9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test CEVAPLARI

 1. Secaat, Müslümanların hangi davranışlarına örnek olarak gösterilebilir?

  A) Zekat vermeye çalışmak
  B) Oruç tutmaya çalışmak
  C) Namaz kılmaya çalışmak
  D) Yalan söylememeye çalışmak
  E) Tüm seçenekler

 2. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı seçenek E'dir, çünkü secaat Müslümanların tüm davranışlarında kendini göstermesi gereken bir ilkedir ve zekat vermek, oruç tutmak, namaz kılmak ve yalan söylememek gibi davranışlar da bu ilkeyle uyumlu örneklerdir. 3. Secaat kavramı, İslam medeniyetinin hangi özelliğiyle ilişkilendirilebilir?

  A) Bilimsel gelişme      B) Adalet anlayışı      
  C) Sanatsal üretim       D) Ticari faaliyetler   
  E) Hiçbiri              

 4. Cevap: B Açıklama:

  Secaat kavramı, İslam medeniyetindeki ahlaki değerlerin önemli bir parçası olarak kabul edilir ve insanların ibadet, sosyal hayat ve ahlaki davranışlarındaki dürüstlük, adalet ve sabır gibi değerleri uygulamalarını vurgular. Bu nedenle, İslam medeniyetinin ahlaki yönüyle ilişkilendirilebilir. 5. "Eğer onlar, seni bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme." Ayetinde hangi durumda itaat edilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır?

  A) İbadet etmek istemeyen birinin zorlaması durumunda
  B) Anne-babanın verdiği her emirde
  C) Kötü bir iş yapmaya zorlandığında
  D) Ailesinin istemediği bir evlilik yapmak istediğinde
  E) İş hayatında yöneticinin verdiği haksız emirlerde

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) İbadet etmek istemeyen birinin zorlaması durumunda. Bu ayette, bir kişinin başka insanların baskısıyla Allah'a ortak koşmaya zorlanması durumunda itaat etmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu ayet, İslam dininde zorla din değiştirme veya ibadet yapma gibi uygulamaların kabul edilemez olduğunu gösterir. 7. "Rabbin, yalnız kendisine ibadet etmenizi, ana babaya iyi davranmanızı, yakınlığınıza girenlerle de güzellikle ilgilenmenizi emretti." Ayetinde hangi üç emir bir arada zikredilmektedir?

  A) İbadet etmek, açık ve gizli kötülükten kaçınmak, hırsızlık yapmamak
  B) Anne-babaya iyi davranmak, dürüst olmak, zina yapmamak
  C) İbadet etmek, ana-babaya iyi davranmak, yakınlık kurulan kişilere iyi davranmak
  D) Sabır etmek, iyilik yapmak, zekat vermek
  E) Hile yapmamak, gıybet etmemek, namaz kılmak

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) İbadet etmek, ana-babaya iyi davranmak, yakınlık kurulan kişilere iyi davranmak" olarak verilmiştir. Ayette belirtilen üç emir, İslam dininde önemli değerler olan Allah'a ibadet etmek, ana-babaya iyi davranmak ve yakın çevreyle iyi ilişkiler kurmak olarak sıralanmaktadır. 9. İffet, hangi alanlarda kendini gösterir?

  A) Cinsel davranışlar
  B) Giyim tarzı                    
  C) Dil kullanımı
  D) Davranışlar                    
  E) Tüm yönleriyle hayatı kapsar

 10. Cevap: E Açıklama:

  İffet kavramı, sadece cinsel davranışlarla sınırlı olmayıp, kişinin giyim tarzından dil kullanımına, davranışlarından tüm hayatına kadar birçok alanda kendini gösterir. İffet, kişinin içinde bulunduğu toplumsal ve kültürel normlara göre değişiklik gösterebilir. 11. İsrâ Suresi'nin 25. ayeti hangi davranışlardan kaçınmamızı emrediyor?

  A) Yalan söylemekten       B) Hırsızlık yapmaktan    
  C) Zina yapmaktan          D) Her türlü kötülükten   
  E) İyilik yapmamaktan     

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Her türlü kötülükten. İsrâ Suresi'nin 25. ayeti, insanları kötülüklerden uzak durmaya çağırır. Ayette şöyle denir: "Kötülüğü açıktan veya gizliyken işlemeyin, çünkü her ikisi de Allah'ın sevmediği şeylerdendir." Bu ayet, İslam dininde insanların erdemli bir hayat sürmeleri ve kötülüklerden kaçınmaları gerektiğine dair bir öğüttür 13. İffetli olmak için neler yapılabilir?

  A) Dini inançlara uygun yaşamak
  B) Kişisel değerlere saygı göstermek
  C) Cinsel davranışlara karşı bilinçli olmak
  D) Kendini kötü etkilenecek ortamlardan uzak tutmak
  E) Tüm seçenekler doğrudur

 14. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E değildir. İffetli olmak için farklı yollar vardır, ancak seçeneklerden her biri de doğru değildir. İffet, cinsel davranışlara karşı bilinçli olmayı, kişisel değerlere saygı göstermeyi, kötü etkilenecek ortamlardan uzak durmayı ve dini inançlara uygun yaşamayı içerir. İffet, insanın kendisini ve başkalarını koruyan bir davranıştır. 15. İffet, hangi değerlere dayanır?

  A) İnanç, dürüstlük, saygı
  B) Cesaret, cömertlik, kararlılık
  C) Sabır, hoşgörü, merhamet
  D) Sadakat, şefkat, bağlılık
  E) Tüm seçenekler doğrudur

 16. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) İnanç, dürüstlük, saygı" olarak verilmiştir. İffet, temelinde ahlaki değerlere dayanan bir kavramdır ve genellikle inanç, dürüstlük ve saygı gibi değerlerle ilişkilendirilir. İffetli olmak, kişinin bu değerlere bağlı kalarak davranması ve hayatını bu değerlere göre şekillendirmesi anlamına gelir. 17. Bakara Suresi'nin 177. ayeti hangi konuya değiniyor?

  A) İyilik yapmanın önemine    B) Allah'ın varlığına        
  C) Ahiret gününe              D) Peygamberlere imana       
  E) Namaz kılmanın önemine    

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) İyilik yapmanın önemine. Bu ayet, İslam dininde iyilik yapmanın önemine ve bu davranışın insanların imanının bir parçası olduğuna vurgu yapmaktadır. Ayet, insanların doğru yolda olmalarının ve Allah'a yaklaşmalarının, sadece namaz kılmakla değil, aynı zamanda iyi işler yapmakla da mümkün olduğunu belirtmektedir. 19. Hikmet nedir?

  A) Bilgi sahibi olmak
  B) Sadece yaşlı insanların sahip olduğu bir özellik
  C) Allah'ın yolunu anlamak ve yaşamak
  D) Sadece eğitimli insanların sahip olduğu bir özellik
  E) Diğer insanların davranışlarını eleştirmek

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir: "Allah'ın yolunu anlamak ve yaşamak". Hikmet İslam dininde önemli bir kavramdır ve Allah'ın yolunu anlamak ve yaşamak, doğru kararlar vermek, güzel davranışlar sergilemek ve bilgelik sahibi olmak anlamlarını taşır. Hikmet, sadece yaşlı veya eğitimli insanların sahip olduğu bir özellik değildir, herkesin öğrenebileceği bir şeydir. 21. İnsanlar neden hikmete ihtiyaç duyarlar?

  A) Hayatta başarılı olmak için
  B) Toplumsal ilişkileri düzgün bir şekilde yürütmek için
  C) Kendilerini geliştirmek için
  D) Sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak için
  E) Diğer insanları yönlendirmek için

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. İnsanlar toplumsal ilişkileri düzgün bir şekilde yürütmek, hayatta başarılı olmak ve kendilerini geliştirmek gibi birçok nedenle hikmete ihtiyaç duyarlar. Hikmet, insanların düşünme, anlama ve doğru kararlar alma yeteneği olarak tanımlanabilir. 23. Hikmet, hangi davranışları gerektirir?

  A) Başkalarına karşı merhametli olmak
  B) İyi bir dinleyici olmak
  C) Sabırlı ve hoşgörülü olmak
  D) Her zaman doğruyu söylemek
  E) Tüm bu seçenekler

 24. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Tüm bu seçenekler. Hikmet, farklı durumlar karşısında doğru karar vermek için gerekli olan bir dizi özelliktir. Bu özellikler arasında başkalarına karşı merhametli olmak, iyi bir dinleyici olmak, sabırlı ve hoşgörülü olmak, doğruyu söylemek gibi davranışlar bulunur. Hikmet sahibi bir kişi, bu davranışları sergileyerek daha iyi kararlar alabilir ve doğru yönde ilerleyebilir. 25. "Hidayet, yüzlerinizi doğu ya da batı tarafına çevirmenizden değil; fakat Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitap'lara ve peygamberlere iman etmekten, malını sevdiği halde, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere, başınızda bulunanlar da dahil, Allah'a karşı gelmekten sakınmaktan ve namazı dosdoğru kılmaktan; işte hidayet budur. Bilin ki, Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, her şeyden haberdar olandır." (Bakara, 177) Bakara Suresi'nin 177. ayeti hangi konuda hidayeti açıklıyor?

  A) Doğru yön bulma          B) Mal paylaşımı           
  C) İbadetlerin yapılması    D) Ahiret gününe inanmak   
  E) Namaz kılmak            

 26. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğinde verilmiştir: "Ahiret gününe inanmak". Ayet, hidayetin doğru yolu bulma ve mal paylaşımı gibi konularla ilgili olmadığını açıkça belirtir. Hidayetin, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitap'lara ve peygamberlere iman etmekten, malını sevdiği halde yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere yardım etmekten, Allah'a karşı gelmekten sakınmaktan ve namazı dosdoğru kılmaktan geçtiğini vurgular. Bu ayet, İslam'ın temel inançlarından olan ahiret gününe inanma konusunu vurgulamaktadır. 27. Adaletin İslam'daki yeri nedir?

  A) Adalet İslam'da önemli değildir.
  B) Adalet İslam'da sadece dünya işleri için geçerlidir.
  C) Adalet İslam'ın temel prensiplerinden biridir.
  D) Adalet sadece Müslümanlar arasında geçerlidir.
  E) Adalet İslam'da sadece zenginlere uygulanır.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Adalet İslam'ın temel prensiplerinden biridir ve Kur'an'da sık sık vurgulanır. İslam'da adalet, sadece Müslümanlar arasında değil, tüm insanlar arasında uygulanması gereken bir ilkedir. 29. Adaletin uygulanması için ne yapılmalıdır?

  A) Adalet için hiçbir şey yapılamaz, doğal olarak oluşur.
  B) Adalet, yalnızca devletin sorumluluğundadır.
  C) Adalet, herkesin katkısıyla sağlanır.
  D) Adalet için sadece Müslümanlar çalışmalıdır.
  E) Adalet, sadece zenginlerin istekleri doğrultusunda sağlanabilir.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Adalet, herkesin katkısıyla sağlanır. Adaletin uygulanması için herkesin katkısı gerekir. Devlet, yargı sistemi ve hukuk kuralları adaletin sağlanması için önemlidir, ancak her birey de adaleti korumak ve uygulamak için sorumluluk almalıdır. Bireyler, adaleti sağlamak için toplumsal kurallara uymalı, diğer insanların haklarına saygı göstermeli ve hukukun üstünlüğünü savunmalıdır. 31. Adaletin sağlanmaması durumunda ne gibi sonuçlar ortaya çıkabilir?

  A) Toplumsal barışın bozulması.
  B) Adaletin sağlanmasına gerek yoktur.
  C) Sadece zenginler etkilenir.
  D) Adalet sadece dünya işleri için önemlidir, ahiret ile ilgisi yoktur.
  E) Adaletin sağlanmamasının herhangi bir sonucu yoktur.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Toplumsal barışın bozulması. Adaletin sağlanmaması durumunda, toplumda huzursuzluk, güvensizlik ve hoşnutsuzluk ortaya çıkabilir. Adaletin olmadığı bir toplumda, insanlar arasındaki dengeler bozulabilir ve toplumsal barışın sağlanması zorlaşabilir. Ayrıca, adaletsizlik yoksulluğu artırabilir ve bazı insanların haklarının ihlal edilmesine yol açabilir. 33. Örf ve âdetlerin doğru bir şekilde değerlendirilmesinde hangi kriterler kullanılmalıdır?

  A) Dini kaynaklar ve bilimsel gerçekler
  B) Yalnızca dini kaynaklar
  C) Yalnızca bilimsel gerçekler
  D) Sadece toplumun genel kabul ettiği normlar
  E) Hiçbiri

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Dini kaynaklar ve bilimsel gerçekler" olarak verilmiştir. Bu kriterler, örf ve âdetlerin değerlendirilmesinde oldukça önemlidir. Dini kaynaklar, örf ve âdetlerin dinî boyutunu anlamamızı sağlar. Bilimsel gerçekler ise örf ve âdetlerin pratikteki etkilerini ve nedenlerini anlamamıza yardımcı olur. Bu kriterlerin birlikte kullanılması, örf ve âdetlerin doğru bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olur. 35. "Allah'ın takdiriyle, sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, muhakkak ki etrafından dağılıp giderlerdi. Öyleyse sen onları affet, mağfiret dile ve işi onlarla istişare et. Karar verdiğinde de artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever." (Al-i İmran Suresi, 159) Bu ayette gençlerin kişilik gelişiminde hangi değerin önemi vurgulanmaktadır?

  A) Sabır    B) Hoşgörü    C) Adalet    D) Tevekkül    E) Cesaret

 36. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Tevekkül. Bu ayette gençlerin kişilik gelişiminde tevekkülün önemi vurgulanmaktadır. Tevekkül, Allah'a güvenmek, O'na sığınmak ve O'na dayanmak anlamına gelir. Ayette, insanların işlerini Allah'a tevekkül etmeleri, onun kararına razı olmaları ve O'na güvenmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Bu değer, gençlerin sağlam bir kişilik geliştirmeleri için önemlidir. 37. "Kim Allah için sabrederse, Allah da onun için sabreder." (Buhari, Edep, 30) Bu hadiste hangi değerin önemi vurgulanmaktadır?

  A) Sabır    B) Hoşgörü    C) Adalet    D) Merhamet    E) Cesaret

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Sabır"dır. Hadiste, sabretmenin Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için önemli olduğu vurgulanmaktadır. Sabır, İslam dininde önemli bir erdem olarak kabul edilir ve müminlere birçok fayda sağladığı düşünülür. Sabır, zorluklarla başa çıkmak, kötü durumlarda dayanmak ve olgunlukla karşılamak için gereklidir. Bu hadis, sabrın değerini ve önemini vurgulamaktadır. 39. "Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah, yerlerine öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve şiddetli olurlar. Allah yolunda savaşırlar, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. İşte bu, Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniş ihsan sahibidir, her şeyi bilir." (Maide Suresi, 54) Bu ayette hangi değerin önemi vurgulanmaktadır?

  A) Sabır    B) Hoşgörü    C) Adalet    D) Cihad    E) Cesaret

 40. Cevap: D Açıklama:

  Bu ayette Cihad değeri önemle vurgulanmaktadır. Ayet, dininden dönenlerin yerine Allah'ın savaşçı bir toplum getireceğini ve bu toplumun Allah'a ve müminlere karşı alçakgönüllü, kafirlere karşı şiddetli olacaklarını belirtirken, Allah yolunda savaşıp kınayıcıların kınamasından korkmayacaklarını ifade eder. 41. Örf ve adetlerin etkisi nedir ve bu etki nasıl oluşur?

  A) Örf ve adetler, toplumda bireyler arasındaki ilişkileri ve değerlerin oluşumunu belirleyen önemli faktörlerdir.
  B) Örf ve adetler, bireylerin kişisel tercihleri ve kararlarına etki edemezler, sadece toplumsal düzeni korumaya yardımcı olurlar.
  C) Örf ve adetler, sadece geleneksel ve tarihsel bir değer taşırlar, modern toplumlarda etkileri yoktur.
  D) Örf ve adetler, toplumsal değişimin bir sonucu olarak sürekli olarak değişmektedirler, dolayısıyla etkileri değişebilir.
  E) Örf ve adetler, toplumsal düzeni koruma amacıyla oluşturulan kurallar olduğu için, bu kurallara uymak zorunludur.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Örf ve adetler, toplumda bireyler arasındaki ilişkileri, sosyal normları ve değerlerin oluşumunu belirleyen önemli faktörlerdir. Örf ve adetler, kültürün bir parçasıdır ve toplumun geleneklerini, değerlerini ve davranış kalıplarını yansıtır. Bu nedenle, toplumun üyeleri arasında uyum ve birlik sağlarlar ve insanların birbirleriyle daha iyi anlaşmalarına yardımcı olurlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Detayları

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK LAİKLİK VE DİN
  1. Atatürk'ün Laiklik Anlayışı
  2. Din Bireyi Esas Alır.
  3. Laik Devlet
  4. Laikliği Doğuran Nedenler
  5. Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir.
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET TÜRKLER VE MÜSLÜMANLIK
  1. Hacı Bektaş Veli
  2. Şafiî
  3. Türklerde İslâm Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetle
  4. Türklerin İslâm Medeniyetine Katkıları
  5. Türklerin Müslüman Oluşu

Ayrıca 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İslam dininin önemli prensiplerinden biri olan secaat kavramının uygulama alanlarına odaklanarak, öğrencilerin bu kavramı anlamalarını ve hayatlarına nasıl uygulayabileceklerini anlamalarını sağlar.

İslam medeniyetindeki ahlaki değerleri anlamalarını ve değerlerin hayatın farklı alanlarına nasıl yansıdığını kavramalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İslam dininde itaatin ve itaat etmeme durumlarının anlaşılmasını hedeflemektedir.

İslam dinindeki bazı temel öğretileri anlama ve yorumlama becerilerini ölçmektedir.

İffet kavramının sadece cinsellikle ilgili olmadığı, kişinin hayatının pek çok alanında kendini gösterdiği anlaşılır.

dinî bilgiyi anlama ve yorumlama kazanımını hedeflemektedir.

Etik değerler, kişisel gelişim ve dinî konular hakkında düşünme becerilerini test eder.

Ahlaki değerleri anlamaları ve hayatlarına uygulamaları konusunda farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir.

İslam dininin temel prensipleri hakkında anlayış ve bilgi sahibi olmayı içermektedir.

İslam kültüründe önemli olan hikmet kavramını anlamalı ve Allah'ın yolunu anlamak ve yaşamak için çaba göstermeyi öğrenmelidirler.

Hikmetin önemini anlamaları ve hayatlarında hikmeti kullanarak daha iyi kararlar vermeleri amaçlanabilir.

Hikmetin ne olduğunu ve hikmet sahibi bir kişinin hangi davranışları sergilediğini anlamak.

İslami inançları anlamalarına ve İslam'ın öğretilerini anlamalarına yardımcı olur.

İslam'ın adalet prensiplerini ve önemini anlamak vurgulanmaktadır.

Adaletin uygulanması için bireylerin de sorumluluk alması gerektiğini anlamak.

Adaletsizlik ve haksızlığın toplumsal sonuçlarını anlamak ve adaletin önemini kavramak.

Örf ve âdetlerin değerlendirilmesinde dini kaynaklar ve bilimsel gerçekleri kullanarak daha doğru sonuçlar elde edebilirim.

Ayetlerden yola çıkarak gençlerin kişilik gelişiminde önemli olan değerleri kavrayabilme.

İslam dininde sabrın önemini anlayabilme ve değerini kavrayabilme yer alabilir.

İslam dininde Cihad'ın önemini ve değerini vurgulamaktadır.

Örf ve adetlerin etkisi konusunda farkındalık kazandırmak ve toplumda sosyal normların önemini vurgulamak gibi amaçlar gösterilebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 18 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 163 kere doğru, 119 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri