8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Kültürel mirasın bir toplumun kimliğinin oluşumuna katkıları nelerdir?


 2. Cevap: Kültürel miras, bir toplumun dilini, geleneklerini, sanat eserlerini ve tarihini içerir ve bu unsurlar toplumun kendine özgü kimliğini oluşturur. Geçmişten gelen değerleri, normları ve inançları taşır, toplumsal birlikteliği güçlendirir ve tarihî bilinci geliştirir. Açıklama:

  Kültürel miras, bir toplumun kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır ve toplumun geçmişini geleceğine bağlar. 3. Kültürel mirasa sahip çıkmanın toplumların varlıklarını korumadaki önemini açıklayınız.


 4. Cevap: Kültürel mirasa sahip çıkmak, toplumsal bağlılığı artırır, kültürlerarası diyalogu ve anlayışı destekler, hoşgörüyü teşvik eder ve bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlar. Ayrıca turizm potansiyelini artırarak ekonomik kaynak yaratır. Açıklama:

  Kültürel mirasa sahip çıkmak, toplumların kimliklerini ve varlıklarını sürdürmelerine yardımcı olur. 5. Medeniyeti oluşturan üç temel unsuru yazınız.


 6. Cevap: - Eğitim - Bilim - Sanat Açıklama:

  Medeniyet, bu unsurların bir araya gelmesinden oluşan karmaşık bir yapıdır. 7. Eğitimin medeniyete katkılarını açıklayınız.


 8. Cevap: - Bilgi birikiminin artması - Eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi - Toplumsal ilerlemeyi teşvik etmesi Açıklama:

  Eğitim, medeniyetin gelişimi için gerekli bilgi temelini ve düşünsel gelişimini sağlar. 9. Medeniyetin unsurlarını açıklayınız.


 10. Cevap: Bilim, sanat, teknoloji, ekonomi, hukuk, eğitim ve sosyal düzen Açıklama:

  Medeniyet, bu unsurların gelişmişliği ile karakterize edilir. 11. Kültür ve medeniyet arasındaki farkları tartışınız.


 12. Cevap: * Kapsam: Medeniyet, kültürü kapsar ve daha geniştir. * Unsurlar: Medeniyet, kültürden daha gelişmiş unsurlar içerir, örneğin bilim ve teknoloji. * Süreklilik: Kültür sürekli değişirken, medeniyet daha istikrarlıdır. Açıklama:

  Bu özellikler, medeniyetin kültürel gelişmişliğin bir göstergesi olduğunu vurgular. 13. Yunus Emre'nin insan sevgisi ve hoşgörü konusundaki görüşlerini açıklayınız.


 14. Cevap: Yunus Emre, insana verdiği önemle bilinir ve eserlerinde sevgi, hoşgörü ve kardeşliği vurgulamıştır. Açıklama:

  Yunus Emre'nin öğretileri, farklı kültürler ve inançlar arasında uyum ve anlayışın gelişmesine katkıda bulunmuştur. 15. Yunus Emre'nin tasavvufi düşünceye katkılarını sıralayınız.


 16. Cevap: Yunus Emre, tasavvufi düşünceyi sade ve anlaşılır bir şekilde anlatmış, Allah sevgisini ve İslamî değerleri vurgulamıştır. Açıklama:

  Yunus Emre'nin eserleri, sufizmin Anadolu'da yayılmasında ve derinleşmesinde büyük rol oynamıştır. 17. Hacı Bayram Veli'nin öğretilerinin Türk toplumuna katkılarını açıklayınız.


 18. Cevap: * Sel değerlere vurgu yaparak toplumsal uyumu destekledi. * Ahlaki değerleri öne çıkararak ahlaki gelişimine katkıda bulundu. * Türkçe'nin gelişimine ve halk şiiri oluşumuna katkı sağladı. Açıklama:

  Hacı Bayram Veli'nin öğretileri, toplumun manevi, ahlaki ve kültürel gelişimine önemli etkilerde bulundu. 19. Akşemseddin'in medeniyetimize yaptığı katkılar nelerdir?


 20. Cevap: * Osmanlı'daki ilk medresenin kurucusu olmasıyla eğitim ve bilimin gelişmesine öncülük etti. * İslam kültürünün yayılmasına katkıda bulundu. * Tıp alanında yaptığı çalışmalarla sağlık hizmetlerinin iyileşmesine katkı sağladı. * Sultan II. Mehmed'in eğitimi sayesinde Osmanlı'nın modernleşme sürecine öncülük etti. Açıklama:

  Akşemseddin, Osmanlı Devleti'nin gelişiminde çok yönlü bir rol oynamış önemli bir şahsiyettir. 21. Âşık Veysel'in Türk kültürüne katkıları nelerdir?


 22. Cevap: Efsanevi âşık figürü olması, Türk halk müziğine yenilikler getirmesi, yaşam felsefesi ve insan sevgisini eserlerine yansıtması, halk eğitimine katkıları, yaşadığı dönemin aynası olması, kültür ve ahlakın temsilcisi olması Açıklama:

  Âşık Veysel geleneksel Türk halk şairliği anlayışını sürdürmüş, müzikal yenilikler getirmiş, insan sevgisi ve yaşam felsefesiyle halkın manevi değerlerini yansıtmış, halk eğitimine katkıda bulunmuş, yaşadığı dönemi eserlerinde işlemiş ve Türk kültürünün önemli bir temsilcisi olmuştur. 23. Âşık Veysel'in Türk folkloruna katkılarını sıralayınız.


 24. Cevap: Halk şiiri geleneğini sürdürmesi, Türk halk müziğini temsil etmesi, Türk halk kültürünü incelemesi, Türk toplumu ile bütünleşmesi Açıklama:

  Âşık Veysel geleneksel halk şiiri geleneğini devam ettirmiş, Türk halk müziğinin önemli bir temsilcisi olmuş, eserlerinde Türk halk kültürünü işlemiş ve bu değerlerin yaşatılmasına katkıda bulunmuştur. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hacı Bayram Veli'nin öğretisi, Yunus Emre'nin düşüncelerinden etkilenmiştir.
  2. (.....) Akşemseddin, ilk Osmanlı medresesini kurarak eğitimde önemli bir rol oynamıştır.
  3. (.....) Akşemseddin'in tıbbi bilgileri, Osmanlı toplumunun sağlık hizmetlerinde ilerlemesine katkı sağlamıştır.
  4. (.....) Hacı Bayram Veli'nin eserleri, Türkçe'nin sadeleşmesine katkıda bulunmuştur.
  5. (.....) Karacaoğlan'ın şiirleri, Anadolu halk müziğine yenilik getirmiştir.
  6. (.....) Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmed'in eğitimini almıştır.
  7. (.....) Akşemseddin'in öğretileri, Osmanlı toplumunda istişare kültürünün güçlenmesine katkı sağlamıştır.
  8. (.....) Hacı Bayram Veli'nin öğretileri, İslam'ın Türkler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır.
  9. (.....) Karacaoğlan'ın şiirleri, Türk kültürünün ahlaki değerlerini yansıtmıştır.
  10. (.....) Akşemseddin, Osmanlı toplumunun kimliğinin şekillenmesinde rol oynamıştır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 27. EğitimEşleştirmeleri Yapın

  1. Sosyal Adalet
  2. Eşitlik
  3. Eğitim
  4. Altyapı
  5. Sağlık
  6. İstihdam
  7. Teknoloji
  8. Sanayi
  9. Kültür
  10. İnsan Hakları
  a. İnovasyon ve Yenilikçilik
  b. Ekonomik Faktörler
  c. Ekonomik Büyüme
  d. Gelişmiş Yaşam Standartları
  e. Toplumsal Uygunluk ve Uyum
  f. Bireysel Gelişim
  g. Bilgi ve Beceri
  h. Fiziksel ve Ruhsal Refah
  i. Sosyal Hizmetler
  j. Adil ve Eşit Toplum Yapısı

 28. Cevap: 1. j 2. j 3. f 4. b 5. h 6. c 7. a 8. c 9. e 10. j Açıklama:

  Bu eşleştirme, medeniyetin temel unsurlarının sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerini birbirine bağlar. 29. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz.

  1. Toplumun kendini tanımlamasına ve farklılaştırmasına yardımcı olan kültürel unsurların bütünü ___________ olarak adlandırılır.
  2. Toplumların değişen dinamiklerine ayak uydurmasını sağlayan, yeni değerlerin ve geleneklerin oluşumunu tetikleyen etkileşim ___________ olarak bilinir.
  3. Sanatın ve eğlencenin, toplumun düşünsel ve duygusal zenginleşmesine katkıda bulunarak kültürel dönüşümde oynadığı yenilikçi rol ___________ olarak tanımlanır.
  4. Toplumun değişen ihtiyaçlarına ve değerlerine uygun bir dil oluşturulmasına yardımcı olan, yeni terimlerin ortaya çıkması ___________ olarak adlandırılır.
  5. Kültürel unsurlar arasındaki etkileşimi hızlandıran, yaşam tarzlarını ve kültürel alışkanlıkları değiştiren ilerlemeler ___________ olarak tanımlanır.
  6. Genç kuşaklara yeni değerleri ve düşünce sistemlerini aşılayarak kültürel evrimin önemli bir unsuru olan kurumlar ___________ olarak bilinir.
  7. Geçmişten gelen değerlerin, geleneklerin ve sanat eserlerinin gelecek nesillere taşınarak toplumun kimliğinin korunması süreci ___________ olarak adlandırılır.
  8. Geçmişin bir yansıması olan ve tarihî bilincin oluşturulmasını sağlayan unsurlar ___________ olarak tanımlanır.
  9. Ortak kültürel mirasın insanları bir araya getirerek toplumsal bağları güçlendirmesi ___________ olarak adlandırılır.
  10. Kültürel mirasın farklılıkları koruyarak küresel düzeyde anlayış ve barışı teşvik etmesi ___________ olarak bilinir.

 30. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 8.sınıf kültür ve medeniyetimize yön verenler 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Kültürel mirasın toplum kimliğini şekillendirmedeki rolünü anlama.

Kültürel mirasın toplum varlığını korumadaki faydalarını anlama.

Medeniyetin temel unsurlarını tanır.

Eğitimin medeniyet üzerindeki olumlu etkilerini anlar.

Medeniyetin bileşenlerini tanımlama

Kültür ve medeniyet kavramlarını karşılaştırma

Yunus Emre'nin insan sevgisi ve hoşgörü konusundaki görüşlerini kavramak.

Yunus Emre'nin tasavvufi düşünceye katkılarını anlamak.

Türk kültürünün çeşitli yönlerini anlama.

Osmanlı medeniyetinin yapı taşlarını anlama.

Âşık Veysel'in Türk kültürüne yaptığı çok yönlü katkıları anlamak

Âşık Veysel'in Türk folklorunun korunması ve tanıtılmasındaki rolünü kavramak

* Hacı Bayram Veli ve Akşemseddin'in yaşamları ve katkıları hakkında bilgi edinmek * Osmanlı eğitimi, kültürü ve medeniyetinin önemli yönlerini anlamak * Türk halk müziğinin ve şiirinin gelişimine ilişkin farkındalık kazanmak * Türk toplumunun ahlaki değerlerini ve kimlik oluşumunu incelemek

* Medeniyetin sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerini ayırt etme * Bu yönlerin birbiriyle nasıl etkileşime girdiğini ve genel medeniyet kavramını nasıl oluşturduğunu anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.