8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Sınav

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Secde ayetlerinin okunmasının sebebi nedir?

  A) Kur'an'ın kutsallığını vurgulamak için
  B) Allah'ın büyüklüğünü ve insanın acziyetini hatırlatmak için
  C) Duaların kabul olması için
  D) Kur'an'ın doğru okunması için

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. Secde ayetlerinin okunması, Allah'ın büyüklüğünü ve insanın acziyetini hatırlatmak için yapılır. Bu ayetler okunduğunda Müslümanlar secde ederek Allah'a boyun eğerler ve O'nun büyüklüğünü ve kudretini kabul ederler. Bu aynı zamanda Müslümanlar için bir ibadet ve Allah'a yakınlaşma vesilesidir. 3. "Allah, kendisine ortak koşulmasını asla affetmez; onun dışında kalan günahları dilediği kimseler için affeder. Allah'a ortak koşan, gerçekten büyük bir günah işlemiş olur." (Nisa, 48) Bu ayet ne hakkında uyarıda bulunmaktadır?

  A) Allah'ın affediciliği hakkında     B) Şirk'in büyüklüğü hakkında        
  C) Günahların affedilmesi hakkında    D) İmanın önemi hakkında             

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu ayet, Allah'ın ortak koşmayı asla affetmeyeceğini ve bunun büyük bir günah olduğunu belirtmektedir. Ayet ayrıca, Allah'ın diğer günahları dilediği kimseler için affedeceğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, ayet imanın önemini ve şirk'in büyüklüğünü vurgulamaktadır. 5. Aşağıdakilerden hangisi vakıf işareti değildir?

  A) ﺜ    B) ﻥ    C) ﺞ    D) ﻕ

 6. Cevap: D Açıklama:

  Soruda verilen seçenekler Arapça harflerinden oluşan vakıf işaretlerini içermektedir. Vakıf işaretleri, Arapça yazıda kelime veya cümlelerin bağlantısını ve duraklamalarını belirlemek için kullanılan noktalama işaretleri olarak tanımlanabilir. Verilen seçeneklerden yalnızca "D) ﻕ" harfi vakıf işareti değildir ve diğerleri vakıf işareti olarak kullanılmaktadır. 7. Aşağıdakilerden hangisi vakıf işaretinin kullanım amaçlarından biri değildir?

  A) Okuyan kişinin nefes alıp vermesine yardımcı olmak
  B) Ayetin anlamını daha iyi anlayabilmek için kelime gruplarına ayrılmak
  C) Ayetin sonunda yer alan işaret
  D) Birinci harfin okunup, ikinci harfin okunmaması gerektiğinin belirtilmesi

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Vakıf işareti, Kur'an-ı Kerim'in okunması sırasında kullanılan bir işaretler sistemidir. Kelime gruplarına ayrılmak ve okuyan kişinin nefes alıp vermesine yardımcı olmak gibi amaçlarla kullanıldığı gibi, aynı zamanda birinci harfin okunup ikinci harfin okunmaması gerektiğinin belirtilmesi için de kullanılır. 9. Aşağıdakilerden hangisi iki nokta işaretidir?

  A) ﺜ    B) ﺝ    C) ۞    D) ﺻ

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, yani seçenekler arasında ﺻ yer alır. İki nokta işareti, Arapça metindeki ayetlerde bir harfin doğru telaffuzunu belirtmek için kullanılan bir işarettir. 11. Bir ayette “جَهَنَّمَ” kelimesi geçmektedir. Bu kelimenin anlamı nedir?

  A) Cennet    B) Azap    C) Sabır    D) Sevgi

 12. Cevap: B Açıklama:

  Soruda verilen kelime "جَهَنَّمَ" ve seçenekler arasından anlamını bulmamız isteniyor. Bu kelime İslam dininde cehennem anlamına gelmektedir, dolayısıyla cevap B seçeneğidir. 13. Aşağıdakilerden hangisi altı nokta işareti değildir?

  A) ﺹ    B) ﻕ    C) ﻉ    D) ﺽ

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir, çünkü altı nokta işareti, Arap alfabesindeki bazı harfleri belirtmek için kullanılan bir işarettir ve C seçeneği altı noktalı harf olarak tanımlanmaz. Altı nokta işaretleri, görme engelli insanların Braille alfabesi gibi bazı alfabeleri okuyabilmesine yardımcı olmak için de kullanılır. 15. Aşağıdaki vakıf işaretlerinden hangisi “dikkat” anlamını ifade eder?

  A) الْإِشَارَةُ    B) الْإِنْقِطَاعُ    C) الْقَلْبُ    D) الْفَصْلُ

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) الْإِشَارَةُ'dır ve bu vakıf işareti "dikkat" anlamını ifade eder. Vakıf işaretleri, Arapça metinlerde anlamın belirginleştirilmesi ve vurgulanması için kullanılan özel işaretlerdir. 17. "Ve Rabbinin huzurunda secde edenler" (Fussilet Suresi, 38. Ayet) Bu ayet, Allah'ın huzurunda saygı ve teslimiyet göstermek için secde edenlerin övüldüğünü belirtmektedir. Bu secde, Allah'a olan bağlılığın ve kulluğun bir ifadesidir. Bu ayette ne övülmektedir?

  A) Secde edenlerin teslimiyeti
  B) Secde edenlerin cahilliği
  C) Secde edenlerin şirk koşması
  D) Hiçbiri

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Secde edenlerin teslimiyeti Bu ayette övülen şey, Allah'a olan bağlılığın ve kulluğun bir ifadesi olarak secde edenlerin teslimiyetidir. Bu ayet, Müslümanların namazda yaptıkları secdeye işaret eder ve bu secde, Allah'a karşı saygı ve itaat göstermenin bir yolu olarak görülür. Bu ayet, İslam dinindeki kulluk ve teslimiyet kavramlarını vurgular. 19. İbtida işaretleri Kur'an-ı Kerim'de hangi surelerde geçmektedir?

  A) Bakara, A'raf, Fatır, Hac       B) A'raf, Yusuf, Ankebut, Rum     
  C) Bakara, Yusuf, Ra'd, İbrahim    D) Nahl, İsra, Ahzab, Fetih       

 20. Cevap: A Açıklama:

  İbtida işaretleri Kur'an-ı Kerim'de seçenek A'da geçmektedir: Bakara, A'raf, Fatır, Hac surelerinde. Bu surelerde İlahi mesajın, insanların yaratılışına, dünya hayatına, ahiret hayatına ve din konularına dair temel konuları ele aldığı görülmektedir. İbtida işaretleri, Kur'an-ı Kerim'in başlangıcında yer alır ve bu işaretler surelerin başında, ortasında veya sonunda yer alabilir. Bu işaretler, insanları Allah'ın varlığına, birliğine ve kudretine inanmaya, öğrenmeye ve düşünmeye yönlendirir. 21. "İzafe" ne anlama gelir?

  A) Bir kelimeyi diğerine bağlama       B) Kesme işareti koyma                
  C) Kelime tekrarı yapma                D) Ayetler arasında atlayarak okuma   

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır: "İzafe" bir kelimeyi diğerine bağlama anlamına gelir. İzafe, bir kelimenin başka bir kelimeyle ilişkisini belirtmek için kullanılır. Türkçedeki "ın, in, un, ün" ekleri gibi İslam dini metinlerinde de benzer bağlantı kelimeleri kullanılır. Bu kelimeler, bir ismin diğer bir isimle ilişkisini veya sıfatların isimlerle ilişkisini belirtmek için kullanılır. 23. Vasıl işareti hangi şekilde kullanılır?

  A) İki ayet arasında kullanılır ve bu ayetler arasındaki bağlantıyı vurgular.
  B) Bir kelimeyi diğerine bağlamak için kullanılır.
  C) Ayetler arasında atlayarak okumak için kullanılır.
  D) Kelime tekrarı yapmak için kullanılır.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır ve vasıl işareti iki ayet arasında kullanılır ve bu ayetler arasındaki bağlantıyı vurgular. Vasıl işareti, Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında önemli bir role sahiptir ve bir ayetin ardından gelen ayetlerle arasındaki ilişkiyi vurgulayarak okuyucuya anlamayı kolaylaştırır. 25. "Ta'lil" işareti ne anlama gelir?

  A) Sebep-sonuç ilişkisini belirtmek    B) Bir kelimeyi diğerine bağlamak     
  C) Kesme işareti koymak                D) Kelime tekrarı yapmak              

 26. Cevap: A Açıklama:

  Soru, "Ta'lil" işaretinin anlamını sormaktadır. Bu işaret, bir kelimenin veya ifadenin sebebini açıklamak için kullanılır. Yani, bir sebep-sonuç ilişkisi belirtmek amacıyla kullanılır. Örneğin, "İstanbul'da yoğun trafik vardı" cümlesinde, "yoğun trafik" ifadesinin nedeni açıklanmak istenirse, "Ta'lil" işareti kullanılarak "İstanbul'da yapılan yol çalışmaları sebebiyle" gibi bir açıklama yapılabilir. 27. Sakin Mim harflerinin kullanımı, Kur'an'ın hangi özelliğine işaret etmektedir?

  A) Kur'an'ın farklı anlamlar taşıyan harflerle yazıldığına işaret eder.
  B) Kur'an'ın kelime dağarcığının oldukça zengin olduğunu gösterir.
  C) Kur'an'ın insan eliyle yazılmış herhangi bir kitap gibi olmadığını ve her harfiyle korunduğunu gösterir.
  D) Kur'an'ın Arap alfabesi dışındaki harflerle de yazılabileceğini gösterir.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C olarak verilmiştir. Kur'an'ın sakin mim harflerinin kullanımı, Kur'an'ın her harfinin önemli olduğu ve korunduğu inancını yansıtmaktadır. Bu harfler, özellikle çizgileri benzer harflerle karıştırılabilecek harflerdir ve bu nedenle yazım ve okuma hatalarını önlemek için özel işaretlerle gösterilirler. Bu özelliğiyle Kur'an, insan eliyle yazılmış herhangi bir kitap gibi olmadığını ve her harfiyle korunduğunu göstermektedir. 29. Sakin Mim harflerinin kullanımı, hangi amaçla yapılmıştır?

  A) Kur'an'ın okunması ve anlaşılması daha da kolaylaştırmak için yapılmıştır.
  B) Kur'an'ın özel bir anlamını ifade etmek için yapılmıştır.
  C) Kur'an'ın güzelliğini ve sanatını göstermek için yapılmıştır.
  D) Kur'an'ın korunmasını sağlamak ve hatasız bir şekilde aktarmak için yapılmıştır.

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Kur'an'ın korunmasını sağlamak ve hatasız bir şekilde aktarmak için yapılmıştır." şeklindedir. "Sakin Mim" olarak bilinen harfler, Kur'an'ın doğru bir şekilde okunmasını ve hatasız bir şekilde aktarılmasını sağlamak için kullanılmıştır. Bu harfler, okuyucunun doğru bir şekilde telaffuz etmesi gereken sessiz harfleri belirtmek için kullanılır. Ayrıca, bu harflerin kullanımı Kur'an'ın orijinal metninin korunmasına yardımcı olmuştur. 31. "بسم الله الرحمن الرحيم" ifadesi hangi kategoride yer almaktadır?

  A) İbtida    B) Vasıl    C) İşaret    D) Hiçbiri

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) İbtida'dır. "بسم الله الرحمن الرحيم" ifadesi, Arapça yazılan metinlerde sıkça kullanılan bir ibtida cümlesidir ve "Allah'ın adıyla, O Rahim ve Rahmetli olan" anlamına gelir. Bu ifade Kur'an-ı Kerim'in başlangıcında yer alır ve İslamiyet'in önemli bir parçasıdır. 33. "فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ" ifadesinde hangi kelime vasıl olarak kullanılmıştır?

  A) فَإِذَا    B) وَعْدُ    C) الْآخِرَةِ    D) جَاءَ

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "وَعْدُ" kelimesidir. Çünkü soruda "vasıl olarak kullanılan kelime" sorulmuştur ve "وَعْدُ" kelimesi, bir diğer kelime veya cümleyi bağlayarak vasıl olarak kullanılmıştır. Bu kelime, cümlenin öznesi veya nesnesi değil, cümlenin akışını sağlayan bir bağlaç veya edat değildir. 35. "الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ" ifadesinde hangi kelime işaret olarak kullanılmıştır?

  A) اللَّهُ    B) الَّذِينَ    C) يُؤْمِنُونَ    D) الْغَيْبِ

 36. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda işaret olarak kullanılan kelime "الَّذِينَ" dir ve bu kelime "onlar" anlamına gelir. Bu kelime, "اللَّهُ" kelimesinden önce gelerek, ayette bahsi geçen özellikleri taşıyan kişileri ifade etmek için kullanılmıştır. Bu özellikler ise "gayba iman edenler"dir. 37. "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا" ifadesinde hangi kelime vasıl olarak kullanılmıştır?

  A) وَمَن    B) يَتَّقِ اللَّهَ    C) يَجْعَلْ    D) مَخْرَجًا

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) وَمَن. Bu ayette "وَمَن" kelimesi vasıl olarak kullanılmıştır ve "kim" anlamına gelmektedir. Ayetin tamamı şöyledir: "Ve kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu verir." Bu ayet Kur'an'da birçok kez tekrar edilen bir mesajdır ve insanlara Allah'a karşı gelmekten sakınmaları ve O'na güvenmeleri gerektiği öğütlenir. Bu ayet aynı zamanda insanların Allah'a yönelmelerinin kendilerine fayda sağlayacağına dair bir mesaj içermektedir. 39. "Sakin Mim" harfleri bazı Kur'an ayetlerinin başında yer alır. Bu harflerden oluşan ayetlerin, Allah'ın birliği hakkında bir mesaj verdiği düşünülür. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, "Sakin Mim" harflerinin Allah'ın birliği ile ilişkisini açıklar?

  A) "Sakin Mim" harfleri, Allah'ın birliğini vurgular ve onun tek bir varlık olduğunu ifade eder.
  B) "Sakin Mim" harfleri, Allah'ın birliğine dair herhangi bir mesaj taşımaz, sadece bir hecedir.
  C) "Sakin Mim" harfleri, Allah'ın birliğine ilişkin bir açıklama yapmaz, sadece Kur'an'ın benzersizliğine işaret eder.
  D) "Sakin Mim" harfleri, Allah'ın birliğini sadece yaratılış süreciyle ilişkilendirir.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) "Sakin Mim" harfleri, Allah'ın birliğini vurgular ve onun tek bir varlık olduğunu ifade eder. olarak verilir. "Sakin Mim" harfleri, bazı Kur'an ayetlerinin başında yer alır ve Allah'ın birliği hakkında bir mesaj verdiği düşünülür. "Sakin Mim" harflerinin tam olarak ne anlama geldiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, bu harflerin yer aldığı ayetlerin Allah'ın birliği ve tekliği hakkında önemli mesajlar içerdiği kabul edilir. 41. İdgam-ı Bila-gunne, aynı harf veya harflerin birleşmesi sonucu meydana gelen bir okuma şeklidir. Bu okuma şekli hangi harfleri kapsar?

  A) Sadece s harfini             B) Sadece n harfini            
  C) Hem s hem de n harflerini    D) Hiçbir harfi kapsamaz       

 42. Cevap: C Açıklama:

  İdgam-ı Bila-gunne, Arapça okuma kurallarından biridir ve aynı harf veya harflerin birleşmesi sonucu meydana gelen bir okuma şeklidir. Bu okuma şekli hem "s" hem de "n" harflerini kapsar. Örneğin, "Allah" kelimesindeki "lam" harfi ile "elif" harfinin birleşmesi sonucu oluşan "n" harfi idgam-ı bila-gunne örneğidir. 43. Aşağıdaki kelimelerden hangisi İdgam-ı Bila-gunne şekliyle okunur?

  A) كنز    B) قمر    C) حرف    D) كتاب

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneği "حرف"dır ve İdgam-ı Bila-gunne şekliyle "harf" olarak okunur. İdgam-ı Bila-gunne, Arapça okuyuşunda bazı harflerin yanındaki "nun" veya "mem" harflerinin okunmamasıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Sınav Detayları

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Sınav 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TECVİT BİLGİSİ
  1. .Ra’nın Hükümleri
  2. Ra’nın Hükümleri
  3. Sakin Mim’in Okunuş Şekilleri
  4. Secde Ayetleri ve İşareti
 • EZBERLENECEK DUALAR, SURELER VE ANLAMLARI
  1. Asr Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  2. Asr Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
  3. Ayetül Kürsi ve Anlamını Öğreniyorum

Ayrıca 8.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Secde ayetleri hakkında bilgi sahibi olmak ve neden okunduklarını anlamak.

Müslümanların Allah'a karşı tek tanrılı inancı korumaları ve şirke düşmemeleri gerektiğini öğütlemektedir.

Arapça yazıda vakıf işaretlerini tanımlamak ve ayırt etmek olarak belirtilebilir.

Vakıf işaretinin amaçlarını ve kullanımını bilmek.

Okuma ve anlama becerilerini ölçmek için hazırlanmıştır.

dinî terimleri anlama ve tanımlama yeteneği kazanılabilir.

Arap alfabesi harflerini ve özelliklerini tanımlayabilme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Vakıf işaretleri konusundaki bilgilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerin anlamını anlamak ve İslami kavramları öğrenmek gibi dini bilgiye yönelik kazanımlar söz konusu olabilir.

İbtida işaretlerinin Kur'an-ı Kerim'deki yerini ve önemini anlamak.

"İzafe" kavramını tanımlamak ve dini metinlerde kullanımını anlamak.

Kur'an-ı Kerim'in doğru bir şekilde anlaşılması için vasıl işaretinin doğru kullanımı önemlidir.

Kelime ya da ifadelerin sebebini açıklama yeteneğini geliştirmeye yardımcı olur.

Kur'an'ın korunma ve önem verilme süreci hakkında bilgi vererek dini anlayışlarını genişletmelerini sağlamaktır.

"Sakin Mim harflerinin kullanımı, Kur'an'ın doğru bir şekilde okunmasını ve hatasız bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla yapılmıştır."

İslamiyet'in temel kavramlarını anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Arapça okuma becerilerini geliştirerek, Arapça metinlerdeki kelime ve ifadeleri anlama seviyelerinin arttırılması hedeflenir.

Arapça dil bilgisi ve anlama yeteneği kazanımını hedeflemektedir.

Kur'an'da kullanılan vasıl kelimelerin anlamlarını anlamak ve doğru yorumlamak, İslam dinini anlamak ve öğrenmek için önemlidir.

İslam dinine ait temel kavramları ve sembolleri anlama becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Arapça okuma kurallarını ve idgam-ı bila-gunne okuma şeklini öğrenmek olarak ifade edilebilir.

Arapça'da okuma kurallarını öğrenir ve kelime okunuşları üzerinde pratik yaparak okuma becerilerini geliştirirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 14 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 69 kere doğru, 107 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.