8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Kültürün tanımını ve kapsamını açıklayınız.


 2. Cevap: Kültür, bir topluluk veya bireyin yaşam biçimini, inançlarını, ahlakını, geleneklerini, teknolojisini ve sosyal davranışlarını içeren karmaşık bir kavramdır. Nesilden nesile aktarılan ve öğrenilen, toplumu şekillendiren dinamik ve değişken bir yapıdır. Açıklama:

  Kültür, insan deneyiminin bütüncül bir yönüdür ve toplumsal kimlik, iletişim ve davranışlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 3. Kültürü oluşturan temel unsurlar nelerdir? Açıklayınız.


 4. Cevap: Kültürü oluşturan temel unsurlar dil, tarih, din, sanat, gelenekler, toplumsal yapı ve insan ilişkileridir. Açıklama:

  Bu unsurlar birbirleriyle karşılıklı olarak etkileşime girer ve belirli bir kültüre özgü değerleri, davranışları ve inançları şekillendirir. 5. Kültürel unsurlar arasındaki etkileşimin toplumun kültürel evrimine katkılarını belirtiniz.


 6. Cevap: Kültürel unsurlar arasındaki etkileşim, yeni değerlerin ve geleneklerin oluşumuna yol açar. Sanat, eğlence, dilin evrimi, teknolojik ilerleme ve eğitim, toplumun kültürel normlarını ve değerlerini şekillendirmede etkilidir. Açıklama:

  Kültürel unsurlar sürekli bir değişim ve etkileşim içindedir ve bu da toplumun kültürel evrimine katkıda bulunur. 7. Bir toplumun kültürel mirasını koruma sorumluluğundan kimler ve kurumlar sorumludur?


 8. Cevap: Bir toplumun kültürel mirasını korumaktan tüm vatandaşlar, devlet, eğitim kurumları, kültür ve sanat kuruluşları ve sivil toplum örgütleri sorumludur. Açıklama:

  Kültürel mirasın korunması, toplumun her kesiminin katılımını gerektiren kolektif bir çabadır. 9. Teknolojinin medeniyete etkilerini açıklayınız.


 10. Cevap: Teknolojik gelişmeler, bir medeniyetin ekonomisini, teknik ilerlemesini ve yaşam tarzını derinden etkiler. Üretimde verimliliği artırır, iletişimi kolaylaştırır, yeni bilgi ve yeteneklere erişim sağlar. Açıklama:

  Teknoloji, medeniyetin ilerlemesi için temel bir araçtır ve toplumun yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirir. 11. Sanatın medeniyetin estetik yönüne katkılarını yazınız.


 12. Cevap: Sanat, estetik değerleri ifade ederek bir medeniyetin duygusal ve kültürel zenginliğini yansıtır. Edebiyat, müzik, resim ve diğer sanat biçimleri, toplumun özlemlerini, değerlerini ve tarihini estetik bir şekilde ifade eder. Açıklama:

  Sanat, bir medeniyetin ruhunu ve güzelliğini ifade eden, estetik açıdan doyurucu bir deneyim sağlar. 13. Medeniyetin sosyal yapısı üzerindeki etkilerini açıklayınız.


 14. Cevap: Sosyal adalet, eşitlik, insan hakları, toplumsal katılım, eğitim ve sosyal güvenlik Açıklama:

  Bu faktörler, medeniyetin sosyal uyum ve refahını destekler. 15. Medeniyetin teknolojik gelişmeler ve sanayi üzerindeki etkilerini sıralayınız.


 16. Cevap: Üretim ve verimlilik, inovasyon ve yenilikçilik, eğitim ve bilim, iletişim ve küreselleşme, sağlık ve tıp Açıklama:

  Teknolojik ve endüstriyel ilerleme, medeniyetin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunur. 17. Yunus Emre'nin kültürel ve medeniyete sağladığı katkıları hakkında bilgi veriniz.


 18. Cevap: Yunus Emre, tasavvufi İslam'ı Türk halk şiiriyle birleştirerek manevi değerleri halka aktarmıştır. Eserlerindeki sade dil ve halk şiiri unsurları, İslam ahlakının yayılmasına ve Anadolu kültürünün oluşumuna katkı sağlamıştır. Açıklama:

  Yunus Emre'nin halk şiiri geleneğini İslam'ın tasavvufi öğretileriyle buluşturarak Anadolu kültürünün oluşumunda etkili rolü olmuştur. Eserleri, İslam'ın manevi değerlerini halkın anlayabileceği bir dilde yansıtmıştır. 19. Hacı Bayram Veli'nin şiirlerindeki ilahi aşk ve manevi temaları nelerdir?


 20. Cevap: Hacı Bayram Veli'nin şiirlerinde Allah sevgisi, peygamber sevgisi, cennet ve ahiret gibi manevi konular işlenir. Ayrıca İslam ahlakının temel prensiplerine ve insanın iç dünyasına vurgu yapar. Açıklama:

  Hacı Bayram Veli'nin şiirleri, tasavvufi düşüncenin etkisiyle ilahi aşk ve manevi temalarla örülüdür. Eserlerinde, okuyucularını manevi bir yolculuğa davet eder ve İslam ahlakının güzelliklerini vurgular. 21. Akşemseddin ve Fatih Sultan Mehmed arasındaki ilişkinin Osmanlı'ya etkilerini yazınız.


 22. Cevap: * Fatih Sultan Mehmed'in ilim ve bilgiye olan düşkünlüğünü artırdı. * Sultanın İslam kültürü ve değerlerini daha iyi anlamasını sağladı. * Osmanlı'nın modernleşmesine ve yeniliklerine öncülük etti. Açıklama:

  Akşemseddin'in rehberliği, Fatih Sultan Mehmed'in döneminde Osmanlı'nın yönetimsel ve kültürel alanlarda önemli ilerlemeler kaydetmesini sağladı. 23. Karacaoğlan'ın Türk halk müziğine ve kültürüne yaptığı katkıları üç örnekle açıklayınız.


 24. Cevap: * Halk müziği repertuarına yeni temalar ve sözler ekledi. * Anadolu aşk şiirine önemli katkılar yaptı. * Toplumsal eleştiriyi şiirlerinde işledi. Açıklama:

  Karacaoğlan'ın eserleri, Türk halk kültürünün çeşitli yönlerine ışık tutan değerli bir kaynaktır. 25. Âşık Veysel'in eserlerinin Türk halk şiiri geleneğinin yaşatılmasındaki rolünü açıklayınız.


 26. Cevap: Âşık Veysel, halk şiiri geleneğini sürdürmüş ve türkü, koşma ve destan gibi türleri kullanarak Türk kültürünün geçmişine göndermelerde bulunmuştur. Manevi değerlere vurgu yaparak halkın bu değerleri anlamasına yardımcı olmuş ve halk hikâyelerini eserlerinde canlandırarak bu öykülerin devamını sağlamıştır. Açıklama:

  Âşık Veysel'in eserleri, Türk halk şiiri geleneğini yaşatarak bu zengin mirası gelecek nesillere taşımıştır. 27. Âşık Veysel'in eserlerinde öne çıkan evrensel temaları nelerdir?


 28. Cevap: İnsanlık değerleri, ahlaki ilkeler, adalet, sevgi ve hoşgörü. Açıklama:

  Âşık Veysel'in eserleri, tüm insanlığın ortak değerlerini işleyerek evrensel bir nitelik taşır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (D/Y) 1. Karacaoğlan, Türk halk müziğinin önemli bir temsilcisidir.
  (D/Y) 2. Âşık Dede Korkut, Türk edebiyatında kahramanlık hikâyeleriyle bilinir.
  (D/Y) 3. Âşık Gevheri, XVII. yüzyılın ünlü kadın âşıklarından biridir.
  (D/Y) 4. Âşık Dertli, aşk ve doğa temalarını işlemiştir.
  (D/Y) 5. Âşık Âşık Veysel, halk eğitimi konusunda yaptığı konuşmalarla bilinir.
  (D/Y) 6. Karacaoğlan'ın eserleri, özgürlük teması işler.
  (D/Y) 7. Âşık edebiyatı, duygusal ve içten bir söyleyiş tarzına sahiptir.
  (D/Y) 8. Karacaoğlan'ın dili, halkın anlayabileceği bir düzeydedir.
  (D/Y) 9. Âşık edebiyatı, toplumsal olaylara değinmiştir.
  (D/Y) 10. Âşık Veysel'in türküleri, modern etkileşimleri yansıtır.

 30. Cevap: : 1.D, 2.D, 3.D, 4.D, 5.D, 6.D, 7.D, 8.D, 9.D, 10.D Açıklama: 31. Eşleştirmeleri Yapın

  1. Yunus Emre'nin divan edebiyatına karşı çıkmasının nedeni
  2. Yunus Emre'nin eserlerinde kullandığı dilin özelliği
  3. Yunus Emre'nin İslam kültürüne katkısı
  4. Yunus Emre'nin eserlerinde öne çıkan evrensel değerler
  5. Yunus Emre'nin tasavvufa etkisi
  a. Tasavvufi düşünceyi anlatması
  b. Sade ve anlaşılır dil kullanması
  c. Evrensel sevgi ve hoşgörü
  d. Halkın anlayabileceği bir dil kullanması
  e. İslam'ın hoşgörü ve sevgi ilkelerini vurgulaması

 32. Cevap: 1. d 2. d 3. e 4. c 5. a Açıklama: 33. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz.

  Medeniyetin temel yapı taşlarından birine ______ denir.
  Hukukun üstünlüğü toplumda ______ ve ______ sağlar.
  ______, bir toplumun temel değerlerini belirler.
  Hukuk, adalete ulaşmak için bir ______ olur.
  Sanat eserleri, ______ ve ______ kimliğinin inşasına katkıda bulunur.
  Kültür, bir medeniyetin ______, ______ ve ______ içerir.
  Sanatın temel ilham kaynağı ______ olarak tanımlanır.
  Kültür, çeşitli toplulukları ______ yapar.
  Teknolojik gelişmeler, medeniyetin ______ alandaki ilerlemesini sağlar.
  Sanayi, medeniyetin ______ gelişimine katkı sağlar.

 34. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 8.sınıf kültür ve medeniyetimize yön verenler dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Kültür kavramının kapsamlı bir anlayışını geliştirmek.

Kültürün dinamik ve çok yönlü doğasını anlamak.

Kültürel unsurların toplumun kültürel değişimindeki rolünü anlama.

Kültürel mirasın korunmasında yer alan paydaşları tanımlama.

Teknolojinin medeniyet üzerindeki çok yönlü etkilerini anlama.

Sanatın medeniyetin estetik yönüne yaptığı benzersiz katkıları takdir etme.

Medeniyetin sosyal yapısının unsurlarını anlama

Teknolojik gelişmeler ve sanayinin medeniyet üzerindeki rolünü tanımlama

Öğrenciler, Yunus Emre'nin Türk kültürü ve medeniyetine yaptığı katkıları anlayacaktır.

Öğrenciler, Hacı Bayram Veli'nin şiirlerindeki ilahi aşk ve manevi temaları anlayacaklardır.

Osmanlı tarihinde öğretmen-öğrenci ilişkilerinin önemini kavrama.

Türk halk müziği ve kültürünün özelliklerini anlama.

Türk halk şiiri geleneğinin korunmasında Âşık Veysel'in rolünü anlar.

Evrensel temaların önemini kavrar.

* Türk halk müziği ve âşık edebiyatının önemli temsilcilerinin tanınması. * Âşık edebiyatının özelliklerinin anlaşılması. * Karacaoğlan ve Âşık Veysel'in halk edebiyatına katkılarına kavuşulması. Soruların Cevap:ı: * Türk halk müziği ve âşık edebiyatının kültürel önemini vurgulamak. * Âşıkların halk kültürü üzerindeki etkisini göstermek. * Edebiyatın duyguları ifade etme ve toplumsal değerleri yansıtmadaki rolünü ortaya koymak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.