2021-2022 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


8.Sınıf ait T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

25 Mayıs 2022  

Çok partili hayata geçiş döneminin ilk siyasi partisi hangisidir?

A) Demokrat Parti
B) Milli Kalkınma Partisi
C) Cumhuriyet Halk Fıkrası
D) Adalet Kalkınma Partisi

25 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın egemenliği altındaki toprakları kaybetmesine neden olan antlaşmadır?

A) Versay Ant.                  B) Mondros Ant.
C) Sen Jerman Ant.         D) Nöyyi Ant.

25 Mayıs 2022  

Kıbrıs Harekatını başlama parolası hangisidir?

A) Ayşe tatile çıksın mı?     B) Ayşe tatile çıktı.
C) Ayşe tatile çıktın mı.      D) Ayşe tatile çıksın.

25 Mayıs 2022  

Türkiye’nin II. Dünya Savaşında izlediği politikadır?

A) Denge Siyaseti              B) Orta Siyaseti
C) Tek Taraf Siyaseti         D) Tarafsız Politika

25 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi SSCB dağıldıktan sonra kurulan ülkelerden değildir?

A) Azerbaycan             B) Letonya
C) Lübnan                    D) Ermenistan

25 Mayıs 2022  

Sıcak çatışmanın başladığı savaş hangisidir?

A) Kore Savaşı               B) II.Dünya Savaşı
C) Körfez Savaşı            D) Kıbrıs Savaşı

25 Mayıs 2022  

Atatürk karşılaştığı sorunların hepsine birden el atmayıp bunları öncelik sırasına koyardı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İleri görüşlülüğü         B) Mantıklılığı
C) Planlı olması                D) Vatanseverliği

25 Mayıs 2022  

İzmir’de yapılan Türkiye iktisat kongresinde: “ Hammaddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır ve yerli malı kullanımı tevsik edilmelidir.” Kongrede alınan bu karalarla ulaşılmak istenen amaç nedir?

A) Yabancı ülkelerle ticareti tamamen yasaklamak
B) Yerli üreticinin kazanmasını sağlayarak ekonomiyi güçlendirmek.
C) Rekabete dayalı ekonomi oluşturmak.
D) Yatırımları özel teşebbüsçünün yapmasını sağlamak.

25 Mayıs 2022  

Türk Medeni kanunu hazırlanırken hangi ülke model alınmıştır?

A) Fransa     B) İtalya     C) İsviçre     D) Almanya

25 Mayıs 2022  

“Din herkesin vicdanına kalmış bir şeydir. hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne din ne de mezhep kabulüne zorlayamaz. Din ve mezhep hiçbir zaman siyasete alet edilemez.”   Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Laiklik                    B) İnkılâpçılık
C) Devletçilik             D) Halkçılık

25 Mayıs 2022  

1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan; Devletin adı, Devletin rejimi, Devlet başkanlığı gibi belirsizlikler, aşağıdakilerden hangisi ile giderilmiştir?

A) Ankara’nı başkent olmasıyla
B) Halifeliğin kaldırılmasıyla
C) Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle
D) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla

25 Mayıs 2022  

Türkiye Cumhuriyeti, 1934’te Balkan Antantı’nın, 1937 yılında ise Sadabat Paktı’nın kurulmasına öncülük etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin amaçlarından biri olamaz?

A) Komşu devletlerle dost olmak
B) Sınırlarını korumak
C) Ülke sınırlarını genişletmek
D) Barışçı bir politika izlemek

25 Mayıs 2022  

Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk Dil Kurumu            B) Türk Tarih Vakfı
C) İstanbul Üniversitesi     D) Türk Tarik Kurumu

25 Mayıs 2022  

23 Aralık 1930 tarihinde Cumhuriyet karşıtı olan Derviş Mehmet ve yandaşları, İzmir’in Melemen kasabasında bir isyan hareketi başlatmışlardır. Derviş Mehmet ve adamları Asteğmen Kubilay’ı şehit ettiler. İsyan, askeri birlikler tarafından kısa sürede bastırılarak isyancılar idam edildiler.
Bu verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Derviş Mehmet’in rejim karşıtı olduğu
B) İstiklal Mahkemelerinin tekrar kurulduğu
C) İsyanın kısa sürede bastırıldığı
D) İsyancıların cezalandırıldığı

25 Mayıs 2022  

Atatürk cumhuriyetin ilk yıllarında Teşvik-i Sanayi Kanununu ve I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı hayata geçirmek istemiştir.
Atatürk, bunları yaparken aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulamaya koymuştur?

A) Milliyetçilik             B) Halkçılık
C) Devletçilik              D) Cumhuriyetçilik

25 Mayıs 2022  

* Latin Alfabesinin kullanılmaya başlanması
* Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
* Medeni Kanunun kabul edilmesi
Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan bu yeniliklerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çağdaş toplum oluşturma
B) Anayasayı laik kılma
C) Gelir adaletsizliğini kaldırma
D)Toplumun geleneklerini koruma

25 Mayıs 2022  

* Hafta sonu tatilinin Cumadan Pazara alınması
* Kabotaj Yasası’nın çıkarılması
* Saat ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi
* Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdaki inkılâplardan kaç tanesi batı ile olan ilişkilerimizi geliştirme amacıyla yapılmıştır?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

25 Mayıs 2022  

Öğrenim Birliği Yasası ile medreseler kapatılırken, azınlık okulları ve yabancı okular Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Kapitülasyon haklarına son verildiğine
B) Eğitimdeki uygulamalarda birlik sağlandığına
C) Geleneksel eğitim anlayışına bağlı kalındığına
D) Azınlık okullarının kapatıldığına

25 Mayıs 2022  

Atatürk Dönemi’nde devlet düzeninde ve toplumsal alanda laikleşme süreci başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi devlet düzeninin laikleşmesiyle doğrudan ilgilidir?

A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B) Mahkemelerde kadın erkek eşitliğinin sağlanması
C) Kılık kıyafetteki dinsel ve bölgesel farklılıklarının ortadan kaldırılması
D) 1928’de anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesinin kaldırılması

25 Mayıs 2022  

Atatürk Türk toplumunun çağdaşlaşması ve demokrasinin yerleşmesi için çalışıyordu. Özellikle TBMM’ de sorunlara çözüm bulunması, hükümetin denetlenmesi, Mecliste farklı görüş ve düşüncelerin ortaya çıkmasını istiyordu.
Atatürk’ün bu amaçla yaptığı ancak başarılı olamadığı en önemli çalışma hangisidir?

A) Devletçilik
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Çok partili hayat denemeleri
D) Türk Tarih kurumunun kurulması