8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Kültürün değişken bir yapıya sahip olduğunu gösteren faktörler arasında hangisi yoktur?

  A) Yeni deneyimler           B) Göçler                   
  C) Coğrafi konum             D) Geleneklerin sabitliği   
                              

 2. Cevap: D Açıklama:

  Kültür sürekli değişen bir yapıdır ve yeni deneyimler, göçler ve iletişim gibi faktörlerden etkilenir. Gelenekler ise kültürün değişime en az direnç gösteren unsurlarıdır. 3. Kültür ve tarih arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarih, kültürün bir alt kümesidir.
  B) Kültür, tarihsel olaylardan etkilenmez.
  C) Tarih, kültürün temelini oluşturur.
  D) Kültür, tarihin ilerlemesine katkıda bulunur.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Tarihsel olaylar, bir toplumun değerlerini, geleneklerini ve yaşam tarzını şekillendirir. Bu nedenle tarih, kültürün temelini oluşturur. 5. Kültürel mirasın korunmasının bir toplumu nasıl güçlendirdiğini düşünürsünüz?

  A) Tarih bilincini arttırır.
  B) Toplumsal bağlılığı zayıflatır.
  C) Kültürel çeşitliliği sınırlar.
  D) Hoşgörüyü azaltır.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Kültürel mirasın korunmasının bir toplumu nasıl güçlendirdiğini düşünürsünüz? A) Tarih bilincini arttırır. B) Toplumsal bağlılığı zayıflatır. C) Kültürel çeşitliliği sınırlar. D) Hoşgörüyü azaltır. Cevap: Amirasın korunmasının bir toplumu nasıl güçlendirdiğini düşünürsünüz? A) Tarih bilincini arttırır. B) Toplumsal bağlılığı zayıflatır. C) Kültürel çeşitliliği sınırlar. D) Hoşgörüyü azaltır. Cevap: A 7. Kültürel mirasın farkında olmak, toplumların varlığını nasıl korur?

  A) Geçmişin değerlerine sahip çıkar.
  B) Kültürel çatışmaları arttırır.
  C) Toplumsal farklılıkları yok eder.
  D) Küreselleşmeyi engeller.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Kültürel mirasın farkında olmak, toplumların varlığını nasıl korur? A) Geçmişin değerlerine sahip çıkar. B) Kültürel çatışmaları arttırır. C) Toplumsal farklılıkları yok eder. D) Küreselleşmeyi engeller. Cevap: Amirasın farkında olmak, toplumların varlığını nasıl korur? A) Geçmişin değerlerine sahip çıkar. B) Kültürel çatışmaları arttırır. C) Toplumsal farklılıkları yok eder. D) Küreselleşmeyi engeller. Cevap: A 9. Bir toplumun kimliğinin oluşumunda kültürel mirasın rolü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Geçmişten değerlerin aktarılmasını sağlar.
  B) Dilin korunmasını sağlar.
  C) Toplumu bir araya getirir.
  D) Hepsi

 10. Cevap: D Açıklama:

  Kültürel miras, bir toplumun kimliğini oluşturan dil, gelenekler, sanat ve tarih gibi temel unsurları içerir. 11. Kültürel mirasa sahip çıkmanın toplumların varlıklarını korumadaki önemi nedir?

  A) Turizm geliri sağlar.        B) Sosyal bağlılığı artırır.   
  C) Hoşgörüyü teşvik eder.       D) Hepsi                       
                                 

 12. Cevap: D Açıklama:

  Tüm seçenekler, kültürel mirasa sahip çıkmanın toplumların varlıklarını korumadaki önemini vurgular. 13. Aşağıdakilerden hangisi adaletin toplumsal önemidir?

  A) Sosyal adaletin sağlanması
  B) Bireysel başarıların ödüllendirilmesi
  C) Toplumsal düzenin korunması
  D) Gücün adil bir şekilde dağıtılması

 14. Cevap: A Açıklama:

  Adalet, insanların eşit ve adil bir şekilde muamele görmesini sağlar ve bu da sosyal adaletin temelini oluşturur. 15. Yüksek eğitim seviyesinin toplum üzerindeki olumlu etkisinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Toplumsal eşitsizliğin artması
  B) Yenilik ve yaratıcılığın teşvik edilmesi
  C) Ahlaki değerlerin yozlaşması
  D) Bireysel özgürlüklerin kısıtlanması

 16. Cevap: B Açıklama:

  Yüksek eğitim seviyesi, bilimsel araştırma ve bilgi birikimini artırarak yenilik ve yaratıcılığı teşvik eder. 17. Medeniyetin ekonomik yönünde önemli bir rol oynayan faktörlerden biri hangisidir?

  A) Ticaret ve pazarlar        B) Sosyal adalet             
  C) Çevre dostu uygulamalar    D) İnsan hakları             
                               

 18. Cevap: A Açıklama:

  Ticaret ve pazarlar, malların ve hizmetlerin değiş tokuşunu sağlayarak ekonomik büyümeyi destekler. 19. Medeniyetin sosyal yapısında yer alan bir temel ilke hangisidir?

  A) Eşitsizlik
  B) Ayrımcılık
  C) Eşitlik
  D) İnsanların köleleştirilmesi

 20. Cevap: C Açıklama:

  Medeniyetin sosyal yapısında eşitlik ilkesi yer alır ve bireyler arasında cinsiyet, ırk, din gibi farklılıklar temelinde ayrımcılık yapılmaz. 21. Yunus Emre'nin Türkçenin gelişimine yaptığı katkı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yeni sözcükler icat etmesi
  B) Divan edebiyatında kullanılan dili halk diline uyarlaması
  C) Arapça ve Farsça kelimeleri Türkçeye sokması
  D) Latin alfabesini Türkçeye uyarlaması

 22. Cevap: B Açıklama:

  Yunus Emre, halkın konuştuğu dili şiirlerinde kullanarak Türkçenin gelişimine katkıda bulunmuştur. 23. Yunus Emre'nin eserlerinin dünya kültürüne yaptığı katkı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sufi düşüncesini Avrupa'ya yayması
  B) Türk edebiyatını dünya edebiyatına tanıtması
  C) Farklı kültürlerin bir araya gelmesini sağlaması
  D) İnsanlığın ortak değerlerini ortaya koyması

 24. Cevap: D Açıklama:

  Yunus Emre'nin eserleri, insan sevgisi, hoşgörü ve kardeşlik gibi evrensel değerleri vurgular. 25. Yunus Emre'nin eğitim anlayışına göre hangi değer önemlidir?

  A) Bilgi biriktirme
  B) Bilgiyi uygulamak
  C) Bilgiyi başkalarından almak
  D) Bilgiyi anlamak

 26. Cevap: B Açıklama:

  Yunus Emre, eğitimde pratik bilginin önemine vurgu yapmış, günlük hayatta karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sunmuştur. 27. Yunus Emre'nin Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi ve medeniyet kurmalarına yaptığı katkıların biri hangisidir?

  A) Askeri başarılar       B) Siyasi liderlik       
  C) Hoşgörü mesajları      D) Tarımsal yenilikler   
                           

 28. Cevap: C Açıklama:

  Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü ve birlik mesajları, farklı kültürlerle karşılaşan Türklerin Anadolu'da uyum içinde yaşamalarını desteklemiştir. 29. Yunus Emre ile Hacı Bayram Veli'nin ortak noktalarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Türkçenin gelişimine katkıları
  B) Tasavvuf öğretilerini benimsemeleri
  C) Siyasi görüşleri
  D) Felsefi düşünceleri

 30. Cevap: B Açıklama:

  Hem Yunus Emre hem de Hacı Bayram Veli, tasavvuf öğretilerini eserlerine yansıtmışlardır. 31. Hacı Bayram Veli'nin öğretileri, Türklerin İslam'ı benimsemesini kolaylaştıran unsurlardan biri olarak kabul edilir. Bu öğretilerin öne çıkan özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İslam'ı zorla benimsemeyi savunması
  B) İslam'ın Türk kültüründen uzak olduğunu belirtmesi
  C) İslam'ı Türk gelenekleriyle uyumlu hale getirmesi
  D) İslam'ın yalnızca zenginler için olduğunu savunması

 32. Cevap: C Açıklama:

  Hacı Bayram Veli'nin öğretileri, İslam'ı Türk gelenekleriyle uyumlu bir şekilde yorumlayarak insanların bu dini daha kolay benimsemesine yardımcı olmuştur. 33. Akşemseddin ve Fatih Sultan Mehmed arasındaki ilişkinin önemi nedir?

  A) Birbirlerine düşman olan iki hükümdardı.
  B) Akşemseddin, Fatih'e askeri stratejiler öğretti.
  C) Akşemseddin, Fatih'in eğitiminde belirleyici bir rol oynadı.
  D) Akşemseddin, Fatih'e ticaret yollarını keşfetmede rehberlik etti.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Akşemseddin, Fatih'in hükümdar olarak yetişmesinde ve Osmanlı'nın modernleşme sürecinde büyük bir etkiye sahipti. 35. Karacaoğlan'ın Türk kültürüne yaptığı temel katkı nedir?

  A) Yeni bir devlet düzeni önermesi
  B) Halk müziğine yenilikler getirmesi
  C) Sanatçı camiasına yeni bir bakış açısı kazandırması
  D) Osmanlı yönetimini eleştiren düşünceleri

 36. Cevap: B Açıklama:

  Karacaoğlan, eserleriyle Anadolu halk müziği repertuarını zenginleştirmiş ve halk arasında sevilen bir ozan olmuştur. 37. Karacaoğlan'ın âşık edebiyatına getirdiği önemli yeniliklerden biri nedir?

  A) Divan şiirinin özelliklerini halk şiirine aktarması
  B) Âşık edebiyatında ilk kez doğa temalarını işlemesi
  C) Halk müziğine özgün bir saz icat etmesi
  D) Şiirlerinde sade ve yalın bir dil kullanması

 38. Cevap: D Açıklama:

  Karacaoğlan, âşık edebiyatında sade ve yalın bir dil kullanarak halkın kolayca anlayabileceği şiirler yazmıştır. 39. Aşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerinde işlenen önemli temalardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Aşk    B) Kahramanlık    C) Savaş    D) Deniz    

 40. Cevap: A Açıklama:

  Âşık Veysel'in eserlerinde en çok işlenen temaların başında aşk gelir. Türkülerinde genellikle insan sevgisi ve doğa sevgisini işlemiştir. 41. Âşık Veysel'in sanatı neden engelli bireyler için ilham kaynağı olmuştur?

  A) Görme engeline rağmen azmi ve yeteneği
  B) Sanatın sınırları zorlaması
  C) Toplumda yer alma iradesi göstermesi
  D) Hepsi

 42. Cevap: D Açıklama:

  Âşık Veysel'in sanatı, engelli bireylere azmi, yeteneği, sanatın gücüyle kendini ifade etme ve toplum içinde yer alma iradesini göstermesiyle ilham kaynağı olmuştur. 43. Âşık Veysel'in eserlerinde sıkça işlenen evrensel temalardan biri hangisidir?

  A) Adalet               B) Kişisel çıkarlar    
  C) Siyasi düşünceler    D) Bilimsel ilerleme   
                         

 44. Cevap: A Açıklama:

  Âşık Veysel'in eserlerinde insanlık, ahlak, adalet ve sevgi gibi evrensel temalar önemli yer tutar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 8.sınıf kültür ve medeniyetimize yön verenler 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Kültürün değişken doğasını kavramak.

Kültür ve tarih arasındaki ilişkiyi anlamak.

Kültürel mirasın bir toplumun kimliğinin oluşumundaki rolünü kavramak

Kültürel mirasa sahip çıkmanın toplumların varlıklarını korumadaki önemini anlamak

Adaletin medeniyetin temel bir unsuru olduğunu anlamak.

Eğitimin medeniyetin ilerlemesine katkıda bulunduğunu anlamak.

Kültür ve Medeniyet Eğitimi 8. Sınıf, Dilin Kültür ve Medeniyete Etkisi

Kültür ve Medeniyet Eğitimi 8. Sınıf, Kültürler Arası Etkileşim ve Küreselleşme

Yunus Emre'nin eğitim ve ilim anlayışını kavramak.

Yunus Emre'nin Türk medeniyetine yaptığı katkıları öğrenmek.

8.2.2.1. Yunus Emre'nin kültür ve medeniyetimize sağladığı katkıları açıklar.

8.2.3.1. Hacı Bayram Veli'nin kültür ve medeniyetimize sağladığı katkıları açıklar.

Kültürel ve medeni değerlerin liderlerin üzerindeki etkisini yorumlama

Kültürel ve medeni eserlerin Türk kültüründeki yerini ve önemini belirleme

Âşık edebiyatının özelliklerini öğrenme.

Âşık Veysel'in eserlerinde işlenen temaları tanıma.

Engelli bireylere ilham veren unsurları belirleme

Âşık Veysel'in eserlerinde işlenen evrensel temaları anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.