8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Eski Türk topluluklarında evlilikler hangi kurala göre yapılıyordu?

  A) Akrabayla evlenme
  B) Akraba dışından evlenme
  C) Sadece kendi boydan evlenme
  D) Sadece yabancı boylardan evlenme

 2. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde evlilikler genellikle boy dışından yapılırdı. Akraba evliliği geleneği yaygın değildi. 3. Eski Türklerde kadının aile içindeki rolüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Kadınlar ailede pasif bir konumdaydı.
  B) Kadınlar evin koruyucusu ve yöneticisiydi.
  C) Kadınlar sadece çocuk yetiştirirdi.
  D) Kadınların devlet yönetiminde söz hakkı yoktu.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde kadınlar evin idarecisiydi ve ailede önemli bir konumdaydı. Kadınların devlet yönetiminde de söz hakkı vardı. 5. Eski Türklerde hangi aile tipi hem erkek hem kadın tarafından gelen akrabaları kapsardı?

  A) Soy              B) Asabe           
  C) Pederî aile      D) İzdivacî aile   
                     

 6. Cevap: A Açıklama:

  Soy, hem erkek hem kadın tarafından gelen akrabaları içeren iki taraflı bir aile tipidir. 7. Grenard'ın görüşüne göre, Doğu Türkistan Türklerinde kadınların sahip olduğu hukuki özgürlüklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mallar üzerinde istediği işlemi gerçekleştirebilme
  B) Koca evinden ayrı yaşama hakkı
  C) Birden fazla evliliğe izin verilmesi
  D) Boşanma halinde nafaka alma hakkı

 8. Cevap: A Açıklama:

  Grenard, kadınların evli kadın olmalarına rağmen mallar üzerinde hukuki işlemler yapabilme özgürlüğünün Türk kadınlarının hukuki özgürlüğünü gösteren bir özellik olduğunu belirtmiştir. 9. G. Richard'ın Türk aile tipleri sınıflandırmasına göre Yakutlarda aile yapısı hangisidir?

  A) Pederşahî    B) Maderî    C) Orta    D) Karma    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Richard, Yakutlarda ailenin anaerkil olduğunu, hısımlık bağının anaya dayandığını belirtmiştir. 11. Durkheim'ın Türk aile yapısı hakkındaki görüşü nedir?

  A) Türk ailesi zamanla pederşahlıktan maderîliğe geçmiştir.
  B) Türk ailesi zamanla maderîlikten pederşahlığa geçmiştir.
  C) Türk ailesi hiçbir zaman pederşahlık dönemini yaşamamıştır.
  D) Türk ailesi hem maderî hem de pederşahî özellikler taşır.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Durkheim, Türklerin doğrudan maderî aile yapısından pederî aile yapısına geçtiğini, pederşahlık dönemi yaşamadıklarını savunmuştur. 13. Gökalp'in "sop" kavramı, Türk aile yapısında hangi unsuru ifade eder?

  A) Nesepsel akrabalık
  B) Özel evler
  C) Karı-koca ve çocuklardan oluşan grup
  D) Ekonomik dayanışma

 14. Cevap: A Açıklama:

  Gökalp'e göre "sop", nesepsel akrabalık bağlarına dayanan ve maşeri akrabalık anlayışını yansıtan bir toplumsal gruptur. 15. Eski Türklerde ev sahibesinin simgesi olarak evde hangi sanem bulunurdu?

  A) Kısrakmeme    B) İnekmeme    C) Aslan    D) Kurtel    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde evin sol tarafında "inek memeli" adlı sanem, evin sahibesinin simgesiydi. 17. Yakut Türklerinde, semiye kavramının karşılığı nedir?

  A) Sip    B) Asabe    C) Soy    D) Ildaş    

 18. Cevap: A Açıklama:

  Alıntı, Yakut Türklerinde semiyenin adı "sip" olarak geçtiğini belirtmektedir. 19. Eski Türklerde aile reisi, hangi aile tipinde geniş yetkilere sahipti?

  A) Pederî aile       B) Pederşahî aile   
  C) Soy               D) Maderî aile      
                      

 20. Cevap: B Açıklama:

  Alıntı, pederşahî ailede aile reisinin aile mallarına ve bireylere sahip olma ve cezalandırma yetkisine sahip olduğunu belirtmektedir. 21. Yakutlardaki aile yapısının ana özelliği nedir?

  A) Pederî    B) Maderî    C) Eşitlikçi    D) Hiyerarşik    

 22. Cevap: C Açıklama:

  Yakutlarda aile yapısı, iki cins hukukunun da eşit derecede öneme sahip olmasıyla karakterizedir. 23. Gökalp, Batılı bilim adamlarının Türk aile yapısı hakkındaki görüşlerini neden eleştirmektedir?

  A) Çünkü bunlar Türk ailesinin eşitlikçi doğasını göz ardı etmektedir.
  B) Çünkü bunlar Türk ailesinin tarihsel gelişimini göz önünde bulundurmamıştır.
  C) Çünkü bunlar yanlış araştırmalara dayanmaktadır.
  D) Çünkü bunlar Türk ailesini diğer kültürlerin aile yapılarıyla karşılaştırmıştır.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Gökalp, Batılı bilim adamlarının Türk ailesini genellikle pederi veya maderî olarak sınıflandırmalarını eleştirir ve bunun Türk ailesinin eşitlikçi doğasını göz ardı ettiğini savunur. 25. Mehmet İzzet, Gökalp'in eski Türk ailesine ilişkin tezine karşı hangi eleştiriyi getirmiştir?

  A) Tez bilimsel açıdan sağlamdır.
  B) Tez, farklı Türk gruplarındaki aile yapıları göz ardı edilmiştir.
  C) Tez, kadın haklarının tarihsel gelişimini yansıtmaz.
  D) Tez, İslami etkileri dikkate almamıştır.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Mehmet İzzet, Gökalp'in tezinin pratik ihtiyaçlardan ziyade bilimsel gerçeklerden uzaklaştığını ve farklı Türk gruplarındaki aile yapıları arasındaki çeşitliliğin göz ardı edildiğine vurgu yapmıştır. 27. İslâmiyet'in kabulü öncesi Türk aile yapısında, baba otoritesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

  A) Mutlak otorite babaya aitti.
  B) Baba ve ana ortak otoriteye sahipti.
  C) Oğullar babadan ayrılarak kendi ailelerini kurabilirdi.
  D) Çocukların anne hakkı, Tanrı hakkı olarak kabul edilirdi.

 28. Cevap: B Açıklama:

  İslâmiyet öncesi Türk ailesinde baba sözü mutlaka dinlenirken, annenin de aile işlerinde fikri alınırdı. 29. Eski Türk aile yapısında, hem erkek hem de kadın tarafından gelen akrabaların eşit haklara sahip olduğu aile biçimine ne ad verilir?

  A) Pederî aile    B) Soy    C) Asabe    D) Zadruga    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Soy, eski Türk aile yapısında hem erkek hem de kadın tarafından gelen akrabaların eşitliğine vurgu yapar. 31. Eski Türklerde bir delikanlının evlenerek kendi ailesini kurması sonucu oluşan aile biçimine ne ad verilir?

  A) İzdivacî aile    B) Pederî aile     
  C) Soy              D) Asabe           
                     

 32. Cevap: A Açıklama:

  İzdivacî aile, evlilik sonucunda kurulan ve eşlerin ailelerinden ayrı bir hayat kurdukları aile biçimidir. 33. Eski Türk ailesinde hangi aile tipi yaygındı?

  A) Pederşahî aile    B) Maderşahi aile   
  C) Pederî aile       D) Anaerkil aile    
                      

 34. Cevap: C Açıklama:

  Metin, eski Türk ailesinin ataerkil değil, pederî aile tipinde olduğunu vurgulamaktadır. Pederî ailede baba söz sahibiyken annenin de aile işlerinde fikri alınır. 35. Eski Türk ailelerindeki mülkiyet yapısı nasıldı?

  A) Ortaklık esasına dayalıydı.
  B) Özel mülkiyete dayanıyordu.
  C) Hem ortaklık hem özel mülkiyet esasına dayanıyordu.
  D) Bu metinde mülkiyet yapısı hakkında bilgi verilmemektedir.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Metin, "ailesinde özel mülkiyet var idi" ifadesini kullanarak eski Türk ailelerinde mülkiyetin özel mülkiyet esasına dayandığını belirtmektedir. 37. Eski Türk ailelerinin bir özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Evin bir sahibi ve bir sahibesi bulunurdu.
  B) Evlilik zorunluydu ve akran olmayan kişiler evlenemezdi.
  C) Kadınların aile içinde hiçbir söz hakkı yoktu.
  D) Çocukların eğitimi anneye bırakılırdı.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türk ailelerinde evin hem bir sahibi hem de bir sahibesi vardı. 39. Gökalp'e göre, eski Türk ailesi hangi dönemden sonra "evlilik ailesi" haline gelmiştir?

  A) Boy dönemi      B) Ocak dönemi    
  C) Konak dönemi    D) Yuva dönemi    
                    

 40. Cevap: D Açıklama:

  Gökalp, eski Türk ailesinin "evlilik ailesi" haline gelmesinin ancak Yuva döneminde gerçekleştiğini savunmaktadır. 41. Aşağıdakilerden hangisi Eski Türk aile yapısında görülmeyen bir uygulamadır?

  A) Kadınları yakma
  B) Karısının çocuk yapması için başkasına takdim etme
  C) Leviratus sistemi
  D) Çocukların satılması

 42. Cevap: D Açıklama:

  Metne göre, Eski Türk aile yapısında kadınları yakma, karısının çocuk yapması için başkasına takdim etme ve leviratus sistemi gibi uygulamalar bulunmakta iken, çocukların satılması uygulaması bulunmamaktadır. 43. Eski Türk ailesinde hangi aile yapısı görülmektedir?

  A) Pederşahi aile    B) Maderşahi aile   
  C) Pederi aile       D) Agnatik aile     
                      

 44. Cevap: C Açıklama:

  Eski Türk ailesi, baba hukuku esasına dayanan, baba sözünün geçerli olduğu "pederi" aile yapısındadır. 45. Aşağıdakilerden hangisi diğer topluluklarda görülen ancak Eski Türk ailesinde bulunmayan bir uygulamadır?

  A) Çocukların öldürülmesi
  B) Ailede mülkiyetin ortaklık esasına dayanması
  C) Kadınların yakılması
  D) Leviratus sistemi

 46. Cevap: A Açıklama:

  Verilen metne göre, Eski Türk ailesinde çocukların öldürülmesi uygulamasına rastlanmaz. 47. Eski Türk ailesinde hangi sistem, kadının korunmasını amaçlamaktadır?

  A) Leviratus sistemi    B) Erkek egemenliği    
  C) Akrabalık bağı       D) Kadınlar birliği    
                         

 48. Cevap: A Açıklama:

  Verilen metne göre, Eski Türk ailesinde kadının korunmasını amaçlayan sistem leviratus sistemidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 12 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 8.sınıf Türk sosyal hayatında aile 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Eski Türklerin evlilik kurallarını öğrenir.

Eski Türklerde kadının statüsünü kavrar.

Eski Türk aile yapısının temel özelliklerini kavramak

Türk aile yapısının İslamiyet öncesi dönemine ilişkin bilgi edinir.

Çeşitli Türk aile yapılarını karşılaştırma

Farklı bilim insanlarının Türk aile yapısı hakkındaki görüşlerini karşılaştırma

Türk aile yapısının temel kavramlarını tanımlama

Eski Türkler'deki aile yapısını anlama

Türk topluluklarının aile yapılarını tarihsel süreç içinde inceler.

Türk aile yapısındaki otorite yapılarını inceler.

Farklı kültürlerde aile yapılarını karşılaştırmak.

Farklı sosyolojik teorileri eleştirel bir şekilde değerlendirebilmek.

Eski Türklerde aile yapısı

Eski Türk aile yapısındaki temel ilkeleri anlama.

Eski Türk aile yapıları konusunu anlama.

Eski Türk aile yapılarındaki değişimleri anlama.

Farklı aile tiplerini tanımlama

Türk ailelerinin ekonomik yapısı hakkında bilgi edinmek.

Eski Türk ailelerinin yapısını anlama.

Eski Türk ailelerinin gelişim evrelerini öğrenme.

Eski Türk aile yapısının temel özelliklerini anlama

Eski Türk aile yapısının özelliklerini kavramak.

Eski Türk ailesinin diğer topluluklardan farklı özelliklerini kavrar.

Eski Türk ailesindeki kadın haklarını ve korunmasını anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.