2021-2022 9.Sınıf Biyoloji Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Biyoloji dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Biyoloji dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Biyoloji dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

08 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi sadece bitki hücresinde görülür?

A) İnterfaz evresinde, sentrozomlar kendini eşler.
B) Profaz evresinde, kromatin iplikler yoğunlaşır ve
kromozom haline dönüşür.
C) Anafaz evresinde, her bir kromozomun sentromeri ikiye bölünür ve tüm kardeş kromatitler birbirinden ayrılır.
D) Sitokinez ara lamel oluşumu ile gerçekleşir.
E) Metafaz evresinde, kinetokorlarından iğ ipliklerine
tutunmuş kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde dizilir.
08 Kasım 2021  

I. Kanserli hücrelerin bulundukları doku dışına; doğrudan, kan veya lenf damarlarıyla sıçramasına metastas denir.
II. Bir bitkiden alınan dal parçasının yakın türden başka bir bitkinin gövdesine aktarılmasına aşı denir.
III. Çilek , üzüm , kavak ve menekşe gibi bitkilerin üreme yöntemi eşeysiz üremedir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II            B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III               E) I, II ve III

08 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi diğerlerinden farklı üreme ile çoğalır?

A) Asma             B) Ciğer otu        C) Gül
D) Söğüt            E) Kavak

08 Kasım 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi ne asidik ne de bazik özellik taşır?

A) Mide asidi        B) Çamaşır suyu    C) Karbonat
D) Kan                   E) Muz

08 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ürünlerden hangisi asidik özellik taşımaz?

A) Sirke            B) Domates        C) Elma
D) Muz             E) Sabun

08 Kasım 2021  

Su ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değlidir?

A) Organizmalar su molekülleri arasındaki adezyon kuvvetinden yararlanır.
B) Su, dünya üzerindeki sıcaklıkları belirli sınırlar içerisinde tutar.
C) Suyun buharlaşması ve yoğunlaşması mümkündür.
D) Su 0 derecede donar.
E) Su tüm canlı organizmaların biyolojik sıvılarının yapısında bulunan iyi bir çözücüdür.

08 Kasım 2021  

I. Proteinler
II. ATP
III. Hormonlar
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri organik bileşiktir?

A) Yalnız I            B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III              E) I, II ve III

08 Kasım 2021  

I. Su
II. Asit-Baz
III. Tuz ve mineraller
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri inorganik bileşiktir?

A) Yalnız I            B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III              E) I, II ve III

08 Kasım 2021  

I. Yaşamın devamı için mutlaka su gereklidir.
II. Dünyanın 3/4, hücrelerin yüzde 70'i sudan oluşmaktadır.
III. Tüm hücrelerde bu su oranı aynıdır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I            B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III              E) I, II ve III

08 Kasım 2021  

I. Bütün canlılar hareket eder.
II. Bitkilerde hareket ve yer değiştirme gözlenmez.
III. Tek hücreli canlıların bazıları hareket ve yer değiştirme yapabilir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I, II ve III
D) I ve III           E) Yalnız II

08 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Canlının iç ve dış çevresinde meydana gelen değişimlere uyarı denir.
B) Canlının uyarılara karşı verdiği değişime tepki denir.
C) Sadece çok hücreli canlılar uyarılara tepki gösterir.
D) İnsanın diz kapağına vurulduğunda ayağın hareket etmesi bir tepkidir.
E) Böcekçil bitkinin sarsıntı etkisiyle böceği yakalama hareketi tepkidir.

08 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

(...) Aynı olguyu inceleyen kişiler farklı çkarımlarda bulunabilirler.
(...) Akıl gözlem ve deneye dayalı bilimsel bir yol izlenerek elde edilen bilgiye bilimsel bilgi denir.
(...) Bilimsel bilgi kendi içinde çelişkileriyle gelir.
(...) Bilimsel bilgiler kesin ve değişmez niteliktedir.
(...) Bilimsel çalışmalar bireyi ve toplumu doğrudan veya dolaylı olarak etkiler.
(...) Hipotez basamağından problem ile ilgili tahmin denilen mantıklı sonuçlar çıkarılır.
(...) Bir kontrollü deneyde etkisi araştırılan değişkene bağımlı değişken denir.
(...) Hipotezin doğrulanıp, yeni bulgularla desteklenmesi sonucu hipotez teori şeklini alır.
(...) Teoriler hiçbir zaman kanunlara dönüşmez.
(...) Çok sayıda gözlem sonucu aynı şartlar altında aynı sonuçları veren prensiplere bilimsel kanun denir.

08 Kasım 2021  

Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
tümdengelim -- nicel -- hipotez -- gözlem -- Bilimsel yöntem
çıkarım -- Veri -- nitel

a. Bilimsel bilgi üretilirken genelden özele doğru akıl yürütmeye .................... denir.
b. Gözlem ve deney sonuçlarının yorumlanarak yargıya varma sürecine ................ denir.
c. ................................, bir problemi çözmek amacıyla gerçekleştirilen, mantık, ölçme, gözlem ve deneylere dayalı sistemli çalışma bütünüdür.
d. Bir konu ile ilgili duyu organları ve ya ölçme araçları kullanılarak yapılan veri toplama sürecine ............ denir.
e. ............... bir konu ile ilgili kayda alınmış bilgiler bütünüdür.
f. Gözlemin sadece duyu organı ile yapılması ............... gözlem kategorisindedir.
g. Ölçme araçları kullanılarak yapılan gözlemelere ................ gözlem denir.
h. Bir probleme ilişkin yapılan ilk çözüm önerilerinin olduğu bilimsel problem çözme basamağı ..............'dir.

08 Kasım 2021  

Aşağıdaki kavramları açıklayarak birer örnek veriniz.

Prokaryot:
....................... .......................... .....................
....................... .......................... .....................
Ökaryot:
....................... .......................... .....................
....................... .......................... .....................

08 Kasım 2021  

Kontrollü deney nedir? Kısaca açıklayınız.

....................... .......................... .....................

....................... .......................... .....................

....................... .......................... .....................

08 Kasım 2021  

Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

Bilimsel yöntem:
....................... .......................... .....................
....................... .......................... .....................
Bilimsel problem:
....................... .......................... .....................
....................... .......................... .....................
Gözlem:
....................... .......................... .....................
....................... .......................... .....................

08 Kasım 2021  

Bilimsel bilgi üretilirken kullanılan Tümdengelim ve Tümevarım kavramlarını açıklayınız.

Tümdengelim:
.......................... ........................ .......................
.......................... ........................ .......................
Tümevarım:
.......................... ........................ .......................
.......................... ........................ .......................

01 Kasım 2021  

I. İnterfaz
II. Mitotik
III. Metastas
Yukarıda verilen evrelerden hangisi veya hangilerinde hücre döngüsü görülür?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

01 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi eşeysiz üreme için doğru değildir?

A) Döllenme görülmez.
B) Üreme hızı yavaştır.
C) Eşeysiz üremenin temeli genellikle mitoz bölünmedir.
D) Eşeysiz üreme bir canlının, hücre, doku veya organ gibi bir parçasının uygun şartlarda gelişmesiyle olur<
E) Eşeysiz üremede oluşan bireyler genellikle atasının tam bir kopyasıdır.

01 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi sadece hayvan hücresinde görülür?

A) İnterfaz evresinde, sentrozomlar kendini eşler.
B) Profaz evresinde, kromatin iplikler yoğunlaşır ve kromozom haline dönüşür.
C) Anafaz evresinde, her bir kromozomun sentromeri ikiye  bölünür ve tüm kardeş kromatitler birbirinden ayrılır.
D) Sitokinez ara lamel oluşumu ile gerçekleşir.
E) Metafaz evresinde, kinetokorlarından iğ ipliklerine tutunmuş kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde dizilir.