2023-2024 8.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-26)

2023-2024 8.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-26) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 8.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-26) CEVAPLARI

 1. x + 2y = 6 ve y – x = – 9 olduğuna göre (x, y)=?

  A) (8, –1)    B) (–1,8)    C) (8,1)    D) (1,8)

 2. Cevap: A

 3. M,U,Z,A,F,F,E,R harflerinden rastgele seçilen bir harfin F olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1/8     B) 3/8    C) 1/4     D) 1/2

 4. Cevap: C

 5. 3 (x+2) = 4 (x-1) eşitliğini sağlayan x kaçtır?

  A) 11     B) 10     C) 9     D) 8

 6. Cevap: B

 7. Yakup, 40 TL + KDV'sini şöyle hesaplıyor:
  1. adım:40x20=800
  2. adım:800:100=8
  3. adım:40-8=32 TL
  Yakup, kaçıncı adımda hata yapmıştır?

  A) 1.adım                B) 2.adım
  C) 3.adım                D) Hata yapmamıştır.

 8. Cevap: D

 9. Orijinden ve (2,8) noktasından geçen doğrunun denklemi nedir?

  A) y=4x     B) y=8x     C) y=2x     D) y=x/2

 10. Cevap: C

 11. Tanesi 2x + 3 TL olan kalemlerden 5 tane alan Ayşenur toplam kaç TL ödemelidir?

  A)10x+15     B)10x+8   C)10x-15     D) 15x+6

 12. Cevap: A

 13. dikdörtgen alanı
  Şekildeki kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanı santimetre kare cinsinden gösteren cebirsel ifade hangisidir?

  A) x2 - x +12                B) x2 + x -12
  C) x2 -7x + 12              D) x2 +7x -12

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) x^2 - 7x + 12. Dikdörtgenin alanını hesaplamak için kenar uzunluklarının çarpılması gerekmektedir. Verilen şekilde bir kenarın uzunluğu "x - 3" ve diğer kenarın uzunluğu "x - 4" olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla alanı hesaplamak için bu iki kenar uzunluğunu çarparız: (x - 3) * (x - 4). Bu ifadeyi çarptığımızda, x^2 - 7x + 12 cebirsel ifadesini elde ederiz. 15. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) x ekseni üzerindeki noktaların apsisleri sıfırdır.
  B) 2. bölgedeki noktaların ordinatları negatiftir
  C) 4. bölgedeki noktaların apsisleri pozitiftir.
  D) Orijinin kordinatları (1,1)'dir

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) x ekseni üzerindeki noktaların apsisleri sıfırdır. Çözüm açıklaması olarak, x ekseni üzerindeki noktaların apsis değeri, yani x koordinatı her zaman sıfırdır. Bu nedenle, doğru bilgi A seçeneğinde verilmiştir. 17. denklem sorusu denkleminin y'nin x cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
  şıklar

 18. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) y = 3x - 10 olacaktır. Grafikteki doğrunun eğimi 3 olarak gözlemlenmektedir ve y-kesiti -1'dir. Bu bilgilere dayanarak, denklemin y'nin x cinsinden ifadesi y = 3x - 10 olacaktır. 19. denklem sorusu denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

  A) 2    B) 3    C) 6    D) 9

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 6'dır. Çözüm açıklaması olarak, denklemde verilen ifadeyi çözerek x'in değerini bulabiliriz. Denklemi çözdüğümüzde, 2x + 3 = 15'e denk geliriz. Bu denklemi çözerek x = 6 olduğunu buluruz. Dolayısıyla, denklemi sağlayan x değeri 6'dır. 21. 6x3 - 7x2 + 4x -1 cebirsel ifade için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) 4 terim vardır
  B) Katsayıların toplam 2'dir
  C) x2 li terimin katsaysayısı 7 dir
  D) Sabit terim -1'dir

 22. Cevap: C Açıklama:

  Çözüm açıklaması olarak, verilen cebirsel ifadeyi inceleyerek doğru ifadeyi bulabiliriz. 6x^3 - 7x^2 + 4x - 1 ifadesinde 4 terim bulunmaktadır, bu nedenle A seçeneği doğrudur. Katsayıların toplamını hesapladığımızda 6 - 7 + 4 + (-1) = 2 elde ederiz, bu nedenle B seçeneği doğrudur. x^2'li terimin katsayısı -7, bu nedenle C seçeneği yanlıştır. Sabit terim -1'dir, bu nedenle D seçeneği doğrudur. Sonuç olarak, yanlış olan seçenek C) x^2'li terimin katsayısı 7'dir. 23. 2x + 5y = 20 denkleminin grafiği ile eksenler arasında kalan üçgenin alanı kaç birimkaredir?

  A) 80    B) 40    C) 20    D) 10

 24. Cevap: C Açıklama:

  Çözüm açıklaması olarak, verilen denklem 2x + 5y = 20 doğrusunu temsil etmektedir. Eksenler arasında kalan üçgenin alanını bulmak için, doğrunun eksenlerle kesiştiği noktaları bulmamız gerekmektedir. Doğrunun x ekseni ile kesiştiği noktayı bulmak için, y = 0 yerine koyarız: 2x + 5(0) = 20 2x = 20 x = 10 Doğrunun y ekseni ile kesiştiği noktayı bulmak için, x = 0 yerine koyarız: 2(0) + 5y = 20 5y = 20 y = 4 Bu şekilde, doğrunun x ekseniyle kesiştiği nokta (10, 0) ve y ekseniyle kesiştiği nokta (0, 4) olarak bulunur. Eksenler arasında kalan üçgenin tabanı, x ekseni üzerindeki uzunluğu (10 - 0) = 10 birimdir. Yüksekliği, y ekseni üzerindeki uzunluğu (4 - 0) = 4 birimdir. Üçgenin alanını hesaplamak için, taban uzunluğu ile yüksekliği çarparız ve yarıya böleriz: Alan = (1/2) * taban * yükseklik Alan = (1/2) * 10 * 4 Alan = 20 birimkare 25. Bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olduğuna göre, bu dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu 10 cm olduğuna göre, bu dikdörtgenin alanı kaç cm²'dir?

  A) 20    B) 50    C) 60    D) 80

 26. Cevap: B Açıklama:

  Soruda verilen bilgilere göre, dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 2 katıdır ve uzun kenar uzunluğu 10 cm olarak belirtilmiştir. Bu durumda kısa kenar uzunluğu 10 cm / 2 = 5 cm olur. Dikdörtgenin alanı uzun kenar uzunluğu ile kısa kenar uzunluğunun çarpımına eşittir, yani 10 cm * 5 cm = 50 cm². 27. (x - 2) (x + 5) ifadesi hangi ifadeye eşittir?

  A) x^2 + 3x - 10         B) x^2 - 3x - 10
  C) x^2 + 3x + 10        D) x^2 - 3x + 10

 28. Cevap: A Açıklama:

  Verilen ifade (x - 2) (x + 5) çarpımını çözelim. Bu çarpımı açmak için dağılma özelliğini kullanırız. (x - 2) (x + 5) = x * x + x * 5 - 2 * x - 2 * 5 = x^2 + 5x - 2x - 10 = x^2 + 3x - 10. Sonuç olarak, verilen ifade (x - 2) (x + 5) x^2 + 3x - 10 ifadesine eşittir. 29. 20, 25, 30, 35, 40 sayılarından oluşan bir veri grubunun ortalaması kaçtır?

  A) 25    B) 28    C) 30    D) 35

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 30'dur. Veri grubundaki sayıları topladığımızda 20 + 25 + 30 + 35 + 40 = 150 elde ederiz. Ardından, toplamı veri grubundaki sayıların sayısına böleriz: 150 / 5 = 30. Bu durumda veri grubunun ortalaması 30'dur. 31. x + 3y = 7 ve 2x - y = 3 denklemleri verildiğinde, bu denklemlerin çözümü hangisidir?

  A) x = 2, y = 1        B) x = 1, y = 2
  C) x = 3, y = 2        D) x = 2, y = 3

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) x = 2, y = 1'dir. Verilen denklemleri çözmek için iki denklemi birlikte kullanabiliriz. İlk olarak, ikinci denklemden y'i bulalım. 2x - y = 3 denklemini y için çözelim: y = 2x - 3. Sonra, bu değeri ilk denkleme yerine koyalım: x + 3(2x - 3) = 7. Bu denklemi çözelim: x + 6x - 9 = 7. Toplamları birleştirerek: 7x - 9 = 7. Ardından x'i bulmak için denklemi çözelim: 7x = 16, x = 2. Son olarak, x'in değerini ikinci denkleme yerine koyalım ve y'yi bulalım: 2(2) - y = 3, 4 - y = 3, -y = -1, y = 1. Bu durumda denklemlerin çözümü x = 2, y = 1'dir. 33. Çemberin çevresi ile çapı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çevre = 2 x yarıçap
  B) Çevre = 2 x çap
  C) Çevre = π x yarıçap
  D) Çevre = π x çap

 34. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Çevre = π x çap. Çemberin çevresi, çapının π (pi) sayısıyla çarpımıdır. Çevrenin uzunluğunu hesaplamak için çemberin çapını ikiyle çarparız. Dolayısıyla, çevre = 2 x çap formülü doğru değildir. Doğru ilişki çevre = π x çap olarak ifade edilir, çünkü π sayısı çemberin çevresi ve çapı arasındaki oranı temsil eder. 35. 4x + 2y = 16 denkleminde x için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

  A) x = 8 - 2y            B) x = 4 - y
  C) x = 2y - 8            D) x = y - 4

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) x = 8 - 2y. Verilen denklem 4x + 2y = 16 olarak verilmiştir. Bu denklemde x'i izole etmek için önce 4x'i yalnız bırakmamız gerekiyor. Bunun için her iki tarafı da 4'e böleriz: (4x + 2y) / 4 = 16 / 4. Bu işlem sonucunda x'in katsayısı 4'lerin sadeleşmesiyle ortadan kalkar ve elde edilen denklem x + (2y/4) = 4 olur. Daha sonra 2y/4'ü sadeleştirerek y/2 elde ederiz. Son olarak denklemi düzenleriz: x + y/2 = 4. Eşitliğin sol tarafındaki y/2'yi sağ tarafa geçirmek için her iki tarafı da y/2 ile çarparız: (y/2)(2) + y/2 = (4)(2). Bu işlem sonucunda x = 8 - 2y elde edilir. 37. Bir doğru parçasının orta noktası aynı zamanda koordinat düzleminin (2, -1) noktasıdır. Doğru parçasının uç noktalarının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

  A) (2, -1) ve (2, 1)         B) (4, 1) ve (0, -3)
  C) (-2, 1) ve (6, -3)        D) (-4, 1) ve (8, -3)

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bir doğru parçasının orta noktası, aynı zamanda bu doğru parçasının uç noktalarının ortalamasıdır. Verilen soruda orta nokta (2, -1) olarak belirtilmiştir. Bu durumda, doğru parçasının bir ucu (2, -1) noktasıdır. Diğer uç noktayı bulmak için, orta noktanın x ve y koordinatlarından yola çıkarak simetrik bir şekilde diğer uç noktayı elde ederiz. Yani x koordinatı aynı kalır ve y koordinatına göre simetri yaparız. (2, -1) noktasının simetriği olarak (2, 1) noktasını elde ederiz. Dolayısıyla, doğru parçasının uç noktalarının koordinatları (2, -1) ve (2, 1) olarak bulunur. 39. 2x + 3y = 12 denkleminin grafikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) İki paralel doğru
  B) İki kesen doğru
  C) Bir doğru ve bir parabol
  D) Bir doğru ve bir hiperbol

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) İki kesen doğru. Verilen denklem 2x + 3y = 12, doğrusal bir denklemdir. Bu denklemde x ve y değişkenlerinin katsayıları sıfırdan farklıdır, dolayısıyla bir doğruyu temsil eder. Eğer bu denklemin grafiği iki ayrı noktada kesişiyorsa, yani iki farklı çözümü varsa, grafik iki kesen doğru olacaktır. Bu durumda, doğru denkleminin grafikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? 41. Bir tablo üzerinde x ve y değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

  A) Denklem
  B) Grafik
  C) Fonksiyon
  D) Eşitsizlik

 42. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Fonksiyon. Bir tablo üzerinde x ve y değerleri arasındaki ilişki bir fonksiyonla ifade edilir. Fonksiyon, her x değeri için y değerini tek bir şekilde ilişkilendirir. Tablodaki x değerleri giriş değerlerini temsil ederken, y değerleri çıkış değerlerini temsil eder. Bu ilişki matematiksel olarak bir fonksiyon denklemiyle ifade edilebilir. 43. Hangisi doğru bir kesir eşitliğidir?

  A) 2/5 = 4/10
  B) 3/4 = 2/6
  C) 5/8 = 3/4
  D) 1/3 = 4/9

 44. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) 2/5 = 4/10. Doğru bir kesir eşitliği, iki kesirin eşit olduğunu ifade eder. Bu durumda, kesirlerin paydaları birbirine eşit olmalıdır. Verilen seçenekler arasında sadece A seçeneği (2/5 = 4/10) doğru bir kesir eşitliğini göstermektedir. Diğer seçeneklerde paydalar birbirine eşit olmadığı için doğru değildir. 45. Hangisi doğru bir denklem çözümüdür?

  A) 3x + 4 = 10; x = 2
  B) 2x - 5 = 3; x = 3
  C) 4x + 6 = 24; x = 4
  D) 5x - 2 = 8; x = 1

 46. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) 3x + 4 = 10; x = 2 Verilen denklemleri çözmek için denklemdeki bilinmeyenin değerini bulmamız gerekiyor. Seçenekler arasında sadece A seçeneği denklemi doğru bir şekilde çözmektedir. Denklemin çözümü 3x + 4 = 10 olduğunda x'in değeri 2 çıkar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 8.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-26) Detayları

2023-2024 8.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-26) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 8.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-26) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 8.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-26) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 8.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-26) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 8.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-26) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Geometri ve Ölçme
  1. Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler; bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.
  2. Dönmede şekil üzerindeki her bir noktanın bir nokta etrafında belirli bir açıyla saat veya tersi yönünde dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder
  3. Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir; eş ve benzer şekillerin kenar ve açı özelliklerini belirler.
  4. Koordinat sisteminde bir çokgenin öteleme, eksenlerinden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafında dönme altındaki görüntülerini belirleyerek çizer.
  5. Nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki görüntülerini oluşturur.
  6. Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer
  7. Şekillerin en çok iki ardışık öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntülerini oluşturur.
  8. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
  9. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir
  10. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
  11. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.

Ayrıca cebirsel ifadeler, koordinat sistemi, doğrusal ilişkiler

Geometrik şekillerde alan hesaplaması yapabilme becerisi ve cebirsel ifadeleri geometrik problemlerle ilişkilendirebilme yeteneği.

Koordinat düzleminde noktaların apsis ve ordinat değerlerini doğru bir şekilde tanımlayabilme becerisi.

Grafikleri okuma ve denklem ifadelerini grafiklerle ilişkilendirme becerisi.

Denklemleri çözme ve denklemdeki bilinmeyenin değerini bulma becerisi.

Cebirsel ifadeleri analiz ederek terim sayısını, katsayıların toplamını ve terimlerin katsayılarını doğru bir şekilde belirleme becerisi.

Doğrunun grafiğini kullanarak, eksenler arasında kalan üçgenin alanını hesaplama becerisi.

Verilen bilgileri anlama, matematiksel ilişkileri kullanma ve doğru sonucu bulma becerisi.

Çarpanlara ayrıştırma yapabilme becerisi ve dağılma özelliğini kullanabilme yeteneği.

Bu soruyu doğru cevaplayan biri, veri grubunun ortalamasını hesaplama becerisini kazanır.

Bu soruyu doğru cevaplayan biri, lineer denklem sistemlerini çözme becerisini kazanır.

Çemberin çevresi ve çapı arasındaki ilişkiyi anlama ve matematiksel formülü kullanma becerisi.

Denklemdeki bilinmeyenin değerini izole etme ve denklemi çözme becerisi.

Verilen bir noktanın simetrisini bulma ve doğru parçasının uç noktalarını belirleme becerisi.

Doğrusal denklemi temsil eden bir grafiği analiz etme ve doğru grafiğinin farklı tiplerini tanıma becerisi.

Tablo üzerindeki x ve y değerleri arasındaki ilişkiyi tanıma ve bu ilişkiyi fonksiyon olarak tanımlama becerisi.

Doğru bir kesir eşitliğini tanıma ve eşitlikteki payda ilişkisini gözlemleme becerisi.

Denklem çözme becerisi ve denklemlerde bilinmeyenin değerini bulma becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 8.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-26) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 8.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-26) Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 26 kere doğru, 17 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 8.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-26) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 8.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-26) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 8.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-26) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 8.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-03-26) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Matematik Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Matematik Dersi Ünite Özetleri