8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Eski Türklerde aile yapısını açıklayınız.


 2. Cevap: Eski Türklerde aile, çekirdek aile yapısında olup karı, koca ve çocuklardan oluşuyordu. Açıklama:

  Çekirdek aile, en temel aile birimidir ve kan bağı ile birbirine bağlı kişilerden oluşur. Türklerde, çekirdek aile devletin ve toplumun temeli kabul edilirdi. 3. Eski Türklerde evlilik geleneği hakkında bilgi veriniz.


 4. Cevap: Eski Türklerde evlilik, bir erkek ve bir kadının bir araya gelmesiyle oluşan bir kurumdu. Evlilik süreci, kızın istenmesinden sonra farklı törenlerle gerçekleşirdi. Açıklama:

  Türklerde evlilik, sadece iki kişinin bir araya gelmesi değil, aynı zamanda yeni bir yuva kurmaktı. Evlilik törenleri, geleneksel adetlere göre büyük bir özenle yerine getirilirdi. 5. Eski Türk ailesinin yapısını açıklayınız.


 6. Cevap: Eski Türk ailesi, ataerkil bir yapıya sahipti ve baba ailesinin oluşumuna izin vermekteydi. Açıklama:

  Bu yapı, ataerkil toplum yapısının etkisiyle ortaya çıkmıştır. 7. Eski Türklerde kullanılan anne ile ilgili kavramları üç örnek vererek belirtiniz.


 8. Cevap: Ög, Ana, Uma Açıklama:

  Bu kavramlar, anneden önce kullanıldığında anneyle ilgili olduğunu göstermektedir. 9. Türk ailesinin tarihsel yapısı hakkında bilgi veriniz.


 10. Cevap: Türk ailesi, çekirdek aile yapısına uygun bir yapıya sahiptir ve kan akrabalığı esasına dayanmaktadır. Açıklama:

  Türk aile yapısı, karı, koca ve evlenmemiş çocuklardan oluşan çekirdek aile tipidir ve İslamiyet'ten önce kadın ve erkeğin aynı haklara sahip olduğu görülmektedir. 11. Eski Türklerde görülen aile tiplerini üç örnek vererek açıklayınız.


 12. Cevap: * Çekirdek aile: Karı, koca ve evlenmemiş çocuklardan oluşur. * Ana ailesi: Nesebin anne tarafından geldiği aile yapısı. * Baba ailesi: Nesebin baba tarafından geldiği aile yapısı. Açıklama:

  Eski Türklerde ana ailesi, baba ailesi ve çekirdek aile olmak üzere üç farklı aile tipi görülmekteydi. 13. Türklerde nişanlama töreni nasıl adlandırılırdı?


 14. Cevap: Küçük düğün Açıklama:

  Türklerde nişanlanma töreni, evlilik öncesi yapılan ilk adım olarak kabul edilir ve "küçük düğün" olarak anılırdı. 15. Kaşgarlı Mahmud'a göre "küdegü" sözcüğü ne anlama gelmektedir?


 16. Cevap: Güvey Açıklama:

  Kaşgarlı Mahmud'un Divânü Lügati't-Türk adlı eserinde "küdegü" sözcüğü gelin ile evlenen erkek, yani güvey anlamında kullanılmıştır. 17. Eski Türklerde aile yapısının oluşumunu açıklayınız.


 18. Cevap: Türklerde aile yapısı, akrabalık esasına dayalı bir siyasi ve sosyal organizasyon olan urug, boy, bodun ve il biçimindeydi. Ekonomik gücü belirlemede de etkili olan aile yapılanması, toplumun ve devletin teminatıydı. Açıklama:

  Aile, Türk devletlerinin varlığını sürdürebilmesinde kritik bir rol oynadı. 19. Eski Türklerde evlilik kurumunun oluşumunu yazınız.


 20. Cevap: Türklerde evlilikler genellikle boy dışından gerçekleştiriliyordu ve akraba evliliği geleneği yoktu. Kadınlar devlet işlerinde de söz sahibi olabiliyordu. Yaygın olan aile yapısı çekirdek aileydi ve dar aile yapısı Avrupa kültürüne özgüydü. Açıklama:

  Türklerde evlilik ve aile kurumu, kadınlara önem veren ve akrabalık ilişkilerine dayalı bir yapıdaydı. 21. Eski Türk ailesinin temel özelliklerini açıklayınız.


 22. Cevap: * Karşılıklı sevgi ve saygıya dayanma * Ev sahibi ve ev sahibesi kavramları * Erkeğin soy totemi kısrak, kadınınki inek olarak görülmesi Açıklama:

  Eski Türklerde aile, dayanışma ve karşılıklı sorumluluk üzerine kurulmuştu. 23. Mehmet İzzet'in eski Türk ailesi hakkındaki görüşlerini ifade ediniz.


 24. Cevap: * Eski Türk aile tiplerinin çeşitliliğine dikkat çekti. * İslam hukukundaki ıslahatları savunanların, eski Türk geleneklerini dayanak olarak kullanmalarını eleştirdi. Açıklama:

  İzzet, eski Türk ailesinin tek bir tipe indirgenemeyeceğini ve ıslahatların bilimsel temellere dayanması gerektiğini savundu. 25. Eski Türk aile yapısının diğer topluluklardan ayrıldığı hususları açıklayınız.


 26. Cevap: - Özel mülkiyetin bulunması - Kadının hür olması - Leviratus sisteminin varlığı Açıklama:

  Diğer topluluklarda ailede mülkiyetin ortak olması, kadınların hürriyetinin kısıtlı olması ve leviratus sisteminin olmaması dikkat çekerken, Eski Türk ailesinde bu özellikler farklılık gösteriyordu. 27. Diğer topluluklarda görülen, Eski Türk ailesinde rastlanmayan adetlere üç örnek veriniz.


 28. Cevap: - Yakın akraba ile evlenme - Karısının çocuk yapması için başkasına takdim edilmesi - Çocukların öldürülmesi Açıklama:

  Bu adetler, diğer toplulukların aile yapılarında yer alırken, Eski Türk ailesinde bulunmuyordu. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Eski Türk ailelerinde mülkiyet ortaklık esasına dayanmaktaydı.
  2. (.....) Türk aile yapısında kadınlar oldukça hür ve serbestti.
  3. (.....) Leviratus sistemi Yunan, Roma ve İran topluluklarında yaygındı.
  4. (.....) Türk ailelerinde yakın akraba evlilikleri göze çarpmaktadır.
  5. (.....) Yunan, Hind ve Arap topluluklarında kadın yakma adetleri vardı.
  6. (.....) Eski Türk ailelerinde çocukların satılması veya öldürülmesi yaygındı.
  7. (.....) Diri diri gömülme uygulaması Türk aile yapısında mevcuttu.
  8. (.....) Türk ailelerinde karısının çocuk yapması için başkasına takdim edilmesi görülebilirdi.
  9. (.....) Moğollar da leviratus sistemi uygulanmaktaydı.
  10. (.....) Hind ve İran topluluklarında kardeşi ve kızlarla evlenme görüldü.

 30. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 31. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Maderî Büyük Aile
  b. Asabe
  c. Zadruga
  d. Pederşahî Aile
  1. Pederî semiyyeden doğar
  2. Bölünmez Asabe
  3. Ana soyunu izleyen akrabalar vardır
  4. Aile reisi, aile mallarını kendi çıkarı doğrultusunda kullanır

 32. Cevap: a. 3 b. 1 c. 2 d. 4 Açıklama:

  Metinde verilen tanımlar kullanılarak eşleştirmeler yapılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 8.sınıf Türk sosyal hayatında aile 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Eski Türk aile yapısının temel unsurlarını anlama.

Eski Türk evlilik geleneğinin aşamalarını ve önemini kavrama.

Eski Türk ailesinin yapısını ve buna etki eden faktörleri kavramak.

Eski Türklerde kullanılan anne ile ilgili kavramları öğrenmek.

Türk aile yapısının tarihsel gelişimini ve temel unsurlarını anlamak.

Eski Türk aile yapılarının çeşitliliğini ve özelliklerini kavramak.

Türk aile hukukunda nişanlanma töreninin adını öğrenmek.

Eski Türkçede "güvey" anlamına gelen sözcüğü öğrenmek.

İslamiyet öncesi Türklerde aile yapısının özellikleri anlaşılır.

Eski Türk evlilik gelenekleri ve kadınların toplumdaki rolü hakkında bilgi edinilir.

Eski Türk aile yapısının temel özelliklerini öğrenmiş olmak.

Mehmet İzzet'in eski Türk ailesi hakkındaki eleştirel bakış açısını anlamak.

Eski Türk aile yapısının özgün özelliklerini tanımlayabilme.

Farklı aile yapılarındaki kültürel farklılıkları anlayabilme.

* Eski Türk aile yapısının özelliklerini belirlemek. * Diğer topluluklarla Türk aile yapısı arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlamak. * Kadının Türk aile yapısındaki konumunun önemini kavramak. * Aile kurumunun farklı topluluklardaki çeşitli yönlerini incelemek. * Aile yapısının toplum üzerindeki etkisini analiz etmek.

Türk aile yapısı ve farklı aile türleri hakkında bilgi edinme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.