8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem 2.Yazılı - Klasik

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üç örneğini veriniz.


 2. Cevap: 1. Güneş enerjisi 2. Rüzgâr enerjisi 3. Hidroelektrik enerji Açıklama:

  Metinde, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve hidroelektrik enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarının örnekleri olarak belirtilmiştir. 3. Geri dönüşüm nedir? Açıklayın.


 4. Cevap: Geri dönüşüm, değerlendirilebilir atıkların ikincil ham maddeye dönüştürülüp yeniden kullanılmasıdır. Açıklama:

  Geri dönüşüm sayesinde doğal kaynaklar korunur, enerji tasarrufu sağlanır ve kirlilik azaltılır. 5. Küreselleşmenin çevre sorunlarına etkilerini belirtiniz.


 6. Cevap: * Çevre sorunlarına küresel bir nitelik kazandırmıştır. * Hava, su, toprak kirlilikleri gibi yerel sorunlar tüm Dünyayı ilgilendiren küresel sorunlara dönüşebilir. * Bir ülkede açığa çıkan egzoz dumanı veya atılan pet şişe gibi sorunlar, başka ülkelere veya kıtalara taşınabilir. Açıklama:

  Küreselleşme, çevre sorunlarını uluslararası bir mesele haline getirmiştir. 7. Ozon tabakasının incelmesinin nedenlerini açıklayınız.


 8. Cevap: Saç spreyleri, deodorantlar, parfümler, araçların egzoz dumanları, bacalardan çıkan gazlar Açıklama:

  Ozon tabakasındaki incelme, insan kaynaklı hava kirliliği nedenleriyle oluşur. 9. Hava kirliliğini önlemek için alınması gereken üç önlemi listeleyin.


 10. Cevap: - Yeşil alanları korumak - Sanayi bacalarına filtre takmak - Doğal gaz kullanımını özendirmek Açıklama:

  Hava kirliliğini önlemek için, oksijen kaynağı olan yeşil alanları korumak, sanayi emisyonlarını azaltmak ve temiz enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek gibi önlemler alınmalıdır. 11. Gürültü kirliliği nedir? Açıklayınız.


 12. Cevap: Gürültü kirliliği, çalışma verimliliğini düşüren, işitme sağlığını olumsuz etkileyen, fiziksel ve psikolojik denge bozukluklarına yol açan hoşa gitmeyen seslerdir. Açıklama:

  Gürültü kirliliği, belirli bir şiddetin üzerindeki seslerin bulunduğu ortamlarda oluşur. 13. Çevre kirliliğine sebep olan etmenlerin üç örneğini veriniz.


 14. Cevap: Hızla artan dünya nüfusu, plansız sanayileşme ve sağlıksız kentleşme, nükleer denemeler. Açıklama:

  Çevre kirliliği, insan faaliyetleri sonucu oluşan önemli bir problemdir. 15. Ekolojik ayak izi kavramını açıklayınız.


 16. Cevap: Ekolojik ayak izi, belirli bir nüfusun doğaya yükünü hesaplamak için oluşturulmuş bir yöntemdir. İnsanların kullandığı yenilenebilir kaynakları sağlayabilmek için gereken, biyolojik olarak verimli toprak ve suyun bulunduğu alanı hesaplar. Açıklama:

  Ekolojik ayak izi, insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini değerlendirmek için kullanılan bir ölçümdür. 17. Doğal kaynak tüketimi nedir ve insanoğlunu nasıl etkiler?


 18. Cevap: Doğal kaynak tüketimi, insanoğlunun temel ihtiyaçlarını ve lükslerini karşılamak için doğadan yararlandığı süreçtir. Artan tüketim, kaynakların hızla tükenmesine ve çöp birikmesine yol açarak çevresel sorunlara neden olur. Açıklama:

  Tüketim alışkanlıkları, temel ihtiyaçların ötesinde doğal kaynakların sınırsızmış gibi kullanılmasına yol açmıştır. Bu durum, kaynakların hızla tükenmesine ve çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. 19. Ekolojik ayak izi hesaplamak için kullanılan faktörleri listeleyiniz.


 20. Cevap: Besin tüketimi, konut harcamaları, ulaşım, enerji kullanımı, yaşam tarzı seçimler Açıklama:

  Ekolojik ayak izi, bir kişinin veya grubun kaynak tüketiminin ve atık üretim miktarının bir ölçüsüdür. Bu faktörler, bir bireyin yaşam tarzını ve tüketim alışkanlıklarını yansıtır. 21. Doğal kaynakların sınırlılığı hakkında bilgi veriniz.


 22. Cevap: Doğal kaynaklar, insan ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan ve doğada sınırlı miktarda bulunan kaynaklardır. Su, hava, toprak, bitkiler ve mineraller doğal kaynaklara örnektir. İnsanların bilinçsiz kullanımı sonucu doğal kaynaklar hızla azalmaktadır. Açıklama:

  Doğal kaynaklar yenilenebilir ve yenilenemez olmak üzere ikiye ayrılır. Yenilenebilir kaynaklar, zamanla kendilerini yenileyen kaynaklardır (örn. su, güneş ışığı). Yenilenemez kaynaklar ise tükendiğinde yenilenemeyen kaynaklardır (örn. petrol, kömür). 23. Yenilenebilir enerji kaynaklarını üç örnekle açıklayınız.


 24. Cevap: * Güneş enerjisi * Rüzgar enerjisi * Hidroelektrik enerji Açıklama:

  Yenilenebilir enerji kaynakları, tükenmeyen veya hızla yenilenen doğal kaynaklardır. Fosil yakıtlara (petrol, kömür, doğal gaz) alternatif olarak kullanılır ve çevreye zararı azdır. 25. Canlıların besin yokluğunda hayatta kalabilme mekanizmaları hakkında bilgi veriniz.


 26. Cevap: Canlılar besin yokluğunda metabolizmalarını yavaşlatarak, depolanmış enerjilerini tasarruflu kullanarak ve vücutlarını en verimli şekilde işlev görecek şekilde uyarlayarak hayatta kalabilirler. Açıklama:

  Metabolizma yavaşlaması, vücudun enerji tüketimini azaltır ve depolanmış enerjinin daha uzun süre kullanılmasını sağlar. Vücut uyarlamaları, örneğin ince hücre zarları ve parça halindeki omurlar, enerji tasarrufu sağlar ve vücudun işlevlerini verimli bir şekilde sürdürmesine yardımcı olur. 27. Tardigrade'nin olağanüstü hayatta kalma yeteneklerini açıklayınız.


 28. Cevap: Tardigrade, mikroskobik canlılardır ve neredeyse hiçbir şey tüketmeden 10 yıl yaşayabilirler. Metabolizmalarını yavaşlatarak ve ekstrem sıcaklıklar, basınç ve radyasyon gibi zorlu koşullara dayanabilme yetenekleriyle bilinirler. Açıklama:

  Tardigrade'nin olağanüstü hayatta kalma yeteneği, hayata karşı dirençliliğin canlılarda nasıl evrimleştiğini anlamamıza yardımcı olur. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kurbağalar kuraklık dönemlerinde toprak altında yaşarlar.
  2. (.....) Tardigrade'ler çok yüksek sıcaklıklarda dahi yaşayabilirler.
  3. (.....) Hayvanlar, kıtlık dönemlerinde var olan enerjilerini verimli kullananarak hayatta kalırlar.
  4. (.....) Vücudumuzda madde ve saha bakımından tasarruf prensibi bulunmaz.
  5. (.....) Hücre zarımız çok kalın bir yapıdadır.
  6. (.....) Sinir hücreleri kesintisiz bir yapıya sahiptir.
  7. (.....) Villuslar yiyeceklerin bağırsaklarda daha iyi emilmesine yardımcı olur.
  8. (.....) Eğer villuslar olmasaydı, bağırsaklarımızın çok kısa olacaktı.
  9. (.....) Bağırsakların iç yüzü kıvrımlı değildir.
  10. (.....) İnsan vücudunda tasarruf prensibi yalnızca bağırsak yapısında bulunur.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. Y 7. D 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 31. Aşağıdaki cümleleri eşleştirin:

  a) Yarasalar kanatlarını yukarı doğru katlar ve çırparlar.
  b) İmparator penguenlerinin yavruları zorlu kış koşullarında doğar.
  c) Pitonlar yemek olmadan 1,5 yıl yaşayabilirler.
  d) Kıyı çulluğu göze aldığı yolculukta hiçbir şey tüketmez.
  e) Kahverengi ayı kış uykusuna yatar ve vücut ısısını düşürür.
  f) Avustralya'da yaşayan kurbağa türü yer altında yaşar.
  Önermeler:
  1. Enerji tasarrufu
  2. Vücut ısısı düzenlemesi
  3. Aerodinamik uçuş
  4. Besin depolama
  5. Uzun mesafeli yolculuk
  6. Kuraklığa dayanıklılık

 32. Cevap: 1. a) Enerji tasarrufu 2. b) Vücut ısısı düzenlemesi 3. a) Aerodinamik uçuş 4. c) Besin depolama 5. d) Uzun mesafeli yolculuk 6. f) Kuraklığa dayanıklılık Açıklama: 33. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Belirli bir nüfusun doğaya yükünü hesaplayan yöntem ... olarak adlandırılır.
  2. ..., insanların kullandığı yenilenebilir kaynakları sağlayacak alanları belirler.
  3. Ekolojik ayak izinin hesaplanmasında kullanılan temel ölçüt ...dır.
  4. İnsanların beslenme, barınma vb. ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kaynakların toplamına ... denir.
  5. Atmosfere karbondioksit salan insan kaynaklı faaliyetlerin genel adı ...'dır.
  6. Kullanılmayan, işe yaramayan veya tehlike oluşturan maddelere ... denir.
  7. ..., kimyasal madde deposu gibidir.
  8. Ekolojik ayak izini büyüten etmenler arasında ... bulunur.
  9. Ekolojik ayak izi, insanların çevre problemlerindeki payını ve çözüm için yapabileceklerini ... getirir.
  10. Küçük ayaklı insanların daha az ... bıraktığına inanılır.

 34. Cevap: 1. Ekolojik ayak izi 2. Ekolojik ayak izi 3. Doğal kaynakları kullanma derecesi 4. Ekolojik ayak izi 5. Sera gazları 6. Atık 7. Dünyamız 8. Sera gazları, atıklar 9. Gündeme 10. Atık Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem 2.Yazılı - Klasik 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem 2.Yazılı - Klasik Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Küresel Çevre Sorunları
  1. Biyolojik çeşitliliğin azalmasının doğal dengeyi nasıl etkileyeceğini açıklar.
  2. Çölleşmenin doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.
  3. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin önlenmesinde kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  4. Hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliğinin yerel ve küresel ölçekte ortaya çıkardığı sorunları irdeler.
  5. İklim değişikliğinin dünyadaki yaşamı nasıl etkileyeceği hakkında kestirimler yapar.
  6. Ormansızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması arasındaki ilişkiyi açıklar.
  7. Ormansızlaşma, küresel ısınma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin azalmasını temel küresel çevre problemleri olarak tanımlar.
  8. Ormansızlaşmanın doğal dengeyi nasıl etkileyeceğini açıklar.
  9. Ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, küresel ısınma, ormansızlaşma vb. çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenlerini açıklar.
  10. Su kaynaklarının azalmasının veya kirletilmesinin canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Çevre Dostu Çözümler ve Teknolojiler
  1. Dünyadaki ve Türkiye’deki sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ile ilgili iyi örnekleri yorumlar.
  2. Geri dönüşüm sorunlarını irdeler ve çözüm fikirleri geliştirir.
  3. Geri dönüşüm teknolojilerinin kullanımı ile ilgili iyi örnekleri araştırır ve bu örnekleri paylaşır.
  4. Geri dönüşüm ve geri kazanım kavramlarını açıklar ve geri dönüşümü mümkün olan maddeleri (cam, kâğıt, pet şişe, pil, teknolojik ürünler vb.) sınıflayarak tekrar kullanımının sağlanmasına katkıda bulunur.
  5. Sürdürülebilir kalkınma kavramını sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı boyutu ile irdeler.

Ayrıca 8.sınıf çevre eğitimi dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğunu öğrenebileceklerdir

Öğrenciler geri dönüşümün tanımını ve amacını anlar.

Küreselleşmenin çevre sorunlarına olan etkisini anlar.

Ozon tabakasının incelmesine neden olan insan kaynaklı faaliyetleri öğrenmek.

Öğrenciler, hava kirliliğini azaltmak için uygulanabilecek pratik yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Gürültü kirliliğinin tanımını yapabilme.

Çevre kirliliğine yol açan temel nedenleri tanımak.

* Öğrenci, ekolojik ayak izinin tanımını ve amacını anlayabilecektir.

Öğrenciler, doğal kaynak tüketiminin çevresel sonuçlarını anlar.

Öğrenciler, ekolojik ayak izi hesaplamalarında kullanılan temel faktörleri öğrenir.

Doğal kaynakların sınırlı olduğunu ve korunması gerektiğini anlar.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını tanır ve önemini kavrar.

Canlıların besin yokluğundaki hayatta kalma stratejilerini anlayabilmek.

Tardigrade'nin benzersiz hayatta kalma mekanizmalarını öğrenmek.

* Canlıların kıtlık dönemlerindeki hayatta kalma stratejilerini anlama. * Vücudumuzdaki tasarruf önlemlerini öğrenme. * Madde ve saha bakımından tasarruf prensibinin önemini kavrama. * Biyolojik süreçlerin verimliliğini anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri