8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Hz. Aişe'nin babasının adı nedir?

  A) Hz. Ömer         B) Hz. Ebû Bekir   
  C) Hz. Ali          D) Hz. Osman       
                     

 2. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Aişe'nin babası Hz. Ebû Bekir'dir. 3. Hz. Aişe'nin Hz. Peygamber'den (s.a.v.) sonra evini hangi amaçla kullandığına dair aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Okul olarak         B) Mescit olarak      
  C) Hastane olarak      D) Darüşşifa olarak   
                        

 4. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Aişe'nin evi, Hz. Peygamber'den (s.a.v.) sonra İslamî ilimlerin öğretildiği bir okul haline geldi. 5. Hz. Ali'nin, Hz. Peygamber (s.a.v.) ile olan yakınlığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Amcasının oğlu ve damadı
  B) Kardeşi ve kayınbiraderi
  C) Babasının arkadaşı ve müridi
  D) Ensarından biri ve halifesi

 6. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Ali, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) amcasının oğlu ve aynı zamanda damadıydı. 7. Abdullah b. Mesud hangi özelliğiyle bilinir?

  A) Cesur bir savaşçı olmasıyla
  B) Hz. Peygamber'e (s.a.v.) en çok benzeyen sahabi olmasıyla
  C) İlk müezzin olmasıyla
  D) Kur'an'ı ezberleyen ilk kişi olmasıyla

 8. Cevap: B Açıklama:

  Metinde Abdullah b. Mesud'un ahlak ve yaşayış bakımından Hz. Peygamber'e (s.a.v.) en çok benzeyen sahabi olduğu belirtilmektedir. 9. Hz. Abdullah b. Abbas'ın Peygamber Efendi- miz'e (s.a.v.) yakınlığı nedir?

  A) Peygamberimiz'in (s.a.v.) amcasının oğludur
  B) Peygamberimiz'in (s.a.v.) kuzenidir
  C) Peygamberimiz'in (s.a.v.) kayınpederidir
  D) Peygamberimiz'in (s.a.v.) damadıdır

 10. Cevap: A Açıklama:

  Metinde Hz. Abdullah b. Abbas'ın Hz. Peygamber'in (s.a.v.) amcasının oğlu olduğu belirtilmektedir. 11. Peygamberimizin (s.a.v.) Uhud Savaşı'nda şehit ettiği ilk sahabi kimdir?

  A) Hamza b. Abdulmuttalib    B) Musab b. Umeyr           
  C) Zeyd b. Harise            D) Cafer b. Ebi Talib       
                              

 12. Cevap: B Açıklama:

  Musab b. Umeyr, Uhud Savaşı'nda Mekkeli müşriklerin attığı bir mızrakla şehit edilmiştir. 13. Musab b. Umeyr, Medine'de ilk Müslümanları eğitmek için hangi sahabinin evinde kaldı?

  A) Esad b. Zürare    B) Sa'd b. Muaz     
  C) Ömer b. Hattab    D) Ebu Bekir        
                      

 14. Cevap: A Açıklama:

  Musab b. Umeyr, Medine'de Esad b. Zürare'nin evinde kaldı. 15. Peygamberimizin (s.a.v.) hangi sahabe, Mute Savaşı'nda sancak taşıyarak şehit düştü?

  A) Cafer b. Ebu Talib      B) Zeyd b. Harise         
  C) Abdullah b. Revâha      D) Hatice bint Hüveylid   
                            

 16. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), Zeyd b. Harise'yi Mute Savaşı'nda ordu komutanı olarak görevlendirmişti. Zeyd şehit olunca sancağı Cafer b. Ebu Talib aldı ve o da şehit düştü. 17. Peygamberimiz (s.a.v.) ilk vahiy geldiğinde kaç yaşındaydı?

  A) 35    B) 40    C) 45    D) 50    

 18. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) ilk vahiy geldiğinde 40 yaşındaydı. 19. İnfakın tanımında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır.
  B) Maddi yardım kapsar.
  C) Peygamberimizin tavsiye ettiği bir ibadettir.
  D) Sadaka vermekten farklı bir kavramdır.

 20. Cevap: D Açıklama:

  İnfak ve sadaka, madden ve manen ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları kapsayan birbirine yakın kavramlardır. 21. Peygamberimiz (s.a.v.)'in ifrat ve tefritten kaçındığına dair bir örnek hangisidir?

  A) Gece gündüz ibadet ederek ailesini ihmal etmesi
  B) Hep gülerek ve şakalaşarak zaman geçirmesi
  C) Ölçülü bir şekilde ibadet etmesi ve ailesiyle vakit geçirmesi
  D) Sadece ibadetle meşgul olması

 22. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), her konuda orta yolu tutan itidal sahibi bir kişiydi. 23. Peygamberimizin (s.a.v.) affediciliğini gösteren aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tâif halkını lanetlemesi
  B) Uhud Savaşı'nda düşmanları için dua etmesi
  C) Mekke'yi fethettikten sonra düşmanlarını öldürmesi
  D) Sahabelerine karşı kin ve düşmanlık beslemesi

 24. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), Uhud Savaşı'nda yaralandıktan sonra düşmanları için dua ederek affediciliğini göstermiştir. 25. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Mekke'nin Fethi'nde Kureyşlilere yaptığı uygulamaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Onları cezalandırdı.
  B) Affetti ve serbest bıraktı.
  C) Onlardan haraç aldı.
  D) Mekke'den sürgün etti.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Mekke'nin Fethi'nde Kureyşlilere merhamet göstermiş ve onları affetmiştir. 27. Peygamberimizin adaleti sağlamak için verdiği kararlarından biri hangisidir?

  A) Yahudileri Medine'den sürmek
  B) Kızı Fâtıma'nın hırsızlığını affetmek
  C) Rüşveti yasaklamak
  D) Hendek Savaşında tüm kuyuları kapatmak

 28. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz, herkese eşit davranmak için rüşveti yasaklamıştır. 29. Peygamberimizin adaleti sağlarken yaptığı uygulamalardan biri hangisidir?

  A) Herkese kendi dinine göre davranmak
  B) Düşmanlarını bağışlamak
  C) İşleri bilgisiz kişilere vermek
  D) Ashabdan gelen her tavsiyeyi uygulamak

 30. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz, farklı inanç ve kültürlerden insanlarla adil bir şekilde yaşamak için herkese kendi dinine göre davranmıştır. 31. Ashâb-ı Suffe, Resul-i Ekrem tarafından hangi amaçla kurulan bir müesseseydi?

  A) Muhacirler için geçici barınma yeri
  B) Kimsesiz ve fakir sahabilerin barınması ve eğitimi için
  C) Savaşta yaralananların tedavi edilmesi için
  D) Önemli konuların görüşüldüğü bir meclis

 32. Cevap: B Açıklama:

  Suffe, kimsesiz ve fakir sahabilerin barınması ve eğitimi için kurulan bir müesseseydi. 33. Peygamberimizin rüşveti yasaklamasının nedeni nedir?

  A) İnsanların mallarının haksız yere alınmasını önlemek
  B) Devlet malının korunması
  C) Adaletin sağlanması
  D) Hepsi

 34. Cevap: D Açıklama:

  Rüşveti yasaklamanın tüm seçeneklerde belirtilen nedenleri vardır. 35. Peygamberimiz (s.a.v.) hangi ahlaki kuralı çalışma hayatında uygulardı?

  A) Ölçü ve tartıda doğruluk
  B) Müşterilere karşı ilgisizlik
  C) Çalışanları fazla çalıştırmak
  D) Malların kusurlarını gizlemek

 36. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz, iş hayatında dürüstlük ve doğruluğa büyük önem verirdi. 37. Peygamberimiz (s.a.v.) hangi işi yaptırdıktan sonra kabrin düzeltilmesini istedi?

  A) Kızının cenazesinin defnedilmesi
  B) Oğlu İbrahim'in defnedilmesi
  C) Hz. Hatice'nin defnedilmesi
  D) Hz. Ebu Bekir'in defnedilmesi

 38. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz, oğlu İbrahim'in defnedildikten sonra kabirde bir tümsek olduğunu fark etti ve kabir kazıcısına düzeltmesini emretti. 39. Peygamberimiz (s.a.v.)'in çevre bilinciyle ilgili olarak uyguladığı bir icraat aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mescitlerin düzenli olarak temizlenmesini sağlaması
  B) Ortak kullanım alanlarının temizliğini denetlemesi
  C) Taif vadilerindeki bitki örtüsünü koruma altına alması
  D) Hepsi

 40. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), temizliğe önem vermiş, ormanları korumuş ve ortak alanların temiz kalmasını sağlamıştır. 41. Peygamberimiz (s.a.v.) hayvanlara karşı nasıl davranılmasını istemiştir?

  A) Gücünden faydalanılanlara insaflı davranılmamasını
  B) Zorunlu olmadıkça öldürülmemelerini
  C) Doğal ortamlarından ayrılmalarının sağlanmasını
  D) Acı çektirici davranışlarla cezalandırılmalarını

 42. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), hayvanların doğal ortamlarında yaşamalarının sağlanmasını, gücünden faydalanılan hayvanlara insaflı davranılmasını ve zorunlu olmadıkça hiçbir hayvanın öldürülmemesini istemiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Hayatında Dünya ve Ahiret Dengesi
  3. Peygamberimizin Hayatında İnfak ve Sadaka
  4. Peygamberimizin Hayatında Sadelik
  5. Peygamberimizin Affedici Olması
 • İSLAM DAVETİ VE SAHABE
  1. Âlim Sahabiler
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. İslam Davetinde Sahabenin Rolü
  4. Şehit Sahabiler

Ayrıca 8.sınıf Hz. Muhammed'in hayatı dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Hz. Aişe'nin ailesi hakkında bilgi edinmek.

Hz. Aişe'nin İslamî ilimlerin yayılmasındaki rolünü anlamak

Hz. Ali'nin Hz. Peygamber (s.a.v.) ile olan özel ilişkisini kavramak

Sahabelerin özellikleri ve Hz. Peygamber'e (s.a.v.) yakınlıkları

Sahabelerin Peygamberimiz'e (s.a.v.) olan akrabalık bağları

İslam tarihindeki savaşların seyri ve sonuçları hakkında bilgi edinmek.

İlk Müslümanların özelliklerinden birini tanır.

Peygamberimizin (s.a.v.) yakın sahabelerini ve onların İslam'a yaptıkları katkıları anlamak.

Peygamberimizin (s.a.v.) hayatının önemli dönüm noktalarını bilmek.

İnfak kavramını tanımlama.

İfrat ve tefritten kaçınmanın önemini kavrama.

Peygamberimizin affedici ve bağışlayıcı ahlakını anlama.

İslam'ın affedicilik ilkesini anlamak.

Adaletin önemini kavramak

Peygamberimizin adalet anlayışını öğrenmek

Ashâb-ı Suffe'nin amacını ve önemini anlamak.

Rüşvetin neden yasaklandığını kavramak.

Peygamberimizin çalışma hayatındaki ahlaki ilkelerini anlamak.

Peygamberimizin işleri en güzel şekilde yapmaya verdiği önemi anlamak.

Peygamberimiz (s.a.v.)'in çevre bilinciyle ilgili uygulamalarını öğrenmek.

Peygamberimiz'in hayvanlara karşı tutumunu anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri