9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi, kentsel yerleşmelerin özelliklerinden biri değildir?

  A) İnsan nüfusu yoğunluğu fazladır.
  B) Ticaret, sanayi ve hizmet sektörleri gelişmiştir.
  C) Konutlar genellikle apartman veya blok tipindedir.
  D) Ulaşım yolları gelişmiştir.
  E) Tarım ve hayvancılık faaliyetleri yaygındır.

 2. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Tarım ve hayvancılık faaliyetleri yaygındır. Kentsel yerleşmeler, genellikle insan nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu, ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmiş olduğu, konutların apartman veya blok tipinde olduğu ve ulaşım yollarının gelişmiş olduğu yerleşim alanlarıdır. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri ise kentsel yerleşmelerde daha az yaygındır. 3. Aşağıdakilerden hangisi, bir kırsal yerleşme tipi değildir?

  A) Köy    B) Belde    C) Kasaba    D) Metropol    E) Dere mahallesi

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Metropol" seçeneğidir. Soru, kırsal yerleşim türleriyle ilgilidir ve "metropol" seçeneği bir kırsal yerleşim türü değil, büyük bir şehir türünü ifade etmektedir. Bu soru, öğrencilerin farklı yerleşim tipleri arasındaki farklılıkları anlamalarını ve sınıflandırmalarını gerektiren coğrafya konularına odaklanır. 5. Aşağıdakilerden hangisi, yerleşme alanlarını sınırlandıran doğal faktörlerden biridir ve kırsal yerleşmeleri etkiler?

  A) Sanayi faaliyetleri       B) Yer kabuğu hareketleri   
  C) Turizm faaliyetleri       D) Ulaşım olanakları        
  E) Tarım arazileri          

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Yer kabuğu hareketleri. Yerleşme alanlarını sınırlandıran doğal faktörler arasında yer kabuğu hareketleri önemli bir yer tutar. Depremler, volkanik patlamalar ve yer kabuğu kırılmaları gibi yer kabuğu hareketleri, yerleşme alanlarını tehdit edebilir veya yok edebilir. Bu nedenle, özellikle kırsal yerleşmelerde, yer seçimi ve yapı malzemeleri seçimi gibi faktörlerin bu doğal tehditlere karşı dikkate alınması gerekir. 7. Ortak Payda Bölgeleri, hangi nedenlerle oluşabilir?

  A) Coğrafi yakınlık       B) Ekonomik avantajlar   
  C) Siyasi uyum            D) Tarihi ilişkiler      
  E) Tümü doğru            

 8. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir, yani tüm seçenekler doğrudur. Ortak payda bölgeleri, coğrafi yakınlık, ekonomik avantajlar, siyasi uyum ve tarihi ilişkiler gibi farklı nedenlerden dolayı oluşabilir. Bu nedenlerin her biri, ülkeler arasında işbirliği ve birlikte çalışabilme potansiyelini artırabilir. 9. Ortak Payda Bölgelerinin avantajları nelerdir?

  A) Ticaretin artması
  B) Daha iyi kaynak yönetimi
  C) Daha iyi askeri savunma
  D) İşbirliği ve diplomatik ilişkilerin güçlenmesi
  E) Tümü doğru

 10. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Tümü doğru. Ortak Payda Bölgeleri, birden fazla ülkenin paylaştığı bölgede ekonomik, siyasi ve askeri avantajlar sağlayabilir. Ticaretin artması, kaynakların daha iyi yönetimi, askeri savunmanın güçlenmesi ve işbirliği ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi, bu bölgelerin avantajları arasındadır. 11. Aşağıdakilerden hangisi, beşeri faktörler arasında yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerden biridir?

  A) İklim koşulları          B) Doğal afetler           
  C) Siyasi istikrarsızlık    D) Topografya              
  E) Ekonomik imkânlar       

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Siyasi istikrarsızlık'tır. Siyasi istikrarsızlık, bir bölgede hükümetlerin değişmesi, devrimler, iç savaşlar veya terörizm gibi faktörler nedeniyle yerleşmenin sınırlandırılmasına neden olabilir. Siyasi istikrarsızlık, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerle birlikte, insanların bir bölgede yaşamaya karar vermelerini etkileyen önemli bir faktördür. 13. İlk yerleşimlerin etkisi nedir?

  A) Kültürel ve teknolojik gelişmeler    B) Sanayi devrimi                      
  C) Modern çağın başlangıcı              D) Endüstriyel üretim                  
  E) Tümü doğru                          

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Kültürel ve teknolojik gelişmeler"dir. İlk yerleşimler, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana kültürel ve teknolojik gelişmeleri tetikleyen birçok yeniliğe öncülük etmiştir. İlk yerleşimlerin kültürel etkileri arasında, sanat, mimari, müzik, dans, dil ve edebiyat gibi alanlar yer alırken, teknolojik etkileri arasında tarım, hayvancılık, metal işçiliği, dokumacılık ve taş alet yapımı gibi alanlar yer almaktadır. Bu dönem, insanlığın modern dünyaya doğru ilerlemesinde büyük bir kilometre taşı olarak kabul edilir. 15. Aşağıdakilerden hangisi, doğal afetlerin yerleşme üzerindeki etkilerinden biri değildir?

  A) Yıkılan binaların yeniden inşa edilmesi
  B) İnsanların yaşam kaybı
  C) Ekonomik kayıplar
  D) Tarım arazilerinin artması
  E) Altyapı ve ulaşım ağlarının zarar görmesi

 16. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Tarım arazilerinin artması" dışındaki seçeneklerdir. Doğal afetler, yıkılan binaların yeniden inşası, insanların yaşam kaybı, ekonomik kayıplar, altyapı ve ulaşım ağlarının zarar görmesi gibi olumsuz etkilere neden olabilir. Ancak doğal afetlerin tarım arazilerinin artmasına neden olması beklenmez. 17. Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik faktörlerin yerleşmeyi etkilediği alanlardan biridir?

  A) Altyapı               B) Sosyal yapı          
  C) Toprak özellikleri    D) Turizm potansiyeli   
  E) İklim koşulları      

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, yani turizm potansiyeli ekonomik faktörlerden biridir. Yerleşme tercihlerinde turizm potansiyelinin yüksek olması, ekonomik getiri sağlayacağı düşünülen bir faktördür. Yerleşim yerlerinde turizm potansiyelinin yüksek olması, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayabilir ve bölgede yeni iş imkanları oluşmasına neden olabilir. 19. Hangi yerleşim dokusu, genellikle doğal çevreye uyumlu yapıların tercih edildiği yerlerde görülür?

  A) Kırsal yerleşim dokusu         B) Geçiş yerleşim dokusu         
  C) Şehirsel yerleşim dokusu       D) Karma yerleşim dokusu         
  E) Arazisi dar yerleşim dokusu   

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Kırsal yerleşim dokusu'dur. Kırsal yerleşimler, genellikle doğal çevreye uyumlu yapıların tercih edildiği yerlerdir. Bu tür yerleşimler, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ilişkilidir ve genellikle nispeten küçük nüfuslara sahiptirler. 21. Hangi yerleşim dokusu, genellikle ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin yoğun olduğu yerlerde görülür?

  A) Kırsal yerleşim dokusu         B) Geçiş yerleşim dokusu         
  C) Şehirsel yerleşim dokusu       D) Karma yerleşim dokusu         
  E) Arazisi dar yerleşim dokusu   

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: Şehirsel yerleşim dokusu. Ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin yoğun olduğu yerlerde, insan nüfusu da buna bağlı olarak artar. Bu nedenle, yüksek nüfuslu bölgelerde konut, ticaret, sanayi, eğitim, sağlık, turizm, spor, kültür, vb. gibi birçok farklı işlevi yerine getiren şehirsel yerleşim dokusu oluşur. 23. Hangisi kırsal yerleşim dokusunun özelliklerinden biri değildir?

  A) Az nüfus yoğunluğu
  B) Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olması
  C) Konutların yoğunluğu
  D) Ulaşım imkanlarının sınırlı olması
  E) Doğal çevreye uyumlu yapıların tercih edilmesi

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Konutların yoğunluğu. Kırsal yerleşimlerde, nüfus yoğunluğu genellikle düşüktür. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri yaygındır ve doğal çevreye uyumlu yapılar tercih edilir. Ulaşım imkanları sınırlı olabilir. Ancak, konutların yoğunluğu genellikle kırsal yerleşimlerin özelliklerinden biri değildir. 25. Hangisi kentsel yerleşim dokusunun avantajlarından biri değildir?

  A) İş olanaklarının fazla olması
  B) Kültür, sanat ve eğlence olanaklarının çeşitliliği
  C) Ulaşım imkanlarının daha kolay olması
  D) Daha iyi sağlık hizmetleri sunulması
  E) Daha temiz hava ve su kaynaklarına sahip olunması

 26. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Daha temiz hava ve su kaynaklarına sahip olunması" dır. Kentsel yerleşimler, yoğun insan nüfusu nedeniyle hava ve su kirliliği sorunlarına sıkça maruz kalırlar. Ancak iş olanaklarının fazla olması, kültür, sanat ve eğlence olanaklarının çeşitliliği, ulaşım imkanlarının daha kolay olması ve daha iyi sağlık hizmetleri sunulması kentsel yerleşimlerin avantajları arasındadır. 27. Hangisi toprak kaymasının sebeplerinden biri değildir?

  A) Yamaç eğimi                      B) Yüksek nem oranı                
  C) Toprak türü                      D) Aşırı yağış                     
  E) Yeryüzündeki diğer hareketler   

 28. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Toprak türü" dür. Toprak kayması, yamaç eğimi, yüksek nem oranı, aşırı yağış ve yeryüzündeki diğer hareketler gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Ancak toprak türü, toprak kayması için bir neden değildir. Toprak türü, toprağın mineral içeriği, kumlu veya killi oluşu gibi özelliklerini ifade eder ve bu özellikler, toprağın farklı özelliklerini belirler. 29. Hangisi heyelanın sebeplerinden biri değildir?

  A) Yüksek nem oranı                    B) Yamaç eğimi                        
  C) Yeryüzü şekillerinin çeşitliliği    D) Toprak türü                        
  E) Sıcaklık farklılıkları             

 30. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı seçenek C'dir, yani yeryüzü şekillerinin çeşitliliği heyelanın sebeplerinden biri değildir. Heyelan, yüksek nem oranı, yamaç eğimi, toprak türü ve sıcaklık farklılıkları gibi birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşur. Yeryüzü şekilleri ise heyelanın tipine ve şiddetine etki edebilir ancak doğrudan bir sebep değildir. 31. Hangisi toprak kaymasının önlenmesi için alınacak önlemlerden biri değildir?

  A) Yamaç eğiminin azaltılması
  B) Bitki örtüsünün artırılması
  C) Yapılaşmanın artırılması
  D) Drenaj çalışmaları yapılması
  E) Toprak katmanlarının stabilize edilmesi

 32. Cevap: C Açıklama:

  C şıkkı olan "Yapılaşmanın artırılması" toprak kaymasının önlenmesi için alınacak önlemlerden biri değildir. Toprak kayması doğal bir afet olduğundan, önlenmesi imkansızdır ancak risklerin azaltılması için alınacak önlemler bulunmaktadır. Bu önlemler arasında yamaç eğiminin azaltılması, bitki örtüsünün artırılması, drenaj çalışmaları yapılması ve toprak katmanlarının stabilize edilmesi gibi yöntemler yer alır. 33. Hangisi dalga hareketlerinin oluşturduğu bir yer şekli değildir?

  A) Kıyı seti            B) Kıyı denizi            C) Kıyı gölleri
  D) Kıyı düzlüğü     E) Kıyı kayalıkları

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Kıyı seti. Kıyı seti, aslında dalga hareketlerinin etkisiyle oluşan bir yer şekli değildir. Kıyı setleri, insanlar tarafından kıyıya yapılan yapıların suyun akışını değiştirerek deniz kıyısında oluşan bir savunma yapılarıdır. Diğer seçenekler ise, dalga hareketlerinin etkisiyle oluşan kıyı şekilleridir. Örneğin, kıyı denizi deniz suyunun karaya doğru sokulması sonucu oluşan bir yer şeklidir. Bu soruda, dalga hareketlerinin etkisiyle oluşan bir yer şekli aranmaktadır. Seçenekler arasında kıyı seti dışındaki tüm seçenekler dalga hareketlerinin etkisiyle oluşan yer şekilleridir. Kıyı setleri ise, insanlar tarafından yapıldığı için doğal bir yer şekli değildir. 35. Hangisi deniz akıntılarının oluşturduğu bir yer şekli değildir?

  A) Kıyı okları             B) Rıhtımlar          C) İstifler
  D) Kıyı dalgaları        E) Deniz çukurları

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır, çünkü rıhtımlar deniz akıntıları tarafından oluşturulmazlar. Deniz akıntıları, genellikle kıyı okları, istifler ve deniz çukurları gibi yer şekillerinin oluşumunda etkilidir. Kıyı okları, deniz akıntılarının taşıdığı kum ve çakıl gibi materyallerin biriktirilmesi sonucu oluşur. İstifler ise deniz akıntılarının taşıdığı materyallerin bir kıyıda birikmesi sonucu oluşan yükseltilerdir. Deniz çukurları ise, deniz akıntılarının kıyıya doğru taşıdığı materyallerin biriktirilmediği yerlerde oluşan çukurlardır. 37. Hangisi dalga hareketlerinin yapıcı etkisinden oluşan bir yer şekli değildir?

  A) Kıyı kumulları    B) Kıyı setleri    C) Lagünler
  D) Ria kıyıları         E) Kıyı düzlükleri

 38. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B) Kıyı setleri'dir. Dalga hareketlerinin yapıcı etkisi kıyılarda kıyı kumulları, lagünler, ria kıyıları ve kıyı düzlükleri gibi birçok yapıyı oluşturabilir. Ancak kıyı setleri, dalgaların kıyıya ulaşmasını engelleyerek kıyı erozyonunu önleyen yapılardır ve yapıcı bir etki değillerdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı 3 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÇEVRE VE TOPLUM
  1. İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA BİÇİMLERİ VE SONUÇLARI

Ayrıca 9.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; soruların tamamı test formatında ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Yerleşim özelliklerini tanımlayabilme.

"Öğrenciler, farklı yerleşim tiplerini tanımlayabilir ve farklı özelliklerini karşılaştırabilir." şeklinde ifade edilebilir.

Doğal faktörlerin insan faaliyetlerine etkisini anlamaktır.

Farklı nedenlerin ortak payda bölgelerinin oluşumuna katkıda bulunabileceğini ve bunların önemini anlayabileceğini belirtmek mümkündür.

Ortak Payda Bölgeleri kavramının tanımını ve avantajlarını bilmektir.

Sosyal coğrafya ve yerleşme konularındaki temel kavramları ölçmektedir.

İlk yerleşimlerin kültürel ve teknolojik gelişmelere öncülük ettiğini anlamak.

Doğal afetlerin yerleşim yerlerine etkilerini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

"Ekonomik faktörlerin yerleşmeyi etkilediği alanlar, turizm potansiyeli gibi faktörlerle belirlenebilir" olarak ifade edebiliriz.

Farklı yerleşim dokularının özelliklerini tanımak ve bir bölgenin yerleşim özelliklerini belirlemek olabilir.

Yerleşim dokularının özelliklerini ve hangi faktörlere bağlı olarak oluştuğunu anlayabilme.

Kırsal yerleşim dokusunun özelliklerini ve kentsel yerleşim dokusundan farklılıklarını anlayabilme.

Kırsal ve kentsel yerleşimlerin özelliklerini ve avantajlarını anlamalarını sağlamayı amaçlar.

Toprak kaymasının nedenleri arasında yer alan faktörleri bilmek, bu tür doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak için önemlidir ve toprak türü, toprağın özelliklerini belirleyen bir faktör olduğu için toprak türü hakkında bilgi sahibi olmak, toprağın kullanımı ve korunması için önemlidir.

Heyelanın sebepleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Toprak kayması ile ilgili alınacak önlemleri sıralayabilirim.

Coğrafya dersinde, doğal yer şekilleri ve insan faaliyetleri sonucu oluşan yer şekilleri hakkında bilgi sahibi olunur.

Deniz akıntılarının oluşturduğu yer şekilleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Kıyı şekilleri ve deniz hareketlerinin etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 14 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 94 kere doğru, 108 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.