8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Namık Kemal, Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden biridir.
  2. (.....) "Cezmi", Türk edebiyatındaki ilk tarihî romandır.
  3. (.....) Namık Kemal'in eserlerinde evrensel değerlere vurgu yoktur.
  4. (.....) "İntibah", Türk edebiyatındaki ilk edebî romandır.
  5. (.....) Namık Kemal'in eserleri, Osmanlı tarihinden yararlanmamıştır.
  6. (.....) "Cezmi" romanında toplumsal ve politik temalar işlenmez.
  7. (.....) Namık Kemal, eserlerinde sadece aşk hikayeleri anlatmıştır.
  8. (.....) Namık Kemal'in eserlerinde millî duygulara yer verilmez.
  9. (.....) Namık Kemal, Türkçeyi geliştirmek için çaba göstermiştir.
  10. (.....) Namık Kemal'in eserleri, Türk edebiyatının gelişiminde etkili olmamıştır.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. Y 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 3. Geleneklerin ve değerlerin yeni kuşaklara aktarımında kullanılan yöntemleri açıklayınız.


 4. Cevap: * Aile: Aile üyeleri, gelenekler ve değerleri hikayeler, dini ritüeller ve günlük etkileşimler yoluyla çocuklara aşılarlar. * Eğitim sistemi: Okullar ve diğer eğitim kurumları, kültürel tarihi, değerleri ve gelenekleri öğretim programlarına dahil ederek sonraki nesillere aktarmaya yardımcı olur. * Topluluk etkinlikleri: Kutlamalar, festivaller ve törenler, topluluk üyelerini bir araya getirerek kültürel mirası paylaşma ve sürdürme fırsatları sunar. * Medya: Televizyon, film ve sosyal medya, kültürel bilgiyi ve değerleri daha geniş kitlelere yaymada etkili araçlar olabilir. Açıklama: 5. Kültürel unsurların yeni değerler ve gelenekler oluşturmada rolünü tanımlayınız.


 6. Cevap: * Değişime Uyum: Kültürel unsurlar, zaman içinde değişen toplumsal koşullara uyum sağlayarak yeni değerler ve geleneklere yol açabilir. * Dış Etkiler: Farklı kültürlerle etkileşim, yeni fikirlerin ve yaşam tarzlarının benimsenmesine ve mevcut değerler ve gelenekler üzerindeki dönüşümlere neden olabilir. * Yenilik ve Yaratıcılık: Kültürel unsurlar, yeni ifade biçimleri, sanat formları ve teknolojik gelişmeler yoluyla yeniliğe ve yaratıcılığa ilham verebilir ve bu da nihayetinde yeni değerler ve geleneklere yol açabilir. Açıklama: 7. Yunus Emre'nin kültür ve medeniyetimize yaptığı katkılardan üç tane örnek veriniz.


 8. Cevap: 1. Folklor edebiyatına katkıları 2. Dil ve ifade zenginliği 3. Tasavvuf ve mistisizm Açıklama:

  1. Yunus Emre, Divan edebiyatına karşı çıkarak halkın anlayabileceği bir dilde eserler vermiştir. Bu da halk edebiyatının gelişmesine katkı sağlamıştır. 2. Yunus Emre, eserlerinde sade ve etkileyici bir dil kullanmıştır. Bu da Türkçenin gelişimine katkı sağlamıştır. 3. Yunus Emre, tasavvufi düşünceyi ve mistisizmi eserlerinde anlatmıştır. Bu da tasavvufun Anadolu'da yayılmasına ve derinleşmesine katkı sağlamıştır. 9. Yunus Emre'nin Anadolu Halk Kültürüne katkıları nelerdir?


 10. Cevap: Yunus Emre'nin Anadolu Halk Kültürüne katkıları nelerdir? Emre'nin Anadolu Halk Kültürüne katkıları nelerdir? Açıklama:

  Yunus Emre'nin Anadolu Halk Kültürüne katkıları nelerdir? Cevap: Yunus Emre'nin Anadolu Halk Kültürüne katkıları şu şekildedir: * Anadolu'nun yerel renklerini eserlerine yansıtmıştır. * Halkın dilini kullanarak eserler kaleme almıştır. * Geleneksel değerleri ifade etmiştir. * Dini ve mitolojik unsurları şiirlerinde işlemiştir. * Derviş geleneğini eserlerine dahil etmiştir.e'nin Anadolu Halk Kültürüne katkıları nelerdir? Cevap: Yunus Emre'nin Anadolu Halk Kültürüne katkıları şu şekildedir: * Anadolu'nun yerel renklerini eserlerine yansıtmıştır. * Halkın dilini kullanarak eserler kaleme almıştır. * Geleneksel değerleri ifade etmiştir. * Dini ve mitolojik unsurları şiirlerinde işlemiştir. * Derviş geleneğini eserlerine dahil etmiştir. 11. Kültürün insan toplulukları için oynadığı temel rolü açıklayınız.


 12. Cevap: Kültür, bir topluluğun yaşam biçimlerini, değerlerini, inançlarını ve geleneklerini kapsar. İnsan toplulukları için temel bir unsurdur çünkü: - Kimlik Oluşturur - Anlam Dünyasını Paylaştırır - Bir Arada Yaşamayı Kolaylaştırır Açıklama:

  Kültür, bireylerin kimliklerini belirlemesine, ortak bir anlam dünyası oluşturmasına ve toplum içinde uyum içinde yaşamalarına yardımcı olur. 13. Ahmet Yesevi'nin düşüncesindeki "Erdem" kavramı hakkında bilgi veriniz.


 14. Cevap: Erdem, Ahmet Yesevi'nin öğretilerinde bireyin ahlaki karakterini ve davranışlarını ifade eden bir kavramdır. Dürüstlük, sadakat ve adalet gibi erdemleri vurgular ve bunların bireyin toplum içinde sağlıklı ilişkiler kurmasına ve Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olduğuna inanır. Açıklama:

  Erdem kavramı, Ahmet Yesevi'nin insanları ahlaki bir yükümlülük bilinciyle hareket etmeye yönlendiren derin düşünce sistemini temsil eder. 15. Şeyh Edebali'nin rolü nedir?


 16. Cevap: Ahilik teşkilatını İslami prensiplerle entegre ederek ticaretin dini değerlere uygun bir şekilde yapılmasını sağlamıştır. Açıklama:

  Şeyh Edebali'nin öğretileri, Ahilik mensuplarının ticaretlerini İslami etik değerlerle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olmuştur. Bu durum, sosyal düzenin ve mesleki etiğin güçlenmesine katkı sağlamıştır. 17. Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki, Devlet de yaşasın" sözündeki temel felsefeyi açıklayınız.


 18. Cevap: Şeyh Edebali'nin sözündeki temel felsefe, devletin varlığının ve gücünün halkının refahına, adaletine ve ahlaki değerlerine bağlı olduğu inancı üzerine kuruludur. Bu felsefeye göre, bir devletin gerçek gücü, halkının mutluluk ve esenliğinde yatar. Açıklama:

  Bu söz, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki temel ilkelerden birini ifade eder. Şeyh Edebali, devletin halka hizmet etmek ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için var olması gerektiğine inanıyordu. Bu felsefe, Osmanlı yöneticilerine halkın refahını önceliklendirme konusunda rehberlik etti. 19. Cezeri'nin otomatlar alanındaki çalışmalarını açıklayınız.


 20. Cevap: Cezeri, otomatlar alanında önemli çalışmalar yapmış bir bilim insanıdır. Otomatlar, belirli bir programa göre hareket eden ve önceden tanımlanmış görevlere sahip aygıtlardır. Cezeri, su tahliye sistemleri, otomatik kapılar ve benzeri çeşitli otomatik aygıtlar tasarlamıştır. Açıklama:

  Cezeri'nin otomatları, mekanik prensiplerle çalışmakta ve suyun akışı veya diğer güç kaynakları ile etkinleştirilmekteydi. Bu aygıtlar, dönemin teknolojik anlayışına önemli katkılar sağlamış ve otomasyon sistemlerinin temelini oluşturmuştur. 21. Uluğ Bey'in astronomi alanındaki güneş takvimi geliştirme çalışmalarını açıklayınız.


 22. Cevap: Uluğ Bey, Semerkand'daki rasathanesinde gerçekleştirdiği gözlemler ve hesaplamalar yoluyla güneşin hareketlerini inceledi. Bu çalışmalar, "Zic-i Sultanı" adlı eserinde toplandı. Eser, güneşin konumunu ve hareketlerini doğru bir şekilde belirleyerek daha hassas mevsim hesaplamalarına ve daha doğru bir güneş yılı hesabına olanak sağladı. Açıklama:

  Uluğ Bey'in güneş takvimi çalışmaları, tarım, toplumsal planlama ve doğa olaylarının tahmin edilmesi için büyük önem taşıdı. 23. Mimar Sinan'ın eserlerinin toplum üzerindeki etkilerinden üç tane örnek veriniz.


 24. Cevap: * Dini ve kültürel yaşamın merkezi camiler * Eğitim ve bilim merkezleri olan medreseler ve külliyeler * Sağlık ve sosyal yardım hizmetleri veren hastaneler ve türbeler Açıklama:

  Mimar Sinan'ın eserleri, Osmanlı toplumunda dini, eğitimsel, sosyal ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayarak büyük bir rol oynamıştır. 25. Kınalızâde Ali Efendi'nin uzmanlık alanlarından üç örnek veriniz.


 26. Cevap: * Tefsir * Hadis * Fıkıh Açıklama:

  Kınalızâde Ali Efendi, Kur'an tefsiri, hadis bilgisi ve İslam hukuku alanlarında uzmanlaşmış bir âlimdi. 27. Şeyh Hamdullah'ın eserleri hangi estetik anlayışı yansıtır?


 28. Cevap: Hem İslam estetiği hem de Osmanlı özgünlüğü Açıklama:

  Şeyh Hamdullah'ın eserleri, Osmanlı'nın İslam sanatını yorumlama biçimi olan İslam estetiği ve Osmanlı özgünlüğünün birleşimini yansıtır. 29. Bâkî'nin kültürel mirasına kattığı değerleri açıklayınız.


 30. Cevap: Bâkî'nin kültürel mirasına kattığı değerler arasında dilin zenginleştirilmesi ve estetik anlayışın gelişimi sayılabilir. Açıklama:

  Bâkî, Türkçe'yi ustalıkla kullanarak dilin zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca eserlerindeki uyak, kafiye ve benzetmeler, Divan edebiyatının estetik özelliklerini yansıtmış ve geliştirmiştir. 31. Namık Kemal'in eserlerinde millî değerlere verdiği önemi açıklayınız.


 32. Cevap: Namık Kemal'in eserlerinde millî değerler önemli bir yer tutar. Türk milletinin tarihinden, kültüründen ve geleneklerinden ilham alarak millî duygu ve vatanseverlik temasını işler. Millî birlik ve bütünlüğe vurgu yapar, Türk milletinin değerlerini korumaya ve geliştirmeye çağırır. Açıklama:

  Namık Kemal'in eserlerindeki millî değerlere verdiği önem, "Vatan Şairi" olarak anılmasına yol açmıştır. Şair, eserlerinde Türk milletinin millî kimliğini oluşturmaya ve millî bilinci güçlendirmeye çalışmıştır. 33. Namık Kemal'in roman türüne yaptığı katkıları açıklayınız.


 34. Cevap: Namık Kemal, Türk edebiyatında "Cezmi" ile ilk tarihî romanı ve "İntibah" ile ilk edebi romanı yazmıştır. Açıklama:

  Namık Kemal, tarihî ve edebi roman türlerini Türk edebiyatına kazandırarak, bu alanların gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 14 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • KlasikAyrıca 8.sınıf kültür ve medeniyetimize yön verenler dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

1. Türk edebiyatındaki önemli isimleri tanıma 2. Edebiyat türlerini ayırt etme 3. Yazarların eserlerindeki temaları belirleme 4. Romantik akımın Türk edebiyatına etkilerini anlama 5. Tarihi romanların özelliklerini öğrenme 6. Edebi romanların özelliklerini öğrenme 7. Yazarların amaçlarını ve mesajlarını anlama 8. Eserlerin toplumsal ve siyasi bağlamını kavrama 9. Türk dilinin gelişimine katkıda bulunan yazarları tanıma 10. Türk edebiyatının evriminde önemli rol oynayan yazarları belirleme

Kültürel mirasın sonraki nesillere iletilmesinde çeşitli kanal ve yöntemlerin farkına varmak.

Kültürel unsurların statik olmadığını ve zaman içinde yeni kültürel uygulamaları ve değerleri şekillendirmede aktif bir rol oynayabileceğini anlamak.

Yunus Emre'nin kültür ve medeniyetimize yaptığı katkılar hakkında bilgi sahibi olunması sağlanır.

Ö öğrenciler Yunus Emre'nin Anadolu Halk Kültürüne yaptığı katkıları öğreneceklerdir.

Öğrenciler, kültürün insan toplulukları için hayati önemini anlayabilecekler.

Öğrenciler, Ahmet Yesevi'nin düşüncelerinde erdem kavramının önemini ve içeriğini kavrayacaklardır.

Şeyh Edebali'nin Ahilik teşkilatının İslami ilkelerle bütünleşmesindeki rolünü anlar.

* Şeyh Edebali'nin Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki rolünü anlar. * Osmanlı yönetiminin temel felsefesini kavrar. * Devlet ve halk arasındaki ilişkiyi anlar.

Cezeri'nin otomatlar konusundaki çalışmalarının, mekanik sistemlerin işleyişi, otomasyon ve mühendislik alanlarındaki kavrayışı geliştirdiği anlaşılır.

Uluğ Bey'in güneş takvimi geliştirme çalışmalarının önemini ve katkılarını anlama.

Mimar Sinan'ın eserlerinin toplumsal etkileri hakkında bilgi edinmek.

Öğrenciler, Kınalızâde Ali Efendi'nin çok yönlü bir âlim olduğunu ve farklı uzmanlık alanlarına sahip olduğunu kavrarlar.

Öğrenciler, Şeyh Hamdullah'ın eserlerindeki estetik anlayışı kavrar.

Öğrenciler, Bâkî'nin kültürel mirasına katkılarını anlayıp değerlendirebilirler.

Ö öğrencilerin Namık Kemal'in eserlerindeki millî değerlerin önemini kavramalarını sağlar.

Türk edebiyatında roman türünün gelişimine ilişkin bilgi sahibi olmak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.