2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-10)

2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-10) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-10) CEVAPLARI

 1. Renk körlüğü ve hemofili hastalıkları, çevre şartlarına bağlı olmayıp dölden döle aktarılırlar. Renk körü olmayan bir anne babadan, renk körü çocuklar olabileceği gibi sağlam çocuklar da olabilir.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

  A) Genlerin çekinik olmasıyla
  B) İlgili özelliklerin Y kromozomu ile taşınmasıyla
  C) Özelliklerin X ve Y kromozomu ile taşınmasıyla
  D) İlgili hastalıkların öldürücü olmasıyla

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C Renk körlüğü ve hemofili gibi genetik hastalıklar, X ve Y kromozomları ile taşınan özelliklere örnektir. Bu hastalıklar genellikle X kromozomu üzerinde taşınan çekinik genlere bağlı olarak ortaya çıkar. Erkeklerde X ve Y kromozomları bulunurken, kadınlarda ise iki adet X kromozomu bulunur. Bu nedenle, renk körlüğü gibi hastalıklar genellikle anne ve baba tarafından taşınan X kromozomlarıyla ilgilidir. Eğer anne veya baba taşıyıcıysa, çocuklarda bu hastalığın görülme olasılığı artar. Aynı zamanda, sağlıklı bir anne ve baba tarafından da renk körlüğü hastalığı taşıyan X kromozomları geçebilir ve böylece sağlam çocuklar da doğabilir. Bu nedenle, özelliklerin X ve Y kromozomları ile taşınması bu durumu açıklar. 3. I. Isı ve elektriği iyi iletirler.
  II. Oda sıcaklığında cıva hariç katı halde bulunurlar.
  III. Son yörüngelerinde 6,7 ve 8 elektron bulunur.
  Metaller için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I    B) I ve II    C) I ve III    D) II ve III

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) I ve II Verilen bilgiler doğrultusunda: - I. Isı ve elektriği iyi iletme özelliği, metallerin karakteristik bir özelliğidir. - II. Oda sıcaklığında cıva dışında diğer metaller katı halde bulunurlar. - III. Son yörüngelerinde 6, 7 ve 8 elektron bulundururlar ifadesi yanlıştır; çünkü metaller genellikle son yörüngelerinde daha az elektron bulundururlar. 5. Bir kimyasal tepkimede aşağıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri daima korunur?
  I. Toplam kütle
  II. Molekül sayısı
  III. Atom cinsi
  IV. Atom sayısı

  A) I ve II    B) II ve III    C) I, II ve III    D) I, III ve IV

 6. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) I ve II'dir. Kimyasal tepkimeler sırasında aşağıdaki öncüller daima korunur: 7. PH>7 ise çözelti baziktir.
  PH=7 ise çözelti nötrdür.
  PH<7 ise çözelti asidiktir.
  Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

  A) PH>7 ise turnusol kağıdı kırmızıdır.
  B) PH=7 ise turnusaol kağıdının rengi değişmez.
  C) PH>7 ise fenolftalin pembedir.
  D) PH>7 olan çözelti ile PH<7 çözelti karıştırıldığında oluşan çözelti elektirik akımını iletir.

 8. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) PH>7 olan çözelti ile PH<7 çözelti karıştırıldığında oluşan çözelti elektrik akımını iletir ifadesidir. Bu ifade yanlıştır. Çünkü PH değeri farklı olan asidik ve bazik çözeltilerin karıştırılması sonucunda oluşan çözelti elektrik akımını iletemez. 9. Kimyasal tepkimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Asit ve baz tepkimesi sonucu su ve tuz oluşur.
  B) Yanma tepkimesinin gerçekleşmesi için ortamda oksijen gazı bulunmalıdır.
  C) Bir kimyasal tepkimede ürünler tepkime denkleminin soluna yazılır.
  D) Bir kimyasal tepkimede toplam kütle korunur.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Kimyasal tepkime denklemlerinde reaktanlar (başlangıç maddeleri) sol tarafta, ürünler (oluşan maddeler) ise sağ tarafta yer alır. Tepkime denkleminin sağ tarafında ürünler yer alırken, sol tarafta reaktanlar bulunur. 11. Aşağıda verilen sulu çözeltilerden hangisi turnusol kâğıdına etki etmez?

  A) NaOH çözeltisi            B) HNO3 çözeltisi
  C) HCl çözeltisi                D) NaCl çözeltisi

 12. Cevap: B Açıklama:

  A) NaOH çözeltisi: Turnusol kâğıdını maviye döndürür (bazik reaksiyon). B) HNO3 çözeltisi: Turnusol kâğıdını kırmızıya döndürür (asidik reaksiyon). C) HCl çözeltisi: Turnusol kâğıdını kırmızıya döndürür (asidik reaksiyon). D) NaCl çözeltisi: Turnusol kâğıdına herhangi bir etki etmez. Doğru cevap, turnusol kâğıdına etki etmeyen çözeltinin "D) NaCl çözeltisi" olduğu durumdur. Yani, B) seçeneği olan "HNO3 çözeltisi" turnusol kâğıdına etki ederken, diğer seçenekler etki etmez. 13. Piyasa adı kezzap olan oldukça kuvvetli bir asittir. Hangisi kezzaptır?

  A) Nitrik asit                    B) Hidroklorik asit
  C) Sülfürik asit                D) Fosforik asit

 14. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Nitrik asittir. Kezzap olarak bilinen oldukça kuvvetli asit nitrik asittir. Nitrik asit, güçlü bir oksitleyici özelliğe sahiptir ve tehlikeli bir asittir. Diğer seçeneklerdeki asitler kezzap olarak bilinmez. 15. Kimyasal tepkimelerde hangisi her zaman korunmayabilir?

  A) atom türü              B) atom sayısı
  C) kütle                       D) elektron sayısı

 16. Cevap: C Açıklama:

  Kimyasal tepkimeler sırasında atom türleri, atom sayıları ve elektron sayıları genellikle korunur. Ancak, kütle korunumu her zaman geçerli değildir. Özellikle nükleer tepkimelerde veya yüksek enerji koşullarında, kütle enerjiye dönüşebilir veya parçacıkların kütlesi değişebilir. 17. pH hakkında verilenlerden hangisi doğrudur?

  A) pH değeri arttıkça madde asidik hale gelir.
  B) pH cetveli 1-14 arası numaralandırılmıştır.
  C) H iyonu sayısı arttıkça maddenin pH değeri düşer.
  D) pH cetvelinde 14 nötr maddeleri temsil eder.

 18. Cevap: A Açıklama:

  A) pH değeri arttıkça madde asidik hale gelir. Yanlış. pH değeri arttıkça madde bazik hale gelir. B) pH cetveli 1-14 arası numaralandırılmıştır. Doğru. C) H iyonu sayısı arttıkça maddenin pH değeri düşer. Doğru. D) pH cetvelinde 14 nötr maddeleri temsil eder. Doğru. 19. Periyodik tablo ile ilgili hangisi yanlıştır?

  A) Toplam 7 periyot vardır.
  B) Toplam 8 grup vardır.
  C) Her periyot bir soygazla biter.
  D) Elementler artan atom numaralarına göre dizilmiştir.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Her periyot bir soygazla biter. Soy gazlar, periyodik tablonun 8A grubunda bulunurlar, yani her periyot bir soygazla bitmez. Diğer seçeneklerdeki bilgiler doğrudur. 21. Hangisi metallerin özelliği değildir?

  A) tamamı katı haldedir.
  B) ısı ve elektriği iyi iletirler.
  C) parlaktırlar
  D) tel ve levha haline getirilebilirler.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Metaller, genel olarak ısı ve elektriği iyi iletebilme, parlaklık gösterme ve tel/levha haline getirilebilme gibi özelliklere sahiptirler. Ancak, bazı metaller sıvı veya gaz halinde bulunabilirler (örneğin, cıva). Bu nedenle, "tamamı katı haldedir" ifadesi metallerin özelliği değildir. 23. Çevresel faktörlerin etkisiyle genlerin işleyişinin değişimine Modifikasyon denir.
  Aşağıdakilerden hangisi buna örnek değildir?

  A) Karanlıkta çimlendirilen bitki tohumlarından gelişen fidelerin yapraklarının renksiz olması
  B) Bukalemunun bulunduğu zemine göre renk değiştirmesi
  C) Himalaya tavşanlarında sıcaklığa bağlı olarak tüy renginin değişmesi
  D) Suyun akışına göre istiridye kabuklarının şekil değiştirilmesi

 24. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Bukalemunun bulunduğu zemine göre renk değiştirmesi değil, diğerleri modifikasyon örnekleridir. Bukalemunun renk değiştirmesi, adaptasyonun bir örneğidir ve genetik temelli bir özelliktir. İstiridye kabuklarının suyun akışına göre şekil değiştirmesi ise organizmanın fiziksel özelliklerini çevresel etkilere bağlı olarak değiştirmemesi gereken bir örnektir. Doğru cevap B) olmalıdır. Özür dilerim ve teşekkür ederim düzeltmeniz için. 25. Soğuk bölgelerde yaşayan tilkilerin kulak ve burunları, sıcak bölgelerde yaşayanlara göre daha küçüktür. Küçük olmasının sebebi soğuktan daha az etkilenmektir.
  Aşağıda verilenlerden hangisi tilkininkine benzer bir örnek değildir?

  A) Bukalemun ortama göre renk değiştirmesi
  B) Etle beslenen kartalın gagasının sivri, kıvrık olması
  C) Develerin hörgüçlerinde yağ depolaması
  D) Düzenli olarak spor yapanların kaslarının gelişmesi

 26. Cevap: D Açıklama:

  Tilkinin kulak ve burunlarının soğuk bölgelerde daha küçük olması, çevreye uyum sağlamak için fizyolojik bir adaptasyon örneğidir. Bu adaptasyon, organizmanın soğuk hava koşullarında daha az ısı kaybetmesine yardımcı olur. Diğer seçeneklerde verilen örnekler ise organizmaların fiziksel özelliklerindeki doğal adaptasyonları açıklar. Bukalemunların renk değiştirmesi, kartalın etle beslenen bir avcı olarak sivri ve kıvrık gagasının olması, develerin hörgüçlerinde yağ depolaması gibi örnekler, organizmaların yaşadıkları çevreye uyum sağlamak için evrimsel olarak geliştirdikleri özelliklerdir. Ancak düzenli olarak spor yapanların kaslarının gelişmesi, organizmaların yaşadıkları çevreye uyum sağlama açısından doğal bir adaptasyon değildir; bunun yerine kişisel tercihlere veya egzersiz alışkanlığına dayanan bir sonuçtur. 27. I-Kabın şekli
  II-Sıvı miktarı
  III-Sıvının yoğunluğu
  IV-Sıvının derinliği
  Bir kaptaki sıvı basıncı verilenlerden hangilerine bağlı değildir?

  A) Yalnız I    B) I ve II    C) III ve IV    D) I,II ve IV

 28. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) III ve IV olmalıdır. Sıvı basıncı, sıvının yoğunluğu (III) ve sıvının derinliği (IV) gibi faktörlere bağlıdır. Bu faktörler sıvı basıncını etkilerken, kabın şekli (I) ve sıvının miktarı (II) sıvı basıncını etkilemez. 29. Türk müzik tarihinin kült olmuş efsane kraliçesidir Bergen. Onun sesindeki insanın canını acıtan tını, değdiği bütün gönül tellerini titretir ve sarsar. Anlamlı yüzünü rezil bir kezzap sancısıyla kaybetmiştir, damarlarında dolaşan kezzabın acısıyla haykırdığı zehir gibi şarkıları, kendi talihsizliğine ihale ettiği yarım kalmış yüzüydü ve kezzaba feda ettiği gözünü altın sarısı saçlarıyla kapatmasıydı aklımızda ondan kalan.
  Bergen’in hayatını karartan bir kimyasal olan kezzap ile ilgili aşağıda verilen hangi bilgi yanlıştır?

  A) Sistematik adı nitrik asittir.
  B) Formülü HNO3 tür.
  C) Kuvvetli bir asittir.
  D) Vücuda teması zarar vermez.

 30. Cevap: D

 31. Kutup ayıları buz üzerinde düşmeden yürüyebilmek için geniş ayaklara ve kısa bacaklara sahiptir. Vücut ısılarını koruyabilmek için beyaz tüyleri vardır.
  Kutup ayısında olduğu gibi canlıların yaşadıkları ortama uyum sağlamak için kalıtsal özellik kazanmalarına ne ad verilir?

  A) Adaptasyon        B) Mutasyon
  C) Modifikasyon      D) Varyasyon

 32. Cevap: A

 33. Tek yumurta ikizi olan iki kardeşin aşağıda verilen özelliklerden hangisi kardeşler arasında farklı olabilir?

  A) Saç renkleri                  B) Kardeşlerin cinsiyetleri
  C) Kardeşlerin boyları     D) Kan grupları.

 34. Cevap: B

 35. “Yeryüzüne aktarılan ısı enerjisi, Güneş’ten yayılan ışık ışınlarının düşme açısının artmasına bağlı olarak artar.” diyen bir araştırmacı, görüşünü kanıtlamak için;
  I. 21 Haziran tarihinde, Yengeç dönencesinde çalışma yapmak
  II. 21 Haziran tarihinde, Oğlak dönencesinde çalışma yapmak
  III. 23 Eylül tarihinde, Ekvator’da çalışma yapmak
  IV. 21 Aralık tarihinde, Oğlak dönencesinde çalışma yapmak
  Yukarıda verilenlerden hangi ikisini yaparsa amacına daha net ulaşabilir?

  A) I ve II    B) I ve III     C) II ve IV    D) III ve IV

 36. Cevap: A

 37. A ve B bezelyelerinin çaprazlanması sonucu oluşabilecek bezelyelerin çiçek boyu bakımından fenotip oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
  fen bilimleri
  Buna göre A ve B bezelyeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) A bezelyesi homozigot baskın B bezelyesi heterozigot baskın genotipe sahiptir.
  B) A ve B bezelyelerinin genotipleri heterozigot baskındır.
  C) A ve B bezelyelerinin fenotipleri uzun boyludur.
  D) A ve B bezelyeleri yeni oluşan bezelyelerden herhangi biri ile çaprazlandığında homozigot baskın, heterozigot baskın veya homozigot çekinik genotipe sahip bezelyeler oluşabilir.

 38. Cevap: A

 39. İklim değişikliğini önlemek için;
  I. Yenilenemez enerji kaynakları kullanılmalıdır.
  II. Enerji tasarrufu yapılmalıdır.
  III. Binalarda ısı yalıtımı yapılmalıdır.
  verilenlerden hangisi veya hangilerini yapmalıyız?

  A) I ve III    B) II ve III    C) I, II ve III    D) I ve II

 40. Cevap: B

 41. Soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde havadaki su buharı yeryüzündeki toprak ve bitkiler üzerinde kristalleşmesine ............ denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Kırağı    B) Nem    C) Dolu    D) Sis

 42. Cevap: A

 43. 1500 nükleotitten meydana gelen DNA zincirinde 250 adet timin(T) bulunmaktadır.
  Bu zincirde kaç adet sitozin (C) bulunur?

  A) 350     B) 400     C) 500     D) 1500

 44. Cevap: C

 45. Son katmanında 2 elektron bulunduran bir element için;
  I. Metal olabilir
  II. Ametal olabilir
  III. Soygaz olabilir
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I     B) I ve II    C) I ve III     D) I, II ve III

 46. Cevap: C

 47. Bir kimyasal tepkimede aşağıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri daima korunur?
  I. Toplam kütle
  II. Molekül sayısı
  III. Atom cinsi
  IV. Atom sayısı

  A) I ve II     B) II ve III     C) I, II ve III    D)  I, III ve IV

 48. Cevap: A

 49. Bir uçan balon belli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra patlar. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yükseldikçe hava basıncının artması ve bu basınca balonun direnç göstermesi
  B) Yükseldikçe hava basıncı azaldığından balonun içindeki gazın genleşmesi
  C) Yükseldikçe hava sıcaklığı arttığından balonun erimesi
  D) Yükseldikçe havadaki toz bulutlarının etkisinin de fazlalaşması

 50. Cevap: A

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   tuğba
29 Mayıs 2023

yok


2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-10) Detayları

2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-10) 26 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-10) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-10) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-10) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-10) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
  1. Asitler - Bazlar
  2. Elementlerin Sınıflandırılması
  3. Kimyasal Bağlar
  4. Kimyasal Tepkimeler
  5. Su Arıtımı
 • SES
  1. Müzik ve Fen
  2. Ses Bir Enerji Türüdür
  3. Ses Dalgaları
  4. Sesin Özellikler

Ayrıca

Genetik konuları anlama ve genetik hastalıkların nasıl aktarıldığını anlama.

Metallerin özelliklerini ve elementlerin elektron dağılımını anlama yeteneği.

I. Toplam kütle: Kimyasal tepkimelerde reaktanların ve ürünlerin toplam kütlesi aynı kalır. Kütle korunumu ilkesi olarak bilinir. II. Molekül sayısı: Kimyasal tepkimeler sırasında molekül sayısı değişmez. Bir tepkimeye giren molekül sayısı, tepkimede oluşan molekül sayısıyla eşit olur. Atom cinsi (III) ve Atom sayısı (IV) ise her tepkimede sabit kalmayabilir.

PH skalasını ve turnusol kağıdının renk değişimi ile asidik ve bazik çözelti tanıma yeteneği.

Kimyasal tepkime denklemlerinin nasıl yazılacağı ve reaktanlar ile ürünlerin nerede yer aldığını anlama yeteneği.

Bu soru, öğrencilere bazik, asidik ve nötr çözeltileri tanıma ve kimyasal reaksiyonları anlama yeteneği kazandırmayı amaçlar.

Farklı asit türlerini ve bunların kullanım alanlarını anlama yeteneği.

Kimyasal tepkimelerde temel korunma prensiplerini ve özel durumları anlama yeteneği.

Bu soru, öğrencilere pH kavramı ve pH değerlerinin asitlik ve bazlık seviyelerini anlama yeteneği kazandırmayı amaçlar

Periyodik tablonun yapısını ve elementlerin düzenlenişini anlama yeteneği.

Metallerin temel özelliklerini anlama yeteneği.

Modifikasyon ve adaptasyon kavramlarını ayırt etme becerisi.

Çevresel Uyum ve Adaptasyon - Adaptasyonun Tanımlanması: Bu soru, öğrencilerin adaptasyon kavramını anlamalarını ve doğal seçilimin organizmaların fiziksel özelliklerini nasıl etkileyebileceğini anlamalarını ölçer.

Sıvı basıncını etkileyen faktörleri anlama becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-10) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-10) Testi İstatistikleri

Bu sınav 11 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 77 kere doğru, 116 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-10) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-10) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-10) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-01-10) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri