9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?
  x = 5
  while x > 0:
      print(x)
      x -= 1

  A) 5 4 3 2 1      B) 1 2 3 4 5             C) 5 5 5 5 5
  D) 0 1 2 3 4      E) Bir hata verir.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu kod, x değerini 5 olarak başlatır ve her döngüde x değerini 1 azaltarak 5'ten 1'e kadar olan sayıları ekrana yazdırır. Yani çıktı "5 4 3 2 1" olur. 3. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  def greet(name):
      print("Hello, " + name + "!")
  greet("John")

  A) "Hello, John!" yazdırır.
  B) "Hello, name!" yazdırır.
  C) Bir hata verir.
  D) Kullanıcıdan isim ister ve "Hello, name!" yazdırır.
  E) Hiçbir şey yazdırmaz.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) "Hello, John!" yazdırır. Bu kod, `greet` adında bir fonksiyon tanımlar ve bu fonksiyona "John" adlı bir argüman geçirir. Fonksiyon `"Hello, " + name + "!"` ifadesini kullanarak "Hello, John!" yazdırır. Fonksiyonu çağıran son satır ise `greet("John")` şeklindedir ve `name` değişkenine "John" değeri atanır. Fonksiyon çağrısı, "Hello, John!" yazdırır. 5. Python'da, bir listeyi sıralamak için kullanılan komut nedir?

  A) sort()    B) append()    C) pop()    D) insert()    E) remove()

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) sort()" komutudur. "sort()" metodu bir listedeki öğeleri sıralar ve orijinal listede değişiklik yapar. Bu yöntem, listedeki öğelerin doğrudan sayısal veya alfabetik olarak sıralanmasına izin verir. Örneğin, "sort()" metodu şu şekilde kullanılabilir: myList = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5] myList.sort() print(myList) # [1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9] 7. Bir Python programında, bir değişkenin değerini kullanıcının girdiği değere eşitlemek için hangi fonksiyon kullanılır?

  A) print()    B) input()    C) len()    D) sum()    E) abs()

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani kullanıcının girdiği değeri bir değişkene atamak için Python'da input() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, kullanıcıdan veri girmesini isteyen bir mesaj yazdırır ve kullanıcının girdiği değeri bir dize olarak döndürür. Bu dize, int() veya float() fonksiyonları gibi diğer fonksiyonlarla sayısal bir değere dönüştürülebilir ve ardından programda kullanılabilir. 9. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = 3
  if a < 5:
      print("a 5'ten küçük")
  else:
      print("a 5'ten büyük veya eşit")

  A) a 5'ten küçük
  B) a 5'ten büyük veya eşit
  C) Hata verir
  D) Hiçbir şey yazdırılmaz
  E) Kod sonsuz döngüye girer.
 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu kodun çıktısı "a 5'ten küçük" olacaktır. Kod, a değişkeninin 5'ten küçük olduğu durumda "a 5'ten küçük" yazdıracaktır. Değişkenin değeri 5'ten büyük veya eşit olduğunda ise "a 5'ten büyük veya eşit" yazdıracaktır. Bu örnekle birlikte, if-else bloklarının nasıl çalıştığı ve Python'da karar yapılarının nasıl oluşturulduğu anlatılabilir. 11. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = [2, 4, 6, 8, 10]
  for i in a:
      print(i*2)

  A) 4 8 12 16 20        B) 2 4 6 8 10
  C) 10 8 6 4 2            D) 20 16 12 8 4
  E) Hata verir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 4 8 12 16 20'dir. Kod, a isimli bir liste tanımlar ve ardından for döngüsü kullanarak listedeki her bir elemanı i değişkeniyle sırayla alır ve i*2 işlemi yaparak çıktı olarak yazdırır. Bu nedenle çıktı, her elemanın iki katı olan 4, 8, 12, 16 ve 20'dir. 13. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = 3
  b = 5
  a,b = b,a
  print(a,b)

  A) 3, 5              B) 5, 3                    C) "a, b"
  D) TypeError    E) ValueError

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Kod, a ve b değişkenlerinin değerlerini birbirleriyle değiştirerek çalışır. İlk olarak, a = 3 ve b = 5 olarak tanımlanır. Ancak a, b'ye atanmadan önce, "a, b = b, a" satırı aynı zamanda a'nın değerini b'ye, b'nin değerini de a'ya atar. Bu nedenle, print(a, b) ifadesi 5, 3 olarak çıktı verir. 15. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = 3
  b = 5
  a,b = b,a
  print(a,b)

  A) for i in range(11):
          print(i)
  B) for i in range(0, 11):    
         print(i)
  C) for i in range(1, 11):
          print(i)
  D) for i in range(10):
         print(i+1)
  E) for i in range(0, 10):
         print(i+1)

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Bu kod, for döngüsü kullanarak 0 ile 10 arasındaki sayıları ekrana yazdırır. range() fonksiyonu, verilen aralıkta ardışık sayıları oluşturur ve for döngüsü bunları teker teker işler. Bu kodda, range() fonksiyonu 0'dan başlayarak 11'e kadar sayıları oluşturur ve for döngüsü bu sayıları teker teker i değişkenine atayarak yazdırır. 17. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  def multiply(x, y):
      return x * y

  print(multiply(4, 5))

  A) 4 ve 5'i çarpar ve sonucu ekrana yazdırır.
  B) 4 ve 5'i toplar ve sonucu ekrana yazdırır.
  C) 4 ve 5'i böler ve sonucu ekrana yazdırır.
  D) Kod çalışmaz, hata mesajı verir.
  E) Hiçbir şey yapmaz.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) 4 ve 5'i çarpar ve sonucu ekrana yazdırır. Bu Python kodu, iki argüman alan ve bu argümanları çarparak sonucunu geri döndüren bir "multiply" fonksiyonu tanımlar. Ardından, fonksiyona 4 ve 5 argümanları geçirilerek çağrılır ve fonksiyonun döndürdüğü sonuç "print" fonksiyonu ile ekrana yazdırılır. Sonuç olarak, kod 4 ve 5'i çarparak 20 sonucunu ekrana yazdırır. 19. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  a = [1, 2, 3, 4, 5]
  b = a[2:4]
  print(b)

  A) [1, 2]        B) [2, 3]        C) [3, 4]
  D) [4, 5]        E) [3, 4, 5]

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu Python kodu, `a` isimli listeye 1'den 5'e kadar olan sayıları atar. Ardından `b` isimli yeni bir liste oluşturarak `a` listesinin 2. ve 4. elemanlarını (`3` ve `4`) kopyalar. Son olarak `b` listesini ekrana yazdırır. Cevap şık (C) [3,4]'tür. Bu kodun kullanımı, dilin listeler üzerindeki kesme (slicing) işlevselliğini gösterir. Bu işlevsellik, listenin belirli bir bölümünü almanızı sağlar. 21. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
  for i in my_list:
      print(i * 2)

  A) my_list listesindeki her elemanı 2 ile çarpar ve ekrana yazar
  B) my_list listesindeki her elemanı 2 ile bölerek ekrana yazar
  C) my_list listesindeki tek sayıları 2 ile çarpar ve ekrana yazar
  D) my_list listesindeki elemanları toplar ve ekrana yazar
  E) Hata verir

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu Python kodu, my_list adlı listedeki her elemanı for döngüsü aracılığıyla birer birer alır ve her elemanın 2 ile çarpım sonucunu ekrana yazdırır. Yani cevap anahtarı A'dır. 23. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  def even_odd(number):
      if number % 2 == 0:
          print("Even")
      else:
          print("Odd")

  even_odd(7))

  A) "Even" yazdırır        B) "Odd" yazdırır
  C) 7 yazdırır                 D) 1 yazdırır
  E) Hata verir

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorudaki Python kodu, verilen sayının çift ya da tek olduğunu belirler. Eğer sayı çift ise "Even" (Çift), tek ise "Odd" (Tek) yazdırır. Bu fonksiyon, mod operatörü kullanarak sayının 2'ye bölünüp bölünmediğini kontrol eder. Eğer kalan 0 ise, sayı çifttir; aksi takdirde, sayı tektir. Bu sorunun cevap anahtarı "Odd" şeklindedir. 25. Hangi Python sözlük fonksiyonu, belirtilen bir anahtara karşılık gelen değeri siler?

  A) remove()    B) pop()    C) del()    D) clear()    E) discard()

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) del() fonksiyonudur. Bu fonksiyon, belirtilen anahtar-değer çiftini sözlükten siler. Del() fonksiyonu, belirtilen anahtarın sözlükte olup olmadığını kontrol etmez, bu nedenle eğer sözlükte olmayan bir anahtar verilirse hata verir. Bu fonksiyon, belirli bir anahtara karşılık gelen değeri silmek için kullanılır. 27. Hangi Python string fonksiyonu, bir string içinde belirli bir karakterin kaç kez tekrarlandığını sayar?

  A) count()    B) find()    C) upper()    D) lower()    E) replace()

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) count() fonksiyonudur. Bu fonksiyon bir string içinde belirli bir karakterin kaç kez tekrarlandığını sayar ve sayısal olarak döndürür. Örneğin, "hello" stringinde 'l' karakteri 2 kez tekrarlandığı için "hello".count('l') ifadesi 2 sonucunu verir. Bu fonksiyon stringlerin manipülasyonu için oldukça kullanışlıdır ve sıklıkla kullanılır. 29. Hangi Python kodu, kullanıcının ismini girdiği bir input alanı oluşturur?

  A) input("Lütfen isminizi girin: ")
  B) input("Adınız: ")
  C) print("Lütfen isminizi girin: ")
  D) print("Adınız: ")
  E) isim = input()

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A seçeneğidir. input() fonksiyonu, kullanıcıdan veri girişi almak için kullanılır ve örnekteki kod, kullanıcıya "Lütfen isminizi girin:" mesajını gösterir ve kullanıcının ismini alır. Bu veri daha sonra, örneğin bir değişkene atanabilir ve programda başka yerlerde kullanılabilir. 31. Hangi Python kodu, iki sayının toplamını hesaplar?

  A) print(a+B)    b) print(a-b)    C) print(a*b)
  D) print(a/b)     E) print(a**b)

 32. Cevap: A Açıklama: 33. Python'da kullanılan bir kontrol yapıtı hangisidir?

  A) if-else    B) while    C) for    D) try-except    E) return

 34. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A) if-else'tir. if-else kontrol yapıları, bir koşulu kontrol eder ve koşul doğruysa belirli bir kod bloğunu çalıştırırken, koşul yanlışsa başka bir kod bloğunu çalıştırır. Bu yapı, Python'da kullanılan en temel kontrol yapılarından biridir ve programların akışını kontrol etmek için kullanılır. 35. Python'da iki sayı arasındaki en büyük ortak böleni (EBOB) hesaplamak için kullanılan fonksiyon hangisidir?

  A) min()    B) max()    C) abs()    D) pow()    E) math.gcd()

 36. Cevap: E Açıklama:

  Python'da iki sayı arasındaki en büyük ortak böleni (EBOB) hesaplamak için kullanılan fonksiyon "math.gcd()" fonksiyonudur. Bu fonksiyon, "math" modülü altında yer alır ve iki veya daha fazla sayı arasındaki en büyük ortak böleni hesaplar. Bu işlem, özellikle matematiksel problemlerin çözümünde ve algoritmaların tasarımında sıkça kullanılır. 37. Hangi Python sözcüğü, bir koşulun doğru veya yanlış olduğunu kontrol etmek için kullanılır?

  A) else    B) while    C) for    D) if    E) try

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) if" olarak verilmiştir. "if" ifadesi, programların koşullu durumlara göre çalışmasını sağlar. Koşulun doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak farklı işlemler gerçekleştirebilir. Bu, programlamanın temel yapı taşlarından biridir ve karar verme sürecinde oldukça kullanışlıdır. 39. Hangi Python sözcüğü, bir hata yakalamak ve ele almak için kullanılır?

  A) except    B) try    C) raise    D) assert    E) finally

 40. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "try" sözcüğüdür. "try" sözcüğü, programda hata olasılığı olan bölümleri tanımlamak ve bu hataların oluşması durumunda ne yapılacağını belirlemek için kullanılır. "except" sözcüğü ile birlikte kullanılarak, programın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için hata durumlarında alternatif yollar belirlenebilir. 41. Hangi Python fonksiyonu, bir dizedeki bir alt dizeyi arar ve ilk bulduğu konumun indeksini döndürür?

  A) count()    B) find()    C) index()    D) replace()    E) split()

 42. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) find() fonksiyonudur. Bu fonksiyon, bir dizedeki belirli bir alt dizeyi arar ve alt dizenin başlangıç konumunun indeksini döndürür. Eğer alt dize bulunamazsa -1 değerini döndürür. Bu fonksiyon sayesinde, bir dizede belirli bir alt dizeyi arayarak, bu alt dizenin nerede başladığını bulabilir ve buna göre işlemler yapabiliriz. 43. Hangi Python fonksiyonu, bir string'deki belirli bir karakterin kaç kez tekrarlandığını sayar?

  A) count()    B) index()    C) replace()    D) split()    E) join()

 44. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) count()" fonksiyonudur. "count()" fonksiyonu, bir string'deki belirli bir karakterin kaç kez tekrarlandığını sayar ve sayıyı döndürür. Örneğin, "hello" string'inde "l" karakteri iki kez tekrarlandığı için "count('l')" fonksiyonu sonucu 2 döndürür. Bu fonksiyon, string manipülasyonunda kullanışlı bir araçtır ve bir karakterin kaç kez tekrarlandığını saymak için kullanılabilir. 45. Hangi Python operatörü, iki değerin eşit olup olmadığını kontrol eder?

  A) ==    B) >    C) <    D) <=    E) >=

 46. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) == operatörüdür. Bu operatör, iki değerin eşit olup olmadığını kontrol eder ve True veya False değerini döndürür. Örneğin, "x == y" ifadesi, x'in y'ye eşit olup olmadığını kontrol eder ve doğru ise True, yanlış ise False değerini döndürür. 47. Hangi Python veri tipi, sıralı ve değiştirilebilir bir liste olarak saklanır?

  A) List    B) Tuple    C) Set    D) Dictionary    E) Array

 48. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) List'tir. Python'da, sıralı ve değiştirilebilir verileri saklamak için kullanılan en temel veri tipi listelerdir. Listeler, köşeli parantez içinde virgülle ayrılmış elemanların bir araya gelmesiyle oluşturulur ve herhangi bir veri tipindeki elemanları saklayabilirler. Listeler, birçok veri yapısının temelini oluşturur ve Python programlamasında sıklıkla kullanılırlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı 26 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 3 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROGRAMLAMA
  1. Dosya İşlemleri
  2. Program Kontrolü
  3. Programlamanın Temelleri
  4. Proje Geliştirme

Ayrıca 9.sınf bilgisayar bilimi dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; python kazanımlarını ölçen tamamı test ve cevap anahtarlı sorulardan hazırlanmıştır

Python'da döngü kontrol yapıları olan while ve for döngülerini kullanarak tekrarlı işlemler yapabilme becerisini ölçmektir.

Python fonksiyonunun nasıl tanımlanacağını ve çağrılacağını gösterir.

Python programlama dilindeki temel bir listeleme işlemi olan sıralama yöntemini anlamaya yöneliktir.

Python programlama dilinde temel kullanıcı girdisi işleme becerilerini ölçmektedir.

Karar yapıları hakkında temel bir anlayışa sahip olmaları ve basit karar yapılarının Python'da nasıl oluşturulacağını anlamaları hedeflenebilir.

Python programlama dilinde for döngüsü kullanımını anlama kazanımını ölçmek için hazırlanmıştır.

Python'da değişkenlerin değerlerini hızlı bir şekilde değiştirme yöntemini test etmektedir.

Python programlama dilinde for döngüsü ve range() fonksiyonunun kullanımını test eder.

Basit bir Python fonksiyonu tanımlama ve çağırma yöntemlerini anlama.

Python'da listelerle çalışmanın temel yönlerinden biridir.

Python'da for döngüsünün kullanımını ve listelerdeki elemanlara nasıl erişileceğini anlamayı sağlar.

Python'da fonksiyon tanımlama ve if-else ifadeleri kullanımı anlaşılabilir.

Sözlüklerin temel işlemlerini ve bu işlemleri gerçekleştiren farklı fonksiyonları bilmeyi test etmektedir.

Python dilindeki string fonksiyonlarını bilmek ve hangi durumlarda hangi fonksiyonun kullanılacağını bilmektir.

Python'da input() fonksiyonunun kullanımını anlamayı ve kullanıcının veri girişi yapabilmesini sağlamayı hedefler.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının Ramazan ayında daha fazla sevap kazandırdığını ve bu nedenle müslümanlar için Ramazan ayının Kur'an okuma ve ibadet etme açısından önemli olduğunu öğrenmiş oluruz.

Python'da kontrol yapılarını kullanarak program akışını kontrol edebilme becerisi kazanmaktır.

Python'da iki sayı arasındaki en büyük ortak böleni (EBOB) hesaplama becerisi kazanılır.

Programlamada koşullu durumları kullanma becerisi ve karar verme sürecinde doğru ifadeleri kullanabilme yeteneği kazanılmış olur.

Python programlama dilinde hata yönetimi konusunu anlamak için önemlidir.

Python programlama dilinde metin işleme ve veri manipülasyonu için önemli bir araçtır.

Python'da karşılaştırma operatörleri hakkında temel bir anlayış sağlar.

Python'da listelerin özelliklerini anlamak ve farklı veri tipleri arasındaki farkı bilmektir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 42 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 199 kere doğru, 193 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.