8.Sınıf Türkçe Yazılı Soruları

8.Sınıf Türkçe Yazılı Soruları sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Türkçe Yazılı Soruları CEVAPLARI

 1. Benim ne zaman ortaya çıktığımı öğrenmeniz için tarihin derinliklerine gitmeniz gerekli. Ancak şunu söyleyebilirim ki Türkçe konuşan ilk insanın dilindeyim ben. Neleri anlatmadım ki bugüne kadar? Bu topraklarda yaşayan insanların umutlarını, ayrılıklarını, sevinçlerini, sitemlerini ve özlemlerini hep ben dile getirdim. Zaman oldu bir annenin oğluna duyduğu hasrettim ben. Kimi zaman da bir yiğidin dağlara ve taşlara haykırdığı bir sestim. Hep su olup aktım insanların dilinden. Ezgim, kelimelerim ve her dilde farklı bir yorum oluşum ayırdı beni benzerlerimden. Elbette en büyük farkım herkesin dilinde ve gönlünde oluşumdu.

  1. Parçada kendini anlatan kavram nedir?  2. Onu benzerlerinden ayıran şey nedir?  3. Onun ne zaman ortaya çıktığını nasıl öğrenebiliriz?  4. Bu kavram içerisinde nelerden bahsedilmektedir?


 2. Cevap:

  1. Parçada kendini anlatan kavram "şiir"dir.

  2. Onu benzerlerinden ayıran şey, her dilde farklı bir yorum oluşumu ve herkesin dilinde ve gönlünde yer almasıdır.

  3. Onun ne zaman ortaya çıktığını öğrenmek için tarihin derinliklerine gitmek gerekmektedir.

  4. Parçada şiirin insanların umutlarını, ayrılıklarını, sevinçlerini, sitemlerini ve özlemlerini dile getirdiği ve her dilde farklı bir yorum oluşturduğu anlatılmaktadır.

  Açıklama:

  Parçada anlatılanlar göz önüne alındığında, kendini anlatan kavramın "şiir" olduğu anlaşılmaktadır. Şiir, insanların duygularını ve düşüncelerini dile getirmek için kullanılan bir dil ve ifade biçimidir. Parçada, şiirin insanların hayatındaki önemine vurgu yapılmakta ve onun her dilde farklı yorumlarla var olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, şiirin tarihin derinliklerinde ortaya çıktığı ve Türkçe konuşan ilk insanın dilinde olduğu ifade edilmektedir. Parçada, şiirin insanların umutlarından, ayrılıklarından, sevinçlerinden, sitemlerinden ve özlemlerinden bahsedildiği anlatılmaktadır. 3. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatları bularak çeşidini belirtiniz.

  a. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.
  ...................... .................... ..........
  Onu bir akşam vakti gördüm.
  ...................... .................... ..........
  b. Kardeşlerin üçte bir payları var.
  ...................... .................... ..........
  c. Bu soruyu kim cevaplayacak?
  ...................... .................... ..........
  d. Mavi deniz güzel gözüküyordu.
  ...................... .................... ..........

 4. Cevap:

  a. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. - Çeşidi: Soru sıfatı - Açıklama: "Hangi" kelimesi, bir şeyi veya birini belirsiz olarak sorgulayan bir soru sıfatıdır.

  Onu bir akşam vakti gördüm. - Çeşidi: Belirteç sıfatı - Açıklama: "Bir akşam vakti" ifadesi, "ne zaman" sorusuna cevap veren bir belirteç sıfatıdır.

  b. Kardeşlerin üçte bir payları var. - Çeşidi: Oran sıfatı - Açıklama: "Üçte bir" ifadesi, bir oranı veya bölümü ifade eden bir oran sıfatıdır.

  c. Bu soruyu kim cevaplayacak? - Çeşidi: Soru sıfatı - Açıklama: "Kim" kelimesi, bir kişiyi veya bir grubu belirsiz olarak sorgulayan bir soru sıfatıdır.

  d. Mavi deniz güzel gözüküyordu. - Çeşidi: Nitelik sıfatı - Açıklama: "Mavi" kelimesi, denizin niteliğini tanımlayan bir nitelik sıfatıdır.

  Açıklama:

  Verilen cümlelerde geçen sıfatlar belirlenmiştir. İlk cümlede "Hangi" soru sıfatı, ikinci cümlede "Bir akşam vakti" belirteç sıfatı, üçüncü cümlede "Üçte bir" oran sıfatı, dördüncü cümlede ise "Mavi" nitelik sıfatı olarak kullanılmıştır. 5. "Hikâye,deneme, biyografi, makale, otobiyografi" kelimelerini boşluklardan uygun olan yerlere yazınız.

  a. Bir kişinin kendi hayat öyküsünü anlattığı yazılara ........................denir.
  b. Yaşanmış veya yaşanabilecek olayları kişiler,yer ve zaman unsurları verilerek sebep-sonuç ilişkisi içinde anlatan yazı türüne .............................. denir.
  c. Alanında ün yapmış bir kişinin hayatının başkaları tarafından kaleme alınmasına ........................................... denir.
  d. Herhangi bir konuda başkalarına bir fikri kabul ettirmek için ispata dönük olarak yazılmış olan ciddi yazılara ...................................... denir.
  e. Yazarın herhangi bir konu hakkındaki görüşlerini alabildiğine özgün bir şekilde, kanıtlama kaygısı olmaksızın, kendisiyle konuşuyormuşçasına anlattığı yazı türüne ................... denir.

 6. Cevap:

  a. Bir kişinin kendi hayat öyküsünü anlattığı yazılara **otobiyografi** denir.

  b. Yaşanmış veya yaşanabilecek olayları kişiler, yer ve zaman unsurları verilerek sebep-sonuç ilişkisi içinde anlatan yazı türüne **hikâye** denir.

  c. Alanında ün yapmış bir kişinin hayatının başkaları tarafından kaleme alınmasına **biyografi** denir.

  d. Herhangi bir konuda başkalarına bir fikri kabul ettirmek için ispata dönük olarak yazılmış olan ciddi yazılara **deneme** denir.

  e. Yazarın herhangi bir konu hakkındaki görüşlerini alabildiğine özgün bir şekilde, kanıtlama kaygısı olmaksızın, kendisiyle konuşuyormuşçasına anlattığı yazı türüne **makale** denir.

  Açıklama:

  Her bir boşluğun doğru kelimeyle nasıl doldurulduğu ve bu kelimelerin hangi yazı türlerini ifade ettiği açıklanabilir. 7. Aşağıda yay-ayraç ile boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

  Kütüphanemizde kitaplar üç açıdan kataloglanmıştır( ) Kitabın adına göre() yazarın adına göre( )konu alanına göre( ) "Açık hava( ) temiz su ( ) göz alabildiğine engin çayırlar( )” Gençlikte günler kısa ( ) yıllar uzun ( ) yaşlılıkta yıllar kısa ( ) günler uzundur.”

 8. Cevap:

  Kütüphanemizde kitaplar üç açıdan kataloglanmıştır: Kitabın adına göre, yazarın adına göre, konu alanına göre. "Açık hava, temiz su, göz alabildiğine engin çayırlar." Gençlikte günler kısa, yıllar uzun, yaşlılıkta yıllar kısa, günler uzundur.

  Açıklama:

  Verilen paragrafta noktalama işaretleri kullanılmamış yerlere uygun noktalama işaretleri eklenmiştir. İlk cümlede üç ayrı kataloglama yöntemi açıklanırken, her biri yay-ayraç içinde belirtilmiştir. İkinci cümlede ise tırnak işaretleri kullanılarak bir alıntı aktarılmıştır. Üçüncü cümlede ise gençlik, yaşlılık ve günlerin süreleriyle ilgili bir ifade yer almıştır. 9. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışlarını olan sözcükleri bularak doğrusunu yay ayraç içine yazınız.

  a. Kurtuluş parkındaki halı sahada maç yapacağız.
  …………………………………
  b. Misafirleri binbaşı Güven bey değil mi?
  …………………………………
  c. Son deneme sınavı 25 mayısta yapılacak.
  ……………………………………
  d. Türk Dil Kurumu’nun nerede olduğunu biliyor musun?
  ……………………………
  e. Aysun Hanıma sormadan karar veremeyiz.
  ……………………………………

 10. Cevap:

  a. Kurtuluş parkındaki halı sahada maç yapacağız. Doğrusu: Kurtuluş parkındaki **h**alı sahada maç yapacağız.

  b. Misafirleri binbaşı Güven bey değil mi? Doğrusu: Misafirleri binbaşı **G**üven bey değil mi?

  c. Son deneme sınavı 25 mayısta yapılacak. Doğrusu: Son deneme sınavı 25 **M**ayıs'ta yapılacak.

  d. Türk Dil Kurumu’nun nerede olduğunu biliyor musun? Doğrusu: Türk Dil Kurumu’nun nerede olduğunu biliyor musun?

  e. Aysun Hanıma sormadan karar veremeyiz. Doğrusu: **A**ysun Hanıma sormadan karar veremeyiz.

  Açıklama:

  Her cümledeki yazım yanlışının doğru haliyle nasıl düzeltildiği gösterilebilir. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla alakalı yanlışlık yoktur?

  A) Türkiye’nin YTL’na geçiş yılı 2005’tir.
  B) Atatürk, TTK’na büyük önem vermiştir.
  C) Atatürk, TDK’nu 1923’te kurmuştur.
  D) Atatürk, Salih (Bozok)’ e seslendi.

 12. Cevap: D Açıklama:

  . Soruda yer alan cümleler arasında sadece D) seçeneğinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık bulunmamaktadır. "Atatürk, Salih (Bozok)'a seslendi." şeklinde doğru bir kullanım olacaktır. Diğer seçeneklerdeki kesme işaretleri yanlış yerlere konulmuştur. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?

  A) O eski günleri hiçbir zaman unutamam.
  B) Bu şiirleri gençliğimde yazmıştım.
  C) O kasabaya iki yıl önce gitmiştim.
  D) Yeni aldığı elbise pahalıymış.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D seçeneğidir. Sadece özne ve yüklemden oluşan bir cümlede diğer cümle unsurları (nesne, zarf tümleci, tümleç gibi) bulunmamaktadır. Diğer seçeneklerde tamamlanmış cümleler mevcuttur. 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi diğerlerinden farklıdır?

  A) Gemi, büyük bir buzdağına çarpmış.
  B) Ülke, sel felaketiyle çalkalanıyor.
  C) Ceketi az önce buradaydı.
  D) Dün seni dershanede göremedim.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı olarak C seçeneği verilmelidir. Çünkü diğer cümlelerin yüklemi fiildirken, C seçeneğinde yüklem bir isim tamlamasıdır. A, B ve D seçeneklerinde yüklem fiil olarak kullanılmıştır. Ancak C seçeneğinde yüklem "az önce buradaydı" şeklinde bir isim tamlamasıdır, yani yükleme bir fiil değil bir isim cümlesi eklenmiştir. Bu nedenle, C seçeneği diğerlerinden farklıdır. 17. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

  A) Valide-ana          B) Kıymet-değer
  C) Misafir–konuk     D) Var-yok

 18. Cevap: D Açıklama:

  oğru cevap D seçeneğidir. Diğer sözcük çiftleri karşılıklı anlam ilişkisi içerirken, D seçeneğindeki "Var-yok" çifti bir zıtlık ilişkisi gösterir. "Var" mevcut olan bir şeyi ifade ederken, "yok" mevcut olmayan bir şeyi ifade etmektedir. Bu yüzden, D seçeneği diğerlerinden farklıdır. 19. "Ağır" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

  A) Kurşun ağır bir madendir.
  B) Ağır davranışlarıyla dikkat çekiyordu.
  C) Arkadaşına ağır bir söz söyledi.
  D) Akşamları ağır yemek yenmez.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı olarak A seçeneği verilmelidir. Çünkü bu cümlede "ağır" sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır, yani kurşunun fiziksel ağırlığından bahsedilmektedir. B seçeneğinde "ağır" sözcüğü mecazi anlamda kullanılmıştır, yani davranışların yoğunluğu, etkileyiciliği anlamında kullanılmıştır. C seçeneğinde ise "ağır" sözcüğü bir sözün etkileyiciliği, incitici gücü anlamında kullanılmıştır. D seçeneğinde ise "ağır" sözcüğü yemeklerin sindirimi ve sindirim sistemi üzerindeki etkisi anlamında kullanılmıştır. 21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "dağınık, düzensiz olmak" anlamında bir sözcük kullanılmıştır?

  A) Saçlarımı ne kadar toplasan perişandır.
  B) Zaman zaman donuk yaşantımıza renk katmalıyız.
  C) Ne denli dalgın olduğunu herkes biliyordu.
  D) Kitaplar yol olsa, yaşam nasıl da güçleşirdi.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı olarak A seçeneği verilmelidir. Çünkü bu cümlede "perişan" sözcüğü, dağınık, düzensiz ve düzensiz bir hale işaret etmek için kullanılmıştır. B seçeneğinde "renk katmak" deyimi kullanılmıştır ve anlamı mecazi bir anlam taşımaktadır. C seçeneğinde "dalgın" sözcüğü, düşünceli, dikkatsiz veya aşırı hayalperest anlamına gelirken, D seçeneğinde "güçleşmek" sözcüğü, yaşamın zorlaştığı anlamına gelmektedir. 23. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

  A) Sabreden derviş muradına ermiş.
  B) Sabrın sonu selamettir.
  C) Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas.
  D) Vakitsiz öten horozun başını keserler.

 24. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Diğer atasözlerinin konusu sabır ve sonucuyla ilgiliyken, D seçeneği olan "Vakitsiz öten horozun başını keserler" atasözü zamanlama ve uygun davranışla ilgili bir durumu ifade etmektedir. Diğer atasözleri genel olarak sabrın önemini vurgularken, D seçeneği farklı bir konuya odaklanmaktadır. 25. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerine göre en geniş kapsamlıdır?

  A) İnsan     B) Erkek     C) Canlı     D) Çocuk

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı olarak C seçeneği olan "Canlı" verilmelidir. Çünkü "Canlı" sözcüğü, diğer seçeneklerin daha geniş bir kapsamına işaret eder. İnsan, erkek ve çocuk terimleri insan türünü veya belirli yaş gruplarını temsil ederken, "canlı" terimi tüm yaşam formlarını içeren bir kavramdır. Çözüm açıklaması olarak, insan bir alt küme olarak erkek ve çocuğu içerebilir, ancak canlı terimi tüm organizmaları kapsar, yani bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar gibi yaşam formlarını da içerir. 27. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ulama vardır?

  A) Dayıya yeğen gerek, gemiye yelken kürek.
  B) Atalar sanatı oğla mirastır.
  C) Aslan ağzından yiyecek alınmaz.
  D) Allah sabırlı kulunu sever.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. "Aslan ağzından yiyecek alınmaz" atasözünde "ulama" yer almaktadır. Diğer atasözlerinde ise "ulama" bulunmamaktadır. 29. Aşağıda verilen sözcük çiftlerinden hangisi kök – gövde ilişkisi göstermez?

  A) Yıl – yıldız           B) Dal – dalgıç
  C) Bat – batak         D) Süz – süzgeç

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı olarak A seçeneği olan "Yıl - Yıldız" verilmelidir. Çünkü "Yıl" ve "Yıldız" sözcükleri arasında kök-gövde ilişkisi bulunmamaktadır. İki sözcük farklı köklere ve anlamlara sahiptir. kök-gövde ilişkisi, bir sözcüğün farklı eklerle veya ek almaksızın türemiş şekli ile aynı köke sahip olmasıdır. Bu ilişki, sözcüğün anlamını ve yapısını korur. Ancak "Yıl" ve "Yıldız" sözcükleri farklı köklerden türetilmiş ve farklı anlamlara sahiptir. Dolayısıyla, kök-gövde ilişkisi bu sözcükler arasında bulunmamaktadır. 31. “Yüklemin türüne göre cümleler şunlardır” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti hangisidir?

  A) Üç Nokta             B) Ünlem İşareti
  C) İki Nokta              D) Virgül

 32. Cevap: C Açıklama:

 33. Ay, yüreğimi oynatma öyle( ) Meraklanınca boğazıma bir şet takılıyor ( ) fena oluyorum ( )
  Yukarıda boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

  A) ( ! ) ( : ) ( . )         B) ( ! ) ( , ) ( . )
  C) ( :) ( ; ) ( . )          D) ( ; ) ( , ) ( . )

 34. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B seçeneğidir. İlk cümlede parantez içinde ünlem işareti ( ! ), ikinci cümlede parantez içinde virgül ( , ) ve ünlem işareti ( ! ), üçüncü cümlede parantez içinde nokta ( . ) kullanılmalıdır. 35. Hangi kelimenin kökü çeşidi yönünden diğerlerinden farklıdır?

  A) Konak     B) Uçurtma     C) Yolcu     D) Gezgin

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı olarak C seçeneği olan "Yolcu" verilmelidir. Çünkü "Yolcu" kelimesi çeşit isim köküne sahipken diğer seçenekler fiil köklerinden türetilmiştir. kelime kökleri çeşitli önekler ve eklerle kullanılarak farklı kelimeler türetilebilir. Bu soruda, "Konak", "Uçurtma" ve "Gezgin" kelimeleri fiil köklerinden türetilmiş isimlerdir. Ancak "Yolcu" kelimesi çeşit isim köküne sahiptir ve diğer seçeneklerden farklı bir köke sahiptir. 37. Kiraz Yaylaları’na çıkış,ancak masal diliyle anlatılabilecek bir şeydi.Burası, kasabadan o kadar uzak ve aykırı bir köşeydi.Bir acayip kafile hâlinde yola düzülürdük. Babam önde,sıska bir beygir sırtında saatlerce giderdik.Derken bir pınar başında buluşur dinlenirdik.Ah,Kiraz Yaylaları’nın bu pınarları… Diyebilirim ki,her yol dönemecinde bir tanesi karşımıza çıkardı.Pınar suyu kirazlara da ayrı bir lezzet verirdi.
  Yukarıdaki parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Eski Kirazlar            B) Yayla Kültürü
  C) Kiraz Yaylaları         D) Çocukluk Yıllarım

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı olarak C seçeneği olan "Kiraz Yaylaları" verilmelidir. Çünkü parçada ana tema olarak Kiraz Yaylaları'ndan ve orada yaşanan deneyimlerden bahsedilmektedir. Parçanın içeriği dikkate alındığında, en uygun başlığın "Kiraz Yaylaları" olduğu görülmektedir. Çünkü parça, Kiraz Yaylaları'na olan bir çıkışı, o bölgenin özelliklerini ve çocukluk anılarını anlatan bir anlatıya sahiptir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Türkçe Yazılı Soruları Detayları

8.Sınıf Türkçe Yazılı Soruları 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Türkçe Yazılı Soruları Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Türkçe Yazılı Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Türkçe Yazılı Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Boşluk Doldurma
 • Klasik
 • Test


8.Sınıf Türkçe Yazılı Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİŞİSEL GELİŞİM
  1. Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirler (Nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarına değinilir)
  2. Cümlenin temel öğelerini ve özelliklerini kavrar.
  3. Cümlenin yardımcı öğelerini ve özelliklerini kavrar.
  4. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
  5. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
  6. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
  7. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.
  8. Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
  9. Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
 • GÜZEL SANATLAR
  1. Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirler. (Tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarına değinilir.)
  2. Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler.
  3. Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler.
  4. Cümlenin yardımcı öğelerini ve özelliklerini kavrar.
  5. Metne ilişkin sorulara cevap verir.
  6. Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir
  7. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
  8. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
  9. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.

Ayrıca 8.sınıf Türkçe dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik, boşluk doldurma, eşleştirme ve test türü sorulardan hazırlanmıştır

Şiirin insanların duygularını ifade etmedeki rolünü ve farklı kültürlerdeki yorumlarını anlama.

Metinlerde geçen sıfatları tanıyabilme ve çeşitlerini belirleme.

Farklı yazı türlerinin tanımını ve özelliklerini anlamak, bu kavramları doğru bir şekilde kullanabilmektir.

Metinlerde uygun noktalama işaretlerini kullanabilme.

Yazım kurallarına uygun şekilde doğru yazım yapabilmektir.

Noktalama işaretlerini doğru bir şekilde kullanabilme.

Cümle yapısını tanıyarak sadece özne ve yüklemden oluşan cümleleri ayırt edebilme becerisi.

Kazanım olarak, öğrencilerin cümle yapısı ve yüklemler arasındaki farklılıkları tanıyabilme becerisi kazanmaları hedeflenmiştir.

Sözcükler arasındaki anlam ilişkilerini ve zıtlıkları fark edebilme becerisi.

Kelimelerin anlamlarını farklı bağlamlarda nasıl kullanıldığını anlama ve mecazi anlamları ayırt etme becerisi kazanmaları hedeflenmiştir.

Kelimelerin farklı anlamlarını anlama ve mecazi kullanımları ayırt etme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Atasözlerinin konularını anlama ve farklılıklarını ayırt etme becerisi.

Kelime anlamlarını ve kavramların birbirleriyle ilişkisini anlama becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Atasözlerini anlama ve içerdikleri kavramları tanıma becerisi.

Kazanım olarak, öğrencilerin kelime köklerini ve kelime türetme yöntemlerini anlama becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Noktalama işaretlerini doğru bir şekilde kullanabilme becerisi.

Kazanım olarak, öğrencilerin kelime köklerini ve kelime türetme yöntemlerini anlama becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Bir metni okuyarak ana temayı belirleme ve metin içeriğini başlık altında özetleme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Türkçe Yazılı Soruları sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf Türkçe Yazılı Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 23 kere doğru, 12 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Türkçe Yazılı Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Türkçe Yazılı Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Türkçe Yazılı Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Türkçe Yazılı Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Türkçe Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Türkçe Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş