9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Test

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Test CEVAPLARI

 1. Protistlerin bazı türleri insanlarda hangi hastalıklara neden olabilirler?

  A) Sadece zatürre gibi akciğer hastalıklarına neden olabilirler.
  B) Sadece ishale neden olabilirler.
  C) Sadece sarılık gibi karaciğer hastalıklarına neden olabilirler.
  D) Hem ishale hem de zatürreye neden olabilirler.
  E) Malaria gibi sıtma hastalığına neden olabilirler.

 2. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E seçeneği, yani protistlerin bazı türleri Malaria gibi sıtma hastalığına neden olabilirler. Protistler, genellikle suda ve toprakta yaşayan mikroskobik organizmalardır. Bazı protist türleri, insanlarda enfeksiyona neden olabilen parazitlerdir. Örneğin, Malaria, plasmodium protistinin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. 3. Protistlerin bazı türleri ekosistemlerde hangi önemli rolü üstlenebilirler?

  A) Bitkilerin fotosentez yapmasını sağlayabilirler.
  B) Yüksek oksijen üretimi yaparak atmosferin oksijen içeriğini artırabilirler.
  C) Fotosentez yaparak karbondioksit emebilirler.
  D) Diğer organizmaları parazit olarak kullanarak onları kontrol altına alabilirler.
  E) Diğer organizmaları yiyerek besin zincirinde üst basamağa yükselirler.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Fotosentez yaparak karbondioksit emebilirler." şeklindedir. Protistler, çeşitli ekosistemlerde, özellikle sucul ortamlarda, önemli bir rol oynarlar. Bazı protistler fotosentez yaparak, atmosferdeki karbondioksiti emerek, oksijen üretirler. Bu nedenle, protistler ekolojik dengeyi korumak için önemlidirler. 5. Bitkilerin fotosentez yapabilmeleri için aşağıdaki şartlardan hangisine ihtiyaçları vardır?

  A) Karbondioksit gazı, güneş ışığı ve su
  B) Karbondioksit gazı, yağmur suyu ve toprak
  C) Yağmur suyu, oksijen gazı ve güneş ışığı
  D) Yağmur suyu, karbondioksit gazı ve oksijen gazı
  E) Su buharı, güneş ışığı ve mineral besinler

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneği, yani bitkilerin fotosentez yapabilmeleri için karbondioksit gazı, güneş ışığı ve suya ihtiyaçları olduğudur. Bitkilerin fotosentez yaparak enerji üretmeleri için bu üç bileşenin bir arada olması gerekmektedir. Fotosentez, bitkilerin enerji ihtiyacını karşılayan önemli bir süreçtir ve bu süreç sonucunda oksijen gazı da üretilir. 7. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin üreme organlarından biri değildir?

  A) Çiçek    B) Tohum    C) Kök    D) Meyve    E) Polen

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Kök'tür çünkü kök, bitkilerin toprağa bağlanarak besinleri almasını sağlayan yapıdır ve bitkilerin üreme organlarından biri değildir. Bitkilerin üreme organları, çiçek, tohum, meyve ve polen gibi yapıları içerir. Bitki üremesi, bu yapıların çeşitli kombinasyonlarının kullanılmasıyla gerçekleşir. 9. Bitkilerde çiçeklerin işlevleri nelerdir? I. Üreme II. Besin depolama III. Bitkinin yaşamını sürdürmesi için enerji sağlama

  A) Yalnızca I     B) Yalnızca II    C) Yalnızca III
  D) I ve II            E) I, II ve III

 10. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) I, II ve III'dür. Bitkilerin çiçekleri, bitkilerin üremesi için gereklidir ve bitki tohumlarının oluşmasına yardımcı olur. Ayrıca, bazı bitkilerde çiçekler besin depolama için kullanılır. Ancak çiçekler, bitkinin yaşamını sürdürmesi için enerji sağlamazlar. 11. Aşağıdakilerden hangisi protistlerin özellikleri arasında yer almaz?

  A) Hücre duvarına sahiptirler.
  B) Hücreleri çekirdekli ya da çekirdeksiz olabilir.
  C) Farklı çevresel koşullara uyum sağlayabilirler.
  D) Çok hücreli organizmaları oluşturabilirler.
  E) Bazıları fotosentez yapabilir, bazıları parazit veya saprofit olarak yaşar.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Hücre duvarına sahiptirler. Protistler, tek hücreli ya da çok hücreli organizmalar olabilen, çoğunlukla suda yaşayan canlılardır. Bazıları çekirdekli, bazıları çekirdeksizdir. Farklı çevresel koşullara uyum sağlayabilirler. Bazıları fotosentez yaparken bazıları parazit ya da saprofit olarak yaşarlar. Protistlerin ortak özelliklerinden biri hücre duvarına sahip olmalarıdır. 13. Hangi protist grubu, toksin üreten türleri nedeniyle deniz canlılarının ölümüne neden olabilir?

  A) Algler    B) Amip    C) Öglena    D) Kamçılılar    E) Siliyerler

 14. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A) Algler'dir. Bazı alg türleri denizlerde büyük miktarlarda üreyebilir ve toksin üretebilirler. Bu toksinler, deniz canlılarının besin zincirinde yükselir ve sonuçta balık, yengeç ve diğer deniz canlılarının ölümüne neden olabilir. Algler, su kalitesi ve ekosistemler için de önemli bir gösterge olabilirler. Alglerin toksin üretmesi, su kalitesi ve insan sağlığı açısından da önemlidir. 15. Hangi protist grubu, termal kaynakların bulunduğu yerlerde yaşayabilen organizmalardır?

  A) Siliyerler    B) Öglena    C) Amip
  D) Algler         E) Dinoflagellatlar

 16. Cevap: E Açıklama:

  Cevap: E) Dinoflagellatlar. Termal kaynaklar, yüksek sıcaklıklara sahip doğal kaynaklardır. Bu kaynaklarda yaşayan organizmalar termofilik olarak adlandırılır ve yüksek sıcaklıklara uyum sağlayabilmektedirler. Dinoflagellatlar, tek hücreli ökaryotik organizmalar olup, bazı türleri termal kaynakların bulunduğu yerlerde yaşayabilirler. Dinoflagellatlar, fotosentez yapabilen ve yapamayan türleri olan, tatlı su ve denizlerde bulunan bir protist grubudur. 17. Bazı protistler, diğer canlıların içinde parazit olarak yaşayabilirler. Hangi protist grubu parazitik türleri nedeniyle insan hastalıklarına neden olabilir?

  A) Amipler    B) Öglenalar    C) Apikompleksler
  D) Algler       E) Kamçılılar

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Apikompleksler"dir. Apikompleksler, özellikle sıtma gibi insan hastalıklarına neden olabilen parazitik protistlerdir. Apikompleksler, diğer canlı hücreleri içinde çoğalırlar ve çoğunlukla vektör olarak görev yapan sivrisinekler tarafından insanlara bulaştırılırlar. 19. Hangi protist grubu, çeşitli şekillerde hareket edebilen, özellikle suda yaşayan organizmalardır?

  A) Algler    B) Kamçılılar    C) Siliyerler    D) Öglena    E) Amipler

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Siliyerler. Siliyerler, çeşitli şekillerde hareket edebilen, özellikle suda yaşayan organizmalardır. Silia adı verilen kılları bulunur ve bu kılların hareketi sayesinde ilerlerler. Bu grup organizmalar arasında paramesyalar, deniz yıldızları ve bazı türlerdeki algler bulunur. 21. Aşağıdakilerden hangisi arkeler hakkında yanlıştır?

  A) Ekstrem koşullarda yaşayabilirler.
  B) Bakterilerle benzerlik gösterirler.
  C) Antibiyotiklere dirençlidirler.
  D) Metan gazı üretebilirler.
  E) Bazıları fotosentez yapabilen organizmalardır.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Arkeler, bakterilere benzerlik gösterirler ancak farklı hücresel yapıya sahiptirler ve daha çok ekstrem koşullarda yaşayabilme yetenekleri ile bilinirler. Ayrıca, antibiyotiklere dirençli olmalarıyla da dikkat çekerler. 23. Hangisi arkelerin yaşadığı ekstrem koşullardan biri değildir?

  A) Yüksek tuzluluk              B) Yüksek basınç               
  C) Yüksek sıcaklık              D) Yüksek oksijen seviyeleri   
  E) Düşük pH seviyeleri         

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı seçenekler arasında verilmiştir. Arkeler, yüksek tuzluluk, yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve düşük pH gibi ekstrem koşullarda yaşayabilirler. Ancak seçenekler arasında "yüksek oksijen seviyeleri" yer alırken, arkelerin yüksek oksijen seviyelerinde yaşamaları mümkün değildir. Arkeler, genellikle düşük veya yok denebilecek oksijen seviyelerinde yaşarlar. B 25. Fotosentez, bitkilerin organik madde üretmek için kullanabilecekleri enerjiyi elde etmek için yaptığı bir süreçtir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru bir şekilde fotosentez sürecini tanımlar?

  A) Karbon dioksit ve su kullanılarak, ışık enerjisi yardımıyla, oksijen ve organik bileşikler üretilir.
  B) Oksijen ve su kullanılarak, ışık enerjisi yardımıyla, karbon dioksit ve organik bileşikler üretilir.
  C) Karbon monoksit ve su kullanılarak, ışık enerjisi yardımıyla, oksijen ve organik bileşikler üretilir.
  D) Oksijen ve hidrojen kullanılarak, ışık enerjisi yardımıyla, karbon dioksit ve organik bileşikler üretilir.
  E) Su ve hidrojen kullanılarak, ışık enerjisi yardımıyla, oksijen ve organik bileşikler üretilir.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Fotosentez, bitkilerin ışık enerjisini kullanarak karbondioksit ve suyu organik bileşikler ve oksijen gazına dönüştürdüğü bir süreçtir. Bu süreç, bitkilerin organik madde üretmek için kullandığı ana enerji kaynağıdır. 27. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin üreme yöntemlerinden biri değildir?

  A) Tohumlu üreme          B) Sporlu üreme          
  C) Köksaplı üreme         D) Yapraksaplı üreme     
  E) Söğüt dalıyla üreme   

 28. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Söğüt dalıyla üreme. Bitkiler farklı üreme yöntemleri kullanarak çoğalırlar ve bu yöntemler arasında tohumlu üreme, sporlu üreme, köksaplı üreme ve yapraksaplı üreme bulunur. Söğüt dalıyla üreme ise bir bitki kesimi alınarak köklendirilmesiyle gerçekleşir ve bitkinin kendisiyle aynı genetik özelliklere sahip bir klon oluşturulur. Bu yöntem bitki üretiminde kullanılan yaygın bir yöntemdir. 29. Aşağıdakilerden hangisi arkelerin özellikleri arasında yer almaz?

  A) Ekstremofillerde yaşama adapte olabilme
  B) Hücre duvarının peptidoglikandan oluşması
  C) DNA moleküllerinin çift sarmal olması
  D) Metan gazı üretimi yapabilme
  E) Düşük pH değerlerinde yaşayabilme

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı seçenek B) Hücre duvarının peptidoglikandan oluşmasıdır. Arke bakteriler ve ökaryotlardan farklı bir yaşam formudur ve ekstrem koşullara uyum sağlayabilen adaptasyon özellikleri ile tanınırlar. DNA moleküllerinin çift sarmal olması ve metan gazı üretimi yapabilme arke özellikleri arasındadır. Düşük pH değerlerinde yaşayabilme de arke bakterilerin özelliklerindendir. 31. Arkelerin hangi özellikleri onları ekstremofillerde yaşamaya uygun hale getirir?

  A) Kemosentez yapabilme
  B) Metan gazı üretebilme
  C) Hücre duvarının yokluğu
  D) Tuzlu ortamlara adaptasyon
  E) Hücre zarındaki lipidlerin farklı yapısı

 32. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) Tuzlu ortamlara adaptasyon olarak verilmiştir. Arkeler, yüksek tuz konsantrasyonlu ortamlarda yaşayabilme yeteneğine sahip olmalarıyla bilinirler. Bu adaptasyon, hücre zarındaki farklı lipid yapıları sayesinde gerçekleşir. Ayrıca, arkeler kemosentez yoluyla besinlerini üretebilirler ve bazıları metan gazı üretebilirler. 33. Arkelerin hangi türleri metan gazı üretme özelliğine sahiptir?

  A) Termofilik arkeler     B) Metanotrof arkeler    
  C) Haloarkeler            D) Metanogen arkeler     
  E) Sülfolobus arkeleri   

 34. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir. Metanogen arkeleri metan gazı üretebilme özelliğine sahiptir. Bu özellikleri sayesinde, çeşitli ekosistemlerde önemli bir rol oynarlar ve atmosferdeki metan miktarını etkilerler. 35. Bakteriler, çok çeşitli yaşam ortamlarında bulunabilen tek hücreli organizmalardır. Hangi seçenek aşağıdaki ifadelerin yanlış olduğunu gösterir?

  A) Bazı bakteriler fotosentez yaparak organik madde üretebilir.
  B) Bazı bakteriler hastalık yapabilen patojenlerdir.
  C) Bazı bakteriler antibiyotiklere dirençli olabilir.
  D) Tüm bakteriler zararlıdır ve insanlardan uzak tutulmalıdır.
  E) Bazı bakterilerin faydalı işlevleri, örneğin gıda ve ilaç üretimi gibi endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Tüm bakteriler zararlıdır ve insanlardan uzak tutulmalıdır." seçeneğinin yanlış olduğunu gösterir. Bakteriler, hastalık yapabilen patojenler olsa da, aynı zamanda fotosentez yaparak organik madde üretebilen, antibiyotiklere dirençli olan ve endüstriyel uygulamalarda faydalı işlevleri olan organizmalardır. 37. Bakteriler, farklı şekillerde gruplandırılabilirler. Hangi seçenek, bakterilerin şekilleri ile ilgili doğru bir ifadeyi içerir?

  A) Koklar, küresel şekillerdir.
  B) Spiraller, silindir şeklindedir.
  C) Basil, ince uzun silindir şeklindedir.
  D) Coccuslar, uzun ve yassıdır.
  E) Vibrio, yuvarlak şekildedir.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A şıkkıdır. Koklar, yani tek hücreli bakteriler küresel şekilleriyle tanınırlar. Diğer seçeneklerdeki ifadeler doğru değildir. 39. Bakteriler, çoğalma için farklı yöntemler kullanırlar. Hangi seçenek, bakterilerin üreme yöntemleri ile ilgili yanlış bir ifade içerir?

  A) Bölünme, tek hücreli bir bakterinin iki ayrı hücreye bölünerek çoğalmasıdır.
  B) Konjugasyon, iki bakterinin birleşerek genetik materyal değiş tokuşu yapmasıdır.
  C) Sporlu üreme, bakterinin özel koşullarda spor oluşturarak çoğalmasıdır.
  D) Fragmentasyon, bakterinin küçük parçalara bölünerek çoğalmasıdır.
  E) Köksaplı üreme, bitkilerde görülen bir çoğalma şeklidir.

 40. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, seçenekler arasında yer alan E şıkkı dışında, bakterilerin üreme yöntemleri hakkında doğru ifadeler içermektedir. Bakteriler, bölünme, konjugasyon, sporlu üreme ve fragmentasyon gibi çeşitli yöntemlerle çoğalabilirler. 41. Arke türleri hakkında hangisi yanlıştır?

  A) Ekstremofilik arke türleri, yüksek sıcaklıklar, yüksek tuzluluklar veya asitli koşullarda yaşayabilirler.
  B) Arke türleri hücre çeperleri yapısında bakterilerden farklı olan peptidoglikan maddesi içerirler.
  C) Methanobrevibacter smithii, bağırsak florasında doğal olarak bulunan bir arke türüdür.
  D) Arke türleri, bakterilerden daha büyük hücrelere sahip olabilirler.
  E) Arke türleri, genellikle çevreye daha dirençli olma özelliğiyle bilinirler.

 42. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneği olacaktır. Çünkü arke türleri, hücre çeperleri yapısında bakterilerden farklı olan ve peptidoglikan maddesi içermeyen polisakkaritler veya proteinler içerirler. Arke türleri, bakteri ve ökaryotların yanı sıra kendi benzersiz hücre yapılarına sahip bir canlı grubudur. Arke türleri, çevre koşullarına dayanıklı olmaları ve ekstremofilik ortamlarda yaşayabilmeleri gibi özellikleriyle bilinirler. 43. Arke türleri, dünya genelindeki çeşitli ekosistemlerde bulunabilir. Hangi arke türü aşağıdaki ekosistemlerde bulunabilir?
  I. Yüksek tuzlu göller
  II. Termal kaynaklar
  III. Hayvan bağırsakları

  A) Sulfolobus acidocaldarius
  B) Methanobrevibacter smithii
  C) Halobacterium salinarum
  D) Methanococcus jannaschii
  E) Pyrodictium occultum

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C seçeneği olan Halobacterium salinarum'dur. Halobacterium salinarum, yüksek tuzlu göllerde yaşayan ekstremofil bir arke türüdür ve ayrıca denizlerde de bulunabilir. Termal kaynaklarda yaşayan arke türleri ise Sulfolobus acidocaldarius ve Pyrodictium occultum'dur. Hayvan bağırsaklarında yaşayan arke türleri ise Methanobrevibacter smithii ve Methanococcus jannaschii'dir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Test Detayları

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Test 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Test Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CANLILAR DÜNYASI
  1. Canlılar Alemleri ve Özellikleri
  2. Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Ayrıca 9.sınıf biyoloji 2.dönem 2.test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Protistlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkındaki bilgilerini test etmeyi amaçlamaktadır.

Protistlerin ekosistemlerdeki önemli rolünü anlamak.

"Fotosentez yapabilen canlıların temel ihtiyaçlarını anlamak" olarak özetlenebilir.

Bitkilerin üreme organlarını ve işlevlerini anlamalarını sağlar.

Bitkilerin yapı ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bitkilerin üremesi ve besin depolama gibi temel işlevlerini anlamalarını hedefler.

Protistlerin özelliklerini tanımlayabilme.

Biyoloji alanında, protistlerin farklı özelliklerini, fonksiyonlarını ve önemini anlama.

Biyoloji dersinde protistlerin özelliklerini ve çeşitlerini tanıma.

Biyolojide protistlerin farklı özelliklerini ve sınıflandırılmasını anlamak için hazırlanmıştır.

Bu soru, öğrencilerin protistler hakkındaki temel bilgilerini ve farklı grupların özelliklerini anlamalarını sağlamayı amaçlar.

Arke bakterileri hakkında bilgi edinmeleri ve canlıların sınıflandırılması konusunda bilinçlenmeleri amaçlanabilir.

arkelerin yaşam koşullarına ilişkin temel bilgilerini anlamalarını ve doğru seçenekleri belirleyerek kavramalarını sağlamaktır.

Fotosentez sürecini anlamalarını ve bitkilerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları stratejileri öğrenmelerini sağlar.

Bitkilerin farklı üreme yöntemlerini ve bu yöntemler arasındaki farklılıkları açıklamak.

Mikroorganizmaların farklı özelliklerini ve bunların adaptasyon yeteneklerini anlamalarına yardımcı olabilir.

Ekstremofilik organizmaların yaşam koşullarına uyum sağlamak için evrimsel adaptasyonları anlamalarını ve açıklamalarını sağlar.

Biyoloji ve mikrobiyoloji alanlarındaki temel bilgi ve becerileri ölçmektedir.

Bakterilerin faydalı ve zararlı yönlerini anlamalarını ve bilimsel yanılgıları tanımalarını gerektirir.

Farklı bakteri tiplerinin şekillerini ve özelliklerini anlamak ve ayırt etmek için bilgi sahibi olmaktır.

Biyoloji konusundaki bilgiyi ve seçenekler arasındaki farklılıkları anlama becerisini ölçmektedir.

Arke türlerinin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve canlıların farklılıklarını anlamak önemlidir.

Biyoloji alanındaki taksonomi ve ekoloji konularına ilişkin bilgiyi ölçmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 12 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 39 kere doğru, 156 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.