8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Test

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Test sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Test CEVAPLARI

 1. Şehit sahabilerin İslam'a girmelerinde hangi faktörler etkili olmuştur?

  A) Peygamberimizin sözlerine ve davranışlarına tanık olmaları
  B) Sosyal statüleri
  C) Maddi kazanç elde etmek için
  D) Siyasi baskılar

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Peygamberimizin sözlerine ve davranışlarına tanık olmaları. Şehit sahabiler İslam'ı kabul etmelerinde en önemli faktör, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sözleri ve davranışlarına tanık olmalarıdır. Hz. Muhammed'in dürüstlüğü, adaleti, insaniyeti, sabrı ve diğer peygamberlik vasıfları onların kalplerinde derin bir etki yaratmıştır. Şehit sahabilerin sosyal statüleri veya maddi kazanç elde etmek için İslam'ı kabul ettikleri yönünde bir kanıt yoktur. Siyasi baskıların ise İslam'ı kabul eden sahabiler için bir engel oluşturduğu bilinmektedir. 3. Şehit sahabilerin İslam'ın yayılmasındaki rolü nedir?

  A) İslam'ın yayılmasına önemli katkılar sağlamışlardır.
  B) İslam'ın yayılmasına hiçbir katkıları olmamıştır.
  C) İslam'ın yayılmasına engel olmuşlardır.
  D) İslam'ın yayılmasında diğer sahabiler kadar etkili olmamışlardır.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) İslam'ın yayılmasına önemli katkılar sağlamışlardır. Şehit sahabiler, İslam'ın yayılmasında önemli bir rol oynamışlardır. Bu sahabiler, İslam'ın ilk dönemlerinde İslam'ı yaymak için mücadele etmiş ve çeşitli zorluklara karşı mücadele etmişlerdir. Bu mücadelelerinde birçoğu şehit olmuştur. Şehit sahabilerin fedakarlıkları ve cesaretleri, İslam'ın yayılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. 5. İslam dininde fıkıh ve hadis alanlarında uzmanlaşan, özellikle Medine'de faaliyet gösteren ve birçok sahabe tarafından danışılan âlim sahabe kimdir?

  A) Hz. Abdullah ibn Abbas    B) Hz. Ali                  
  C) Hz. Zeyd ibn Sabit        D) Hz. Ebu Hureyre          

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Hz. Ebu Hureyre. Hz. Ebu Hureyre, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in sahabelerinden biridir ve fıkıh ve hadis alanlarında uzmanlaşmıştır. Özellikle Medine'de faaliyet göstermiş ve birçok sahabe tarafından danışılmıştır. Onun rivayet ettiği hadisler, İslam hukuku ve İslam tarihi açısından önemlidir. 7. İslam daveti sırasında Hz. Hamza'nın İslam'a geçmesi sahabeler için ne anlama gelmiştir?

  A) Güçlenmelerini sağlamıştır
  B) Peygamberimize olan inançlarını artırmıştır
  C) İslam'ın yayılmasına büyük katkı sağlamıştır
  D) Önemli bir savaşçı kaybetmişlerdir

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) İslam'ın yayılmasına büyük katkı sağlamıştır. Hz. Hamza'nın İslam'a geçmesi, İslam davetinin güçlenmesine ve yayılmasına büyük bir katkı sağlamıştır. Çünkü Hz. Hamza, Mekke'nin saygın ve güçlü ailelerinden birine mensuptu ve aynı zamanda önemli bir savaşçıydı. Bu nedenle, onun İslam'a geçmesi, İslam'ın kabul edilmesini kolaylaştırdı ve müslümanların güvenini artırdı. Sahabeler için de Hz. Hamza'nın İslam'a geçmesi, umut ve moral kaynağı oldu. 9. Peygamberimiz, İslam davetinde sahabeler arasında hangi niteliği ön planda tutmuştur?

  A) Zenginlik              B) Güç ve kuvvet         
  C) Bilgi ve erdemlilik    D) Soyluluk              

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Bilgi ve erdemlilik. Peygamberimiz, İslam davetinde sahabeler arasında en çok bilgiye ve erdemliliğe sahip olanları tercih etmiş ve onları liderlik pozisyonlarına getirmiştir. Bu nedenle, sahabeler arasında bilgi ve erdemlilik ön planda tutulmuştur. Bu soru, İslamiyet'in temel değerleri ve İslam davetinin yöntemleri hakkında bilgiyi ölçmeyi amaçlamaktadır. 11. Aşağıdakilerden hangisi Şehit Sahabiler için kullanılan bir ifadedir?

  A) Cennet Bahçesindeki Melekler         B) İslam Tarihindeki Kahramanlar       
  C) Hz. Peygamber’in Örnek Sahabeleri    D) Savaşlarda Yaralananlar             

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir. Şehit Sahabiler ifadesi, Hz. Peygamber'in örnek sahabeleri için kullanılan bir ifadedir. Sahabeler, İslam'ın yayılması ve korunması için büyük fedakarlıklar yapmışlardır ve İslam tarihinin önemli bir parçasını oluştururlar. 13. Aşağıdakilerden hangisi Şehit Sahabilerden biridir?

  A) Ebu Talha                 B) Ebu Cehil                
  C) Muaviye bin Ebu Süfyan    D) Ebu Leheb                

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) Ebu Talha'dır. Şehit Sahabiler, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemde İslam'a hizmet ederken şehit düşmüş olan sahabelerdir. 15. Peygamberimiz, hayatı boyunca hangi durumlarda affedici davranmıştır?

  A) Sadece Müslümanlara karşı hatalarda
  B) Herkese karşı hatalarda
  C) Sadece düşmanlarını affetmemiştir
  D) Hiçbir zaman affetmemiştir

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Herkese karşı hatalarda" şeklindedir. Peygamberimiz, hayatı boyunca herkese karşı affedici bir tavır sergilemiştir. Birçok durumda, hataları affetmek ve insanlara ikinci bir şans vermek için çaba göstermiştir. 17. Peygamberimiz, affetmekle ilgili bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Başkalarının hatalarını örtmek, kusurlarını araştırmaktan daha hayırlıdır." Bu hadis hangi konu hakkındadır?

  A) Sadaka vermeye        B) Oruç tutmaya
  C) Affetmeye                    D) Namaz kılmaya

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Affetmeye" dir. Hadiste geçen "Başkalarının hatalarını örtmek" ifadesi, affetme ve hoşgörü gösterme konusunu vurgulamaktadır. Peygamberimiz, insanların hatalarını bağışlamaya teşvik ederek, toplumda hoşgörü, sevgi ve barışın oluşmasına katkı sağlamıştır. 19. Hz. Ali'nin İslam için verdiği mücadeledeki rolü nedir?

  A) Peygamber Efendimiz'in damadı olan Hz. Ali, İslam'ın yayılmasında ve savunmasında aktif rol almıştır.
  B) Peygamber Efendimiz'in amcası olan Hz. Ali, İslam'ın yayılması için çok önemli bir rol oynamıştır.
  C) Peygamber Efendimiz'in yakın arkadaşı olan Hz. Ali, İslam'ın yayılmasında ve savunmasında yer almıştır.
  D) Peygamber Efendimiz'in sağ kolu olan Hz. Ali, savaşlarda müminlere liderlik etmiştir.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Ali, Peygamber Efendimiz'in damadı ve yakın arkadaşı olup İslam'ın yayılmasında ve savunmasında aktif bir rol oynamıştır. Bu nedenle, İslam tarihi açısından önemli bir figürdür. 21. Peygamberimizin affedici olması hangi özellikleriyle öne çıkar?

  A) Güçlü bir lider olması             B) Merhametli ve hoşgörülü olması    
  C) Sert bir karaktere sahip olması    D) Hiçbir hata yapmaması             

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani peygamberimiz merhametli ve hoşgörülü olmasıyla öne çıkar. Peygamberimiz, affediciliğiyle bilinir ve Müslümanlar için bir örnek teşkil eder. Peygamberimiz, affediciliği sayesinde toplumda barış ve uyumun sağlanmasında büyük bir rol oynamıştır. 23. Peygamberimizin affedici tutumu hangi sonuçları doğurmuştur?

  A) Toplumda hoşgörü ve dayanışma ortamı oluşmuştur
  B) Suçlular cezasız kalmıştır
  C) Adalet duygusu zayıflamıştır
  D) Toplumda huzursuzluk artmıştır

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Toplumda hoşgörü ve dayanışma ortamı oluşmuştur. Peygamberimiz, affedici ve merhametli bir tutum sergileyerek toplumda hoşgörü ve dayanışma ortamının oluşmasına katkıda bulunmuştur. Affetmek, insanların birbirleriyle barışık bir şekilde yaşamasını sağlar ve toplumda huzurun korunmasına yardımcı olur. Bu özellikleriyle Peygamberimiz, insanlar arasındaki çatışmaları azaltarak toplumsal barışa katkıda bulunmuştur. 25. Peygamberimizin affetme tutumu, günümüz toplumlarına ne gibi mesajlar vermektedir?

  A) Hoşgörü ve merhametin önemini vurgular
  B) Suçların cezasız kalmaması gerektiğini vurgular
  C) Güçlülerin zayıfları ezmesinin doğru olmadığını vurgular
  D) Affetmenin zayıflık göstergesi olduğunu vurgular

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Hoşgörü ve merhametin önemini vurgular. Peygamberimizin affetme tutumu, İslam dininin temel öğretilerinden biri olan hoşgörü, merhamet ve bağışlama gibi insani değerleri vurgulamaktadır. Bu tutum, günümüz toplumlarına da insanlar arasında hoşgörü, empati ve sevgi gibi insani değerleri önemsemeleri gerektiği mesajını vermektedir. Affetme, sadece güçlü değil zayıf insanların da gösterebileceği bir erdemdir ve insanlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için önemlidir. Bu nedenle, Peygamberimizin affetme tutumu günümüz toplumlarında da önemsenmesi gereken bir değerdir. 27. Peygamberimiz, adalet konusunda toplumda nasıl bir farkındalık yaratmıştır?

  A) İnsanların arasındaki ayrımcılığı arttırmıştır.
  B) Sadece Müslümanların hakkını korumuştur.
  C) Herkesin hak ve adaletini korumaya özen göstermiştir.
  D) Adalet konusunda bir etkisi olmamıştır.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Herkesin hak ve adaletini korumaya özen göstermiştir. Peygamberimiz, adalet konusunda toplumda büyük bir farkındalık yaratmıştır. O, insanların arasındaki ayrımcılığı azaltarak herkesin hak ve adaletini korumaya özen göstermiştir. Peygamberimiz, adaletin Müslümanlarla sınırlı olmadığını ve herkesin hakkının korunması gerektiğini vurgulamıştır. Bu nedenle, İslam toplumunda adalet kavramı, Peygamberimiz'in öğretileriyle birlikte önemli bir yer edinmiştir. 29. Peygamberimiz döneminde adalete aykırı işlemler yapanlar hakkında nasıl bir tutum sergilenmiştir?

  A) Göz yumulmuştur.
  B) Uyarılmıştır ama cezasız kalmıştır.
  C) Adaletin gereğine uygun bir şekilde cezalandırılmışlardır.
  D) Adalete aykırı işlem yapmadığı için böyle bir durum söz konusu olmamıştır.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu soru Peygamberimiz döneminde adaletin nasıl işlediği hakkında bir değerlendirme istemektedir. Peygamberimiz, adaletin yerine getirilmesi konusunda çok titiz davranmış ve adalete aykırı işlemler yapanlar hakkında cezasız kalmamıştır. İslam dininde adalet büyük önem taşır ve Peygamberimiz de adaletin yerine getirilmesi konusunda örnek bir davranış sergilemiştir. Dolayısıyla, doğru cevap C şıkkıdır. 31. Peygamberimiz, adalet konusunda toplumda ne tür bir etki yaratmıştır?

  A) Adalet kavramının önemini azaltmıştır.
  B) İnsanların birbirleri arasında ayrımcılığı arttırmıştır.
  C) Adaletin toplumsal barış ve huzur açısından önemini vurgulamıştır.
  D) Adaletin bir gereklilik olmadığına inanılmasına sebep olmuştur.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Adaletin toplumsal barış ve huzur açısından önemini vurgulamıştır." olarak verilmiştir. Peygamberimiz, adalet konusunda örnek bir tutum sergilemiş ve toplumda adaletin önemini vurgulamıştır. Bu tutum, Müslümanlar arasında ve diğer toplumlarda adaletin daha fazla önemsenmesine ve toplumsal barış ve huzurun sağlanmasına katkı sağlamıştır. 33. Peygamberimiz insanları kötülüklerden arındırmak için hangi yöntemleri kullanmıştır?

  A) Şiddet kullanarak
  B) İnsanların zihinlerini ve kalplerini güzel davranışlarla etkileyerek
  C) Yalan söyleyerek
  D) Kötü davranarak

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) İnsanların zihinlerini ve kalplerini güzel davranışlarla etkileyerek" dir. Peygamberimiz, insanları kötülüklerden arındırmak için şiddet, yalan ve kötü davranışlar gibi yöntemler yerine güzel ahlakı ve davranışlarıyla örnek olmuştur. Bu sayede insanların zihinlerinde ve kalplerinde olumlu bir etki yaratmış ve onları kötülüklerden arındırmaya yardımcı olmuştur. 35. Peygamberimiz insanların kötü huylarından arınmaları için neden çaba göstermiştir?

  A) Çünkü insanların kötü davranışları topluma zarar verir
  B) Çünkü Peygamberimiz insanların iyilik yapmasını istiyordu
  C) Çünkü Peygamberimiz insanların kötü davranışlarının yanlış olduğunu düşünüyordu
  D) Hepsi

 36. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz, insanların daha iyi ve doğru yollarda yürümelerini, kötülüklerden arınmalarını ve sevgi, saygı, barış, hoşgörü gibi güzel değerleri benimsemelerini istemiştir. Bu da bizlere, toplum içindeki ilişkilerimizi düzeltme ve insanlık değerlerine önem vermenin önemini hatırlatmaktadır. 37. Peygamberimiz insanların kötü huylarından arındırarak toplumsal birlik ve beraberliği nasıl sağlamıştır?

  A) İnsanlar arasında adaleti sağlayarak
  B) İnsanlar arasında sevgiyi ve saygıyı yayarak
  C) İnsanlara iyilik yapmayı öğreterek
  D) Hiçbiri

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) İnsanlar arasında sevgiyi ve saygıyı yayarak Peygamberimiz, toplumsal birlik ve beraberliği sağlamak için insanlar arasında sevgi ve saygı duygusunu yaymayı hedef almıştır. Bu amaçla, insanlar arasında adaleti sağlamış, merhametli ve hoşgörülü davranmalarını öğütlemiştir. İnsanların birbirleriyle iyi geçinmeleri için güzel ahlakı benimsemeleri gerektiğini vurgulamıştır. Bu sayede, insanlar arasındaki bağlar güçlenmiş, toplumda barış ve huzur sağlanmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Test Detayları

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Test 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Test Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Hayatında Dünya ve Ahiret Dengesi
  3. Peygamberimizin Hayatında İnfak ve Sadaka
  4. Peygamberimizin Hayatında Sadelik
  5. Peygamberimizin Affedici Olması
 • İSLAM DAVETİ VE SAHABE
  1. Âlim Sahabiler
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. İslam Davetinde Sahabenin Rolü
  4. Şehit Sahabiler

Ayrıca 8.sınıf peygamberimizi hayatı dersi test soruları; mebsianvlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Tarihi olaylara ve kişilere ilişkin soruları yanıtlama becerisi.

İslam tarihi ve sahabe hayatları hakkında bilgi sahibi olmak.

İslam tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmak.

İslam'ın yayılması ve güçlenmesine katkı sağlayan önemli şahsiyetlerin rollerini anlayabilme.

İslamiyet'in temel değerleri ve İslam davetinin yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

İslam dinine ve tarihine ilişkin temel bilgiyi ölçmektedir.

Ebu Talha, İslam'ın ilk dönemlerinde Müslüman olmuş ve Uhud Savaşı'nda şehit düşmüştür. Sahabeler hakkında bilgi sahibi olmak.

Peygamberimiz'in bu affedici davranışı, İslam dininin temel öğretilerinden biridir ve Müslümanlar için önemli bir kazanımdır.

İslamiyet'in temel öğretilerinden biri olan affetme konusunu vurgulamaktadır.

Hz. Ali'nin İslam'ın yayılması ve savunmasında oynadığı rolü anlamak.

İslamiyet'in önemli değerlerinden biri olan affediciliğin anlaşılması ve öğrenilmesi için bir fırsat sunar.

İnsanlar arasında hoşgörü ve dayanışmanın önemini kavramak.

Peygamberimizin insani değerleri vurgulayan affetme tutumunu anlamak ve insanlar arasında hoşgörü, merhamet ve bağışlama gibi insani değerleri önemsemek.

Peygamberimiz, adalet konusunda toplumda farkındalık yaratarak herkesin hak ve adaletini korumaya özen göstermiştir.

Peygamberimiz döneminde adaletin nasıl işlediği hakkında bilgi sahibi olabilirim.

Peygamberimizin adalet konusundaki tutumu ve vurgusu hakkında bilgi sahibi olmak.

Peygamberimizin güzel ahlakı ve davranışlarıyla insanları kötülüklerden arındırma yöntemlerini anlamak ve bu yöntemleri günümüzde de uygulayarak toplumda pozitif bir etki yaratmak olabilir.

Peygamberimizin toplumsal birlik ve beraberliği sağlamak için sevgi ve saygı duygusunu yayma çabalarını anlayabiliriz.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Test sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 24 kere doğru, 14 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri