) 1516    E) 1517    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Pîrî Reis'in ilk dünya haritası 1513 yılında tamamlanmıştır. Bu harita, yirmiye yakın haritadan yararlanılarak çizilmiştir. 5. Pîrî Reis'in ikinci dünya haritası hangi yılda tamamlanmıştır?

  A) 1528    B) 1529    C) 1530    D) 1531    E) 1532    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Pîrî Reis'in ikinci dünya haritası 1528 yılında tamamlanmıştır. Bu harita, sekiz renge boyanmış ve Osmanlı tarzı süslemelerle bezenmiştir. 7. El-Cezeri'nin icat ettiği makinelerden biri olan hisarlı kan alma teknesinin amacı nedir?

  A) Hastadan alınan kanın bir teknede toplanması ve kanın miktarının belirlenmesi
  B) Hastaya kan verilmesi
  C) Hastanın kan basıncının ölçülmesi
  D) Hastanın kan şekerinin ölçülmesi
  E) Hastanın ateşinin ölçülmesi

 8. Cevap: A Açıklama:

  Hisarlı kan alma teknesi, hastadan alınan kanın bir teknede toplanması ve kanın miktarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 9. El-Cezeri'nin tasarladığı aletlerde hangi güç kullanılır?

  A) Yer çekimi kuvveti    B) Güneş ışığı          
  C) Rüzgar enerjisi       D) Elektrik enerjisi    
  E) Su enerjisi                                   

 10. Cevap: A Açıklama:

  El-Cezeri'nin tasarladığı aletler yer çekimi kuvvetiyle çalışır ve yer çekimi kuvvetiyle düşürülen bir ağırlık yahut boşalan bir kaptaki şamandıra veya batan bir cisimle elde edilir. 11. İbn Rüşd'ün felsefe alanındaki en önemli eseri hangisidir?

  A) El-Külliyât fî't-Tıb
  B) Tehâfütü'l-Felâsife
  C) Tehâfütü Tehâfüti'l-felâsife
  D) Aristo'nun Poetikası Üzerine Yorum
  E) Hay bin Yakzan

 12. Cevap: C Açıklama:

  Tehâfütü Tehâfüti'l-felâsife, İbn Rüşd'ün Aristo felsefesi üzerine yaptığı yorumlarını ve Müslüman filozoflara yönelik eleştirilerini içeren eseridir. Eser, Avrupa'da kendisine en fazla itibar edilen filozof hâline gelmesini sağlamıştır. 13. İslam biliminin Avrupa'ya aktarılmasında kullanılan ikinci yol hangi şehir üzerinden açılmıştır?

  A) Ripoli    B) Toleda    C) Sicilya    D) Kurtuba    E) Paris    

 14. Cevap: C Açıklama:

  İslam biliminin Avrupa'ya aktarılmasında kullanılan ikinci yol, XI. yüzyılın ikinci yarısında Güney İtalya üzerinden açılmıştır. XI ve XII. yüzyılda Sicilya'ya egemen olan Norman Krallığı hükümdarı II. Roger, Endülüs medeniyetine duyduğu hayranlık sebebiyle Arapça öğrenimini ve Arapça eserlerin Latinceye tercümesini teşvik ve himaye etmiştir. 15. İbn Heysem'in karanlık oda düzeneği ile günümüz fotoğraf makinesinin çalışma sistemi arasındaki temel fark nedir?

  A) Karanlık oda düzeneğinde objektif yerine pinhole kullanılır.
  B) Karanlık oda düzeneğinde ışık duyarlı film yerine kağıt kullanılır.
  C) Karanlık oda düzeneğinde görüntü ters çevrilerek elde edilir.
  D) Karanlık oda düzeneğinde görüntü daha az detaylı olur.
  E) Karanlık oda düzeneğinde görüntü daha uzun sürede elde edilir.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Karanlık oda düzeneğinde ışık, pinhole adı verilen küçük bir delikten geçerek duyarlı yüzeye ulaşır. Bu nedenle, görüntü ters çevrilerek elde edilir. Günümüz fotoğraf makinesinde ise objektif kullanılır ve görüntü ters çevrilmeden elde edilir. 17. El-Biruni'nin "Tahdîd Nihâyât el-Emâkin li-Tashîh Mesâfât el-Mesâkin" adlı eserinin konusu nedir?

  A) Astronomi    B) Fizik    C) Kimya    D) Coğrafya    E) Matematik    

 18. Cevap: D Açıklama:

  El-Biruni'nin "Tahdîd Nihâyât el-Emâkin li-Tashîh Mesâfât el-Mesâkin" adlı eseri, coğrafya alanında yazılmış önemli bir eserdir. Kitapta, enlem ve boylam hesaplamaları, şehirlerarası uzaklıkları belirleme ve kıble bulma metotları gibi konular ele alınmaktadır. 19. Gazali'nin meşhur eseri nedir?

  A) İhyâü Ulûmi’d-Din             B) Mesailül-cebr vel-Mukabele   
  C) El-Hikmah fi’t-Tibb           D) El-Qanun fi't-Tibb           
  E) Kitabü’ş-Şifa                                                 

 20. Cevap: A Açıklama:

  İhyâü Ulûmi’d-Din, Gazali'nin en önemli eserlerinden biridir ve dinî ilimlerin ihyası anlamına gelir. 21. Gazali'ye göre ilmi faaliyetlerin amacı nedir?

  A) İnsanın nefsini arıtabilmesi ve yaratıcısına daha çok yaklaşabilmesidir.
  B) Güç ve mal elde etmektir.
  C) Şöhret kazanmaktır.
  D) Toplumda saygınlık kazanmaktır.
  E) Dünyevi zevkleri tatmaktır.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Gazali'ye göre ilmin amacı, insanın nefsini arıtabilmesi ve yaratıcısına daha çok yaklaşabilmesidir. 23. Müslüman coğrafyacıların çizdiği haritalarda İslam dünyası hangi konumda yer almıştır?

  A) Merkezde    B) Kuzeyde    C) Güneyde    D) Doğuda    E) Batıda    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Müslüman coğrafyacılar, çizdikleri haritalarda İslam dünyasını merkeze alarak diğer bölgeleri onun etrafında göstermişlerdir. Bu, İslam'ın o dönemdeki önemini ve etkisini yansıtmaktadır. 25. İslam bilginlerinin coğrafya biliminde ileri düzeye ulaşmalarında İslam dini hangi rolü oynamıştır?

  A) İslam, coğrafyanın önemini vurgulamıştır.
  B) İslam, seyahat etmeyi teşvik etmiştir.
  C) İslam, bilimsel çalışmaları desteklemiştir.
  D) İslam, coğrafyanın dini bir disiplin olduğunu öğretmiştir.
  E) İslam, coğrafyayı diğer bilimlerden daha önemli görmüştür.

 26. Cevap: C Açıklama:

  İslam dini, bilimsel çalışmaları teşvik etmiş ve desteklemiştir. Bu sayede, Müslüman bilginler birçok alanda ilerleme kaydetmiş ve coğrafya bilimi de bu alanlardan biri olmuştur. 27. Vasco da Gama, Hindistan'a giderken hangi haritalardan yararlanmıştır?

  A) İslam haritaları       B) Çin haritaları        
  C) Hint haritaları        D) Avrupalı haritaları   
  E) Japon haritaları                                

 28. Cevap: A Açıklama:

  Vasco da Gama, Hindistan'a giderken İslam haritalarından yararlanmıştır. Bu haritalar, ona doğru yolu göstermiş ve Hindistan'a ulaşmasını sağlamıştır. 29. İbn Nefis'in kalple ilgili yaptığı keşif aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kalbin sağ ve sol karıncığı arasındaki duvarda deliklerin bulunduğunu keşfetmiştir.
  B) Kirli kanın (karbondioksitli kanın) akciğer atardamarı aracılığı ile akciğere ulaşıp burada temizlendikten (oksijenli kanın) sonra akciğer toplardamarı ile kalbin sol kulakçığına geldiğini keşfetmiştir.
  C) Kalp kasının kasılma ve gevşeme hareketlerinin düzenli olarak gerçekleştiğini keşfetmiştir.
  D) Kalbin elektriksel uyarılar sayesinde çalıştığını keşfetmiştir.
  E) Kalbin kan pompalama görevinin olduğunu keşfetmiştir.

 30. Cevap: B Açıklama:

  İbn Nefis, İbn Sina Kanunu'nun Anatomi Kısmına Şerh adlı eserinde, Galen'in ileri sürdüğü kalbin sağ ve sol karıncığı arasındaki duvarda deliklerin bulunduğu ve bu delikler vasıtasıyla kanın kalbin sağ tarafından sol tarafına geçtiği görüşüne itiraz etmiştir. İbn Nefis kalbin sağ karıncık kısmından çıkan kirli kanın (karbondioksitli kanın) akciğer atardamarı aracılığı ile akciğere ulaşıp burada temizlendikten (oksijenli kanın) sonra akciğer toplardamarı ile kalbin sol kulakçığına geldiğini tespit etmiş ve bu tespitiyle küçük kan dolaşımını keşfeden ilk hekim olarak tıp tarihinde önemli bir yer edinmiştir. 31. İslam dünyasında tıp eğitimi hangi kurumlarda verilmiştir?

  A) Hastanelerde              B) Özel okullarda           
  C) Usta-çırak ilişkisiyle    D) Hepsi                    
  E) Hiçbiri                                               

 32. Cevap: D Açıklama:

  İslam dünyasında tıp eğitimi hastanelerde, özel okullarda ve usta-çırak ilişkisiyle olmak üzere üç farklı şekilde verilmiştir. 33. El-Cezeri'nin tasarladığı makinelerden biri olan "Hisarlı Kan Alma Teknesi"nin çalışma prensibi nedir?

  A) Hasta kan aldırırken kanı bir teknede toplar ve kanın miktarı belirlenir.
  B) Hasta kan aldırırken kanı bir teknede toplar ve kanın miktarı bir kâtip tarafından hesaplanır.
  C) Hasta kan aldırırken kanı bir teknede toplar ve kanın miktarı bir şahin tarafından belirlenir.
  D) Hasta kan aldırırken kanı bir teknede toplar ve kanın miktarı bir yılan tarafından hesaplanır.
  E) Hasta kan aldırırken kanı bir teknede toplar ve kanın miktarı bir çocuk tarafından belirlenir.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Hisarlı Kan Alma Teknesi, hastanın kan aldırırken kanını bir teknede toplamak ve kanın miktarını belirlemek için tasarlanmıştır. Teknenin üzerinde bulunan hisar, kanın miktarını gösteren kapılara sahiptir. Kan tekneye aktıkça, kalem tutan bir kâtip kalemi ile birlikte döner. Diğer kâtibin levhası yükselir. Kalemden ve levhadan kanın miktarı öğrenilebilir. 35. Endülüs'te yetişen bilim insanlarından biri olan İbn Tufeyl'in tıp alanındaki en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kitabü'l-Hayvan (Hayvanlar Kitabı)
  B) Kitabü'n-Nabat (Bitkiler Kitabı)
  C) Kitabü'l-Cerrahiye (Cerrahi Kitabı)
  D) Kitabü'l-Tıbb (Tıp Kitabı)
  E) Kitabü'l-Edviye (İlaçlar Kitabı)

 36. Cevap: C Açıklama:

  İbn Tufeyl, Kitabü'l-Cerrahiye (Cerrahi Kitabı) adlı eserinde döneminin cerrahi bilgilerini ve yeni yöntemlerini tanıtmıştır. Bu eserde yaraların ateşle dağlanması, hayvanlar üzerinde deney amaçlı ameliyatlar yapılması, kadavra teşrihi, ameliyatlarda kullanılan aletleri gösteren resimler yer almıştır. 37. Endülüs'te İslam biliminin gelişmesinde en önemli etkenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Arapça'nın resmi dil olarak kabul edilmesi
  B) Müslüman bilim insanlarının devlet tarafından desteklenmesi
  C) Endülüs'teki Hristiyan ve Yahudi topluluklarının bilimsel çalışmalarına katılması
  D) Endülüs'ün coğrafi konumunun ticaret ve kültürel alışverişe elverişli olması
  E) Endülüs'teki bilimsel çalışmaların Avrupa'ya aktarılması

 38. Cevap: B Açıklama:

  Endülüs'te İslam biliminin gelişmesinde en önemli etkenlerden biri, Müslüman bilim insanlarının devlet tarafından desteklenmesidir. Endülüs'teki hükümdarlar, bilimsel çalışmaları teşvik etmiş ve bilim insanlarına maddi destek sağlamışlardır. Bu destek sayesinde, Endülüs'te birçok önemli bilim insanı yetişmiş ve önemli çalışmalar yapılmıştır. 39. Biruni'nin geliştirmiş olduğu karanlık oda deneyinde hangi cismin görüntüsü ters olarak elde edilir?

  A) Güneş    B) Ay    C) Mum    D) Ağaç    E) Taş    

 40. Cevap: C Açıklama:

  Karanlık oda deneyinde, ışığı geçirmeyen bir odanın duvarında küçük bir delik açılır ve bu delikten giren ışık, odanın karşı duvarında ters bir şekilde görüntü oluşturur. Bu görüntü, mumun görüntüsüdür. 41. Bîrûnî'nin kaleme aldığı "Kıymetli Taşlar ve Metaller Kitabı" adlı eserinde hangi konular işlenir?

  A) Matematik ve astronomi    B) Felsefe ve edebiyat      
  C) Tıp ve eczacılık          D) Tarih ve coğrafya        
  E) Fizik ve kimya                                        

 42. Cevap: C Açıklama:

  "Kıymetli Taşlar ve Metaller Kitabı", Bîrûnî'nin tıp ve eczacılık alanındaki çalışmalarını içeren bir eserdir. Eserde, çeşitli bitkilerin tıbbi özellikleri, ilaçların yapımı ve kullanımı gibi konular ele alınmaktadır. 43. Gazâlî'nin ilmî derinliği, İslami hakikatleri dile getirmedeki dirayet ve cesareti nedeniyle hangi unvana layık görülmüştür?

  A) Hüccetü'l-İslam    B) Zeynü'd-dîn       
  C) Mutasavvıf         D) Filozof           
  E) Kelamcı                                 

 44. Cevap: A Açıklama:

  Gazâlî, ilmî derinliği, İslami hakikatleri dile getirmedeki dirayet ve cesareti nedeniyle "Hüccetü'l-İslam" unvanına layık görülmüştür. 45. Gazâlî'ye göre ilim bölümüyle başlayan eseri hangisidir?

  A) İhyâu Ulûmi'd-Din          B) El-Munkız min ed-Dalâl    
  C) Tehafütü'l-Felsefe         D) El-İktisad fi'l-İ'tikad   
  E) El-Madnun                                               

 46. Cevap: A Açıklama:

  Gazâlî, ilim bölümüyle başlayarak İhyâu Ulûmi'd-Din adlı eserine başlamıştır. 47. Aşağıdakilerden hangisi Makdisî'nin ünlü coğrafya kitabının adıdır?

  A) İhtiyarü's-sûdân
  B) Kitâbu's-seyâha
  C) el-Mesâlik ve'l-memâlik
  D) Ahsenü't-tekasîm fî ma'rifeti'l-ekalîm
  E) Kitâbü'l-üfûk

 48. Cevap: D Açıklama:

  Makdisî'nin en ünlü coğrafya kitabı Ahsenü't-tekasîm fî ma'rifeti'l-ekalîm'dir. Bu eser, İslam dünyasını Arap ve Acem ülkeleri olarak ikiye ayırmış, iklimler ve coğrafi bilgiler ile o bölge insanının sosyoekonomik ve sosyokültürel yönü hakkında bilgiler vermiştir. 49. Aşağıdakilerden hangisi İslam coğrafyacıların haritalarında kullandıkları iz düşümü tekniğidir?

  A) Mercator izdüşümü        B) Stereografik izdüşümü   
  C) Ortografik izdüşümü      D) Lambart izdüşümü        
  E) Azimütal izdüşümü                                   

 50. Cevap: B Açıklama:

  İslam coğrafyacıları haritalarında genellikle stereografik izdüşümü tekniğini kullanmışlardır. Bu teknik, bir küre üzerindeki nesneleri düzlemde tasvir edebilmek için kullanılır. Stereografik izdüşümü tekniğinde, küre biçimindeki yer, kutuplara bakan üst ve alt bölümleri açık bir silindir biçimine getirilir; daha sonra silindir açılarak düz yüzey elde edilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 9.sınıf İslam bilim tarihi dersi 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 1, cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Kopernik'in çalışmalarının İslam astronomisi tarafından nasıl etkilendiğini ve Ali Kuşçu'nun önemini kavrar.

Öğrenciler, Pîrî Reis'in dünya haritalarının önemini ve tarihini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Pîrî Reis'in dünya haritalarının önemini ve tarihini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, El-Cezeri'nin icat ettiği makinelerin amaçlarını açıklayabilirler.

Öğrenciler, El-Cezeri'nin tasarımında kullandığı güç kaynaklarını açıklayabilirler.

Öğrenciler, İbn Rüşd'ün felsefe alanındaki çalışmalarını ve en önemli eserini öğrenecektir.

Öğrenciler, İslam biliminin Avrupa'ya aktarılmasında kullanılan yolları öğrenecektir.

Öğrenciler, karanlık oda düzeneği ve günümüz fotoğraf makinesinin çalışma sistemi arasındaki temel farkları anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, El-Biruni'nin "Tahdîd Nihâyât el-Emâkin li-Tashîh Mesâfât el-Mesâkin" adlı eserinin konusu hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.

Öğrenciler, Gazali'nin meşhur eserini ve onun içeriğini bilirler.

Öğrenciler, Gazali'nin ilmi faaliyetlerin amacı hakkındaki düşüncelerini bilirler.

Öğrenciler, İslam coğrafyacıların çizdiği haritaların özelliklerini ve önemini kavrayabilirler.

Öğrenciler, İslam dininin bilimsel çalışmalara olan etkisini anlayabilirler.

Öğrenciler, Vasco da Gama'nın Hindistan'a giderken kullandığı haritaların İslam haritaları olduğunu öğrenirler.

9.1.4. İbn Nefis'in kalple ilgili yaptığı keşifleri açıklar.

İslam dünyasında tıp eğitiminin nasıl verildiği hakkında bilgi sahibi olmak.

El-Cezeri'nin tasarladığı makinelerin çalışma prensiplerini açıklayabilme.

Öğrenciler, Endülüs'te bilimin gelişmesine katkıda bulunan bilim insanlarını ve çalışmalarını tanıyabilirler.1.

Öğrenciler, Endülüs'te İslam biliminin gelişmesinde devlet desteğinin önemini kavrarlar.

Öğrenciler, karanlık oda deneyinin temel prensiplerini ve bu deneyin fotoğraf makinesinin icadına olan katkısını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Bîrûnî'nin çok yönlü bir bilim insanı olduğunu ve tıp ve eczacılık alanında da önemli katkılar sağladığını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Gazâlî'nin ilmî derinliği ve İslami hakikatleri dile getirmedeki dirayeti hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, Gazâlî'nin ilim hakkındaki görüşleri ve İhyâu Ulûmi'd-Din adlı eseri hakkında bilgi sahibi olurlar

İslam bilginlerinin coğrafya bilimine yaptıkları katkıları açıklayabilme.

İslam coğrafyacıların haritacılıkta kullandıkları teknikleri açıklayabilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 66 kere doğru, 40 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri