2021-2022 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


8.Sınıf ait T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

14 Ocak 2022  

İtilaf devletlerini kızdırarak İstanbul’u işgal etmesine neden olan olay hangisidir?

A) Misak-ı Milli Kararları’nın alınması
B) Kurtuluş Savaşı’nın başlaması
C) Mebusan Meclisi’nin açılması
D) TBMM’nin açılması

14 Ocak 2022  

I.Dünya Savaşı sonunda yeni devletler kurulmuş; ancak bu sırada sınırlar çizilirken milliyetçilik unsuruna gerektiği kadar önem verilmemiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?

A) Çok uluslu devletlerin güçlenmesine
B) Azınlık sorunlarının devam etmesine
C) Demokratik yönetimlerin güçlenmesine
D) Sömürgecilik hareketlerinin sona ermesine

14 Ocak 2022  

Sivas Kongresi’nde milli cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolay bir hale getirdiği savunulamaz?

A) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını
B) Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasını
C) Milli Mücadelenin tek elden yürütülmesini
D) Manda ve himaye düşüncesinin yaygınlaşmasını

14 Ocak 2022  

TBMM’nin açılması ile aşağıdakilerden hangisinin görevi sona ermiştir?

A) Misak-ı Milli’nin            B) Misak-ı İktisadi’nin
C) Temsil Heyeti’nin         D) Halk Fırkası’nın

14 Ocak 2022  

Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” denilmiştir.
Bu hüküm Milli Mücadele’nin hangi yönünü ortaya koymaktadır?

A) Siyasi gücünü        B) Gerekçesini
C) Askeri gücünü       D) Yöntemini

14 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşları sırasında doğu sınırlarımızın belirlenmesini sağlayan antlaşmalardan biri değildir?

A) Ankara Antlaşması        B) Kars Antlaşması
C) Moskova Antlaşması    D) Gümrü Antlaşması

14 Ocak 2022  

TBMM 3 Mart 1924 tarihinde laik düzen ve çağdaşlaşma önünde en büyük engellerden biri olan halifeliği kaldırmıştır. Aynı tarihte teşkilatlanma adına başka yasalar da kabul edilmiştir. Aşağıda verilen yasalardan hangisi bunlardan biri değildir?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
B) Erkanı Harbiye Kanununda yapılan değişiklik
C) Şeriye ve Evkaf Vekaleti Kanununda yapılan değişiklik
D) Medeni Kanun

14 Ocak 2022  

24 Temmuz 1923 tarihinde kabul edilen Lozan Antlaşması ile;
I. Boğazlar ‘da Uluslararası bir komisyon kurulacak ve boğazları başkanı Türk olan bu komisyon yönetecek
II. Kapitülasyonlar tüm sonuçlan ile kaldırılacak
III. Hatay Suriye'de kalacak
IV. Bütün azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecek
maddeleri kabul edilmiştir.
Bu hükümlerden hangilerinin Misak-ı Milli'ye aykırı olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I    B) I ve II    C) I ve III    D) II ve IV

14 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi “Askeri başarılar siyasi başarıları beraberinde getirir.” cümlesini kanıtlayan bir gelişme değildir?

A) 1.İnönü Muharebesi’nin kazanılmasıyla Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması
B) Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından sonra Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması
C) Büyük Taarruz’dan sonra İtilaf devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması
D) 1.İnönü Muharebesi’nden sonra İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi

14 Ocak 2022  

Selanik Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki önemli bir ticaret merkeziydi. Avrupa’ya ve İstanbul’a demir yolu ile bağlı olan nadir bir Osmanlı kenti idi. Bu demir yolu da şehre ayrı bir canlılık, zenginlik ve bilgi alış verişi sağlamıştır. Selanik ayrıca birçok dinden ve milletten insanları barındırıyordu. Türkler çoğunluğu oluşturmakla beraber şehirde Rum, Bulgar, Sırp, Ermenililer yaşıyordu. Bu durumda şehirde çok zengin bir kültürel hayata denen oluyordu.
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Selanik çok uluslu bir kenttir.
B) Selanik Anadolu’nun önemli bir ticaret merkezidir.
C) Burada Türkler çoğunluğu oluşturmaktaydı.
D) Selanik, Müslüman nüfusun çok olmasına rağmen dinsel hoşgörünün olduğu önemli bir kenttir

14 Ocak 2022  

“Türk'ün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet, esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir, öyleyse, ya istiklal ya ölüm!”
Atatürk yukarıdaki sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A) Türk milletinin siyasi yapısını
B) Ülkesinin sınırlarını genişletmek istediğini
C) Türk milletinin bağımsızlığa olan düşkünlüğünü
D) Halkın çağdaşlaşması gerektiğini

14 Ocak 2022  

Atatürk, hem fikir hem de hareket adamıdır. Askerlik, hukuk, tarih, felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda görüşlerini açıklamış, yol göstermiş ve uygulamıştır.
Yukarıda verilen özellikler Atatürk’ün, aşağıdaki hangi yönünü ortaya koymaktadır?

A) Çok yönlülüğünü     B) İleri görüşlülüğünü    
C) Mantıklılığını             D) Eğitimciliğini

14 Ocak 2022  

*Toplanış şekli bakımından bölgesel,aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir.
*Vatanını bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı ilk kez bu kongrede belirtilmiştir.
* Hıristiyan unsurlara (azınlıklara) siyasi sosyal ve ekonomik dengemizi bozacak haklar verilemez.
Yukarıda belirtilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Sivas Kongresi         B) Erzurum Kongresi
C)Amasya Genelgesi    D) Balıkesir Kongresi

14 Ocak 2022  

Aşağıdaki şehirlerden hangisi M.Kemal’in diplomasi bilgisini arttırmasına katkı sağlamıştır?

A) İstanbul   B) Sofya   C) Manastır   D) Şam

14 Ocak 2022  

Amasya Genelgesi’nde yer alan kararlardan bazıları şunlardır:
I. Vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı tehlikededir.
II. Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır.
III. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
IV. Kongreye katılacak delegelerin hemen yola çıkarılması gerekmektedir.
Buna göre Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ve yöntemini belirten genelge maddeleri aşağıdakilerden hangileridir?

A) I ve II    B) I ve III    C) I ve IV    D) III ve IV

14 Ocak 2022  

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın maddeleri şunlardır:
Mudanya Ateşkes antlaşmasına göre:
İstanbul, Boğazlar ve çevresi TBMM’nin idaresine bırakılacak
Boğazlar ve çevresinde İtilaf devletleri barış yapılıncaya kadar bir miktar kuvvet bulunduracak
Doğu Trakya, TBMM’nin jandarma kuvvetlerine teslim edilecektir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türk milleti için diplomatik bir başarı olmuştur.
B) Boğazlar üzerinde tam egemenlik kurulamamıştır.
C) TBMM’nin güç ve otoritesi artmıştır
D) Doğu Trakya, Osmanlı Devleti’nin yönetimine bırakılmıştır.

14 Ocak 2022  

Kurtuluş Savaşında Türk Milleti çeşitli cephelerde savaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında savaştığımız cephelerden birisi değildir?

A) Batı Cephesi        B) Güney Cephesi
C) Kuzey Cephesi     D) Doğu Cephesi

14 Ocak 2022  

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki mad­delerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Anadolu’nun tamamını işgaline olanak sağlamıştır?

A) Donanma İtilaf Devletlerinin gösterecekleri limanlar­da gözaltında tutulacak
B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek
C) Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edile­cek
D) Çanakkale ve İstanbul Boğazı açılacak

14 Ocak 2022  

Kütahya – Eskişehir Savaşları’nın(10-24 Temmuz 1921) kaybedilmesinden sonra Türk milletinden Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Mustafa Kemal Paşa tarafından yayınlanan kanun hangisidir?

A) Teşkilatı Esasiye
B) Başkomutanlık Kanunu
C) Hıyanet-i Vataniye
D)Tekalif-i Milliye Emirleri

14 Ocak 2022  

Misakımillî belgesinde yer alan “Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.” kararı ile aşağıdakilerden hangisinin kaldırılması amaçlanmıştır?

A) Kapitülasyonların        B) Saltanatın
C) Aşar vergisinin             D) Halifeliğin