9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Test Soruları

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Test Soruları sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Test Soruları CEVAPLARI

 1. Bilgiye ulaşıp onu üretebilen bir varlık olarak insanın ulaşamayacağı bilgiler de bulunmaktadır. Bu tür bilgi alanına gayb denir ve bunlara ulaşmak ancak vahiy ile mümkün olabilir.
  Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisine yalnızca vahiy yoluyla ulaşılabilir?

  A) Evrenin yaratılışındaki evreler
  B) İyi kötü davranışların neler olduğu
  C) Geçmiş toplumların nasıl yaşadıkları
  D) Ahiret hayatında nelerle karşılaşılacağı
  E) Doğru sözün ölçütünün neler olabileceği

 2. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Ahiret hayatında nelerle karşılaşılacağı şeklindedir. - Soruda, insanın ulaşamayacağı bilgilere gayb denildiği ve bu tür bilgilere ancak vahiy yoluyla ulaşılabileceği ifade edilmektedir. - Seçenekler incelendiğinde, A, B, C ve E seçeneklerinde insanların doğal olarak ulaşabilecekleri bilgilere veya düşünme ve gözlem yoluyla elde edilebilecek bilgilere yer verilmektedir. - Ancak D seçeneği, ahiret hayatında nelerle karşılaşılacağı gibi bilgilerin insanın doğal olarak ulaşamayacağı bilgilere örnek olarak verilmektedir. Bu tür bilgilere ancak vahiy yoluyla erişilebilir. 3. Bir kimsenin mümin olabilmesi için kelime-i şehadeti kalben onaylaması gerekir.
  Bu cümledeki “onaylamak” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İtiraz etmek     B) İman etmek         C) Tasdik etmek
  D) İnkâr etmek     E) İkrar etmek

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Tasdik etmektir. "Onaylamak" kelimesinin anlamı, bir şeyi doğru veya geçerli olarak kabul etmek, tasdik etmek veya onaylamaktır. Verilen cümlede "onaylamak" kelimesi, kelime-i şehadeti kalben kabul etmek anlamında kullanılmıştır. Bu durumda, "onaylamak" kelimesi tasdik etmek anlamına gelir. Diğer seçenekler (itiraz etmek, iman etmek, inkâr etmek, İkrar etmek) ise kelimenin anlamını tam olarak ifade etmemektedir. 5. Din ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Muhtaçlara yardım edilmesini emreder.
  B) İnsana dilediğini yapma hürriyeti verir.
  C) Kötülüklerin engellenmesini tavsiye eder.
  D) Merhamet ve şefkat duygularını güçlendirir.
  E) Emir ve yasaklarıyla toplumsal düzene katkı sağlar.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) İnsana dilediğini yapma hürriyeti verir'dir. Diğer seçenekler (A, C, D ve E) doğru ifadelerdir ve dinin genel prensiplerini yansıtırken, B seçeneği yanlıştır. Din, insanlara sınırsız özgürlük vermez, aksine belirli sınırlar ve prensipler çerçevesinde davranmayı teşvik eder. İnsanların dilediğini yapma hürriyeti, toplumsal düzenin ve bireylerin haklarının korunması için bazı sınırlamalarla birlikte gelir. 7. “Aklı olmayanın dini de yoktur.”
  Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste verilmek istenen mesajlardan biridir?

  A) Dine inanmak insan doğasının gereğidir.
  B) Akıl, insanı diğer varlıklardan ayırır.
  C) Kişi, çevresindekilerin inancından etkilenir.
  D) Düşünebilme yetisi dini sorumluluğun ön şartıdır.
  E) İnsan, yaratıcısını tanıyacak kabiliyette yaratılmıştır.

 8. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Düşünebilme yetisi dini sorumluluğun ön şartıdır. - Soruda, "Aklı olmayanın dini de yoktur." şeklinde bir hadisten bahsedilmektedir ve hangi mesajın verilmek istendiği sorulmaktadır. - İlgili hadis, akıl sahibi olmanın dini sorumluluğun ön şartı olduğunu ifade etmektedir. - Seçenekler incelendiğinde, D) Düşünebilme yetisi dini sorumluluğun ön şartıdır ifadesi, hadisteki mesajı en doğru şekilde yansıtmaktadır. - Diğer seçenekler, hadisteki mesajı tam olarak ifade etmeyen veya farklı mesajları içeren ifadelerdir. - Dolayısıyla, doğru cevap D) Düşünebilme yetisi dini sorumluluğun ön şartıdır. 9. İnsan “Ben kimim?”, “Niçin yaratıldım?”, “Nereden geldim nereye gidiyorum?” gibi anlam sorularına cevap bulmaya çalışır.
  Bu sorulara en tatmin edici cevabı aşağıdakilerden hangisi verebilir?

  A) Tarihi birikim
  B) Bilimsel literatür
  C) İlahi kaynaklı din
  D) İçinde yaşanılan kültür
  E) Gelenek ve görenekler

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) İlahi kaynaklı din'dir. İnsanın anlam sorularına en tatmin edici cevabı, genellikle kişinin inanç sistemine, değerlere ve dünya görüşüne bağlıdır. Din, insanın kimlik, yaratılış amacı ve hayatın anlamıyla ilgili sorulara cevap sunan bir çerçeve sağlar. İlahi kaynaklı dinler, insanın varoluşsal sorularına cevaplar sunar ve anlam arayışında önemli bir rol oynar. 11. Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki din duygusunun zayıflaması sonucu ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

  A) Suç oranının artması
  B) Ekonomik dengenin bozulması
  C) Bireylerde mutluluğun azalması
  D) Toplumda barış ve kardeşliğin azalması
  E) İnsanlar arası güven duygusunun sarsılması

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Ekonomik dengenin bozulması. - Soruda, toplumdaki din duygusunun zayıflaması sonucu ortaya çıkmayan durumun hangisi olduğu sorulmaktadır. - Seçenekler arasında, B) Ekonomik dengenin bozulması, toplumdaki din duygusunun zayıflaması ile doğrudan ilişkili olmayan bir durumdur. - Diğer seçenekler olan suç oranının artması, bireylerde mutluluğun azalması, toplumda barış ve kardeşliğin azalması, insanlar arası güven duygusunun sarsılması, din duygusunun zayıflamasıyla ilişkilendirilebilecek sonuçlardır. - Dolayısıyla, doğru cevap B) Ekonomik dengenin bozulması. 13. İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış amacı olamaz?

  A) Nimetlerden dolayı Allah’a teşekkür etmek
  B) Dindarlığı ile tanınan bir insan olmak
  C) Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak
  D) Allah’ın emrini yerine getirmek
  E) Ahirette kurtuluşa ermek

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Dindarlığı ile tanınan bir insan olmak. - Soruda, İslam dinine göre ibadetlerin yapılış amacıyla ilgili bir soru sorulmaktadır. - İslam dinine göre ibadetlerin amacı, Allah'a teşekkür etmek, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak, Allah'ın emrini yerine getirmek ve ahirette kurtuluşa ermek gibi nitelikleri içerir. - Ancak, "Dindarlığı ile tanınan bir insan olmak" ibadetlerin yapılış amacı olarak İslam dininde geçerli bir amaç değildir. İbadetler Allah'a yönelik bir kulluk eylemi olarak yapılır ve dindarlık, ibadetlerin bir sonucu veya yan ürünüdür, amaç değildir. - Dolayısıyla, doğru cevap B) Dindarlığı ile tanınan bir insan olmak. 15. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” (Enbiya suresi, 22. ayet)
  Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Allah’ın her şeyi bildiği
  B) Allah’ın bir ve tek olduğu
  C) Her şeyin yaratıcısının Allah olduğu
  D) Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı
  E) Ezeli ve ebedi olanın yalnızca Allah olduğu

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Allah'ın bir ve tek olduğudur. Ayette vurgulanan husus, Allah'ın bir ve tek olduğudur. Ayet, eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı, ikisinin de düzeninin bozulacağını belirtmektedir. Bu, Allah'ın birliği ve tekliğine vurgu yapmaktadır, yani sadece Allah'ın var olduğu ve her şeyin yaratıcısının yalnızca O olduğu ifade edilmektedir. 17. “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur.” (Nisâ suresi, 136. ayet.)
  Verilen ayetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İman esasları vahiyle belirlenmiştir.
  B) İman esasları bir bütündür, bölünmez.
  C) İman esasları arasında bağlantı vardır.
  D) Bazı peygamberlere iki kitap verilmiştir.
  E) Kur’an-ı Kerim, inkâr edenleri eleştirmiştir.

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Bazı peygamberlere iki kitap verilmiştir'dir. Verilen ayette belirtilen hususlardan biri, bazı peygamberlere iki kitap verildiğidir. Bu ifade doğrudur çünkü bazı peygamberlere hem kendi dönemlerine yönelik özel kitaplar, hem de genel insanlık için geçerli olan ilahi kitaplar gönderilmiştir. Bu durum, bazı peygamberlerin iki ayrı kitaba sahip olduklarını gösterir. 19. Bu kavram; Yüce Allah’ın tüm varlıkları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile yaratması anlamına gelir. İnsanın yaratılışında bulunan ve hayatı anlamlandırma çabalarına yön veren, çalışmakla elde edilemeyen ve inanmayı da içeren, insanın doğuştan getirdiği yetenektir.
  Parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İman                B) Takva        C) Fıtrat
  D) İstikamet         E) İlim

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Fıtrat'tır. Parçada bahsedilen kavram, Yüce Allah'ın tüm varlıkları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile yaratması anlamına gelir. Bu kavram, insanın doğuştan getirdiği bir yetenektir ve hayatı anlamlandırma çabalarına yön verir. İnsanın içinde var olan bu yetenek, çalışmakla elde edilemez ve inanmayı da içerir. 21. Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir?

  A) İslam inanç esaslarının benimsenmesinde hür irade ve tercih gerekir.
  B) İslam inanç esasları insan ürünü ve dogmatik değil, vahiy kaynaklıdır.
  C) İslam inanç esasları zamanın ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenebilir.
  D) Dengeyi esas alan İslam, korku ve ümit arasında bir hayatı tavsiye eder.
  E) Fıtrata uygun olduğu için İslam inanç esaslarını akıl kolayca kabul edebilir.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) İslam inanç esasları zamanın ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenebilir değildir. Çünkü İslam inanç esasları, vahiy kaynaklıdır ve değişmez bir niteliğe sahiptir. İslam inancının temel prensipleri, Kur'an ve Hadislerde belirtilen ilahi kaynaklara dayanır ve zamanın değişmesiyle birlikte yeniden düzenlenemez. Parçada İslam inanç esaslarının benimsenmesi için hür irade ve tercihin gerekliliği, vahiy kaynaklı ve insan ürünü olmayan doğruluğu, dengeyi esas alan bir hayatı tavsiye etmesi ve fıtrata uygun olmasının akıl tarafından kolayca kabul edilebilirliği vurgulanmaktadır. Ancak İslam inanç esaslarının zamanın ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenebileceği ifadesi yanlıştır. 23. “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: O’nun elçileri arasında ayrım yapmayız…” (Bakara suresi, 285. ayet.)
  Verilen ayet aşağıdaki yargılardan hangisini destekler?

  A) İman etmeyenler cennete giremez.
  B) İnanç esasları bölünme kabul etmez.
  C) Kaza ve kader, iman esaslarındandır.
  D) Ahiret gününe iman etmek önemlidir.
  E) İnsanlar ibadet etmek için yaratılmıştır.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) İnanç esasları bölünme kabul etmez'dir. Verilen ayette, peygamberin ve müminlerin Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandığı ve elçileri arasında ayrım yapmadığı ifade edilmektedir. Bu durum, iman esaslarının bölünmezliğine ve tüm inanç unsurlarına eşit şekilde inanmanın gerekliliğine işaret etmektedir. 25. “Şüphesiz, Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah’a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, ‘(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkâr ederiz.’ diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçekten kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.” (Nisâ suresi, 150-151. ayetler.)
  “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “O’nun elçileri arasında ayrım yapmayız…” (Bakara suresi, 285. ayet.)
  Verilen ayetlerde vurgulanan asıl konu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Peygamberlere iman etmenin gerekliliği.
  B) İmana yanaşmayan inkârcıların akıbetleri.
  C) Müminlerin, inkârcılara olan üstünlükleri.
  D) İmanın bir bütün olduğu ve bölünemeyeceği.
  E) İnkârcılar için hazırlanan büyük azabın varlığı.

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) İmanın bir bütün olduğu ve bölünemeyeceği. İlk ayette, Allah'ı ve peygamberlerini inkâr edenlerin, Allah'a inanıp peygamberlere inanmayarak ayrım yapmak isteyenlerin ve iman ile küfür arasında bir yol tutmak isteyenlerin gerçekten kâfir oldukları ifade edilmektedir. Bu ayet, imanın bir bütün olduğunu ve bölünemeyeceğini vurgulamaktadır. İkinci ayette ise peygamberlerin arasında ayrım yapılmayacağı ifade edilmektedir. Bu da imanın bir bütün olduğunu ve peygamberlere eşit bir şekilde inanmanın gerekliliğini göstermektedir. Dolayısıyla, verilen ayetlerde vurgulanan asıl konu, imanın bir bütün olduğu ve bölünemeyeceğidir. 27. ------; Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğuna ihlasla (samimiyetle) inanıp Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini kabul etmek, onun Kur’an-ı Kerim aracılığıyla getirdiklerine inanmak ve bunlara teslim olmaktır.
  Bu inanca sahip kimseye ------ denir.
  Metindeki boşluklara getirilmesi gereken iki kavram sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tevekkül      Mütevekkil
  B) İman            Mümin
  C) İhlas            Muhlis
  D) Takva         Muttaki
  E) Kemal         Kamil

 28. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B) İman - Mümin'dir. İlk cümlede, bir ve tek olan Allah'a inanmak ve Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmek ifade edilmektedir. Bu inanç, İslam'ın temel prensiplerinden biridir. İkinci cümlede ise, bu inanca sahip olan kişiye "Mümin" denildiği belirtilmektedir. Verilen metinde, bir ve tek olan Allah'a inanmak, Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmek ve onun getirdiklerine teslim olmak İslam'ın inanç esaslarını ifade eder. Bu inancı taşıyan kimseye "Mümin" denir. İman, İslam dini için temel bir kavramdır ve Mümin, inançlarıyla bu kavramı hayata geçiren kişidir. Dolayısıyla, metindeki boşluklara gelmesi gereken kavramlar sırasıyla İman ve Mümin'dir. 29. Yüce Allah’ın buyruğu olan din, insanlara yön verir, onları iyi ve faydalı şeyler yapmaya yöneltir. Din; hayatı düzenleyen bir nizam, kanun ve ahlak bütünü olduğundan toplumsal işleyişin her alanını düzenleyerek huzuru sağlar. Dinin ortaya koyduğu ahlak çok güçlü ve etkilidir. Bu ahlakın etkili olmasının sebebi o dini benimseyen kişiyi içten kuşatıcı olmasıdır.
  Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi dinin insana/topluma kazandırdıkları arasında yer alır?

  A) Din öncelikle insanın iç dünyasına hitap eder.
  B) Toplumsal hayatın bazı alanları dinin buyruklarından bağımsızdır.
  C) Dinin insanlara önerdiği ahlakın etkisi toplumsal ilişkilere bağlıdır.
  D) Din, insanların davranışlarını olumlu yönde etkiler.
  E) Din toplumda güvenin kalıcı olmasını sağlar

 30. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı D) Din, insanların davranışlarını olumlu yönde etkiler'dir. Paragrafta belirtilen dinin insanlara/topluma kazandırdıkları arasında, dinin insanların davranışlarını olumlu yönde etkilediği vurgulanmaktadır. Din, insanların iç dünyasına hitap ederek, toplumsal hayatın her alanını düzenleyerek, insanlara önerdiği ahlak ile toplumsal ilişkileri şekillendirir ve insanların davranışlarını olumlu yönde etkiler. Paragrafta dinin insanlara ve topluma kazandırdığı etkiler üzerinde durulmaktadır. Dinin insanların iç dünyasına hitap ettiği, toplumsal hayatın çeşitli alanlarını düzenleyerek huzur sağladığı ve insanların davranışlarını olumlu yönde etkilediği ifade edilmektedir. Diğer seçenekler ise paragrafta belirtilenlerle uyumlu değildir. 31. Son ilahî kitap Kur’an-ı Kerim geldikten sonra insanlar; Allah’a, (c.c.) meleklere, Kur’an-ı Kerim’e, ondan önce gönderilen kitaplara ve âhiret gününe iman etmek durumundadırlar. Bunlardan birine bile inanmayan kimselerin imanı muteber değildir.
  Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) İman esaslarından birine inanmayan dinden çıkar.
  B) İslam iman esasları tespit edilmiştir, değiştirilemez.
  C) Kur’an-ı Kerim’den sonra ilahî kitap gelmeyecektir.
  D) Geldikleri gibi korunamamış kitaplara da inanmak gerekir.
  E) Müslüman, ayrım yapmadan iman esaslarının hepsine inanır.

 32. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap anahtarı şıkkı "D) Geldikleri gibi korunamamış kitaplara da inanmak gerekir" olmalıdır. Aşağıda çözüm açıklaması ve kazanımı bulabilirsiniz: Parçada ifade edilen diğer seçenekler doğru olarak kabul edilebilirken, "D) Geldikleri gibi korunamamış kitaplara da inanmak gerekir" ifadesi söylenemez. Parçada belirtilenler doğrultusunda, insanların Allah'a, meleklere, Kur'an-ı Kerim'e ve önceki kitaplara inanmaları gerektiği ifade edilmiştir. Ancak, parçada geldikleri gibi korunamamış kitaplara da inanılması gerektiğine dair bir ifade bulunmamaktadır. 33. Bazı bilim adamlarının ve teorisyenlerin insanlık tarihinin zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak gelişmemiş insanlarla başladığı iddiası doğru değildir. İslam inancına göre Hz. Âdem’den (a.s.) itibaren bütün insanlar, Allah (c.c.) tarafından gönderilen tevhid dininin esaslarını kavrayıp benimseyecek ve hayatlarını bu esaslara göre düzenleyecek yeterlikte yaratılmışlardır. Nitekim Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de “Biz insanı en güzel şekilde yarattık.” (Tîn suresi, 4. ayet.) buyurarak bu konuya işaret etmiştir.
  Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

  A) İnsanlık tarihi maddi-manevi olarak gelişmemiş insanlarla başlamıştır.
  B) Allah (c.c.) insanın yaratılışını en güzel biçimde yapmıştır.
  C) İslam, tevhid inancının Müslümanın hayatını şekillendirmesini bekler.
  D) İnsanlar hayatlarını ilahi emirlere uygun yaşayabilecek şekilde yaratılmıştır.
  E) Kur’an’da insanın yaratılışı ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A) İnsanlık tarihi maddi-manevi olarak gelişmemiş insanlarla başlamıştır'dır. Paragrafta belirtilen İslam inancına göre, insanlar Hz. Âdem'den itibaren tevhid dininin esaslarını kavramış ve hayatlarını bu esaslara göre düzenlemeye yeterlikli olarak yaratılmışlardır. Dolayısıyla, insanlık tarihinin gelişmemiş insanlarla başlamadığı anlatılmaktadır. Paragrafta, İslam inancına göre insanların tevhid dininin esaslarını kavramış ve hayatlarını bu esaslara göre düzenlemeye yeterlikli olarak yaratıldığı ifade edilmektedir. Bu nedenle, insanlık tarihinin maddi-manevi olarak gelişmemiş insanlarla başlamadığı sonucuna ulaşılır. Diğer seçenekler ise paragrafta belirtilenlerle uyumlu olarak anlaşılabilir. 35. “(Resûlüm!) Sen yüzünü hanîf olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rûm suresi, 30. ayet.)
  “Her doğan fıtrat üzere doğar...” (Buhârî, Cenâiz, 79.)
  Yukarıda yer alan ayet ve hadisin verdiği asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Allah katında dosdoğru olan din İslam’dır.
  B) İnsan inanmaya eğilimli olarak yaratılmıştır.
  C) İnsanın yaratılışı birçok aşamadan meydana gelir.
  D) Allah insanların yüzünü dine dönmesini istemektedir.
  E) Fıtrat, kişinin insan olarak sahip olduğu özelliklerin tümüdür.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B) İnsan inanmaya eğilimli olarak yaratılmıştır'dır. Verilen ayet ve hadis, insanın doğuştan inanmaya eğilimli olarak yaratıldığını ifade etmektedir. Ayette Allah'ın insanların yaratılışında değişme olmadığını ve doğru dinin Allah'ın insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevirmek olduğunu belirtilmektedir. Hadiste ise her doğanın fıtrat üzere doğduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle, insanın inanmaya eğilimli olarak yaratıldığı mesajı verilmektedir. Ayette ve hadiste vurgulanan nokta, insanın doğuştan inanmaya eğilimli olarak yaratıldığıdır. Bu durum, insanın içindeki fıtratın doğru din olan İslam'a yönelme eğilimi olduğunu göstermektedir. Diğer seçeneklerde yer almayan bu vurgu, insanın inanma ve din arayışıyla ilgili bir mesajı iletmektedir. 37. “De ki: Biz Allah’a ve bize indirilene; keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilenlere; yine Musa, İsa ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız ve biz O’na teslim olmuşuzdur.” (Âl-i İmran suresi, 84. ayet.)
  Verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Müslümanlar, Hz. Musa’ya inanmak zorundadır.
  B) Gönderilmiş olan tüm kitaplara iman etmek gerekir.
  C) Bütün peygamberlere inanmak, iman için gereklidir.
  D) Hz. Musa ve Hz. İsa diğer peygamberlerden üstündür.
  E) İmanın geçerli olması için Hz. İsa’ya da inanmak şarttır.

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı şıkkı "D) Hz. Musa ve Hz. İsa diğer peygamberlerden üstündür" olmalıdır. İşte çözüm açıklaması ve kazanımı: Verilen âyetten hareketle, Müslümanların bütün peygamberlere, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına, Musa'ya, İsa'ya ve diğer bütün peygamberlere iman etmeleri gerektiği belirtilmektedir. Ancak, âyette Hz. Musa ve Hz. İsa'nın diğer peygamberlerden üstün olduğuna dair bir ifade bulunmamaktadır. Dolayısıyla, "D) Hz. Musa ve Hz. İsa diğer peygamberlerden üstündür" ifadesi, verilen âyete göre söylenemez. 39. Peygamberler aracılığıyla gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallar bütünü.
  Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

  A) Din             B) Ahlak        C) İlahiyat
  D) İbadet        E) İslam

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı şıkkı "A) Din" olmalıdır. İşte çözüm açıklaması ve kazanımı: Verilen tanımda, peygamberler aracılığıyla gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallar bütünü ifadesi din kavramını tanımlamaktadır. Diğer seçenekler olan ahlak, ilahiyat, ibadet ve İslam bu tanıma uymamaktadır. 41. Aşağıdakilerden hangisi İslam alimlerinin yaptıkları din tanımlarındaki ortak yönlerden biri değildir?

  A) Tek ve yüce varlık olan Allah’ın (c.c.) vahyini esas alır.
  B) Akıl sahibi insanların özgür iradeleriyle tercih edilir.
  C) Zamana ve mekâna göre özünde değişiklik yoktur.
  D) Esas ve ilkeleri bilimsel veriler ışığında belirlenir.
  E) İnsanları iyi ve hayırlı işler yapmaya yönlendirir.

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı şıkkı "D) Esas ve ilkeleri bilimsel veriler ışığında belirlenir." değildir. İşte çözüm açıklaması ve kazanımı: İslam alimlerinin yaptıkları din tanımlarının ortak yönleri arasında, tek ve yüce varlık olan Allah'ın vahyini esas almaları, akıl sahibi insanların özgür iradeleriyle tercih edilmeleri ve zamana ve mekâna göre özünde değişiklik göstermemeleri bulunmaktadır. Ayrıca, insanları iyi ve hayırlı işlere yönlendirmeleri de ortak bir yön olarak kabul edilir. Ancak, dinin esas ve ilkelerinin bilimsel veriler ışığında belirlenmesi, genel olarak İslam alimlerinin yaptıkları din tanımlarında bir ortaklık olarak görülmez. 43. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  [.....] Her varlık kendi yaratılışına uygun ibadet etmektedir.
  [.....] Bütün peygamberlerin isimleri Kur’an’da geçmektedir.
  [.....] Her çocuk fıtrat üzere doğar.
  [.....] İnanç, baskı olmaksızın özgür iradeye dayalı olarak gerçekleşmelidir.
  [.....] İman kalpte gerçekleşir ve imanın özü samimiyettir.
  [.....] İslam’ın temel inanç esasları zamana ve coğrafyaya göre değişir.
  [.....] İnsanlar arasında kimin imanının daha güçlü olduğunu bilebiliriz.
  [.....] İtikadi mezhepler arasında imanın özü ile ilgili farklılık yoktur.
  [.....] Din, insanın doğuştan getirdiği iyiliği yapabilme yeteneğini geliştir.
  [.....] Allah’ın sadece 99 ismi vardır.

 44. Cevap:

  - D Her varlık kendi yaratılışına uygun ibadet etmektedir.

  -Y Bütün peygamberlerin isimleri Kur’an’da geçmektedir.

  - D Her çocuk fıtrat üzere doğar.

  - D İnanç, baskı olmaksızın özgür iradeye dayalı olarak gerçekleşmelidir.

  - D İman kalpte gerçekleşir ve imanın özü samimiyettir.

  - Y İslam’ın temel inanç esasları zamana ve coğrafyaya göre değişir.

  - Y İnsanlar arasında kimin imanının daha güçlü olduğunu bilebiliriz.

  - Y İtikadi mezhepler arasında imanın özü ile ilgili farklılık yoktur.

  - D Din, insanın doğuştan getirdiği iyiliği yapabilme yeteneğini geliştir.

  - Y Allah’ın sadece 99 ismi vardır.

  Açıklama:

  - Doğru olan ifadeler: Her varlık kendi yaratılışına uygun ibadet etmektedir. Her çocuk fıtrat üzere doğar. İnanç, baskı olmaksızın özgür iradeye dayalı olarak gerçekleşmelidir. İman kalpte gerçekleşir ve imanın özü samimiyettir. Din, insanın doğuştan getirdiği iyiliği yapabilme yeteneğini geliştir. - Yanlış olan ifadeler: Bütün peygamberlerin isimleri Kur'an'da geçmektedir. İslam'ın temel inanç esasları zamana ve coğrafyaya göre değişir. İnsanlar arasında kimin imanının daha güçlü olduğunu bilebiliriz. İtikadi mezhepler arasında imanın özü ile ilgili farklılık yoktur. Allah'ın sadece 99 ismi vardır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Test Soruları Detayları

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Test Soruları 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış


9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET TEMİZLİK VE İBADET
  1. İbadet Kavramı
  2. İbadet-Temizlik İlişkisi
  3. Mekân ve Çevre Temizliği
  4. Namaza Hazırlık: Abdest
  5. Niçin İbadet Edilir?
 • HZ. MUHAMMED HZ. MUHAMMED'İN HAYATI
  1. Hz. Muhammed'in İslâm'ı Yayma Çabaları
  2. Hz. Muhammed'in Vefatı
  3. Hz. Muhammmed'in Doğduğu Ortam
  4. Hz. Muhammmed'in Doğumu Çocukluğu ve Gençliği
  5. Hz. Muhammmed'in Toplumsal Barışa Yönelik Etkinlikleri

Ayrıca 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 2.test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Gayb kavramının anlaşılması ve vahiy yoluyla erişilebilecek bilgilere örneklerin belirlenmesi.

"Onaylamak" kelimesinin anlamını doğru bir şekilde anlama ve tasdik etmek anlamıyla ilişkilendirme.

Dinin özgürlük kavramıyla ilişkisini anlama ve dini prensiplerle bireylerin sorumlulukları arasındaki dengeyi kavrama.

Aklın dini sorumluluğun ön şartı olduğunu anlamak.

İnsanın anlam arayışı ve varoluşsal sorulara dinin sağladığı cevapları anlama.

Din duygusunun zayıflamasının toplum üzerindeki etkilerini anlama ve ayırt etme.

İslam dinine göre ibadetlerin yapılış amacını anlama ve dindarlığın ibadetlerin bir sonucu olduğunu kavrama.

Allah'ın birliği ve tekliği kavramını anlama ve ayetin bu kavramı vurguladığını kavrama.

Ayetin verdiği bilgiye göre, bazı peygamberlere iki kitap verildiğini anlama ve anlatma yeteneği.

Parçada bahsedilen kavramı anlama ve anlatma yeteneği.

İslam inanç esaslarının hür irade ve tercihle benimsenmesi gerektiğini, vahiy kaynaklı ve değişmez nitelikte olduğunu, dengeyi esas alan bir hayatı tavsiye ettiğini ve fıtrata uygun olduğu için akıl tarafından kolayca kabul edilebileceğini anlamaktayız.

Ayetlerin içerdiği mesajları anlama ve çıkarımda bulunma yeteneği.

İmanın bir bütün olduğunu ve bölünemeyeceğini anlama.

İslam'ın temel inançlarından biri olan iman kavramını ve bu inanca sahip olan kişinin Mümin olduğunu öğrenmek.

Dinin insanların davranışlarını olumlu yönde etkilediğini anlamak.

Bu soru, öğrencilerin parçadaki ifadeleri anlama, değerlendirme ve çelişen ifadeleri tanıma yeteneklerini test etmeyi amaçlamaktadır.

İslam inancına göre insanların yaratılışı ve hayatlarını tevhid esaslarına göre düzenleme yeteneklerinin olduğunu anlamak.

İnsanın doğuştan inanmaya eğilimli olarak yaratıldığını ve içindeki fıtratın İslam'a yönelme eğilimi olduğunu anlamak.

Bu soru, öğrencilerin verilen âyeti anlama, doğru yorumlama ve İslam'ın peygamberlere olan inancını anlamalarını test etmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin din kavramını anlama ve doğru şekilde tanımlama becerilerini ölçmeyi hedeflemektedir.

Bu soru, öğrencilerin İslam alimlerinin din tanımlarını anlama ve analiz etme becerilerini ölçmeyi hedeflemektedir.

İslam'ın temel inanç esasları, imanın samimiyeti, insanın doğuştan getirdiği fıtrat ve ibadetin uygunluğu gibi kavramları anlamak ve yanlış ifadeleri doğru bir şekilde ayırt etmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Test Soruları sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 44 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 490 kere doğru, 168 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri