9.Sınıf Fizik III. Ünite - Hareket ve Kuvvet - Test 1

9.Sınıf Fizik III. Ünite - Hareket ve Kuvvet - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Fizik III. Ünite - Hareket ve Kuvvet - Test 1 CEVAPLARI

 1. Hangisi bir öteleme hareketi örneğidir?

  A) Bir dönme dolabının kabininin hareketi
  B) Bir kayakçının hareketi
  C) Bir uçağın kalkışı
  D) Bir topun zıplaması
  E) Bir saz telinin titreşmesi

 2. Cevap: B Açıklama:

  Öteleme hareketi, cismin tüm noktalarının dönmeden ilerlemesidir. Kayakçının hareketi bu özelliğe uygun olduğundan öteleme hareketi örneğidir. 3. Bir referans noktası, hareketi tanımlamak için ne olarak kabul edilir?

  A) Hareket eden cismin ilk konumu
  B) Hareket eden cismin son konumu
  C) Hareket eden cismin sabit bir konumu
  D) Hareket eden cismin değişken bir konumu
  E) Hareket eden cismin hızı

 4. Cevap: C Açıklama:

  Referans noktası, hareketi tanımlamak için sabit kabul edilen bir noktadır. Bu nokta hareket eden cismin konumunu belirtmekte kullanılır. 5. Aşağıdakilerden hangisi skaler bir büyüklüktür?

  A) Yer değiştirme    B) Sürat            
  C) Hız               D) Alınan yol       
  E) Moment                                

 6. Cevap: D Açıklama:

  Skaler büyüklükler sadece büyüklük içerir ve yön bilgisi taşımaz. Alınan yol sadece büyüklük içerir, bu nedenle skaler bir büyüklüktür. 7. Bir cismin hareketindeki anlık hızı, sıfır denecek derecede küçük bir zaman aralığında hesaplanır. Hangi ifade anlık hızı tanımlar?

  A) Cismin aldığı yolun zamanla oranı
  B) Cismin aldığı yolun sıfır denecek derecede küçük zaman aralığıyla oranı
  C) Cismin yer değiştirmesinin zamanla oranı
  D) Cismin yer değiştirmesinin sıfır denecek derecede küçük zaman aralığıyla oranı
  E) Cismin konumundaki değişimin zamanla oranı

 8. Cevap: D Açıklama:

  Anlık hız, cismin yer değiştirmesinin sıfır denecek derecede küçük bir zaman aralığıyla oranıdır. 9. Bir otomobil düz bir yolda 50 km/h hızla sabit bir şekilde hareket etmektedir. Otomobil 2 saat sonra hangi konumda olacaktır?

  A) 50 km    B) 75 km    C) 100 km    D) 150 km    E) 200 km    

 10. Cevap: C Açıklama:

  Düzgün doğrusal hareket için alınan yol, hızın süreyi çarpımına eşittir. Bu durumda, Alınan yol = 50 km/h x 2 h = 100 km olacaktır. 11. Düzgün doğrusal hareketi ifade eden matematiksel model hangisidir?

  A) D = v.t    B) v = a.t    C) a = v.t    D) d = a.t^2    E) v = d/t    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Düzgün doğrusal hareketin matematiksel modeli D = v.t'dir, burada D yer değiştirmeyi, v hızı ve t zamanı temsil eder. 13. Hız-zaman grafiğinin altındaki alan neyi temsil eder?

  A) Anlık hız                B) Ortalama hız            
  C) Yer değiştirme           D) Hızdaki değişim oranı   
  E) İvme                                                

 14. Cevap: C Açıklama:

  Hız-zaman grafiğinin altındaki alan, söz konusu zaman aralığındaki yer değiştirmeyi temsil eder. 15. Bir asansör 12 saniyede 12 metre yukarı hareket ediyor. Asansörün ivmesi kaç m/s²'dir?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5    

 16. Cevap: A Açıklama:

  İvme, hızdaki değişimin zamana oranıdır. Hızdaki değişim 12 m/s'dir ve süre 12 saniyedir. Bu nedenle ivme 1 m/s²'dir. 17. Doğadaki temel kuvvetlerden hangisi atom çekirdeğinin içinde etkilidir?

  A) Yer çekimi kuvveti        B) Zayıf nükleer kuvvet     
  C) Güçlü nükleer kuvvet      D) Elektromanyetik kuvvet   
  E) Kohezyon kuvveti                                      

 18. Cevap: C Açıklama:

  Güçlü nükleer kuvvet, atom çekirdeğindeki proton ve nötronları bir arada tutan kuvvettir. 19. Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen bir kuvvettir?

  A) Yerçekimi kuvveti         B) Elektromanyetik kuvvet   
  C) Sürtünme kuvveti          D) Yay kuvveti              
  E) Esnek kuvvet                                          

 20. Cevap: A Açıklama:

  Yerçekimi kuvveti, cisimler arasında kütleleri nedeniyle oluşan bir çekim kuvvetidir ve temas gerektirmez. 21. Bir cisme uygulanan iki kuvvetin büyüklükleri 50 N ve 30 N'dur. Kuvvetlerin yönleri aynı doğrultudaysa, cisme etki eden net kuvvetin büyüklüğü kaç N'dur?

  A) 20 N    B) 30 N    C) 50 N    D) 80 N    E) 90 N    

 22. Cevap: D Açıklama:

  Aynı doğrultudaki kuvvetlerin net kuvveti, kuvvetlerin değerlerinin toplamıdır. 23. Bir otomobil, sürtünmenin yok sayıldığı bir düzlemde hareket etmektedir. Otomobile 200 N'luk bir kuvvet uygulanıyor ve otomobil 5 m/s² ivmeyle hareket ediyor. Otomobilin kütlesi kaç kg'dır?

  A) 10 kg    B) 20 kg    C) 40 kg    D) 80 kg    E) 100 kg    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Newton'un ikinci yasasına göre, net kuvvet (F) = kütle (m) x ivme (a). Bu nedenle, kütle = kuvvet / ivme. 25. Hangisi Newton'un Eylemsizlik Yasası'nın bir ifadesidir?

  A) Bir cismin duruyorsa durmaya, hareket ediyorsa hareketine devam eder.
  B) Kuvvet, kütle ve ivme arasındaki ilişkiyi tanımlar.
  C) Cisimler, etki eden kuvvetler yönünde hareket eder.
  D) Cismin ivmesi, etki eden kuvvetle doğru orantılıdır.
  E) Kütle arttıkça ivme azalır.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Eylemsizlik Yasası, bir cisme etki eden net kuvvet sıfır olduğunda cismim hareket durumunun değişmediğini belirtir. 27. Bir arabanın üzerinde bulunan 500 kg'lık bir yük, arabanın ivmelenmesine nasıl etki eder?

  A) İvmeyi artırır
  B) İvmeyi azaltır
  C) İvmeyi değiştirmez
  D) İvmeyi önce artırır, sonra azaltır
  E) İvmeyi önce azaltır, sonra artırır

 28. Cevap: B Açıklama:

  Kütle, ivme ile ters orantılıdır. Kütle arttıkça ivme azalır. 29. Newton'ın İkinci Hareket Yasası'na göre, bir cismin ivmesi aşağıdakilerden hangisiyle doğru orantılıdır?

  A) Cismin kütlesi                B) Cismin ağırlığı              
  C) Cisme etki eden net kuvvet    D) Yer çekimi ivmesi            
  E) Cismin hızı                                                   

 30. Cevap: C Açıklama:

  Newton'ın İkinci Hareket Yasası, a = Fnet/m olarak tanımlanır. 31. Etki-tepki kuvvetleri hangi özelliklere sahiptir?

  A) Aynı büyüklüktedir ve zıt yöndedirler.
  B) Aynı büyüklüktedir ve aynı yöndedirler.
  C) Farklı büyüklüklerdedir ve aynı yöndedirler.
  D) Farklı büyüklüklerdedir ve zıt yöndedirler.
  E) Tek yöne etki ederler.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Etki-tepki kuvvetleri her zaman eşit büyüklüktedir ve zıt yöndedir. 33. Aşağıdaki durumlarda sürtünme kuvveti hangisinde hareketin devamını sağlar?

  A) Bisikletin frenlenmesi
  B) Yokuş aşağı kayan bir arabanın durması
  C) Kalemin masanın üzerinde durması
  D) Geminin su üzerinde hareket etmesi
  E) Topun havada uçması

 34. Cevap: E Açıklama:

  Sürtünme kuvveti, hareket hâlindeki cisimlerin hızını azaltır. 35. Sürtünme kuvveti hangi durumda en büyüktür?

  A) Cisim hareketsizken
  B) Cisim sabit hızla hareket ederken
  C) Cisim ivmelenirken
  D) Cisim yavaşlarken
  E) Cisim serbest düşme yaparken

 36. Cevap: A Açıklama:

  Statik sürtünme kuvveti, cisim hareketsizken en büyük değerine ulaşır. 37. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini azaltmak için kullanılan bir yöntemdir?

  A) Kayganlaştırıcı madde kullanmak
  B) Sürtünme yüzeylerini pürüzlendirmek
  C) Sürtünme yüzeylerine ağırlık eklemek
  D) Sürtünme yüzeylerini ıslatmak
  E) Sürtünme yüzeylerinin temas alanını artırmak

 38. Cevap: A Açıklama:

  Kayganlaştırıcı maddeler, sürtünme yüzeyi arasındaki etkileşimi azaltarak sürtünme kuvvetini azaltırlar. 39. Statik sürtünme katsayısıyla kinetik sürtünme katsayısı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

  A) statik sürtünme katsayısı > kinetik sürtünme katsayısı
  B) statik sürtünme katsayısı = kinetik sürtünme katsayısı
  C) statik sürtünme katsayısı < kinetik sürtünme katsayısı
  D) statik sürtünme katsayısı ≤ kinetik sürtünme katsayısı
  E) statik sürtünme katsayısı ≥ kinetik sürtünme katsayısı

 40. Cevap: A Açıklama:

  Statik sürtünme kuvveti, cisim hareketsizken sürtünen yüzeylere uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır. Hareket başladığında sürtünme kuvveti, kinetik sürtünme katsayısıyla orantılı olarak düşer. 41. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü etkileyen faktörler arasında hangisi YOKTUR?

  A) Sürtünen yüzeylerin cinsleri
  B) Sürtünen yüzeylerin büyüklüğü
  C) Sürtünen yüzeye uygulanan kuvvet
  D) Cismin hareket durumu
  E) Sürtünme katsayısı

 42. Cevap: B Açıklama:

  Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü, sürtünen yüzeylerin büyüklüğünden bağımsızdır. Diğer seçeneklerde belirtilen faktörlerin tümü sürtünme kuvvetini etkiler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Fizik III. Ünite - Hareket ve Kuvvet - Test 1 Detayları

9.Sınıf Fizik III. Ünite - Hareket ve Kuvvet - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Fizik III. Ünite - Hareket ve Kuvvet - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Fizik III. Ünite - Hareket ve Kuvvet - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Fizik III. Ünite - Hareket ve Kuvvet - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Fizik III. Ünite - Hareket ve Kuvvet - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ENERJİ
  1. Enerji Kaynakları
  2. Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
  3. İş, Güç ve Enerji
  4. Mekanik Enerji
  5. Verim

Ayrıca 9.sınıf fizik dersi III. ünite hareket ve kuvvet konusu test soruları 1, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

3. Sınıf Fizik: Hareket Türleri

3. Sınıf Fizik: Referans Noktası ve Konum

Ünite 3 Fiziksel Büyüklükler

Ünite 3 Hareket ve Kuvvet

Düzgün doğrusal hareketin özelliklerini kullanarak konum hesaplayabilmek.

Düzgün doğrusal hareketin matematiksel modelini ifade etmek.

Hız-zaman grafiğinin altındaki alanın yer değiştirmeyle ilişkisini anlamak.

İvmenin tanımını anlamak.

3.4.1.3. Doğadaki temel kuvvetleri tanımlar.

3.4.1.2. Kuvvetlerin temas gerektiren ve gerektirmeyen biçimlerini ayırt eder.

Hareketin kuvvetle ilişkisi, net kuvvetin hesaplanması

Hareketin kuvvetle ilişkisi, Newton'un ikinci yasası, kuvvetin kütle ve ivme ile ilişkisi

3.2.1. Newton'un hareket yasalarını açıklar.

3.2.1. Newton'un hareket yasalarını açıklar.

9. Fizik Öğretim Programı, Birim 3.2. Hareket ve Kuvvet, Kazanım 3.2.3.2.

9. Fizik Öğretim Programı, Birim 3.2. Hareket ve Kuvvet, Kazanım 3.2.3.3.

Sürtünme kuvvetinin özelliklerini anlama.

3.4.5.4 Kinetik ve statik sürtünme kuvvetlerini tanımlayarak farklarını açıklar.

3.4.5.6 Sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne etki eden değişkenleri açıklar.Soru 1

3.8.1.1 Sürtünme kuvvetinin tanımını yapar, statik ve kinetik sürtünmeyi açıklar.

3.8.1.2 Sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü ve yönünü etkileyen faktörleri açıklar

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Fizik III. Ünite - Hareket ve Kuvvet - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Fizik III. Ünite - Hareket ve Kuvvet - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 39 kere doğru, 51 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Fizik III. Ünite - Hareket ve Kuvvet - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Fizik III. Ünite - Hareket ve Kuvvet - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Fizik III. Ünite - Hareket ve Kuvvet - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Fizik III. Ünite - Hareket ve Kuvvet - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.