8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Hz. Nuh (a.s.)'ın kavmi, ona karşı nasıl bir tavır sergilemiştir?

  A) Kendisini dinlemişler ve inanmışlardır.
  B) Onu yalanlamış ve düşmanlık göstermişlerdir.
  C) Onu karşılamaya gelmemişlerdir.
  D) Ona herhangi bir tepki göstermemişlerdir.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Nuh (a.s.)'ın kavmi ona karşı düşmanlık göstermiştir ve onu yalanlamışlardır. Hz. Nuh (a.s.)'ın tebliği boyunca kavmi, onun mesajını kabul etmemiş ve inançlarını değiştirmemişlerdir. Bu nedenle Hz. Nuh (a.s.)'ın peygamberlik misyonu zorlu bir mücadeleyi içermiştir. 3. Nuh Tufanı sırasında Hz. Nuh (a.s.) ne yaptı?

  A) Kendi hayatını kurtarmaya çalıştı
  B) Allah'ın emrine uyarak tekneye binerek insanların hayatını kurtardı
  C) Diğer insanlara yardım etmeye çalıştı ama başarısız oldu
  D) Olayı görmezden geldi

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Allah'ın emrine uyarak tekneye binerek insanların hayatını kurtardı. Hz. Nuh, Nuh Tufanı sırasında Allah'ın emrine uyarak bir gemi yaparak insanları kurtarmak için çağırdı ve bir grup insanı gemiye aldı. Nuh'un cesareti, imanı ve Allah'a teslimiyeti, tarihin en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilen bu olayda insanların hayatını kurtarmıştır. 5. Hz. Nuh (a.s.) insanları neye davet etmiştir?

  A) İnsanları doğaya saygı göstermeye davet etmiştir.
  B) İnsanları toplumsal huzuru korumaya davet etmiştir.
  C) İnsanları tevhid inancına davet etmiştir.
  D) İnsanları kendi görüş ve düşüncelerini savunmaya davet etmiştir.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Nuh (a.s.) insanları tevhid inancına davet etmiştir, yani tek ve yüce Allah'a inanmaya çağırmıştır. Nuh (a.s.) peygamber olarak görevlendirilmiş ve insanları putperestlikten, putlara tapmaktan ve Allah'ı unutmaktan kurtarmak için çağrıda bulunmuştur. 7. Hz. Nuh (a.s.) hangi büyük olaya şahit olmuştur?

  A) İnsanların İslam dinine davet edilmesi.
  B) Allah'ın her yerde olduğunun farkına varılması.
  C) Tufanın yaşanması.
  D) Mekke'nin fethi.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Tufanın yaşanması. Hz. Nuh (a.s.) peygamber olarak görevlendirilmiş ve insanları Allah'a ibadete çağırmıştır. Ancak insanlar bu çağrıya kulak vermemişlerdir. Bunun üzerine Hz. Nuh (a.s.), Allah'ın emriyle bir gemi yaparak tufan öncesi insanları gemiye davet etmiştir. Tufan geldiğinde ise sadece Hz. Nuh (a.s.) ve gemideki müminler kurtulmuştur. 9. Kur'an-ı Kerim, hangi dönemde indirilmiştir?

  A) Peygamberimiz (s.a.v.) hayattayken
  B) Peygamberimiz (s.a.v.) vefat ettikten sonra
  C) Abbasi döneminde
  D) Osmanlı döneminde

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Peygamberimiz (s.a.v.) hayattayken. Kur'an-ı Kerim'in ilk vahiylerinin Peygamberimiz (s.a.v.)'e Mekke'de, Hira Mağarası'nda 610 yılında gelmeye başladığı kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'in peyderpey, 23 yıl boyunca, Peygamberimiz (s.a.v.)'e vahiy yoluyla indirildiği bilinmektedir. Bu sebeple cevap anahtarı A seçeneğidir. 11. Kur'an-ı Kerim, hangi ayette Peygamberimiz (s.a.v.)'in son peygamber olduğu belirtilir?

  A) "Muhammed Allah'ın elçisidir." (Ahzab Suresi, 40. Ayet)
  B) "Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplerinizdeki şifayı ve müminlere bir rehber ve rahmet gelmiştir." (Yunus Suresi, 57. Ayet)
  C) "Bu, müjdeleyici ve uyarıcı olarak, İsrailoğulları'nın ardından gelen bir elçidir." (Saff Suresi, 6. Ayet)
  D) "Muhammed babanızın oğlu değil, Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur." (Ahmed bin Hanbel, Müsned 1/389)

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir. Peygamberimiz (s.a.v.)'in son peygamber olduğunu ifade eden bu hadis, Ahmed bin Hanbel'in Müsned eserinde yer almaktadır. Peygamberimiz (s.a.v.)'in son peygamber olduğunun Kur'an-ı Kerim'deki belirtileri de vardır, ancak bu soruda verilen seçenekler arasında Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet istenmektedir. 13. Hz. Nuh (a.s.)'ın inşa ettiği gemi hakkında neler biliyorsunuz?

  A) Hz. Nuh (a.s.), Allah'ın emriyle büyük bir gemi inşa etmiştir. Bu gemi, tufandan kurtulmak için insanları ve hayvanları taşıyacaktı.
  B) Hz. Nuh (a.s.), Kabe'yi inşa etmiş olduğu gibi büyük bir gemi de inşa etmiştir. Bu gemi, ticaret için kullanılacaktı.
  C) Hz. Nuh (a.s.), büyük bir savaş gemisi inşa etmiştir. Bu gemi, düşmanlarını yenmek için kullanılmıştır.
  D) Hz. Nuh (a.s.), küçük bir sandal yapmıştır. Bu sandal, insanları tufandan kurtarmak için yeterli değildi.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Hz. Nuh (a.s.), Allah'ın emriyle büyük bir gemi inşa etmiştir. Bu gemi, tufandan kurtulmak için insanları ve hayvanları taşıyacaktı. Hz. Nuh (a.s.)'ın gemisi, insanlık tarihinin en büyük gemilerinden biridir ve bir mucize olarak kabul edilir. Bu soru, İslamiyet'in kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'deki bir hikayeye dayanmaktadır. 15. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde Arap toplumu hangi dinlere mensuptu ve hangi dinsel uygulamaları vardı?

  A) Hristiyanlık ve Yahudilik, ibadetlerini sinagog ve kilisede gerçekleştirirlerdi.
  B) Putperestlik, çoktanrıcılık ve falcılık gibi dinlere inanır, putlar ve tılsımlar kullanarak ibadet ederlerdi.
  C) Zerdüştçülük ve Budizm, tapınaklarda tapınarak ibadet ederlerdi.
  D) Hiçbiri, o dönemde Arap toplumu putperestliğe yönelik bir din anlayışına sahipti.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde Arap toplumu, putperestliğe yönelik bir din anlayışına sahipti ve putlar ve tılsımlar kullanarak ibadet ederlerdi. Arap toplumu, İslam öncesi dönemde farklı putlara tapınan kabilelerden oluşuyordu ve putperestliğin yanı sıra bazı doğaüstü inançları da vardı. İslam'ın yayılmasıyla birlikte Arap toplumu, İslam dinine yönelik bir dönüşüm geçirdi. 17. Hz. Nuh (a.s.) hangi süreçte peygamber olarak görev yapmıştır?

  A) Hz. İbrahim (a.s.) ile aynı dönemde
  B) Hz. Yusuf (a.s.) ile aynı dönemde
  C) Hz. Musa (a.s.) ile aynı dönemde
  D) Hz. İsa (a.s.) ile aynı dönemde

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Hz. İbrahim (a.s.) ile aynı dönemde. Hz. Nuh (a.s.), İbrahim (a.s.)'dan önce yaşamış bir peygamberdir ve tarihi olarak M.Ö. 3000'li yıllarda yaşamıştır. Nuh (a.s.), insanların tek Tanrı'ya inanması ve ona ibadet etmeleri için peygamber olarak gönderilmiştir. İbrahim (a.s.) ise Nuh (a.s.)'dan yaklaşık 1000 yıl sonra peygamber olarak görev yapmıştır. Hz. Nuh (a.s.)'un görev süresi tarihi kaynaklarda net bir şekilde belirtilmemekle birlikte, tufanın yaşandığı ve gemi inşa ettiği bilinmektedir. 19. Kur'an-ı Kerim'in nüzulü, yani indirilme süreci nasıl gerçekleşmiştir?

  A) Bir gece ansızın Cibril tarafından Peygamberimize indirilmiştir.
  B) Peygamberimiz Hz. Muhammed tarafından derlenip toplanmıştır.
  C) Peygamberimize 23 yıllık bir zaman diliminde ayetler halinde indirilmiştir.
  D) Hz. Ali tarafından yazılmıştır.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: Kur'an-ı Kerim'in nüzulü, yani indirilme süreci Peygamberimiz Hz. Muhammed'e 23 yıllık bir zaman diliminde ayetler halinde Cibril aracılığıyla indirilerek gerçekleşmiştir. Bu süreçte indirilen ayetler, Müslüman toplumunun ihtiyaçlarına göre rehberlik etmiş ve İslam'ın temel prensiplerini belirlemiştir. 21. Kur'an-ı Kerim'in bölümlere ayrılması nasıl gerçekleşmiştir?

  A) Peygamberimiz tarafından bölümlere ayrılmıştır.
  B) Sahabe döneminde bölümlere ayrılmıştır.
  C) İlk dönem İslam alimleri tarafından bölümlere ayrılmıştır.
  D) Osmanlı döneminde bölümlere ayrılmıştır.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'in bölümlere ayrılması ilk dönem İslam alimleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu alimler, Kur'an'ı okuyup anlamak ve öğretmek için surelerin ve ayetlerin birbirleriyle olan bağlantısını göz önünde bulundurarak, surelerin başlıklarını ve sınıflandırmalarını belirlemişlerdir. Kur'an'ın bölümlere ayrılması, bugün hala kullanılan yaygın bir sınıflandırma yöntemidir ve okuyuculara Kur'an'ı daha kolay ve anlaşılır bir şekilde okuma imkanı sağlamaktadır. 23. Kur'an-ı Kerim'de hangi konular ele alınmaktadır?

  A) Yalnızca dini konular ele alınmaktadır.
  B) Dini ve ahlaki konular ele alınmaktadır.
  C) Sadece tarih konuları ele alınmaktadır.
  D) Sadece sosyal konular ele alınmaktadır.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani Kur'an-ı Kerim'de dini ve ahlaki konular ele alınmaktadır. Kur'an-ı Kerim, İslam dininin kutsal kitabıdır ve pek çok konuyu ele almaktadır, örneğin Allah'ın birliği, peygamberlik, ahiret, adalet, insanların birbirleriyle ilişkileri, toplumsal ve ahlaki sorumluluklar gibi konuları içermektedir. Kur'an-ı Kerim, insanların manevi hayatıyla ilgili pek çok konuda yol gösterici bir kaynaktır. 25. Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri nelerdir?

  A) Hz. Muhammed tarafından yazılmıştır.
  B) İslam dininin tek kaynağıdır.
  C) Sadece Arapça'da yazılmıştır.
  D) Sadece ibadetlerde kullanılır.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B. Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri şunlardır: İslam dininin tek kaynağıdır ve bu nedenle İslam'ın temel prensipleri ve inançları Kur'an-ı Kerim'de açıklanmıştır. Kur'an-ı Kerim sadece Arapça'da yazılmıştır, ancak çeşitli dillere çevirileri bulunmaktadır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim sadece ibadetlerde kullanılmaz, aynı zamanda Müslümanların hayatlarını düzenleyen ahlaki, sosyal ve hukuki ilkeleri de içermektedir. 27. İslam dininin diğer kaynakları nelerdir?

  A) İslam tarihi ve fıkıh             B) Tefsir ve kelam                  
  C) Arap dilbilgisi ve sarf-nahiv     D) Sadece Kur'an-ı Kerim ve hadis   

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) İslam tarihi ve fıkıh, B) Tefsir ve kelam, C) Arap dilbilgisi ve sarf-nahiv İslam dininin diğer kaynaklarıdır. İslam dini sadece Kur'an-ı Kerim ve hadislerden oluşmaz, aynı zamanda İslam'ın tarihi, fıkıh, tefsir, kelam, Arap dilbilgisi ve sarf-nahiv gibi farklı kaynakları da vardır. 29. Hangi kaynak İslam dininde en üstün kabul edilir?

  A) Hadisler                     B) Fıkıh kitapları             
  C) Arap dilbilgisi kitapları    D) Kur'an-ı Kerim              

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir, yani İslam dininde en üstün kabul edilen kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, Müslümanlar tarafından Allah'ın kelamı olarak kabul edilir ve İslam'ın temel kaynağıdır. Hadisler ve fıkıh kitapları da önemli kaynaklar olmakla birlikte, Kur'an-ı Kerim'in önemi ve üstünlüğü daha fazladır. 31. Kureyş Suresi'nin hangi ayeti, Kureyş kabilesinin güç ve refahını Allah'a atfetmektedir?

  A) "Siz onların (kervanların) rızkını kesmede Allah'ın yardımcıları oldunuz ve böylece onların güvenliğini sağladınız."
  B) "Yiyip içtiğiniz şeylerin haram olanından değil, helal olanından yiyin ve Allah'ın size verdiği nimetlere şükredin."
  C) "Kureyş'in güvenliğini sağlayan Allah'a, bu sayede ticaret faaliyetleri gerçekleştirebildikleri Kabe'ye yemin olsun."
  D) "Allah'ın lütfu sayesinde Kureyş, Mekke'de en güçlü ve en zengin kabilelerden biri haline gelmiştir."

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır: "Kureyş'in güvenliğini sağlayan Allah'a, bu sayede ticaret faaliyetleri gerçekleştirebildikleri Kabe'ye yemin olsun." Bu ayet, Kureyş kabilesinin güvenliğini Allah'a atfeder ve ticaret faaliyetlerini gerçekleştirebildikleri Kabe'ye yemin etmelerini öğütler. Bu ayet ayrıca İslam öncesi dönemde Kureyş'in Mekke'deki gücünü ve zenginliğini yansıtır. 33. Hz. Muhammed, insanlara nasıl davranmalıyız konusunda ne gibi öğütler vermiştir?

  A) Şefkat ve merhametle yaklaşın
  B) Güçlülere boyun eğin
  C) İhtiyaçları olanlara yardım etmeyin
  D) Sadece kendi çıkarlarınızı düşünün

 34. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed insanlara şefkat ve merhametle yaklaşılması gerektiği konusunda öğütler vermiştir. Ayrıca, ihtiyaçları olanlara yardım etmenin önemini vurgulamıştır. Bu öğütler, İslam dininin merkezi prensipleri arasında yer alır ve insanların birbirleriyle empati kurmalarını, yardımlaşmalarını ve birlikte yaşama kültürünü benimsemelerini sağlamayı amaçlar. 35. Hz. Muhammed, insanların ne kadar değerli olduğuna inanıyordu?

  A) Sadece Müslüman olanlar değerliydi
  B) Bütün insanlar eşit derecede değerliydi
  C) Zenginler daha değerliydi
  D) Sadece güçlü olanlar değerliydi

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Bütün insanlar eşit derecede değerliydi. Hz. Muhammed, bütün insanların Allah'ın yarattığı değerli varlıklar olduğuna inanıyordu. İslam dini, insanların cinsiyet, ırk, etnik köken veya sosyal statüleri gibi dışsal özelliklerine bakmaksızın herkesin eşit derecede değerli olduğunu öğretir. Hz. Muhammed'in peygamberliği döneminde ve sonrasında da, insanların eşitliği ve adalete dayalı bir toplum modeli geliştirmek için çaba sarf ettiği bilinmektedir. 37. Hz. Muhammed, hangi durumlarda insanlara değer verdiğini gösterir?

  A) Sadece Müslüman olanlara değer verir
  B) Herhangi bir durumda herkese değer verir
  C) Sadece zengin, güçlü ve etkili insanlara değer verir
  D) Sadece kendi kabilesine ve akrabalarına değer verir

 38. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed, herhangi bir durumda herkese değer veren bir lider olarak bilinir. Onun öğretileri ve davranışları, bütün insanların eşit ve değerli olduğunu vurgular. Bu nedenle, din, ırk, cinsiyet, sosyal statü veya diğer faktörlere bakılmaksızın herkese saygı göstermesiyle tanınır. 39. Hz. Muhammed, hangi özellikleriyle insanlara değer verdiğini gösterir?

  A) Güç, zenginlik ve statü        B) Akıl, bilgi ve kültür         
  C) Merhamet, adalet ve hoşgörü    D) Akrabalık ve etnik bağlar     

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: Seçenek C, yani "Merhamet, adalet ve hoşgörü" doğrudur. Hz. Muhammed, insanlara değer verirken sadece dini inançlarına veya sosyal statülerine bakmaksızın, herkesi merhametle, adaletle ve hoşgörüyle karşılamıştır. Bu özellikler, İslam'ın temel prensipleri arasında yer alır ve Hz. Muhammed'in insanlara verdiği değer ve saygıyı anlamak için önemlidir. Verilen seçenekler arasında Hz. Muhammed'in insanlara değer verdiğini gösteren özellikler arasında sadece C seçeneği, yani "Merhamet, adalet ve hoşgörü" yer almaktadır. Bu nedenle cevap C'dir. Hz. Muhammed'in insanlara verdiği değer ve saygının anlaşılması için, onun hayatındaki örnek davranışlarına ve İslam'ın temel prensiplerine bakmak önemlidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav Detayları

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE GÜZEL AHLAK
  1. Ahlaki olmayan tutum ve davranışlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  2. Ahlaki tutum ve davranışları yerine getirmeye istekli olur.
  3. Ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavrar.
  4. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
  5. İslam’da esas kabul edilen ahlaki tutum ve davranışlara Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir.
 • DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ
  1. Dinin evrensel bir olgu olduğunun farkına varır.
  2. Dinlerin ve İslam’ın evrensel öğütlerine örnekler vererek bunların insanlık için önemini fark eder.
  3. Evrenselliğin ve evrensel değerlerin anlamını kavrar.
  4. Farklı din ve inançlara hoşgörülü olur.
  5. Farklı dinlerin ortaya çıkış sebeplerini tartışır
  6. Günümüzde yaşayan büyük dinleri temel özellikleriyle tanır.
  7. İslam’ın büyük dinler arasındaki yerini kavrar.
  8. Misyonerlik faaliyetleri hakkında duyarlı olur.

Ayrıca 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Hz. Nuh (a.s.)'ın kavmi, peygamberlik mesajını kabul etmeyerek düşmanlık göstermiştir.

İslamiyet'in peygamberlerine, inancına ve Allah'ın emirlerine olan bağlılığı vurgulamaktadır.

İslamiyet'in temel inançlarından biri olan tevhid konusunu anlamaya yönelik bir kazanımı da içermektedir.

Tarihi olayları ve peygamberlerin hayatını anlama ve anlatma.

Öğrencilerin İslam dininin temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in Peygamberimiz (s.a.v.)'e hayattayken indirildiğini bilmesi.

İslam dininin temel inançlarından biri olan Peygamberimiz (s.a.v.)'in son peygamber olduğu konusunu anlamak ve hatırlamaktır.

İslam dininin önemli kahramanlarından biri olan Hz. Nuh (a.s.)'ın tufandan kurtulmak için Allah'ın emriyle inşa ettiği büyük gemi hakkında bilgi edinme.

Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemdeki Arap toplumunun din anlayışı ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Tarihi olaylar ve peygamberler hakkında bilgi sahibi olmak.

İslam tarihi hakkında temel bilgiye sahip olmak.

Kur'an-ı Kerim'in bölümlere ayrılmasıyla ilgili bilgi sahibi olmak, İslam dininin temel kaynaklarından biri olan Kur'an-ı Kerim'in okunması ve anlaşılması için gereklidir.

Kur'an-ı Kerim'in temel konularını anlamak, İslam dinini anlamak ve Müslümanların manevi hayatını anlamak için önemlidir.

Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerini ve İslam dininin kaynaklarından biri olduğunu anlamak.

İslam'ın anlaşılması ve uygulanması için önemlidir. İslam dininin diğer kaynaklarını tanıyarak dinin tamamını anlayabilme becerisi.

İslam dininin temel kaynaklarını ve önem sıralamasını anlama becerisini ölçmektedir.

Kureyş Suresi'nin içeriğini anlama ve İslami kaynaklardan bilgi edinme becerilerini ölçmektir.

Empati kurma, yardımlaşma ve birlikte yaşama kültürünün önemini anlama ve benimseme becerileri kazanılabilir.

Hz. Muhammed'in insanlara karşı tutumu ve onların değerli olduğuna inancı hakkında farkındalık geliştirme.

Hz. Muhammed'in insanlara eşit ve adil davranma konusundaki tutumu anlatılabilir.

İslam dininin temel prensiplerini anlayarak, Hz. Muhammed'in insanlara verdiği değeri kavrayabilirim.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri