8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sene Sonu Yazılı (Klasik)

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Atatürk'ün cenaze törenine katılan yabancı devlet temsilcilerinin varlığı neyi göstermektedir?


 2. Cevap: Atatürk'ün Türkiye'nin ve dünyanın saygın liderlerinden biri olduğunu göstermektedir. Açıklama:

  Çeşitli ülkelerin temsilcilerinin katılımı, Atatürk'ün küresel ölçekte tanınan ve saygı duyulan bir lider olduğunu ifade etmektedir. 3. İnsanların hatırlanmasında bıraktıkları eserlerin rolünü tartışınız.


 4. Cevap: Eserler, insanların hatırlanmasına ve fikirlerinin gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olur. Kalıcı bir mirasa damgasını vururlar, bireylerin düşüncelerini ve katkıların önemini sergilerler. Eserler ayrıca bireylerin karakterini, inançlarını ve ilham kaynaklarını ortaya çıkarır ve yaşamlarına anlam kazandırmaya yardımcı olur. Açıklama:

  Eserler, insanların düşüncelerinin, fikirlerinin ve tutkularının somut tezahürleridir. Toplum üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olabilirler ve gelecek nesiller için ilham kaynağı olabilirler. 5. Yalta Konferansı'nın sonuçlarından üç tane örnek veriniz.


 6. Cevap: Yalta Konferansı'nın sonuçlarından üç tane örnek veriniz. Konferansı'nın sonuçlarından üç tane örnek veriniz. Açıklama: 7. Türkiye'de çok partili hayata geçişin toplumda demokratik kültürün yerleşmesine katkısını açıklayınız.


 8. Cevap: Çok partili hayat, farklı görüşlerin ifade edilmesine ve halkın karar alma sürecine katılmasına olanak tanır. Bu, vatandaşlarda sorumluluk bilincini ve yönetime güven duygusunu geliştirir, demokratik değerlerin benimsenmesine katkıda bulunur. Açıklama:

  Çok partili sistem, vatandaşlara seçme ve seçilme hakkı tanır, farklı görüşlerin tartışılmasına olanak sağlar ve halkın yönetim üzerinde bir denetim gücü oluşturur. 9. Atatürk'ün gerçekçilik ilkesine göre dış politikada nelere dikkat edilmelidir?


 10. Cevap: Gerçekçi hedefler belirlemek, karşılıklılık ve akılcılık esas almak, tarihi dostluk ve düşmanlık yerine mevcut şartlara odaklanmak Açıklama: 11. Lozan Barış Antlaşması'nın Türk dış politikasına etkilerini açıklayınız.


 12. Cevap: Lozan Barış Antlaşması, Türkiye'nin bağımsızlığını dünya kamuoyuna ilan ederek tam bağımsız bir devlet statüsü kazandırmıştır. Kapitülasyonların kaldırılmasıyla Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve hukuki bağımsızlığına gölge düşüren sınırlamalar ortadan kaldırılmıştır. Türkiye, bu antlaşmalardaki tutumuyla insan haklarına ve milletlerarası hukuka verdiği önemi göstermiştir. Açıklama:

  Bu antlaşma, Türkiye'nin dünya devletleri arasında eşit statüye kavuşmasını ve dış politikada kendi çıkarlarını gözeten bir yaklaşım benimsemesini sağlamıştır. 13. Balkan Antantı'nda alınan kararları üç tane örnek vererek açıklayınız.


 14. Cevap: 1. Antant'ta yer alan devletler birbirlerinin bağımsızlıklarını saygı duyacak ve sınırlarını garanti edecekler. 2. Antant devletleri, kendi aralarında ve dış devletlerle yapacakları antlaşmalarda birbirlerinin görüşlerini alacaklar. 3. Antant devletleri, ekonomik konularda karşılıklı çıkarlarını gözetecekler. Açıklama:

  Balkan Antantı, Türkiye'nin II. Dünya Savaşı öncesinde batı sınırlarının güvenliğini sağlamaya yönelik bölgesel bir iş birliği örgütüdür. 15. Jeopolitik konum nedir? Açıklayınız.


 16. Cevap: Jeopolitik konum, bir ülkenin coğrafi konumunun ve bu konumun ülkenin siyasi, ekonomik ve askeri politikaları üzerindeki etkilerinin incelendiği bir disiplindir. Açıklama:

  Jeopolitik konum, bir ülkenin sınırlarını, komşularıyla olan ilişkilerini, iklimini, doğal kaynaklarını ve ticaret yollarına erişimini içerir. Bu faktörler, ülkenin savunma ihtiyaçlarını, dış ilişkilerini ve ekonomik kalkınmasını şekillendirir. 17. Muhalefet nedir? Açıklayınız.


 18. Cevap: Muhalefet, hükümetin politikalarını ve eylemlerini denetleyen ve eleştiren siyasi bir gruptur. Muhalefetin amacı, hükümetin politikalarını iyileştirmek ve halkın çıkarlarını korumaktır. Açıklama:

  Muhalefet, demokratik bir toplumda hükümetin eylemlerini kontrol etmek ve hesap verebilirlik sağlamak için gereklidir. 19. Mustafa Kemal, suikast girişiminden sonra yaptığı açıklamada hangi konuya değinmiştir?


 20. Cevap: Cumhuriyetin ve inkılapların devamlılığını vurgulamıştır. Açıklama:

  Mustafa Kemal, suikast girişiminin cumhuriyeti veya inkılapları zayıflatamayacağını belirtmiştir. 21. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözü onun hangi kişilik özelliğini yansıtır?


 22. Cevap: Vatanseverlik Açıklama:

  Mustafa Kemal, bu sözleriyle ölümden sonra dahi Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının devam edeceğine olan inancını ifade etmiştir. Bu söz, onun ülkesine ve halkına olan derin sevgisini ve bağlılığını göstermektedir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Atatürk, fikir adamı olmasının büyük payı vardır.
  2. (.....) Okuma sevgisi Atatürk'ün hayatında bir tutkuya dönüşmüştür.
  3. (.....) Mustafa Kemal, çocukluk yıllarında okumayı sevmezdi.
  4. (.....) Atatürk, Sofya'da askeri ataşe olarak bulunduğu sırada "Zabit ve Kumandan ile Hasbihal" eserini yazdı.
  5. (.....) Atatürk'ün yazdığı en önemli eser "Tarihi Türk Devrimi"dir.
  6. (.....) Takımın Muharebe Talimi adlı eser Almanca'dan tercümedir.
  7. (.....) Millî Mücadele'de kazanılan zafer çok küçüktü.
  8. (.....) Cumhuriyet, imkan demektir.
  9. (.....) Türkiye, 1932 yılından itibaren agresif bir dış politika izledi.
  10. (.....) Atatürk, Türkiye'nin bir savaşa girmesinin faydalı olacağını düşünüyordu.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama:

  * 1. Atatürk, fikir adamı olarak tanınır. * 2. Okuma, Atatürk'ün hayatında önemli bir rol oynamıştır. * 3. Atatürk, çocuklukta okumayı severdi. * 4. "Zabit ve Kumandan ile Hasbihal" Sofya'da yazıldı. * 5. Atatürk'ün en önemli eseri "Nutuk"tur. * 6. Takımın Muharebe Talimi Almanca'dan tercüme edildi. * 7. Millî Mücadele'deki zafer büyük bir zaferdi. * 8. Cumhuriyet, bireysel özgürlükleri getiren bir yönetim şeklidir. * 9. Türkiye, 1932'den sonra gerçekçi ve barışçı bir dış politika izledi. * 10. Atatürk, Türkiye'nin bir savaşa girmesinin olumsuz sonuçlarını öngörmüştü. 25. Aşağıdaki cümleleri verilen başlıklarla eşleştirin:

  Cümleler:
  a. İtalya'nın Akdeniz'de Türkiye'ye yakın adaları silahlandırması ülkedeki endişeleri artırdı.
  b. Türkiye, tarafsızlığını sürdürmek ve barışa dayalı aktif bir denge politikası izlemek istedi.
  c. Alman orduları 22 Haziran 1941'de Sovyetler Birliği'ne saldırıya geçti.
  d. Türkiye, Almanya'nın saldırmazlık antlaşması önerisini kabul etti.
  e. Türkiye, Müttefik Devletler ile Adana Konferansı'nda görüştü.
  f. Türkiye, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurucu üyeleri arasında yer aldı.
  g. Almanya'nın yenilgisi kesinleşince Türkiye, Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti.
  h. İngiltere ve Fransa, İtalya'yı durdurmak için Türkiye ile üçlü ittifak antlaşması imzaladı.
  ı. Türkiye, Müttefik Devletlerin Türkiye'ye yardım etmemesi nedeniyle savaşa girmedi.
  i. ABD, savaşın son yılında Müttefik Devletler'in yanında savaşa girdi.
  Başlıklar:
  1. Türkiye'nin Tarafsız Kalma Politikası
  2. Türkiye'nin Savaş Dışı Kalma Nedenleri
  3. Müttefiklerin Türkiye'ye Baskıları
  4. Adana Konferansı
  5. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Üyeliği
  6. Türkiye'nin Savaş İlanı
  7. Türkiye'nin İtalya Kaygıları
  8. Barbarossa Harekâtı
  9. Sovyetler Birliği'nin Savaşa Girmesi
  10. ABD'nin Savaştaki Rolü

 26. Cevap: Açıklama: 27. Aşağıdaki açıklamaları verilen olaylara eşleştirin:

  a. Yabancı okulların eğitim faaliyetlerine devam etmelerine karar verildi.
  b. Osmanlı Devleti'nin dış borçlarının ödenmesi kabul edildi.
  c. Irak sınırı ve Musul sorununun ikili görüşmelerle çözülmesi kararlaştırıldı.
  d. Yabancı okulların Türk kanunlarına uyması zorunlu hale getirildi.
  e. Düyûn-ı Umûmiye İdaresi ortadan kaldırıldı.
  Olaylar:
  1. Musul Sorunu
  2. Dış Borçlar
  3. Lozan Barış Antlaşması
  4. Yabancı Okullar Sorunu
  5. Tevhid-i Tedrisat Kanunu

 28. Cevap: 1. c 2. b 3. a, c 4. a, d 5. e Açıklama:

  Lozan Barış Antlaşması'nda, Musul Sorunu ikili görüşmelere bırakılmış, dış borçlar kabul edilmiş, yabancı okulların faaliyetlerine izin verilmiş ve Türk kanunlarına uymaları zorunlu kılınmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile de Düyûn-ı Umûmiye İdaresi ortadan kaldırılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ
  1. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını analiz ederek Türk dış politikası hakkında çıkarımlarda bulunur.
  2. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder.
  3. Atatürk’ün ölümü üzerine yayımlanan yazılı ve görsel kanıtlardan hareketle onun kişilik özellikleri ile fikir ve görüşlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur
  4. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir
  5. Türk milletinin ulu önderine ebedî bağlılığını ve minnet duygusunu ifade etmek yönündeki çabalarını fark eder
 • ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI
  1. . Doğal kaynaklardan verimli şekilde yararlanmaya yönelik projeleri ülkemizin kalkınma politikaları çerçevesinde değerlendirir
  2. 1945 sonrası insan hak ve özgürlükleri ile demokratik anlayışın gelişimine yönelik uygulamalara örnekler verir
  3. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder
  4. İkinci Dünya Savaşı’nın sebep, süreç ve sonuçlarını Türkiye’ye etkileri açısından değerlendirir
  5. Körfez Savaşlarının Türkiye’ye siyasî, sosyal, askeri ve ekonomik etkilerini değerlendirir.
  6. SSCB’nin dağılmasının dünyaya ve ülkemize etkileri hakkında çıkarımlarda bulunur
  7. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevlerini kavrar.
  8. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı olur
  9. Türkiye ve yakın çevresindeki enerji kaynaklarının siyasî ve ekonomik önemini değerlendirir.
  10. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder
  11. Türkiye’de çok partili siyasî hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri demokrasinin gerekleri açısından inceler.
  12. Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir.

Ayrıca 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Atatürk'ün uluslararası prestijini kavrama.

Öğrenciler, kalıcı mirasında bir fark yaratmanın önemini ve eserlerin insanların anılarında yaşamaya devam etme rolünü anlayacaklardır.

Öğrenciler, çok partili sistemin demokratik kültürün gelişmesindeki önemini anlarlar.

Türk dış politikasının temel ilkelerini ve Lozan Barış Antlaşması'nın bu ilkelere olan katkısını anlama.

Öğrenciler, Balkan Antantı'nın amaç ve kararlarını anlar.

Öğrenciler, jeopolitik konumun önemini ve bir ülkenin dış politikası üzerindeki etkilerini anlayacaktır.

Demokratik sistemlerde muhalefetin rolünün anlaşılması.

Öğrenciler, Mustafa Kemal'in cumhuriyet ve inkılaplara verdiği önemi anlarlar.

Öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanseverlik özelliğini anlayacak ve ülkeye olan sorumluluklarının önemini kavrayacaklardır.

* Atatürk'ün kişilik özellikleri * Atatürk'ün okumaya verdiği önem * Atatürk'ün askeri ve siyasi görüşleri * Cumhuriyetin önemi * Türkiye'nin dış politikasındaki ilkeler

Öğrenciler, Lozan Barış Antlaşması'nda çözülen ve çözümlenmeyen sorunları ve bu sorunlara ilişkin alınan kararları öğrenecektir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ünite Özetleri