2021-2022 9.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


9.Sınıf ait Tarih dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Tarih dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Tarih dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

11 Mayıs 2022  

* Batıda Averroes adıyla bilinmektedir.
* Yaklaşık 94 eser yazmıştır.
* Felsefe ve Tıp alanında ilerlemiştir.
Yukarıda verilenler hangi İslam bilginin özelliklerindendir?

A) İmam Gazali        B) İbn-i Rüşd        C) Farabi
D) İbn-i Sina             E) Biruni

11 Mayıs 2022  

Horasan'ın Tus şehrinde doğmuş, fıkıh, hadis, akaid, gramer, felsefe gibi ilimlerde eğitim almış islam biligini hangisidir?

A) İmam Gazali        B) İbn-i Rüşd        C) Farabi
D) İbn-i Sina             E) Biruni

11 Mayıs 2022  

İslam medeniyetinde ilimler iki başlık altında toplanmıştır. Bu ilimler hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Akli ilimler -- Dini ilimler
B) Dini ilimleri -- Matematiksel ilimler
C) Tefsir ilimler -- Tecvid ilimleri
D) Tecvid ilimleri -- Tevhid ilimleri
E) Dini ilimleri -- Tecvid ilimleri

11 Mayıs 2022  

Abbasiler döneminde kurulan ve bilgelik ve hikmet evi anlamına gelen eğitim kurumu hangisidir?

A) Küttab            B) Beytü'l - hikme        C) Endurun
D) Mülazamet    E) Suffe

11 Mayıs 2022  
Hz. Muhammed döneminde Mescid-i Nebevi'de kurulan eğitim kurumuna verilen isim hangisidir? A) Küttab
B) Sıbyan mektepleri
C) Endurun
D) Mülazamet
E) Suffe
11 Mayıs 2022  

Dört halife döneminde ilköğretim seviyesinde eğitim veren kurumlara hangi isim verilirdi?

A) Küttab           B) Sıbyan mektepleri    C) Endurun
D) Mülazamet    E) Medrese

11 Mayıs 2022  

9.yüzyılda Bağdat'ı kurtararak helifeye dini itibarını iade eden Türk devleti hangisidir?

A) Anadolu Selçuklu devleti   B) Büyük Selçuklular
C) Osmanlı Devleti                  D) Karamanoğulları
E) Karesioğulları

11 Mayıs 2022  

Abbasiler döneminde ikinci halife olan Ebu Ca'ferel - Mansur zamanında hangi şehir kurularak devletin merkezi konumuna getirlimiştir?

A) İstanbul        B) Medine    C) Bağdat
D) Yemen         E) Mekke

11 Mayıs 2022  

Avrupada İslam'ın yayılmasında öncülük yapan İslam devleti hangisidir?

A) Endülüs Emevi               B) Bağımsız Emirlikler
C) Murabıtlar Dönemi        D) Abbasiler
E) Beni Ahmer Devleti

11 Mayıs 2022  

İlk İslam fetihlerinden sonra kendi arzularıyla müslüman olan ve Arap olmayan toplumlara hangi isim verilirdi?

A) Puva   B) Muali  C) Mevali  D) Muavi  E) Mümin

11 Mayıs 2022  

I. Son dönemdeki haliflerin kötü yönetimi
II. Haneden üyeleri arasındaki mücadeleler
III. Toplumdaki kabilecilik anlayışı
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Emevilerin yıkılma nedenleri arasında gösterilebilir?

A) I, II ve III        B) I ve II            C) II ve III
D) I ve III            E) Yalnız III

11 Mayıs 2022  

Gerçekte beşinci olmamasına rağmen Emevi döneminde halife olan ve sergilediği yönetim biçimiyle beşinci halife olarak adlandırılan kişi hangisidir?

A) Yezid                                  B) Muaviye
C) Ömer bin Abdülaziz         D) Hz. Ebubekir
E) Hz. Hüseyin

11 Mayıs 2022  

Günümüzdeki Şia-Sunni ayrımının temelini oluşturan olay hangisidir?

A) Miraç olayı
B) Kerbela olayı
C) Halifelik sisteminin değişmesi
D) Halifeliğin Emeviler'e geçmesi
E) Hicret olayı

11 Mayıs 2022  

Emeviler'in İstanbulu kuşatması sonucu kuşatma esnasında hastalanarak vefat eden ve İstanbul yakınlarına defnedilen sahabe kimdir?

A) Eyyup el Ensari    B) Hz. Osman    C) Muaviye
D) Hz. Hamza           E) Hz. Hüseyin

11 Mayıs 2022  

İslam tarihinde ilk kez veliaht olarak tayin edilen aşağıda verilenlerden hangisidir?

A) Yezid              B) Muaviye                C) Hz. Ali
D) Ebubekir       E) Eyyup el Ensari

11 Mayıs 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden farklı bir şekilde halife olarak seçilmiştir?

A) Hz. Osman             B) Hz. Muaviye
C) Hz. Ebubekir          D) Hz. Ömer
E) Hz. Ali