2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-26)

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-26) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-26) CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın bir sonucu DEĞİLDİR?

  A) Deniz seviyesinin yükselmesi
  B) Kuraklık
  C) Canlı çeşitliliğinin artması
  D) Orman yangınlarının sıklığı
  E) Denizlerin ısınması

 2. Cevap: C Açıklama:

  Küresel ısınma canlı çeşitliliğini azaltırken, orman yangınlarının sıklığını artırır. 3. İç enerjiyi etkileyen iki faktörü belirtiniz.


 4. Cevap: Kütle ve madde türü Açıklama:

  İç enerji, tanecik sayısı ve moleküler yapı ile ilişkilidir. 5. Isı ve sıcaklık kavramlarını birbirinden ayırınız.


 6. Cevap: Isı, sıcaklık farkından dolayı maddeler arasında alınıp verilen enerjidir. Sıcaklık ise moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin ölçüsüdür. Açıklama:

  Isı, bir enerji aktarım şeklidir, sıcaklık ise bir maddenin özelliğidir. 7. Termometre çeşitlerini yazınız.


 8. Cevap: * Sıvılı termometreler * Gazlı termometreler * Metal termometreler * Dijital termometreler Açıklama:

  Termometre çeşitleri, sıcaklık ölçümü için kullanılan farklı prensiplere dayanır. Sıvılı termometreler, hacim değişimi ile çalışır; gazlı termometreler, hacim veya basınç değişimi ile çalışır; metal termometreler, elektriksel direnç değişimi ile çalışır; dijital termometreler ise elektronik devreler kullanır. 9. Suyun öz ısısı yüksek olmasının günlük hayattaki etkilerini üç madde halinde yazınız.


 10. Cevap: 1. Suyun ısınması ve soğuması daha uzun sürer. 2. Su, çevresine verdiği ısı ile ortamı daha uzun süre ısıtır. 3. Su, vücudumuzda ısıyı düzenler. Açıklama:

  Suyun yüksek öz ısısı, günlük hayatımızda birçok alanda etkilidir. 11. Buharlaşma ve yoğuşma olaylarını üçer örnekle açıklayınız.


 12. Cevap: Buharlaşma: * Suyun kaynatılması * Islak çamaşırların kurutulması * Alkolün buharlaşması Yoğuşma: * Camın üzerinde nefesle oluşan buğu * Sis oluşumu * Yağmur yağışı Açıklama:

  Buharlaşma, maddenin sıvı halden gaz hale geçtiği, yoğuşma ise gaz halden sıvı hale geçtiği hâl değişimi olaylarıdır. 13. Hâl değişimi grafiği nedir? Üç örnekle açıklayınız.


 14. Cevap: Hâl değişimi grafiği nedir? Üç örnekle açıklayınız.eğişimi grafiği nedir? Üç örnekle açıklayınız. Açıklama:

  Hâl değişimi grafiği nedir? Üç örnekle açıklayınız. Cevap: Hâl değişimi grafiği, bir maddenin sıcaklığının zamanla değişerek hâl değiştirmesini gösteren grafiktir. Örnekler: * Katıdan sıvıya erimeyle sıcaklık sabit kalır. * Sıvıdan gaza kaynama ile sıcaklığın artışı durur. * Gazdan katıya kırağılaşma ile sıcaklık sabit kalır.imi grafiği nedir? Üç örnekle açıklayınız. Cevap: Hâl değişimi grafiği, bir maddenin sıcaklığının zamanla değişerek hâl değiştirmesini gösteren grafiktir. Örnekler: * Katıdan sıvıya erimeyle sıcaklık sabit kalır. * Sıvıdan gaza kaynama ile sıcaklığın artışı durur. * Gazdan katıya kırağılaşma ile sıcaklık sabit kalır. 15. Maddelerin enerji iletim hızını etkileyen faktörleri listeleyiniz.


 16. Cevap: Maddelerin enerji iletim hızını etkileyen faktörleri listeleyiniz.lerin enerji iletim hızını etkileyen faktörleri listeleyiniz. Açıklama:

  Maddelerin enerji iletim hızını etkileyen faktörleri listeleyiniz. Cevap: * Yüzeyler arasındaki sıcaklık farkı * Yüzeyler arasındaki enerji akışına dik kesitin alanı * Yüzeyler arasındaki uzaklık * Maddenin türü (ısı iletkenlik katsayısı)n enerji iletim hızını etkileyen faktörleri listeleyiniz. Cevap: * Yüzeyler arasındaki sıcaklık farkı * Yüzeyler arasındaki enerji akışına dik kesitin alanı * Yüzeyler arasındaki uzaklık * Maddenin türü (ısı iletkenlik katsayısı) 17. Isı iletim hızı dikkate alınarak üretilen ve günlük yaşamda kullanılan üç malzeme örneği veriniz.


 18. Cevap: Cam yünü, polistiren, taş yünü Açıklama:

  Bu malzemeler ısıyı yavaş iletirler ve bu nedenle yalıtımda kullanılırlar. 19. Küresel ısınmaya karşı alınacak üç önlem nedir?


 20. Cevap: * Yeşil alanları korumak ve ağaç dikmek * Toplu taşıma araçlarını kullanmak * Kullanılmayan elektronik cihazları kapatmak Açıklama:

  Bu önlemler, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur. 21. Katıların ısıl genleşmesi hangi faktörlere bağlıdır?


 22. Cevap: * İlk boy * Sıcaklık değişimleri * Madde türü Açıklama:

  Bir katının ısıl genleşmesi, doğrudan ilk boyu ve sıcaklıktaki değişimle doğru orantılıdır. Ayrıca genleşme miktarı, maddenin türüne bağlıdır. 23. Katıların genleşmesi hakkında bilgi veriniz.


 24. Cevap: Katıların genleşmesi, sıcaklık artışıyla maddedeki parçacıkların titreşimlerinin artması sonucu hacimlerinin artmasıdır. Büzülme ise sıcaklık azalmasıyla hacimlerin azalmasıdır. Açıklama:

  Bu soru, katıların ısıl genleşme özelliğini açıklamayı amaçlamaktadır. 25. Sıvıların genleşmesiyle günlük hayatta karşılaşılan bir dezavantaj örneği veriniz.


 26. Cevap: Sıcaklık artışı sonucu genleşen tren raylarının birbirlerini zorlayarak hasara uğratması. Açıklama:

  Bu soru, sıvıların ısıl genleşmesinin günlük hayattaki olumsuz etkilerini vurgulamayı amaçlamaktadır. 27. Türdeş bir bakır levhada ısıtma sonrası üçgen ve dikdörtgen oyuğun geometrik değişimlerini açıklayınız.


 28. Cevap: Üçgen oyuktaki q açısı değişmezken, dikdörtgen oyuktaki x ve y kenar uzunlukları ısıtma sonrası aynı oranda artar. Açıklama:

  Isıtma sonucu oluşan genleşme, fotoğraf büyütmesi gibi geometrik benzerlik gösterir. Bu nedenle açılar değişmez, kenar uzunlukları ise aynı oranda artar. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Fizikte maddenin sahip olduğu enerji türüne __________ denir.
  2. Isının maddenin bir bölgesinden diğer bölgesine aktarılması __________ olarak adlandırılır.
  3. Isının katılarda aktarılma şekli __________ ile olur.
  4. Isının sıvılarda aktarılma şekline __________ denir.
  5. Isının gazlarda aktarılma şekli __________ ile gerçekleşir.
  6. Isının iletilmesine neden olan ortama __________ denir.
  7. Bir maddenin ısıyı iletme özelliği __________ ile ölçülür.
  8. Isıyı iyi ileten maddelere __________ denir.
  9. Isıyı kötü ileten maddelere __________ denir.
  10. Evlerin duvarlarında kullanılan __________ malzemeler ısı yalıtımında önemli rol oynar.

 30. Cevap: 1. İç enerji 2. Isı akışı 3. Isı iletimi 4. Isı taşınımı 5. Isısal ışınım 6. İletken ortam 7. Isıl iletkenlik 8. İletkenler 9. Yalıtkanlar 10. Isı yalıtım Açıklama: 31. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz:

  1. Maddenin sıcaklığındaki artış nedeniyle hacminde meydana gelen artışa _________ denir.
  2. Maddenin sıcaklığındaki azalış nedeniyle hacminde meydana gelen azalışa _________ denilmektedir.
  3. Isıtıldığında hacmi genellikle artan maddelere _________ denir.
  4. Soğutulduğunda hacmi küçülen maddelere _________ denir.
  5. Katıların ısıtılması sonucu boyca uzamalarına _________ denir.
  6. Isıl genleşme sonucu oluşan boyca uzama, ilk boya _________ orantılıdır.
  7. Isıl genleşmede boyca uzama, sıcaklık değişimleriyle _________ orantılıdır.
  8. Isıl genleşme, madde türüne _________ bağlıdır.
  9. Çubuğun boyundaki uzama, çapa _________ bağlıdır.
  10. Isıl genleşme katsayısı, genleşmenin madde türüne _________ bağımlılığını ifade eden bir sabittir.

 32. Cevap: 1. Isıl genleşme 2. Isıl büzülme 3. Genleşen maddeler 4. Büzülen maddeler 5. Boyca genleşme 6. Doğru 7. Doğru 8. Bağlıdır 9. Bağlı değildir 10. Bağlılığını Açıklama: 33. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Maddenin sıcaklığının 1 K değişmesiyle birim hacminde meydana gelen genleşmeye o maddenin ... denir.
  2. Genleşme katsayısının birimi ... 'dir.
  3. Genleşme katsayısı ... bağlıdır.
  4. Genleşme katsayısı ... kabul edilir.
  5. Aynı sıcaklıktaki farklı türden maddelerin genleşme katsayıları ..., aynı tür maddelerin genleşme katsayıları ... 'dır.
  6. Katıların genleşmesi, fotoğraf büyütmesi ... gibidir.
  7. Genleşme katsayısı sabit sıcaklıktaki maddeler için ... özelliktir.
  8. Sıvıların genleşmesi sadece ... değişmesi şeklin- dedir.
  9. Suyun genleşmesi ... farklıdır.
  10. Suyun özkütlesi 0 ile ... aralığında artmakta, ... 'ta 1 g.cm–3 olan en büyük değerine ulaşmakta, bundan sonra da sıcaklıkla sürekli ... 'maktadır.

 34. Cevap: Açıklama: 35. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan sıcaklık ölçümü yapabilen bir termometre türüdür?

  A) Platin dirençli termometre    B) Sıvılı termometre            
  C) Metal termometre              D) Pirometre                    
  E) Termistör                                                     

 36. Cevap: D Açıklama:

  Pirometreler, uzaktan ölçüm yapabilen optik veya ışınım temelli termometrelerdir. 37. Suyun kaynama noktası Celsius derecesinde kaç derecedir?

  A) 0    B) 100    C) 212    D) 273    E) 373    

 38. Cevap: B Açıklama:

  Celsius ölçeğinde suyun donma noktası 0°C, kaynama noktası 100°C'dir. 39. Fahrenheit ölçeğinde 32°F'ye, Kelvin ölçeğinde kaç K derece karşılık gelir?

  A) 0    B) 100    C) 212    D) 273    E) 373    

 40. Cevap: D Açıklama:

  Fahrenhayt ölçeğinde 32°F, Celsius ölçeğinde 0°C'ye karşılık gelir. Kelvin ölçeği ise Celsius ölçeğine 273 K eklenerek bulunur. 41. Aşağıdakilerden hangisi öz ısı kavramının tanımını en iyi şekilde açıklar?

  A) Bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını bir birim değiştiren ısı miktarı
  B) Bir maddenin sıcaklığını bir birim değiştiren ısı miktarı
  C) Bir maddenin kütlesinin bir birim değiştiren ısı miktarı
  D) Bir maddenin hacminin bir birim değiştiren ısı miktarı
  E) Bir maddenin sıcaklığını bir birim değiştiren iş miktarı

 42. Cevap: A Açıklama:

  Öz ısı, birim kütlesinin sıcaklığını bir birim değiştiren ısı miktarını ifade eder. 43. Hangi hâl değişimi olayında madde gazdan sıvıya geçer?

  A) Buharlaşma    B) Yoğuşma    C) Kaynama    D) Donma    E) Sublimleşme    

 44. Cevap: B Açıklama:

  Yoğuşma, gaz halindeki bir maddenin soğuyarak sıvılaşması olayıdır. 45. Erimenin tersi olan ve gaz halindeki maddenin doğrudan katı hale geçtiği olaya ne ad verilir?

  A) Buharlaşma       B) Deiyonizasyon   
  C) Kırağılaşma      D) Yoğuşma         
  E) Süblimleşme                         

 46. Cevap: C Açıklama:

  Kırağılaşma, gaz halindeki maddenin sıvılaşmadan doğrudan katı hale geçtiği olaydır. 47. Soğuk bir bölgede, bir evin dış duvarı için en iyi yalıtım yöntemi hangisidir?

  A) Duvarı ince yapmak
  B) Duvarı tek kat inşa etmek
  C) Duvara poliüretan tabakası eklemek
  D) Duvara alüminyum plaka kaplamak
  E) Duvara cam yünü yerleştirmek

 48. Cevap: C Açıklama:

  Poliüretan malzeme, enerji iletim hızını azalttığı için duvar yalıtımı için iyi bir seçenektir. 49. Bir evin odalarında ısı kaybını azaltmak için yapılan uygulamalardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Duvarlara poliüretan köpük levhaların yerleştirilmesi
  B) Pencerelere çift cam takılması
  C) Duvarların kalınlığının artırılması
  D) Evde sürekli klimanın çalıştırılması
  E) Evin iç yüzeylerinin koyu renklerle boyanması

 50. Cevap: A Açıklama:

  Poliüretan köpük levhaların düşük ısıl iletkenliği, binanın içindeki ısının dışarıya kaçmasını zorlaştırır ve ısı yalıtımı sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-26) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-26) 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-26) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-26) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-26) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Boşluk Doldurma
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-26) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ISI VE SICAKLIK
  1. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
  2. Genleşme
  3. Hal Değişimi
  4. Isı ve Sıcaklık
  5. Isıl Denge
 • ELEKTROSTATİK
  1. Elektrik Yükleri

Ayrıca

Küresel ısınmanın sonuçlarını bilmek

Öğrenciler, iç enerjiyi etkileyen faktörleri tanımlayabilecektir.

Isı ve sıcaklık kavramlarını ayırt edebilme.

Öğrenciler, termometrelerin farklı çeşitlerini ve çalışma prensiplerini öğreneceklerdir.

Öz ısının günlük hayattaki uygulamalarını anlama.

Maddenin hâl değişimleri olan buharlaşma ve yoğuşmanın gerçek hayattaki örneklerini bilir.

Öğrenciler hâl değişimi grafiklerini yorumlayabilecektir. Enerji iletimini sağlayan üç yöntemi belirtiniz. Konveksiyon yoluyla enerji iletiminin gerçekleşmesi için maddenin hangi özelliğinin önemli olduğunu açıklayınız.

* Enerji iletim hızını etkileyen faktörleri bilir.

Isı iletim hızı dikkate alınarak üretilen malzemelerin önemini kavrar.

Küresel ısınmanın etkilerini ve bunlara karşı alınacak önlemleri anlar.

Öğrenciler, katıların ısıl genleşmesinin ilk boy, sıcaklık değişimleri ve madde türü ile olan ilişkisini belirtebilir.

Isıl genleşmenin tanımı ve mekanizmasını anlar.

Isıl genleşmenin günlük hayattaki dezavantajlarını açıklar.

Isıtmanın katı maddelerin geometrik şekilleri üzerindeki etkisini anlama.

* Öğrenciler ısıl genleşme ve büzülme kavramlarını tanımlayabilecektir. * Isıl genleşmenin madde türü, sıcaklık ve ilk boy ile ilişkisini açıklayabilecektir. * Katıların ısıl genleşmesi türlerini ve özelliklerini anlayabilecektir. * Genleşme katsayısının önemini kavrayabilecektir.

Isı ve Sıcaklık - Termometre Çeşitleri

Sıcaklık ölçeklerini tanımlama ve aralarındaki ilişkiyi anlama.

Sıcaklık ölçekleri arasındaki dönüşümleri gerçekleştirme.

Maddelerin öz ısısını tanımlamak

Madde hallerini ve hâl değişimlerini tanımlama

* Hâl değişimlerini açıklayabilme * Kırağılaşma olayını tanımlayabilme

Enerji iletim hızının madde türüne bağlı olduğunu anlar.

Isıl iletkenlik ve günlük yaşamda uygulamaları

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-26) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-26) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-26) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-26) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-26) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.