2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22)

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen sözde kodun akış şemasında boş bırakılan yerleri doldurunuz.
  1. Başla.
  2. topOrt = 0
  3. for (i=1; i <=20; i++)
  4. Oku not1, not2
  5. ort = (not1 + not2)/2
  6. topOrt = topOrt + ort
  7. i++
  8. sınıfOrt = topOrt/20
  9. Yaz sınıfOrt

  10. Bitir.
  bilgisyar bilimi sorusu


 2. Cevap:

  1: topOrt = 0 ---- 2: i=1;i<20;i++ ----- 3: ort =(not1+not2) /2 ---- 4: sınıfOrt= topOrt/20

  Açıklama:

  Sözde kod, öğrencilere programlama mantığını anlama ve temel akış kontrol yapılarını kullanma becerisi kazandırmayı amaçlayan bir soru tipidir. Verilen kod, öğrencilere özgün bir programı analiz etmelerini ve boş bırakılan yerleri doğru bir şekilde tamamlamalarını gerektirir. Bu kodda, öğrencilerin yapması gereken işlem: 1. Başla. 2. topOrt değişkenini 0'a eşitle. 3. 1'den 20'ye kadar olan i değerlerini döngü ile gez. 4. not1 ve not2 değerlerini oku. 5. Ortalama hesabı için `ort = (not1 + not2)/2` işlemi gerçekleştir. 6. Ortalamayı topOrt değişkenine ekle. 7. i değerini arttır. 8. Tüm öğrencilerin ortalamasını hesapla: `sınıfOrt = topOrt/20` 9. Sınıf ortalamasını yazdır. 10. Bitir. 3. Aşağıda verilen algoritmayı akış şemasında yapınız.
  1. Başla.
  2. Notları Oku.
  3. Ortalamayı Hesapla.
  4. Ortalamayı Yaz.
  5. Bitir.
  9.sınıf bilgisayar bilimi sorusu 4. Cevap:

  Başla --- not1, not2 ---- ort = (not1 +not2) / 2 ---- ort --- Bitir

  Açıklama:

  Bu soruda, öğrencilerden verilen algoritmayı akış şeması şeklinde çizmeleri isteniyor. Akış Şeması: ``` +------------------+ | Başla | +------------------+ | V +------------------+ | Notları Oku | +------------------+ | V +------------------+ | Ortalamayı Hesapla| +------------------+ | V +------------------+ | Ortalamayı Yaz | +------------------+ | V +------------------+ | Bitir | +------------------+ ``` Bu akış şeması, algoritmanın adımlarını görsel olarak temsil eder. 5. Aşağıdaki akış şemasında programın çalışması için numaralı satırların sırasını şıklardan hangisi doğru olarak vermiştir?
  bilgisayar bilimi sorusu

  A) 1-2-3-4-5-6                  B) 2-3-5-6-4-1
  C) 4-1-3-2-6-5                  D) 6-1-5-4-2-3
  E) 1-4-2-3-5-6

 6. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) 4-1-3-2-6-5'tir. Akış şemasındaki numaralı satırların sırasıyla çalıştırılması gereken adımları temsil eder: 1. Program başlatılır (Başlangıç). 2. Kullanıcıdan bir sayı girişi alınır (Kullanıcıdan Bilgi Alımı). 3. Girilen sayı 2 ile çarpılır (Çarpma İşlemi). 4. Elde edilen sonuç ekranda gösterilir (Sonuç Gösterimi). 5. Program sona erer (Bitiş). 6. Kullanıcı isteğe bağlı olarak programı sonlandırabilir (Kullanıcı Kontrolü). Bu sıralama, programın doğru çalışabilmesi için numaralı satırların sırasını doğru bir şekilde yansıtmaktadır. 7. Aşağıdaki akış şemasının yaptığı işlemi şıklardan hangisi tanımlıyor?
  bilgisayar bilimi algoritma sorusu

  A) Girilen notları topluyor.
  B) Girilen 4 sınav notunu toplayıp ekrana yazdırıyor.
  C) Girilen 2 sınav notunun ve 2 performans notunun toplamını ekrana yazdırıyor.
  D) Girilen 2 sınav notunu ve 2 performans notunu ayrı ayrı toplayarak bu iki toplamın toplamını alıp 4 e bölerek çıkan sonucun 50 den küçük olup olmadığını karşılaştırarak geçip kalma durumunu ekrana yazdırıyor.
  E) Girilen sayıların algoritmik ortalamasını aldırıp ekrana yazdırır

 8. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı ve çözüm açıklaması şu şekildedir: Doğru Cevap: D) Girilen 2 sınav notunu ve 2 performans notunu ayrı ayrı toplayarak bu iki toplamın toplamını alıp 4 e bölerek çıkan sonucun 50 den küçük olup olmadığını karşılaştırarak geçip kalma durumunu ekrana yazdırıyor. Verilen akış şeması, girilen 2 sınav notunu ve 2 performans notunu ayrı ayrı toplayan bir işlemi göstermektedir. Ardından, bu iki toplamın toplamını alarak elde edilen sonucu 4'e böler. Son olarak, bu bölmenin sonucunu 50'den küçük olup olmadığını kontrol eder ve bu bilgiyi ekrana yazdırır. Bu işlem, öğrencinin geçip geçmediğini belirlemek için kullanılan bir değerlendirme işlemidir. Diğer şıklar, verilen akış şemasının yaptığı işlemi yanlış şekilde tanımlar. Örneğin, A seçeneği sadece notları toplarken, B seçeneği sadece notları toplar ve ekrana yazdırırken, C seçeneği ise farklı bir toplama işlemi yapar. 9. Güçlü bir şifre oluşturmak için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Şifre en az sekiz karakterden oluşmalıdır.
  B) Şifrede büyük-küçük harf bulunmalıdır
  C) Şifre sadece sayıalrdan oluşmalıdır
  D) Şifrede sembol kullanılmalıdır.
  E) Kimlik bilgileri şifre olarak kullanılmamamlıdır

 10. Cevap: C

 11. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi sayısal veri türüne ait değildir?

  A) 49.99                    B) 10654876542
  C) 34217                   D) TR0600006543L
  E) 67

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) TR0600006543L" olmalıdır. Çünkü diğer ifadeler sayısal veri türüne aittirken, bu ifade bir IBAN numarası gibi alfanümerik bir yapıya sahiptir. Sayısal veri türü yalnızca rakamlardan oluşan değerleri ifade ederken, alfanümerik veri türü hem rakamları hem de harfleri içerebilir. Dolayısıyla, "D) TR0600006543L" ifadesi sayısal veri türüne ait değildir. Çözüm açıklaması olarak, soruda verilen ifadelerin yapılarının incelenmesi ve sayısal veri türüne ait olan ifadelerin belirlenmesi gerektiği vurgulanabilir. 13. I. Oluşturulan değer, tırnak içinde belirtilir
  II. Büyük ve küçük harf duyarlıdır
  III. Karakterler sadece sayıdan oluşsa bile hesaplama işlemlerinde kullanılamaz.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri alfanümerik/karakter veri türleri için doğrudur?

  A) I, II ve III        B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III           E) Yalnız II

 14. Cevap: A Açıklama:

  Evet, doğru cevap A seçeneği olmalı. Özür dilerim, önceki yanıtımı düzeltmek istiyorum. Bu sorunun doğru cevap anahtarı A seçeneği olan "I, II ve III" olarak verilmiştir. Çözüm açıklaması olarak, alfanümerik/karakter veri türleri için verilen ifadeler doğrudur. Alfanümerik/karakter veri türleri, harfler (büyük ve küçük) ve sayılar içeren verilerdir. İfadelerde belirtilen özellikler şunlardır: I. Oluşturulan değer, tırnak içinde belirtilir: Alfanümerik/karakter veri türleri genellikle tırnak içinde ifade edilir. Örneğin, "Hello World" gibi bir metin değeri. II. Büyük ve küçük harf duyarlıdır: Alfanümerik/karakter veri türleri büyük ve küçük harfleri ayrı olarak değerlendirir. Yani "Hello" ve "hello" iki farklı değer olarak kabul edilir. III. Karakterler sadece sayıdan oluşsa bile hesaplama işlemlerinde kullanılamaz: Alfanümerik/karakter veri türleri sayısal hesaplamalarda kullanılamaz. Bu veri türü yalnızca metinsel ifadeleri temsil etmek için kullanılır. 15. I. True
  II. False
  III. Null
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mantıksal veri değerlerindendir?

  A) Yalnız II     B) I ve II                C) II ve III
  D) I ve III        E) I, II ve III

 16. Cevap: B Açıklama:

  oğru cevap "B) I ve II" olmalıdır. Çünkü "True" (doğru) ve "False" (yanlış) mantıksal veri değerlerini temsil eder. "Null" ise bir mantıksal veri değeri değildir, değer olmayan veya belirsiz bir durumu ifade eder. Dolayısıyla, sadece I ve II seçenekleri mantıksal veri değerlerini temsil eder. 17. Problemin çözüm süreci boyunca asla değişmeyen değerlere ............... değerler denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) değişken        B) veri                C) sabit
  D) fonksiyon       E) operatör

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı C seçeneği olan "sabit"tir. Soruda ifade edilen durum problemin çözüm süreci boyunca değişmeyen değerleri tanımlar. Bu tür değerlere "sabit" denir. Sabitler, bir kez tanımlandıktan sonra değerleri değiştirilemeyen ve süreç boyunca sabit kalan veri elemanlarıdır. Örneğin, bir programda kullanılan bir matematiksel sabit olan pi sayısı (3.14159...) gibi. 19. s= -81
  Sqrt (Abs(s))

  Yukarıda verilen fonksiyonun çıktısı hangisi olur?

  A) 9    B) 16    C) 81    D) -9    E) -16

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı C seçeneği olan "81" olacaktır. Çözüm açıklaması olarak, verilen fonksiyonu adım adım çözelim: İlk adımda, s değeri -81 olarak verilmiştir. İkinci adımda, fonksiyon sqrt(Abs(s)) kullanılmıştır. sqrt, bir sayının karekökünü hesaplayan bir matematiksel fonksiyonu temsil eder. Abs ise bir sayının mutlak değerini hesaplar. İlk olarak, s'nin mutlak değeri hesaplanır: Abs(s) = Abs(-81) = 81. Daha sonra, bu mutlak değerin karekökü hesaplanır: sqrt(81) = 9. Sonuç olarak, verilen fonksiyonun çıktısı 9 olur. 21. S= “Mustafa”
  Length(S)
  Verilen fonksiyonun çıktısı hangisi olur?

  A) 7            B) Mus        C) MUSTAFA
  D) afa         E) mstf

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) 7" olmalıdır. Çünkü "Length(S)" ifadesi, "S" değişkeninin uzunluğunu (karakter sayısını) döndürmektedir. "Mustafa" kelimesi 7 karakterden oluştuğu için çıktı 7 olacaktır. - İlk satırda, "S" isimli bir değişkene "Mustafa" değeri atanmıştır. - İkinci satırda, "Length(S)" ifadesi kullanılmıştır. Bu ifade, "S" değişkeninin uzunluğunu döndürmektedir. - "Mustafa" kelimesi 7 karakterden oluştuğu için "Length(S)" ifadesinin çıktısı 7 olacaktır. 23. s=25
  a=15
  y=s+10
  Sum (s,a,y)
  Verilen fonksiyonun çıktısı hangisi olur?

  A) 15    B) 50    C) 65    D) 75    E) 0

 24. Cevap: D Açıklama:

  Evet, doğru cevap D seçeneği olan "75" olacaktır. Özür dilerim, hatalı bir yanıt verdim. İlk adımda, s değeri 25 olarak verilmiştir. İkinci adımda, a değeri 15 olarak verilmiştir. Üçüncü adımda, y=s+10 işlemi yapılır. Bu durumda y=25+10=35 olur. Son olarak, fonksiyon Sum(s,a,y) kullanılır. Bu fonksiyon, verilen değerleri toplamak için kullanılır. Sum(s,a,y) = s+a+y = 25+15+35 = 75. Sonuç olarak, verilen fonksiyonun çıktısı 75 olur. 25. giriş şeması
  Akış şemasında verilen simge hangisi için kullanılır?

  A) Giriş    B) Çıkış    C) Başla    D) İşlem    E) Bitir

 26. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneği olan "Giriş"tir. Çözüm açıklaması olarak, verilen akış şemasındaki simgenin "Giriş" simgesi olduğunu belirtelim: "Giriş" simgesi, kullanıcıdan veri girişi veya başka bir kaynaktan gelen verilerin alınması için kullanılır. Bu simge, programın dışarıdan veri alması gereken bir noktayı temsil eder. Örneğin, bir kullanıcıdan sayı girmesini isteyen bir programda "Giriş" simgesi kullanılabilir. Akış şemasında "Giriş" simgesi, programın başlamadan önce dış dünyadan gelen girişleri almasını sağlayan bir adımdır. 27. çıkış birimi
  Akış şemasında verilen simge hangisi için kullanılır?

  A) Giriş    B) Çıkış    C) Başla    D) İşlem    E) Bitir

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Çıkış" olmalıdır. Verilen simge çıkışı temsil etmektedir. - Akış şemasında verilen simge, bir ok ve bir dikdörtgenin birleşiminden oluşur. - Bu simge genellikle çıkış işlemlerini temsil etmek için kullanılır. - Akış şemasında çıkış simgesi, programın sonuçlarını veya çıktılarını göstermek amacıyla kullanılır. - Bu simge, bilgiyi kullanıcıya veya başka bir sistem bileşenine göndermek için kullanılan bir çıkış işlemi olduğunu ifade eder. 29. karar
  Akış şemasında verilen simge hangisi için kullanılır?

  A) Atama    B) Çıkış    C) Karar    D) Döngü    E) Bitir

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Karar" olmalıdır. Verilen simge kararı temsil etmektedir. - Akış şemasında verilen simge, bir rombus şeklinde bir simgedir. - Bu simge genellikle karar yapısını veya koşul ifadelerini temsil etmek için kullanılır. - Akış şemasında karar simgesi, belirli bir koşulu test etmek ve sonuca göre farklı yolları izlemek için kullanılır. - Bu simge, programın belirli bir durumu değerlendirmesini ve doğru veya yanlış olarak bir sonuca ulaşmasını sağlar. 31. 1. Başla.
  2.
  ort = (not1 + not2)/2
  3.
  Oku not1, not2
  4. Bitir.
  5.
  Yaz ort
  Yukaırda verilen sözde kodu aşağıdaki akış şemasına doğru şekilde yerleştirildiğinde hangisi doğru eşleştirme olur?
  akış şeması

  A) a:1 - b:3 - c:2 - d:5 - e:4
  B) a:1 - b:2 - c:3 - d:4 - e:5
  C) a:5 - b:3 - c:1 - d:4 - e:2
  D) a:1 - b:4 - c:5 - d:2 - e:3
  E) a:5 - b:3 - c:4 - d:1 - e:2

 32. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap "A) a:1 - b:3 - c:2 - d:5 - e:4" olmalıdır. a:1 - Başla b:3 - Oku not1, not2 c:2 - ort = (not1 + not2)/2 d:5 - Bitir e:4 - Yaz ort Bu şekilde verilen sözde kod, akış şemasına doğru bir şekilde yerleştirilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) 19 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR
  1. Doğrusal Mantık Yapısı İle Problem Çözme
  2. Döngü Yapısı İle Problem Çözme
  3. Farklı Algoritma Uygulamaları
  4. Karar Yapıları İle Problem Çözme
  5. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımlar
  6. Problem Çözme Süreci
  7. Problem Çözme Yaklaşımları
  8. Programlama Yapısı

Ayrıca

Temel programlama mantığına ve döngülerin, değişkenlerin, matematiksel işlemlerin nasıl kullanılacağına dair anlayışlarını ve becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

Kazanım olarak, öğrencilerin algoritmaları akış şemalarına dönüştürme yeteneği ve programın işleyişini görsel olarak anlama becerisi hedeflenir.

Bilgisayar programlarının akış şemalarını anlayabilme ve yorumlayabilme.

Bu soru, akış şemalarını anlama ve verilen akış şemasının ne tür bir işlemi temsil ettiğini anlama yeteneğini test eder. Ayrıca, algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerini ölçer.

Sayısal ve alfanümerik veri türlerini ayırt edebilme becerisi geliştirilmiş olur.

Alfanümerik/karakter veri türlerini anlamak ve kullanmak, programlama veya veri analizi gibi alanlarda metin tabanlı verileri doğru bir şekilde işlemek için önemlidir.

Mantıksal veri değerlerini tanıyabilmesi ve kullanabilmesi hedeflenir.

Sabitlerin tanımını ve kullanımını anlamak, programlama veya matematiksel problemleri çözerken değişmeyen değerlerin doğru şekilde kullanılmasını sağlar.

Matematiksel fonksiyonları ve bu fonksiyonların uygulanmasını anlamalarını sağlar.

Öğrenciler, bir dize değişkeninin uzunluğunu bulma işlemini anlayarak, dize manipülasyonu ve dize işlemleri yapabilme becerilerini geliştirebilirler.

Kazanım olarak, bu soru öğrencilere matematiksel ifadeleri doğru bir şekilde çözebilmeyi, değişkenlerin değerlerini toplama işlemiyle birleştirmeyi ve doğru sonuçları elde etmeyi öğretir.

Akış şemalarını anlama ve simgeleri doğru bir şekilde tanımlama becerisini değerlendirir.

Öğrenciler, akış şemalarını anlama ve kullanma becerilerini geliştirirken, programın çıkışlarını temsil eden simgeleri tanıma ve yorumlama yeteneklerini kazanırlar.

Öğrenciler, akış şemalarını anlama ve kullanma becerilerini geliştirirken, karar yapısını temsil eden simgeleri tanıma ve yorumlama yeteneklerini kazanırlar.

Öğrenciler, basit bir programın adımlarını akış şemasına doğru bir şekilde yerleştirme becerisini geliştirirken, akış şemasının temel bileşenlerini anlama ve yorumlama yeteneklerini kazanırlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.