8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik)

8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Hz. Aişe'nin sahabenin fetva verme konusundaki konumunu açıklayınız.


 2. Cevap: Hz. Aişe, fetva veren ve hadis rivayet eden en önemli yedi sahabiden biriydi. Açıklama:

  Hz. Aişe'nin bilgisi ve Peygamber Efendimiz'e olan yakınlığı, fetva verme konusunda ona büyük bir itibar kazandırmıştır. 3. Hz. Ömer'in Müslüman olmadan önceki hayatı hakkında bilgi veriniz.


 4. Cevap: Hz. Ömer, Mekke'nin önde gelen ailelerinden birine mensuptu. Sert mizaçlı ve pehlivan yapılıydı. Okuyup yazma bilen ve ticaretle uğraşan az sayıda Mekkeli'den biriydi. Açıklama:

  Hz. Ömer'in Müslüman olmadan önceki hayatı, onun güçlü karakteri ve liderlik özelliklerini yansıtıyordu. 5. Abdullah b. Abbas'ın ilmi faaliyetlerinden üç örnek veriniz.


 6. Cevap: - Kur'an tefsiri - Fıkıh - Hadis rivayeti Açıklama:

  Abdullah b. Abbas, İslam'ın önde gelen âlimlerinden biriydi ve çeşitli alanlarda önemli çalışmalar yaptı. 7. Musab b. Umeyr'in İslam'a yakınlığı hakkında bilgi veriniz.


 8. Cevap: Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından çok sevilen ve İslam'ın ilk öğretmenlerinden biridir. Açıklama:

  Musab b. Umeyr, İslam'a ilk inanan sahabilerden olmuş ve Hz. Peygamber'e olan bağlılığıyla bilinmiştir. 9. Musab b. Umeyr'in Bedir ve Uhud savaşlarındaki rolü nedir?


 10. Cevap: Bedir Savaşı'nda Musab b. Umeyr, muhacirlerin sancaktarlığını yaptı. Uhud Savaşı'nda ise Hz. Peygamber'in sancağını taşıdı. Her iki savaşta da Hz. Peygamber'in yanında yer aldı ve onu korumak için çabaladı. Açıklama:

  Musab b. Umeyr'in savaşlardaki cesareti ve Hz. Peygamber'e olan bağlılığı, Müslümanlar için örnek teşkil etmiştir. 11. İslam davetinin özelliklerinden üç örnek veriniz.


 12. Cevap: Müslümanların zorlanmaması, herkesin kendi isteğiyle İslam'ı kabul etmesi, tebliğin barışçıl yollarla yapılması. Açıklama:

  İslam, insanları akla ve gönle hitap eden bir dindir. Zorlama ve dayatmadan kaçınır. 13. İfrat ve tefritin dinimizdeki yerine açıklık getiriniz.


 14. Cevap: İfrat, dinin koymuş olduğu kurallar ve Peygamberin (s.a.v.) örnekliğini göz önünde bulundurmayarak aşırı gitme, kural tanımama; tefrit ise gevşek ve ihmalkâr davranmadır. İtidal ise ölçülü olma, insanın yaratılış amacına uygun hareket etmesi, hayatının her alanında Kur'an-ı Kerim'i ve Hz. Peygamberi (s.a.v.) örnek alarak yaşamayı prensip edinmesidir. Açıklama:

  Davranışlarımızda ifrata ve tefrite düşmek bizi yanlış sonuçlara götürür. Doğru olan her zaman itidalli olmaktır. 15. Peygamberimizin (s.a.v.) affediciliği hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: Peygamberimiz (s.a.v.), şahsına yapılan kötülüklere kin tutmamış, düşmanlarına bile affedici ve bağışlayıcı davranmıştır. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), Tâif'te taşlandığında beddua etmek yerine düşmanları için hidayet dilemiş, Uhud Savaşı'nda yaralandığında da aynı şekilde dua etmiştir. 17. Peygamberimiz (s.a.v.) insanlara karşı yumuşak davranmanın önemini vurgulayan bir ayeti açıklayınız.


 18. Cevap: "Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi." (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet.) Açıklama:

  Bu ayet, Peygamberimize insanlara karşı yumuşak ve merhametli davranmasını öğütlemektedir. Yumuşaklık, insanları kazanmada ve birlik içinde tutmada çok önemlidir. Peygamberimiz (s.a.v.) bu ayetin gereğini yerine getirerek insanlara karşı her zaman sevgi ve merhametle yaklaşmıştır. 19. Medine Sözleşmesi'nin sonuçları hakkında bilgi veriniz.


 20. Cevap: * Medine'de hicretten sonra Müslümanlar ve Yahudiler arasında imzalanmıştır. * Toplumda barış ve adaleti sağlamış, huzurun temel kaynağı olmuştur. * Medine'deki Müslümanlar ve Yahudiler eşit haklara sahip olmuştur. Açıklama:

  Medine Sözleşmesi, farklı inanç ve kabilelerden insanların huzur içinde bir arada yaşamasını sağlayan bir anayasadır. 21. Suffe Okulu'nun işlevini anlatınız.


 22. Cevap: Suffe Okulu, kimsesiz ve fakir sahabilerin barınması ve eğitimi için kurulmuş bir kurumdur. Burada kalan sahabiler, Müslümanların misafirleri olarak kabul edilir ve ihtiyaçları karşılanırdı. Açıklama:

  Suffe Okulu, Peygamberimizin sosyal adalet anlayışının bir göstergesidir ve İslam tarihindeki ilk sosyal yardım kurumu olarak kabul edilir. 23. Peygamberimizin (s.a.v.) zekat hakkındaki görüşleri nelerdir?


 24. Cevap: Malın bir kısmının fakirlere verilmesi gerektiğini, zekatın malı azaltmayıp koruduğunu ve zekat vermenin malı artırdığını belirtmiştir. Açıklama:

  Zekat, zenginlerin mallarından fakirlere ayrılan bir haktır ve İslam'da yoksulluğun önlenmesi için önemli bir ibadettir. Peygamberimiz, zekatın malları artırdığına inanırdı ve insanları zekat vermeye teşvik ederdi. 25. Peygamberimizin (s.a.v.) çalışmanın önemi hakkındaki görüşlerini üç örnekle açıklayınız.


 26. Cevap: - Küçük yaşlarda çobanlık yapması - 25 yaşına kadar ticaretle uğraşması - Medine Pazarı'nı kurarak Müslümanların geçimlerini sağlamasına vesile olması. Açıklama:

  Bu örnekler, Peygamberimizin (s.a.v.) çalışmayı hayatının her döneminde yerine getirdiğini ve Müslümanlara da çalışma ahlakını aşıladığını göstermektedir. 27. Peygamberimiz (s.a.v.) çevrenin korunmasıyla ilgili olarak hangi önlemleri almıştır? Üç örnek veriniz.


 28. Cevap: * Medine'nin çevresinde koruluk ilan ederek ağaçların kesilmesini ve dallarının kırılmasını yasakladı. * Taif bölgesi vadilerinin koruma altına alındığı anlaşma yaptı. * Su kenarlarını ve yol üzerlerini temiz tutulmasını tavsiye etti. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), doğal çevrenin korunmasının önemini vurgulamış ve bu konuda pratik adımlar atmıştır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Peygamberimiz (s.a.v.) Medine'de sade bir yaşam sürmüştür.
  (.....) 2. Hz. Peygamber (s.a.v.) ganimetleri cömertçe dağıtmıştır.
  (.....) 3. Peygamberimiz (s.a.v.), affedici ve bağışlayıcı biriydi.
  (.....) 4. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Tâiflileri İslam'a davet ettiğinde hoş karşılanmıştır.
  (.....) 5. Hz. Peygamber (s.a.v.), Uhud Savaşı'nda yaralanmıştır.
  (.....) 6. Hz. Peygamber (s.a.v.), düşmanlarına beddua etmiştir.
  (.....) 7. Sümâme b. Üsâl, Yemame'nin lideriydi.
  (.....) 8. Peygamberimiz (s.a.v.), Sümâme'ye ticaretini bırakmasını emretmiştir.
  (.....) 9. Peygamberimiz (s.a.v.), affetmenin önemini vurgulamıştır.
  (.....) 10. Müslümanlar, Peygamberimiz'in (s.a.v.) izinden giderek affedici olmalıdırlar.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 31. Eşleştirmeleri Yapın

  1. Hz. Aişe
  2. Hz. Ali
  3. Hz. Ömer
  4. Hz. Ebu Bekir
  5. Hz. Osman
  a. Dördüncü halife
  b. Peygamberimizin en yakın arkadaşı ve kayınpederi
  c. Peygamberimizin eşi
  d. Peygamberimizin amcasının oğlu ve damadı
  e. Peygamberimizin kayınbabası ve ilk halife

 32. Cevap: : 1. c 2. d 3. b 4. e 5. a Açıklama:

  Hz. Aişe, Peygamberimizin (s.a.v.) eşi ve Hz. Ebu Bekir'in kızıdır. Hz. Ali, Peygamberimizin amcasının oğlu ve damadı olup dördüncü halifedir. Hz. Ömer, Peygamberimizin en yakın arkadaşı ve kayınpederidir. Hz. Ebu Bekir, Peygamberimizin kayınbabası ve ilk halifedir. Hz. Osman, üçüncü halifedir. 33. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde fethedildi.
  b. İlk Müslümanlardandır.
  c. Hz. Ömer'e verilen isimdir.
  d. Hz. Peygamber'le (s.a.v.) beraber bütün savaşlara katıldı.
  e. Kur'an öğretmenidir ve Aşere-i Mübeşşere'dendir.
  f. Boykot yılları sırasında doğdu.
  g. En çok hadis rivayet eden sahabilerdendir.
  h. Faruk
  1. Hz. Abdullah b. Abbas
  2. Hz. Abdullah b. Mesud
  3. Irak
  4. Suriye
  5. Tâif
  6. Abdullah
  7. Hz. Ömer
  8. Medine'de vefat etti
  9. Kûfe valiliği yaptı
  10. 687

 34. Cevap: 1. a 2. b 3. e 4. d 5. f 6. h 7. c 8. i 9. g 10. j Açıklama:

  Metindeki bilgiler kullanılarak, sahabiler ve olaylar ile ilgili eşleştirmeler yapılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Hayatında Dünya ve Ahiret Dengesi
  3. Peygamberimizin Hayatında İnfak ve Sadaka
  4. Peygamberimizin Hayatında Sadelik
  5. Peygamberimizin Affedici Olması
 • İSLAM DAVETİ VE SAHABE
  1. Âlim Sahabiler
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. İslam Davetinde Sahabenin Rolü
  4. Şehit Sahabiler

Ayrıca 8.sınıf Hz. Muhammed'in hayatı dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Hz. Aişe'nin İslam'ın anlaşılması ve uygulamasındaki rolünü anlamak

Hz. Ömer'in Müslüman olmadan önceki hayatı hakkında bilgi sahibi olmak.

Öğrenciler, Abdullah b. Abbas'ın çok yönlü bir alim olduğunu ve İslam'ın ilmi gelişimine yaptığı katkıların önemini kavrarlar.

İslam'ın ilk döneminde Hz. Peygamber'e yakın olan sahabileri tanıma.

Sahabelerin Hz. Peygamber'e olan bağlılıklarını ve İslam'ı yaymadaki rollerini anlayabilmek.

Öğrenciler, İslam davetinin barışçıl ve saygılı yapısını kavrarlar.

İfrat, tefrit ve itidalin dinimizdeki önemini kavrama.

Peygamberimizin (s.a.v.) affediciliğinden örnekler vererek onun güzel ahlakının farkına varmak.

Öğrenciler, yumuşak davranmanın insanlarla ilişkilerde önemini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Medine Sözleşmesi'nin tarihsel önemi ve topluma etkileri hakkında bilgi sahibi olurlar.

Peygamberimizin sosyal sorunlara karşı duyarlılığını ve çözüm yollarını anlama.

Zekat ibadetinin amacını ve Peygamberimizin bu konudaki görüşlerini anlar.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v.) çalışkanlığı ve çalışmanın önemine verdiği değeri kavrarlar.

Peygamberimizin çevre bilinci hakkında bilgi edinmek.

* Peygamberimiz (s.a.v.)'in hayatından önemli olayları öğrenme. * Hz. Peygamber'in (s.a.v.) güzel ahlak özellikleri hakkında bilgi edinme. * Affetmenin önemini kavrama. * Peygamberimiz'in (s.a.v.) izinden gitme bilincini geliştirme.

* Sahabelerin hayatlarını ve İslam'daki rollerini öğrenmek * Eşleştirme yöntemiyle bilgiyi pekiştirmek

Sahabelerin hayatları hakkında bilgi edinmek ve İslam'ın yayılmasındaki rollerini anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri