8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Atatürk'ün ölümünden sonra hangi törenler düzenlenmiştir?


 2. Cevap: * Cenaze töreni * Ankara'ya nakil töreni * Anıtkabir'e nakil töreni Açıklama:

  Atatürk'ün ölümü üzerine Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli törenler düzenlenmiş ve naaşı Ankara'ya nakledilmiş ve Anıtkabir'e defnedilmiştir. 3. Atatürk'ün dünya barışına katkılarını açıklayınız.


 4. Cevap: Atatürk, barış ve esenliğin sağlanmasında eğitim, bilim ve kültür alanlarında uluslararası iş birliğini desteklemiş ve Türkiye'yi uluslararası güvenliğin korunması çalışmalarına dahil etmiştir. Açıklama:

  Atatürk'ün barışçıl dış politikası ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği, dünya barışına katkı sağlamıştır. 5. Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmak istemesinin nedenlerini açıklayınız.


 6. Cevap: Stratejik konumu nedeniyle savaşın dışında kalmak amacı, savaşa hazır olmaması, müttefik ve Mihver devletlerin baskılarından kaçınma isteği Açıklama:

  Türkiye, II. Dünya Savaşı'nda toprak bütünlüğünü korumak ve dış baskılardan uzak durmak için tarafsız bir politika izlemiştir. 7. II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye olan ekonomik etkilerini açıklayınız.


 8. Cevap: * Temel ihtiyaç maddelerindeki darlık * Stokçuluk ve karaborsacılık * Yüksek enflasyon * Varlık Vergisi ve Toprak Mahsulleri Vergisi'nin çıkarılması Açıklama:

  Savaş nedeniyle artan talep, kıtlığa ve fiyat yükselişlerine neden olmuştur. Hükümet, bu sorunları çözmek için devlet kontrolünde üretim ve dağıtım yapan kurumlar kurmuştur. Savaşın getirdiği ekonomik sıkıntılar enflasyonu tetiklemiş ve hükümet aşırı kazançları önlemek için vergiler çıkarmıştır. 9. Türkiye'nin dış politikasının temel dayanaklarını Atatürk'ün görüşlerine dayanarak açıklayınız.


 10. Cevap: * Tam bağımsızlık * Millî menfaatlerin korunması * Dostluklara ve antlaşmalara önem verme Açıklama:

  Atatürk, dış politikaya büyük önem vermiş ve Türkiye'nin bağımsız, güçlü ve saygın bir devlet olarak yükselmesi için bu temel ilkeleri belirlemiştir. 11. Türk dış politikasının temeller nelerdir?


 12. Cevap: Akılcılık, gerçekçilik, mütekabiliyet, barışçılık, millî hedeflere uygunluk Açıklama:

  Türk dış politikası, ulusal çıkarları korumak ve uluslararası toplumla uyumlu ilişkiler kurmak amacıyla bu temeller üzerine inşa edilmiştir. 13. TBMM Hükûmeti, Osmanlı Devleti'nin harici borçları konusunda nasıl bir tutum sergilemiştir?


 14. Cevap: TBMM, borçların devralınmasını kabul etmiştir. Açıklama:

  TBMM, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin, Osmanlı Devleti'nin borçlarını devralma sorumluluğu taşıdığına inanıyordu. 15. Milletler Cemiyetine girme konusunda Türkiye'nin izlediği politikayı açıklayınız.


 16. Cevap: Türkiye, başlangıçta Milletler Cemiyetine güvenmedi ve savaştan yenik çıkan devletlerin üye alınmasını bekledi. 1930'lu yıllarda uluslararası politikada yaşanan değişimler ve Türkiye'nin tarafsız ve barışçı politikası sonucu, 18 Temmuz 1932'de Milletler Cemiyeti'ne davet edildi ve üye oldu. Açıklama:

  Türkiye'nin Milletler Cemiyetine girmesi, dış politikada önemli bir gelişme olup, uluslararası barışa katkı sağladı. 17. Lozan Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki önemini açıklayınız.


 18. Cevap: Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması, sınırlarının belirlenmesi ve kapitülasyonların kaldırılması için çok önemli bir antlaşmadır. Açıklama:

  Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve egemenliğini pekiştiren bir dönüm noktasıdır. Antlaşma, Türkiye'nin uluslararası alandaki saygınlığının artmasına ve dış politika hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmuştur. 19. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluş nedenleri nelerdir?


 20. Cevap: * Muhalefetin cumhuriyeti ve inkılapları denetlemesi ihtiyacı * Ekonomik sıkıntıların halkta yarattığı huzursuzluğu giderme isteği Açıklama:

  Serbest Cumhuriyet Fırkası, ülkede artan huzursuzluğu azaltmak ve halkın sorunlarına çözüm bulmak için kurulmuştur. 21. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditlerin nedenlerini yazınız.


 22. Cevap: İç tehditler: Bölücü ve yıkıcı terör odakları, devleti ortadan kaldırıp kendi ideolojilerine dayalı bir düzen kurmak istemeleri. Dış tehditler: Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücünden rahatsız olan ülkelerin düşmanca tutum ve politikaları, toprak bütünlüğünü ve istikrarını tehdit etmeleri. Açıklama:

  Türkiye'nin kuruluşundan itibaren hem içeriden hem de dışarıdan tehditlerle karşılaşmasının temel nedeni, milli egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma arzusu ile diğer ülkelerin çıkar çatışmaları olmuştur. 23. Mustafa Kemal'in "Millî egemenlik düşmanlığı" ifadesiyle hangi rejimin tehdit edildiğini açıklayınız.


 24. Cevap: Monarşi rejimi Açıklama:

  Monarşi, tek kişinin yönetiminde olan bir rejimdir ve milli egemenlik ise milletin kendi kendini yönetme hakkıdır. Mustafa Kemal, milli egemenliğe düşman olanların monarşiyi savunduğunu vurgulamıştır. 25. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

  1. (.....) Büyük Millet Meclisi hangi tarihte açıldı?
  2. (.....) Türkiye Cumhuriyeti hangi tarihte ilan edildi?
  3. (.....) Saltanat hangi tarihte kaldırıldı?
  4. (.....) Cumhuriyet Halk Fırkası hangi tarihte kuruldu?
  5. (.....) Halifelik hangi tarihte kaldırıldı?
  6. (.....) Şapka ve Kıyafet İnkılabı hangi tarihte gerçekleştirildi?
  7. (.....) Demokrasi, millî egemenliğe dayanan bir yönetim şeklidir.
  8. (.....) Cumhuriyet, halkın yönetime katıldığı bir rejimdir.
  9. (.....) Millî egemenliğin kaynağı meclistir.
  10. (.....) Siyasi partiler, halkın yönetime katıldığı araçlardır.

 26. Cevap: 1. 23 Nisan 1920 2. 29 Ekim 1923 3. 1 Kasım 1922 4. 9 Eylül 1923 5. 3 Mart 1924 6. 12 Ağustos 1930 Açıklama: 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  2. Serbest Cumhuriyet Fırkası
  3. Atatürk'ün ilkeleri
  4. Takrir-i Sükûn Kanunu
  5. Demokrasi
  6. Muhalefet
  7. Güvenoyu
  8. Çekimser oy
  9. Tüzük
  10. Halk Fırkası
  Önermeler:
  a. Çok partili hayata geçiş için ilk adım
  b. İlk kurulan siyasi parti
  c. Partinin temel ilkesi
  d. Cumhuriyetin kökleşmesi için bir parti halinde çıkma
  e. Partide çoğunluğun aldığı karar
  f. Karşıt oy
  g. Parti programını belirleyen belge
  h. Cumhuriyeti ve inkılapları koruma
  i. Siyasi partilerin varlığı
  j. İktidarın denetlenmesi

 28. Cevap: 1. a 2. a 3. c 4. h 5. i 6. j 7. e 8. f 9. g 10. b Açıklama: 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Jeopolitik konum, ... arasındaki ilişkilerden kaynaklanan bir kavramdır.
  2. Bir bölgenin jeopolitik önemi, ... konumuna bağlıdır.
  3. ... politikası, bir ülkenin menfaatlerini uluslararası ilişkilerde dikkate alarak belirlemesidir.
  4. Türkiye'nin jeopolitik konumu, ... ve ... arasında yer almasındandır.
  5. Balkan Antantı, ... ve ... ülkelerinin oluşturduğu bir ittifaktır.
  6. ... Sözleşmesi, ... yönetimini Türkiye'ye devretmiştir.
  7. Sadabat Paktı, Türkiye ve komşu ... ülkeleri arasındaki bir iş birliği anlaşmasıdır.
  8. ... sorunu, Türkiye'nin ... toprakları üzerindeki hak iddiasıyla ilgilidir.
  9. ... politikası, barış ve iş birliğine dayalıdır.
  10. Türkiye'nin dış politikasındaki temel hedef, ... ve ... sağlamaktır.

 30. Cevap: 1. Coğrafi ve siyasi 2. Coğrafi 3. Dış 4. Asya, Avrupa 5. Balkan 6. Boğazlar 7. Doğulu 8. Hatay 9. Millî 10. Güvenlik, huzur Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ
  1. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını analiz ederek Türk dış politikası hakkında çıkarımlarda bulunur.
  2. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder.
  3. Atatürk’ün ölümü üzerine yayımlanan yazılı ve görsel kanıtlardan hareketle onun kişilik özellikleri ile fikir ve görüşlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur
  4. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir
  5. Türk milletinin ulu önderine ebedî bağlılığını ve minnet duygusunu ifade etmek yönündeki çabalarını fark eder
 • ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI
  1. . Doğal kaynaklardan verimli şekilde yararlanmaya yönelik projeleri ülkemizin kalkınma politikaları çerçevesinde değerlendirir
  2. 1945 sonrası insan hak ve özgürlükleri ile demokratik anlayışın gelişimine yönelik uygulamalara örnekler verir
  3. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder
  4. İkinci Dünya Savaşı’nın sebep, süreç ve sonuçlarını Türkiye’ye etkileri açısından değerlendirir
  5. Körfez Savaşlarının Türkiye’ye siyasî, sosyal, askeri ve ekonomik etkilerini değerlendirir.
  6. SSCB’nin dağılmasının dünyaya ve ülkemize etkileri hakkında çıkarımlarda bulunur
  7. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevlerini kavrar.
  8. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı olur
  9. Türkiye ve yakın çevresindeki enerji kaynaklarının siyasî ve ekonomik önemini değerlendirir.
  10. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder
  11. Türkiye’de çok partili siyasî hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri demokrasinin gerekleri açısından inceler.
  12. Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir.

Ayrıca 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

* Atatürk'ün ölümünden sonra gerçekleştirilen törenleri bilme * Türkiye'nin milli değerlerini ve sembollerini kavrama

Atatürk'ün dünya barışına katkılarını anlama.

Öğrenciler, Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'ndaki tarafsızlık politikasının gerekçelerini kavrayabileceklerdir.

Öğrenciler, II. Dünya Savaşı'nın ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini ve hükümetin bu sorunları çözmek için aldığı önlemleri anlayacaktır.

Türkiye'nin dış politikası ve temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olabilme.

Öğrenci, Türk dış politikasının temel ilkelerini anlar.

Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı Devleti'nin borçlarını devralma kararının altında yatan nedenleri anlayacaktır.

Öğrenciler, Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girme sürecini ve nedenlerini anlar.

Öğrenciler, Lozan Antlaşması'nın Türkiye'nin dış politikası üzerindeki etkisini ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki önemini anlayacaktır.

Türkiye'de çok partili siyasi sisteme geçiş sürecinin anlaşılması.

* Cumhuriyetin karşı karşıya kaldığı tehditlerin doğasını anlar. * Türkiye'nin jeopolitik konumunun iç ve dış tehditlere yol açabileceğini fark eder.

Öğrenciler, milli egemenliğin önemini ve monarşinin milli egemenliği tehdit eden bir rejim olduğunu anlayacaklardır.

* 1. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini bilmek. * 2. Cumhuriyetin ilan tarihinin önemini anlamak. * 3. Saltanatın kaldırılmasının tarihsel sürecini kavramak. * 4. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kuruluş tarihini öğrenmek. * 5. Halifeliğin kaldırılma tarihini ve önemini bilmek. * 6. Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın gerçekleştirildiği tarihi hatırlamak. * 7. Demokrasinin temel ilkelerini kavramak. * 8. Cumhuriyetin halkın yönetime katıldığı bir rejim olduğunu anlamak. * 9. Millî egemenliğin kaynağının halk olduğunu öğrenmek. * 10. Siyasi partilerin halkın yönetime katılmasındaki rolünü kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ünite Özetleri