8. Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

8. Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 8. Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Türklerde aile hukuku hangi kaynağa dayanarak düzenlenmiştir?

  A) Yazılı kanunlar        B) Töre                  
  C) Dini kurallar          D) Geleneksel inançlar   
                           

 2. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde aile hukuku töreye göre düzenlenmiştir. 3. Eski Türklerde eşler arasında otorite genellikle kime aitti?

  A) Kadına    B) Erkeğe    C) Ebeveynlere    D) Devlete    

 4. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türk toplumunda erkek otoritesine dayanan ataerkil aile yapısı görülmektedir. 5. Eski Türklerde boy ve bodunların bir araya gelmesiyle oluşan yapıya ne denirdi?

  A) Urug    B) Aile    C) İl    D) Kağanlık    

 6. Cevap: C Açıklama:

  Boy ve bodunların birleşimi, belirli bir coğrafya üzerinde kurulmuş siyasi teşkilat olan ili oluştururdu. 7. Eski Türk aile yapısında görülen bir özellik aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kadınların söz hakkının bulunması
  B) Anne soyundan baba soyuna geçiş
  C) Tek eşliliğin yaygın olması
  D) Çocukların sadece babadan sorumlu olması

 8. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türk toplumunda annelerin ailede etkili bir rolü vardı ve söz hakları bulunuyordu. 9. Eski Türklerde üvey anne için kullanılan sözcük hangisidir?

  A) Kunçuy    B) Analamak    C) Hatun    D) Kadaş    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Analamak, ana edinmek anlamına geldiğinden, üvey anne için kullanılmıştır. 11. Eski Türklerde kardeşler için kullanılan sözcüklerden biri hangisidir?

  A) Kuduz    B) Kadaş    C) Ogul    D) Çamrak    

 12. Cevap: B Açıklama:

  Kadaş, kardeşlik ve hısımlık anlamına gelmektedir. 13. İslamiyet'ten önce Türklerde kadınların statüsü nasıldı?

  A) Erkeklerden üstündü          B) Erkekler ile eşitti         
  C) Erkeklerden düşüktü          D) Sosyal hayata katılamazdı   
                                 

 14. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde kadınlar erkekler ile aynı haklara sahipti ve toplum yaşamında aktif rol alırlardı. 15. Eski Türklerde akrabalık bağlarını ifade eden ne gibi kavramlar vardı?

  A) Amca, teyze, dayı         B) Baba, anne, kardeş       
  C) Karı, koca, çocuk         D) Aşağıdakilerin hiçbiri   
                              

 16. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde amca, teyze, dayı gibi akrabalık bağlarını ifade eden çok çeşitli kavramlar bulunmaktaydı. 17. Eski Türklerde evliliklerde eş seçiminde aşağıdakilerden hangisi etkiliydi?

  A) Cenaze törenleri    B) Eğitim kurumları   
  C) Aracılar            D) Hepsi              
                        

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cenaze törenleri, oyunlar, bayramlar ve festivaller gibi çeşitli sosyal etkinlikler, evlenmek isteyen gençlerin tanışmalarına ve eş seçmelerine olanak sağlamıştı. 19. Eski Türklerde evliliğin geçerliliği için hangi şart gereklidir?

  A) Nişan töreni        B) Nikâh kıyılması    
  C) Kalının ödenmesi    D) Beşik kertmesi     
                        

 20. Cevap: C Açıklama:

  Kalın, Türk aile hukukunun temelini oluşturur ve evliliğin geçerliliği için zorunlu bir şarttır. 21. Eski Türklerde gelin kuşağı olarak adlandırılan kuşak hangi anlamı taşıyordu?

  A) Nişan kuşağı             B) Gayret-bekâret kuşağı   
  C) Baba velayeti kuşağı     D) Bereket kuşağı          
                             

 22. Cevap: C Açıklama:

  Baba velayetini güveye devrettiğini göstermekteydi. 23. Saçı geleneği hangi inanışla ilişkiliydi?

  A) Bereket ve uğur           B) Kötü ruhlardan korunma   
  C) Kansız kurban ayini       D) Aile bütünlüğü           
                              

 24. Cevap: C Açıklama:

  Türkler, saçıyı evin dışına atarak uğursuzlukları bertaraf ettiklerine inanırlardı. 25. "Bozkaska" terimi, eski Türklerde hangi olayla ilgilidir?

  A) Evlat edinme töreni    B) Doğum töreni          
  C) Ölüm töreni            D) Savaş töreni          
                           

 26. Cevap: A Açıklama:

  "Bozkaska", eski Türkler'de evlat edinme töreninde kesilen kurbana verilen addır. 27. Eski Türklerde törenin önemi nedir?

  A) Aile yapısını korumak
  B) Devleti yönetenlere yol göstermek
  C) Toplum düzenini sağlamak
  D) Hepsi

 28. Cevap: D Açıklama:

  Töre, eski Türklerde aile yapısını korumak, devlet düzenini sağlamak ve topluma yol göstermek gibi çeşitli işlevleri yerine getiren önemli bir unsurdur. 29. Verilen metne göre, Dede Korkut Hikâyeleri'nde hangi durum eski Türklerde mirasın intikal etmesi için babanın ölmesinin gerekmediğini göstermektedir?

  A) Dirse Han'ın oğlu Boğaç'a verilen ödüller
  B) Baba yurdunda kalan en küçük oğula verilen miras
  C) Kız çocuklarının çeyiz alması
  D) Baba sağken evlenmiş oğulların mirastan pay alamaması

 30. Cevap: A Açıklama:

  Baba henüz ölmeden, oğlunun kahramanlığına karşılık ona mal verilmesi, eski Türklerde mirasın intikal etmesi için babanın ölmesinin gerekmediğini göstermektedir. 31. Türk aile yapısının eski dönemleri hakkında bilgilerimizin en önemli kaynağı nedir?

  A) İslamiyet'in kabulünden sonra yazılan kitaplar
  B) Batılı seyyah, tüccar ve bilim adamlarının yazıları
  C) Arkeolojik kazılar
  D) Uzay araştırmaları

 32. Cevap: B Açıklama:

  Türk aile yapısı hakkındaki ilk bilgiler, İslamiyet'in kablinden önce Türkistan ve Tibet bölgesindeki Türkleri inceleyen Batılı seyyah, tüccar ve bilim adamlarının yazılarından elde edilmiştir. 33. Yakutlarda aile yapısının hangi özelliklere sahip olduğu konusunda Z. Gökalp ne düşünmektedir?

  A) Tam olarak maderîdir.
  B) Hem maderî hem pederî özellikleri taşır.
  C) Kesinlikle pederîdir.
  D) Dış etkenlere bağlı olarak değişkenlik gösterir.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Gökalp, Yakutlarda ailenin maderî ve pederî unsurları bir arada taşıyan bir yapıya sahip olduğunu savunmuştur. 35. Gökalp'e göre Türk ailesinin en eski biçimi hangisidir?

  A) Sop               B) Soy              
  C) Boy               D) Evlilik ailesi   
                      

 36. Cevap: C Açıklama:

  Gökalp, Türk ailesinin tarihsel evriminin ilk aşamasını "boy" olarak tanımlamıştır. 37. Eski Türk ailesinde ana soyu ve baba soyunun durumu nasıldı?

  A) Baba soyu ana soyundan üstündü.
  B) Ana soyu baba soyundan üstündü.
  C) Ana soyu ve baba soyu eşitti.
  D) Ana soyunun hiçbir önemi yoktu.

 38. Cevap: C Açıklama:

  Alıntıya göre eski Türk ailesinde ana soyu ve baba soyunun hukuki açıdan eşit olduğu belirtilmektedir. 39. Eski Türklerde pederî aile ne tür bir aile yapısıydı?

  A) Otoriter ve eşitsiz        B) Özgürlükçü ve eşitlikçi   
  C) Anaerkil                   D) Babaya dayalı             
                               

 40. Cevap: B Açıklama:

  Alıntıya göre pederî aile, akrabalık bağlarının iki taraflı olduğu, eşlerin eşit haklara sahip olduğu ve çocukların özgür olduğu bir aile yapısıydı. 41. Mehmet İzzet, Gökalp'in eski Türklerde "evlilik ailesi" olduğu tezini eleştirme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Aile yapıları Türk kavimleri arasında değişkenlik gösteriyordu.
  B) İslâmiyet Türk aile yapısını etkilemişti.
  C) Eski Türklerde kadın konumu zayıftı.
  D) Gökalp'in görüşleri bilimsel değildi.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Mehmet İzzet, Gökalp'in tezini, farklı Türk kavimleri arasında aile yapılarının değişkenlik göstermesi nedeniyle eleştirdi. 43. Eski Türk ailesinde kadınların erkeklere kıyasla sahip oldukları haklar nelerdi?

  A) Siyasi ve askeri kararlar alma hakkı
  B) Mülk sahibi olma hakkı
  C) Kocayı seçme hakkı
  D) Çalışma hakkı

 44. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde kadınlar mülk sahibi olma hakkına sahipti, ancak siyasi ve askeri kararlar alma, kocayı seçme veya çalışma hakları yoktu. 45. Eski Türk ailesinde hangi uygulama, diğer topluluklarda hemen hiç görülmemektedir?

  A) Ailede ortak mülkiyet     B) Kadının hür olması       
  C) Çocukların öldürülmesi    D) Diri diri gömülme        
                              

 46. Cevap: B Açıklama:

  Metne göre, eski Türk ailesinde kadının hür olması durumu diğer topluluklarda hemen hiç görülmemektedir. 47. Yukarıdaki metne göre, eski Türk ailesinde hangi adet bulunmamaktadır?

  A) Aile içerisinde özel mülkiyet
  B) Çocukların satılması
  C) Kadınların yakılması
  D) Kardeşi ve kızları ile evlenme

 48. Cevap: C Açıklama:

  Metne göre, eski Türk ailesinde kadınların yakılması adeti bulunmamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8. Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

8. Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8. Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 8. Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8. Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 8.sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Eski Türk aile hukukunun kaynağını anlar.

Eski Türk toplumundaki aile otoritesinin yapısını kavrar.

Türk devlet yapısının oluşumunu kavramak

Eski Türk sosyal hayatında aile yapısını anlamak

Türk aile yapısının özelliklerini anlamak

Türk aile yapısındaki akrabalık ilişkilerini öğrenmek

Eski Türklerde kadınların toplumdaki yeri hakkında bilgi sahibi olur.

Eski Türklerde akrabalık ilişkilerinin önemini kavrar.

Eski Türklerde evlilik kurumunun sosyal boyutlarını analiz etmek.

Eski Türk aile hukuku hakkında bilgi edinme

Eski Türklerde evlilik geleneklerini anlama.

Eski Türklerde düğün ritüellerini yorumlama.

Eski Türklerde evlat edinme geleneğini tanıtır.

Eski Türk hukuk sisteminin temelini teşkil eden törenin özelliklerini açıklar.

Eski Türk aile hukukunda miras hakkını kavrama.

Türk aile yapısının eski dönemlerine ilişkin bilgi kaynaklarının farkında olma.

Türk aile yapısının evrimsel aşamalarını anlamak.

Türk aile yapısının kökenlerini kavramak.

Türk sosyal hayatında aile yapısının özelliklerini kavrama

Türk sosyal hayatında aile kurumlarının evrimini anlama

Eski Türk aile yapısı hakkındaki farklı görüşleri karşılaştırma

Eski Türk aile yapısı ve kadınların haklarını anlama.

Türk aile yapısının temel değerlerini kavrama

Türk aile yapısının farklı yönlerini inceleme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8. Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8. Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8. Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8. Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8. Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.