2021-2022 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


9.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

23 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi insanın manevi ihtiyaçlarından biridir?

A) Giyinme          B) Beslenme          C) Barınma
D) İnanma           E) Uyuma

23 Aralık 2021  

Asra yemin ederim ki İnsan muhakkak ziyandadır Ancak………………………………………………………………………………….
Yukarıda verilen Asr Suresinin mealinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmelidir?

A) ”…Yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz”
B) ” …Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır”
C) ”…Kuşkusuz namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten meneder…”
D) ”…O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes…”
E) ”Allah, O’ndan başka ilah yoktur…”

23 Aralık 2021  

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an’ın doğru bilgiyi teşvik etmesi ile ilgilidir?

A) “Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir top¬luluğa kötülük edersiniz de sonra pişman olursunuz.’’(Hucurât, 6. ayet)
B) O (Allah), insanı alaktan (embriyodan) yarattı.” (Alak, 2. ayet)
C) “İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yar-dımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın” (Maide, 2.ayet)
D) İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel olan davranışla sav; o zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş!(Fussilet suresi, 34. ayet)
E) De ki: “Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O’dur. Ne az şükrediyorsunuz!” ( Mülk suresi, 23.ayet)
23 Aralık 2021  

İman taklidi ve tahkiki olarak ikiye ayrılır. Araştırma yapmadan, gerekçelerini bilmeden çevrenin telkini ile edilen iman taklide dayanır. Bakara suresi, 170. ayette anlatılan müşriklerin imanı bu tür imana örnektir. “Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun.” denildiğinde, “Hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız.” dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa!”
Buna göre;
I. atalarının yolundan gitmek,
II. neye niçin inanacağını bilmek,
III. bilgilerin doğruluğunu araştırmak
tutumlarından hangileri tahkiki imana sahip olmak için gereklidir?

A) Yalnız I.          B) Yalnız II.         C) Yalnız III.
D) I ve II.             E) II ve III.

23 Aralık 2021  

”Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bilimsiz, sanatsız, felsefesiz insan toplumları vardır fakat hiçbir zaman dinsiz bir toplum olmamıştır. “(H. Bergson)
Aşağıdakilerden hangisi bu sözle anlatılmak istenen düşüncelerden biri olamaz?

A) Dinin evrensel bir olgu olduğu
B) Dinin insanlık tarihi kadar eski olduğu
C) Toplumların bir dini inanca bağlı yaşadığı
D) Dini inancın, tarihin her döneminde var olduğu
E) Felsefi düşünce ile dini inançların bir arada yaşadığı

23 Aralık 2021  

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.” (Enbiya, 22. ayet)
Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhlas  B) Fıtrat   C) Tevhid   D) Ahlak   E) Tevekkül

23 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi tevhid inancıyla çelişen bir yargıdır?

A) Allah sınırsız ilim ve güç sahibidir.
B) Her varlık Allah’ı kendi diliyle tesbih eder.
C) Evreni ve içindeki her şeyi yaratan Allah’tır.
D) Sonsuz bilgi ve güç sahibi bir tek ilah vardır.
E) Allah, evreni yarattıktan sonra onunla ilişkisini kesmiştir.

23 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen din kelimesinin anlamlarından biri değildir?

A) Ceza                  B) Mükâfat         D) Hakimiyet
C) Teslimiyet           E) Vicdan

23 Aralık 2021  

Aşağıdaki tanımlardan hangisi Hanif kavramının karşılığıdır?

A) İlahî vahiy yoluyla gelen ve kilise tarafından doğru olarak tanımlanan öğreti.
B) Allah’ın (c.c.) zatında ve sıfatlarında bir olduğunu kabul etmeyen kişi.
C) Allah’ın emrettiği doğru yola girip o istikamette yaşayan kişi.
D) Allah’a (c.c.) içten bir şekilde saygı duymak.
E) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) söz ve davranışları.

23 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi dinin tanımlarından biri değildir?

A) Allah (c.c.) ile kul arasındaki münasebeti düzenleyen kanun, nizam ve yoldur.
B) Akıl sahiplerini Peygamberin bildirdiği şeyleri kabule çağıran ilahî bir düzenlemedir.
C) Din, akıl sahiplerini kendi iradeleriyle şimdiki halde (dünyada) salâha, gelecekte (ahirette) felâha sevk eden, Allah (c.c.) tarafından konulmuş bir kanundur.
D) Akıl sahiplerini kendi istekleri ile iyilikleri yapmaya sevk eden ilahi bir nizamdır.
E) İnsanların kendi çıkarlarına göre belirledikleri kurallar bütünüdür.
23 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi dinin insana kazandırdıklarından biri değildir?

A) Hayatı anlamlandırması
B) Sorumluluk bilincini güçlendirmesi
C) İnsanlara faydalı olmayı öğretmesi
D) İradeyi bilinçli kullanmayı sağlaması
E) Sorgulamaksızın kabullenmeyi öğretmesi

23 Aralık 2021  

Kelime olarak kulluk ,itaat, boyun eğme, ibadet etme anlamlarına gelir. Allah’ın rızasını elde edebilmek için emirlerini içtenlikle yerine getirip yasaklarından kaçınmak demektir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulûhiyyet          B) İhsan         C) Ubudiyyet
D) Nübüvvet          E) Risalet

23 Aralık 2021  

Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan toplulukların aktara geldiği haberlere ………………………..denir.
Yukarıda boş bırakılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Selim Akıl         B) Mütevâtir Haber     C) Tefsir
D) Bilgi                  E) Sezgi

23 Aralık 2021  
Kur’ân-ı Kerîm’de hanîflikle birlikte en çok adı geçen peygamber Hz. .…........................’dir.
Yukarıdaki cümledeki noktalı yere hangi peygamber ismi gelmelidir?

A)Hz. Îsâ                  B) Hz. Nûh          C) Hz. İbrâhim
D) Hz. Mûsâ             E) Hz. Âdem

23 Aralık 2021  

“Yüce Allâh’ın, tüm varlıkları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile yaratması, hanîflik, tevhîd ve İslâm inancıdır. İnsanın yaratılışında bulunan ve hayâtı anlamlandırma çabalarına yön veren, çalışmakla elde edilemeyen ve inanmayı da içeren, insanın doğuştan getirdiği yetenektir.”
Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıtrat                B) Fırsat          C) Ferâset
D) Fütüvvet          E) Furkân

23 Aralık 2021  

Âyet ve hadislerde Allah’a nispet edilen Allah'a ait güzel isimlere ne denir?

A) Ef'âl-i mükellefîn               B) Esbâb- ı nüzûl
C) Erhamer-râhimîn              D) Eşref-i mahlûkât
E) Esmâ-i Hüsnâ

23 Aralık 2021  

İnsanın vahye muhatap olmasını sağlayan temel özellikleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Duyular – İrade               B) Akıl – Güdü
C) Akıl – İrade                     D) Duyular – Güdü
E) Akıl – Duyular

23 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından biri değildir?

A) İnsan iradesini etkisizleştirmek
B) İnsana erdemli bir hayat yaşatmak
C) İnsanın huzurlu olmasını sağlamak
D) Toplumsal huzuru ve barışı oluşturmak
E) Hayatı anlamlandırmaya yardımcı olmak

23 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi din ile birlikte toplumsal düzene yön veren etkenlerden biri değildir?

A) Kanunlar    B) Sağlık   C) Ahlak    D) Âdet   E) Örf

23 Aralık 2021  

I. Allah’a nispet edilen isimlerin ortak adıdır.
II. Allah ve sıfatları hakkında sağlıklı bir bilgi kaynağıdır.
III. Kaynaklardaki sayısı elli dokuz ile sınırlıdır.
yargılarından hangileri Esma-i Hüsna ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Yalnız I.             B) Yalnız II.          C) Yalnız III.
D) I ve III.              E) II ve III