8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Mustafa Kemal’in 8 Ağustos 1916’da Kafkas Cephesinde, Rus ordusunu yenilgiye uğratmış, Bitlis ve Muş’u geri almıştır. Bu gelişme Mustafa Kemal’in hangi hayatı ile ilgili olgulara örnek verilebilir?

  A) Eğitim hayatı
  B) Siyasi hayatı
  C) Askeri hayatı
  D) Askeri ataşelik hayatı

 2. Cevap: C Açıklama:

 3. Sakarya Savaşı’ndan sonra düşman orduları Haymana, Mihalıççık ve Sivrihisar bölgelerini, bize virane halde bıraktı. O afetlerden arta kalmış halkın, bu taş yığınları arasında, ilk insanlardan farkı yoktur. Bunlar, yarıçıplak bir halde dolaşıyor; alevin kararttığı harman yerlerinde toprağa, çamura karışmış yanık buğday ve mısır tanelerini iki taş arasında ezerek öğütmeye çalışıyor; adı bilinmez otlardan, ağaç köklerinden kendilerine yiyecek çıkarıyor ve bir yabancını ayak seslerini duyunca her biri bir yana kaçıp bir kovuğa saklanıyordu. (Yakup Kadir Karaosmanoğlu, Yaban, S.15)
  Romandan alınan anekdota göre Anadolu’nun bu halde olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Düşman işgali
  B) Ekonomik sıkıntılar
  C) Toprakların verimsizliği
  D) Siyasi bunalımlar

 4. Cevap: B Açıklama:

 5. Balkanlarda Fransız İhtilalı sonrası başlayan ayaklanmaların Mustafa Kemal’e
  I- vatanseverlik,
  II- inkılâpçılık,
  III- ileri görüşlülük,
  IV- çok yönlülük,
  kişilik özelliklerinden hangisi ya da hangilerini kazandırması beklenir?

  A) I,II, III ve IV        B) Yalnız I
  C) III ve IV             D) Yalnız II

 6. Cevap: B Açıklama:

 7. İsmet Paşa’nın Lozan Barış Görüşmeleri’nde Türk heyetinin başkanı seçilmesinde aşağıdaki olaylardan hangisindeki başarısının daha etkili olduğu savunulabilir?

  A) Birinci İnönü Savaşını kazanması
  B) Mudanya Ateşkes Antlaşması
  C) Genelkurmay Başkanlığı yapması
  D) Batı Cephesi komutanlığına atanması

 8. Cevap: B Açıklama:

 9. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasının gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Cumhuriyet karşıtlarının bu partide toplanması
  B) Bu partideki bazı yöneticilerin ülke içinde çıkan Şeyh Sait isyanına karışması.
  C) Hilafet ve Saltanat'ın tekrar gelmesini isteyenlerin bu partide toplanmaya başlaması.
  D) Farklı Ekonomi politikaları izleyerek mevcut yönetimi eleştirmesi.

 10. Cevap: D Açıklama:

 11. Tevhid-i Tedrisat kanunuyla getirilen yeniliklerden aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

  A) Kız- Erkek aynı sınıfta okumaya başlamıştır.
  B) Kız çocukları mirastan eşit pay almaya hak kazanmıştır.
  C) İlköğretim bütün çocuklar için zorunlu hale gelmiştir.
  D) Bütün Okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

 12. Cevap: B Açıklama:

 13. İtilaf devletleri Lozan konferansının yapılacağı sıralarda TBMM hükümetinin yanında İstanbul hükümetini de konferansa davet etmiştir.
  Bu durumda itilaf devletleri neyi amaçlamışlardır?

  A)Daha fazla temsilcinin katılarak demokratik kararlar alınmasını istemiştir.
  B)İstanbul hükümeti ve TBMM yi anlaşmazlığa düşürüp kendi çıkarlarını gözetmek istemiştir.
  C )Alınan kararları her iki tarafında onaylamasını istemiştir.
  D)Konferansın bir an önce toplanmasını istemektedir.

 14. Cevap: B Açıklama:

 15. Aşağıdakilerden hangisi düzenli orduya geçişin bir dayanağı değildir?

  A) Ekonomik olarak daha güçlü hale gelmek.
  B) Milli mücadeleyi tek merkezden yönetmek
  C) Düşmana karşı disiplinli bir mücadele yürütmek
  D) Dağınık güçleri birleştirip kuvveti artırmak

 16. Cevap: A Açıklama:

 17. Milli cemiyetler nerede Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilmiştir?

  A) Amasya Görüşmeleri     B) Erzurum Kongresi
  C) Sivas Kongresi              D) Havza Genelgesi

 18. Cevap: C Açıklama:

 19. Medreselerin kapatılmasını, eğitim ve öğretimin birleştirilmesini, karma eğitime geçilmesini sağlayan kanun aşıdakilerden hangisidir?

  A) Medeni Kanun
  B) Harf İnkılâbı
  C) Tevhidi-i Tedrisat Kanunu
  D) Kılık-Kıyafet Kanunu

 20. Cevap: C Açıklama:

 21. TBMM askerden kaçmaları önlemek, Anadolu’daki isyanları bastırmak ve otoriteyi sağlamak amacıyla çalışmalar yapmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardandır?

  A) Uluslar arası görüşmelere katılmak
  B) İstiklal mahkemelerini kurmak
  C) Mandacılığı benimsemek
  D) Sovyet Rusya’dan yardım almak

 22. Cevap: B Açıklama:

 23. TBMM askerden kaçmaları önlemek, Anadolu’daki isyanları bastırmak ve otoriteyi sağlamak amacıyla çalışmalar yapmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardandır?

  A) Uluslar arası görüşmelere katılmak
  B) İstiklal mahkemelerini kurmak
  C) Mandacılığı benimsemek
  D) Sovyet Rusya’dan yardım almak

 24. Cevap: C Açıklama:

 25. * Gümrü Ant. * Moskova Ant. * Kars Antlaşması
  Yukarıdaki antlaşmaların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sovyet Rusya ile imzalanması
  B) Misakımilli’nin tam olarak gerçekleşmesi
  C) Doğu sınırlarımızla ilgili hükümler içermesi
  D) Türkiye’nin aleyhine sonuçlanması

 26. Cevap: A Açıklama:

 27. İtilaf Devletleri Lozan Konferansı’na Yeni Türk Devleti ile birlikte Osmanlı yönetimini de çağırarak ikilik yaratmayı hedeflemişlerdir.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesini zorunlu ve kaçınılmaz kılmıştır?

  A) Kapitülasyonların kaldırılması
  B) Cumhuriyet’in ilanı
  C) Halifeliğin kaldırılması
  D) Saltanatın kaldırılması

 28. Cevap: D Açıklama:

 29. ” Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”
  Atatürk bu sözüyle İzmir suikastının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğunu vurgulamıştır?

  A) Halifeliğe
  B) Türk ordusuna
  C) Ekonomik yatırımlara
  D) Cumhuriyet değerlerine

 30. Cevap: D Açıklama:

 31. • Menemen olayı  • İzmir suikastı • Şeyh Sait İsyanı Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen bu olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çok partili demokratik yaşama karşı olmaları
  B) Halkın çoğunluğu tarafından desteklenmeleri
  C) Mustafa Kemal ve inkılaplara karşı olmaları
  D) Dinî amaçlı hareket olmaları

 32. Cevap: C Açıklama:

 33. “Eğitim öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkân aramak boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı?”
  Mustafa Kemal Paşa bu ifadesiyle aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerekçesini belirtmiştir?

  A) Türk Dil Kurumunun kurulmasının
  B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasının
  C) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesinin
  D) Türk Tarih Kurumunun açılmasının

 34. Cevap: B Açıklama:

 35. Saltanatın kaldırılması
  TBMM’nin açılması
  Cumhuriyetin ilan edilmesi
  Yukarıda verilen inkılapların yapılmasının ortak amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

  A ) Devlet kurumlarını laikleştirmek
  B) Hukuk birliğini gerçekleştirmek
  C) Ulusal egemenliği sağlamak
  D) Sosyal devlet anlayışını yerleştirmek

 36. Cevap: C Açıklama:

 37. * Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  * Yasama ve yürütme yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisine aittir.
  Aşağıdakilerden hangisinin, bu maddeler doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?

  A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  B) Saltanatın kaldırılması
  C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılmas
  D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

 38. Cevap: B Açıklama:

 39. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın; “İstanbul ve Boğazlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin yönetimine bırakılacaktır.” maddesi, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?

  A) Kurtuluş Savaşı’nı, TBMM Hükümetinin yaptığına
  B) TBMM Hükümetinin, Türk milletinin tek temsilcisi olduğuna
  C) İstanbul Hükümetinin TBMM Hükümetine bağlandığına
  D) TBMM Hükümetinin kurtuluş mücadelesini kazandığına

 40. Cevap: C Açıklama:

 41. Gerçekten milletimiz, düşmanın hazırlıklarına karşılık verme için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuvvetlendirmek için para, insan, silah, hayvan, araba, kısacası her ne gerekse, son derece istekle verdi.”
  Atatürk bu sözlerini, aşağıdakilerden hangisinin sonucuna dayanarak söylemiş olabilir?

  A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasının
  B) Kuvayımilliye hareketinin başlamasının
  C) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin uygulanmasının
  D) Düzenli ordunun kurulmasının

 42. Cevap: C Açıklama:

 43. Millî Mücadele Dönemi’nde kazanılan askerî başarılar, dış politikayı etkilemiştir.” diyen bir öğrenci, bu düşüncesine aşağıdakilerden hangisini gerekçe gösteremez?

  A) TBMM’nin Londra Konferansı’na çağrılmasını
  B) Fransa’nın, TBMM ile Ankara Antlaşması’nı imzalaması
  C) İstiklal Marşı’nın millî marş olarak kabul edilmesin
  D) Sovyet Rusya ile Kars Antlaşması’nın yapılmasını

 44. Cevap: C Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 Detayları

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER
  1. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir.
  2. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir.
  3. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir.
  4. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder.
  5. Misak-ı Millî’nin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir.
  6. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir.
  7. Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.
  8. Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir
 • '' YA İSTİKLAL YA ÖLÜM ''
  1. Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir
  2. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
  3. Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye’nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar.
  4. Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarının sanat ve edebiyat üzerine yansımalarını fark eder.
  5. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Atatürk’ün rolünü fark eder.
  6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslar arası etkilerini değerlendirir
  7. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararları’nın uygulamalarını inceler.

Ayrıca 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 1.dönem sonu sınav hazırlık test soruları 2; mebsinavlari.com tarafından test türünde cevaplı olarak müfrdata uygun hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 9 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 97 kere doğru, 70 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ünite Özetleri