2021-2022 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Türk Dili ve Edebiyatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

02 Kasım 2021  

Bir düşünceyi desteklemek amacıyla konuyla ilgili söz sahibi, güvenilir bir kişinin sözünden yararlanılmasıdır.
Yukarıda tanımı verilen düşünce geliştirme yöntemi hangisidir?

A) Karşılaştırma            B) Tanık gösterme
C) Örnekleme               D) Tanımlama
E) Somutlama

02 Kasım 2021  

Yazılacak bir metnin temasının seçildiği yazma aşaması hangisidir?

A) Planlama                B) Hazırlık
C) Taslak metin          D) Düzeltme
E) Paylaşma

02 Kasım 2021  

I. Uyarmak ve bilgi vermek
II. Düşündürmek ve tanıtmak
III. Estetik ve zevk anlayışı kazandırmak
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri öğretici metinlerin özellikleri arasındadır?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız II

02 Kasım 2021  

I. Edebiyat güzel sanatlardan biri olarak elen alınmıştır.
II. Edebiyat güzel sanatlar dallarından kullanılan malzeme ve kendisini ifade ediş tarzı bakımından ayrılmaktadır.
III. Edebiyat diğer güzel sanatlar dallarına da kaynaklık edebilir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?


A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız II

02 Kasım 2021  

Aşağıda verilen Türk Edebiyatı dönemlerinden hangisi diğerlerine göre daha sonra ortaya çıkmıştır?

A) Divan Edebiyatı            B) Aşık Edebiyatı
C) Fecriati Topluluğu         D) Halk Edebiyatı
E) Tekke Edebiyatı

02 Kasım 2021  

Edebiyat ile ilgili olarak;
I. İlk kez Şinasi tarafından bir sanat türünün adı olarak kullanılmıştır.
II. Edebiyat kavramı bir çok anlama gelmektedir.
III. Edebiyatın başlangıcı sanatın başlangıcı olarak alınmıştır.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I            B) I ve II            C) II ve III
D) I ve III              E) I, II ve III

02 Kasım 2021  

Aynı meslekte veya toplulukta insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz daracığına ne denir?

A) Şive            B) Lehçe            C) Jargon
D) Ağız            E) Ölçünlü dil

02 Kasım 2021  

Bir dilin bir ülke sınırları içinde farklı yerleşim bölgelerinde ses, şekil ve anlamca farklılaşan konuşma biçimine ................ denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Şive            B) Lehçe            C) Argo
D) Ağız            E) Ölçünlü dil

02 Kasım 2021  

I. Trajedi
II. Komedi
III. Dram
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri modern tiyatronun öğelerindendir?

A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve II
D) II ve III         E) I, II ve III

02 Kasım 2021  

I. Kanıları değiştirmek
II. Yönlendirmek ve uyarmak
III. Bilgi ve haber vermek
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri öğretici metinlerinin yazılış amaçlarındandır?

A) Yalnız I            B) Yalnız II        C) I ve II
D) II ve III             E) I, II ve III

02 Kasım 2021  

Arif Nihat Asya, eserlerinin çoğunda millî ve manevî değerlerin savunuculuğunu yapmış bir şairdir. Şiirlerinin çoğunda tarih şuurunu ve milletimizin kahramanlığına duyduğu hayranlığı dile getirmektedir. Onu bu şekliyle yazmaya zorlayan unsurların başında yaşadığı dönemin şartları gelmektedir.
Yukarıdaki parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Yaşanılan çevre sanatçıyı etkiler.
B) Şairlerin çoğu tarihten yararlanır.
C) Arif Nihat Asya millî değerlere bağlı bir şairdir.
D) Şairler yaşadıklarını şiirlerine yansıtırlar.
E) Arif Nihat Asya eserleriyle birçok şaire yol göstermiştir.

02 Kasım 2021  

Sanatçı kendine özgü bakış açısı ve duyarlılığıyla var olanı seçer, ayıklar, yorumlar sonra da yine dönemine ve kendisine özgü bir teknikle bu malzemeden yeni bir yapı ortaya çıkarır. Ancak bu kurgu inandırıcı, çağrıştırıcı, düşündürücü olmalıdır. Bunun için sanat eserinin önemli bir özelliği de kurgulu olmasıdır.
Yukarıdaki parçada sanat eserinin hangi özelliğine değinilmemiştir?

A) Sanat eserinde kurgu önemli yer tutar.
B) Ortaya konulan sanat eseri döneminden izler taşır.
C) Sanat eserinde sanatçının kendi özelliklerini bulmamız mümkündür.
D) Sanat eseri varolanı farklı gözle bizlere gösterir.
E) Sanat eseri, insan doğasının bir sonucudur.

02 Kasım 2021  

İnsan, güzel duygu ve düşüncelere gereksinim duyar. Her insanda güzele ve güzelliğe karşı bir yöneliş vardır. Sanat ise insandaki güzel duygu ve düşünceleri ortaya çıkartır, insanı günlük hayatın sıkıcı ve anlamsız yönlerinden uzaklaştırır, insanın edebî yönünü ortaya koyar.
Yukarıdaki paragraf sanatın hangi yönünü ortaya koymaktadır?

A) Sanat ile edebiyat arasındaki ilişki
B) Sanat ve müzik arasındaki ilişki
C) Sanat ile resim arasındaki ilişki
D) Sanat ile doğa arasındaki ilişki
E) Sanat ile insan arasındaki ilişki

02 Kasım 2021  

Çağımız sanatı hemen her alanda büyük bir anlatım zenginliğine sahiptir. Farklı çevrelerden, hatta kültürlerden etkilenme olayı çağımızda tüm açıklığıyla ortaya çıkar. Etkilenme, sanatın “evrenselliğini” destekleyen bir durumdur.
Yukarıdaki paragrafta sanatın hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

A) Kaynağının insan oluşu
B) Etkilenme alanının fazlalığı
C) Sürekli kendini yenilemesi
D) Sanatın evrenselliği
E) Sanatın insana ve doğaya bakışı

02 Kasım 2021  

Anlatmayla veya nakletmeyle gerçekleştirilen sanat metinlerine anlatmaya bağlı edebî metinler denir. Bu tanıma göre aşağıdaki türlerden hangisi bu gruba girmez?

A) Destan            B) Masal        C) Halk Hikâyesi
D Roman             E) Müzik

02 Kasım 2021  

Sesle yapılan sanatlara fonetik sanat denir. Bu tanıma göre aşağıdaki sanat dallarından hangisi bu gruba girmez?

A) Müzik        B) Edebiyat        C) Tiyatro
D) Resim       E) Opera

02 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi sanatın özelliklerinden değildir?

A) Kavramların, gözlemlerin değil, sezginin öne çıktığı eserler ortaya koyar.
B) Öğretmez, açıklamaz, göstermez.
C) Sezdirir, çağrıştırır, hissettirir, duyurur, hatırlatır.
D) Doğanın gözlemlenmesi sonucu ortaya çıkar.
E) Sanat kendi geleneği içinde varlığını sürdürür.

28 Ekim 2021  

Bir metinde anlatımda gereksiz ayrıntıdan kaçınmaya .................., gereksiz sözlere yer vermemeye de ............... denir.
Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

A) açıklık - duruluk        B) yalınlık - duruluk
C) akıcılık - açıklık          D) duruluk - akıcılık
E) yalınlık - açıklık

28 Ekim 2021  

Dilin inceliklerini özümsemiş birinin ağzından anlatılan bir resim, bir heykel, bir mimari eser layık olduğu yeri bulur. Sanat söyleşilerinin ana ögesi dil olduğuna göre, edebiyatın yetkinleştirdiği dil de bütün sanat eserlerinin anahtarı olarak düşünülebilir.
Yrd. Doç. Dr. Gültekin Akengin, Sanat Dalları Arasında Etkileşim ve Dil
Yukarıda verilen açıklamada hangi düşünce geliştirme yöntemi kullanılmıştır?

A) Karşılaştırma            B) Tanık gösterme
C) Örnekleme                D) Tanımlama
E) Somutlama

28 Ekim 2021  

I. Şive: Bir milletin dilinin tarihi, siyasi gibi nedenlerle değişiklik göstermesidir.
II. Argo: Ortak dildeki kelimelere farklı anlamlar yükleyerek oluşan anlatım biçimidir.
III. Jargon: Aynı meslek veya topluluk insanlarının kendi aralarında kullandıkları ve ortak dilden ayrı olan anlatım biçimidir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III      E) Yalnız I