2021-2022 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


8.Sınıf ait Fen Bilimleri dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Fen Bilimleri dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

01 Mart 2022  

Arda bir büyüteç yardımıyla kağıdı şekildeki gibi yakıyor.
Arda ,bu etkinlikteki gözlemi sonucu aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşamaz?

A) Büyüteç, ince kenarlı bir mercektir
B) Büyüteçler, ışığı bir noktada toplar.
C) Kalın kenarlı merceklerde ışık dağılarak kırılır.
D) İnce kenarlı mercekler, yangın riski oluşturur.

01 Mart 2022  

23’er kromozom taşıyan sperm ve yumurtanın birleşmesiyle 46 kromozomlu zigot oluşur. Nesiller boyu kromozom sayısının sabit kalması ……………. sayesinde gerçekleşir.
Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Mitoz bölünmede kromozom sayısının değişmemesi ve zigotun gelişimi
B) Mayoz bölünmede kromozom sayısının yarıya inmesi ve döllenme
C) Mayoz bölünmede parça değişimi gerçekleşmesi ve zigotun gelişimi
D) Mayoz bölünmede parça değişimi gerçekleşmesi ve döllenme

01 Mart 2022  

n=35 kromozomlu üreme hücresine sahip canlının vücut hücresi2 kez mitoz 1 kez mayoz bölünme geçirirse kaç kromozomlu kaç hücre oluşur?

A) 2n=35, 16 hücre         B) 2n=70,16 hücre
C) n= 35, 8 hücre            D) n=70 , 8 hücre

01 Mart 2022  

Aşağıdaki olaylardan hangisi ışığın sesten daha hızlı yayılmasının bir sonucudur?

A) Gök gürültüsünün şimşeğin görülmesi sonrası duyulması
B) Ses dalgalarının engele çarptıktan sonra geri dönmesi
C) Güneşten yayılan ışık ışınlarının Dünya’ya ulaşması
D) Havasız ortamdan sesin geçmediği halde ışığın geçmesi

01 Mart 2022  

Aşağıda verilen durumlardan hangisinde ses enerjisi farklı türde bir enerjiye dönüşmüştür?

A) Opera sanatçısının sesiyle bir bardağı kırması
B) Okul Müdürünün mikrofonla konuşma yapması
C) Ses enerjisi ile böbrek taşlarının kırılması
D) Hoparlör üzerine koyulan pirinç tanelerinin hareket etmesi

01 Mart 2022  

Fosil yakıtların kullanımındaki artış CO2 ’in atmosferdeki miktarını da artar. CO2 ısıyı tutan bir gazdır yani sera gazıdır. Bu nedenle miktarı artarsa güneş ışınlarını tutarak sera etkisine neden olur. Sera etkisi atmosferin ısınmasına neden olur. Bu olaya küresel ısınma denir. Küresel ısınma iklim değişikliğine neden olacak bir olaydır.Yukarıda bilgi kartında verilen durum, aşağıdaki madde döngülerinden hangisinde meydana gelen aksaklıklarla daha çok ilgilidir ?

A) Oksijen Döngüsü        B) Azot Döngüsü
C) Su Döngüsü                  D) Karbon Döngüsü

01 Mart 2022  

** Biyoteknolojik uygulamalar ekolojik dengenin bozulmasına ve biyoçeşitliliğin azalmasına yol açabilir.
** Mısır üzerinde yapılan bir biyoteknolojik çalışma, mısıra zarar veren kurtlar üzerinde etkili olduğu gibi bazı kelebek türlerinin de zarar görmesine yol açmıştır.
Yukarıda verilen durumlar aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?

A) Biyoteknolojinin sosyo-ekonomik riskleri
B) Biyoteknolojinin sağlık alanındaki riskleri
C) Biyoteknolojinin çevresel riskleri
D) Biyoteknolojinin enerji alanındaki riskleri

01 Mart 2022  

Sembolü verilen elementlerin karşılarına isimlerini yazınız

S :________________________
H :________________________
Cl :________________________
Au :________________________

01 Mart 2022  

Aşağıdaki cümleleri verilen sözcük ve sözcük gruplarıyla tamamlayınız.
eleme – çekirdekte – magnezyum klorür – sembollerle – bileşik –heterojendir – gaz – John Dalton – anyona – çöp – ekonomiye

1. İlk atom modelini ................................. ileri sürmüştür.
2. Rutherford Atom Modelinde, pozitif yüklü taneciklerin.................................bulunduğu belirtil­miştir.
3. Nötr atom, elektron alarak ................................. dönüşür.
4. En az iki farklı cins atom ve aynı cins moleküllerden oluşan saf maddeye .................................denir.
5. MgCl2 bileşiği, ................................. şeklinde adlandırılır.
6. Elementler ................................. gösterilir.
7. Kum ve sudan oluşan karışım .................................
8. İnşaatlarda, kum içerisinde bulunan çakıl taşlarını ayırmak için ................................. yöntemi kullanılır.
9. Kullanılmış cam malzemler, plastik şişe ve torbalar, tarihi geçmiş gazeteler ............................... değildir.
10. Geri dönüşüm tesislerinin arttırılması ................................. katkı sağlar.

01 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?

A) Pascal    B) N/m2    C) N.m2    D) Atmosfer

01 Mart 2022  

Sesin hızı aşağıdaki ortamlardan hangisinde en fazladır?

A) Demir    B) Hava    C) Su    D) Uzay

01 Mart 2022  
Aşağıdaki cümleleri uygun Kelimelerle tamamlayın.
Ses yüksekliği, Ekşi, tatlı, Fosforik, tartarik, Alkali, Dört, iki, Dezenfeksiyon, Yüzer, batar, Manometre, Sodyum, Barometre, guanin, Magnezyum, timin, Osiloskop

1. Bir DNA zincirinde Adenin bazı karşısına ………… bazı gelir.
2. 1A grubunun özel adı ……………….. metalleridir.
3. Üzümde ……………. Asit bulunur.
4. Asitlerin tatları ……………………dir.
5. …………………………, kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçer.
6. Bir cismin yoğunluğu sıvıdan küçükse cisim sıvıda …….
7. Mayoz bölünme sonucu …………. yeni hücre oluşur.
8. Sesleri ince veya kalın işitmemize neden olan ses özelliğine …………………….. denir.
9. Suların hastalık yapıcı mikroorganizmalardan
arındırılması için yapılan işlemlere …………….……. denir
10. Ses dalgalarını mikrofon yardımıyla elektrik sinyaline dönüştüren alete ………………….. denir.

01 Mart 2022  

Aşağıdaki cümleler doğru ise başına D, yanlış ise Y harfi yazınız.

a. […..] Frekansı yüksek olan titreşimler kalın ses üretir.
b. […..] Ses en hızlı katılarda yayılır.
c. […..] 20.000 Hz’den büyük olan seslere ultrason denir.
d. […..] Sütte malik asit bulunur.
e. […..] Bir saniyede yapılan salınım sayısına frekans denir
f. […..] Ses düzeyi ses şiddetinin bir ölçüsüdür.
g. […..] Hidroklorik asitin özel adı zaçyağıdır.
h. […..] Asitlerle baz tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur
k. […..] Asitler turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.
l. […..] Yanan bir ampulde elektrik enerjisi sadece ışık enerjisine dönüşür.

01 Mart 2022  

İlayda, iki taş parçasını aynı kuvvetle, önce havada sonra suda, kulağına aynı uzaklıkta tutarak birbirine vuruyor. Çıkan seslerin kulağına gelme sürelerinin aynı olmadığını fark ediyor. Buna göre İlayda, yalnızca bu bilgilerden faydalanarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verebilir?

A) Farklı ortamlarda sesin yüksekliği değişir mi?
B) Farklı ortamlarda sesin yansıması değişir mi?
C) Farklı ortamlarda sesin hızı değişir mi?
D) Farklı ortamlarda sesin frekansı değişir mi?
01 Mart 2022  

Ksilofon diye bilinen müzik aleti, aynı cins maddeden farklı uzunluklarda kesilmiş çubukların art arda ve yan yana birleştirilmesinden oluşmuştur. Bu müzik aletinin, kısadan uzuna doğru sırasıyla, her çubuğuna aynı genlikle titreşecek şekilde tokmakla vuruluyor.
Buna göre, kısa çubuktan uzun çubuğa doğru gidildikçe çıkan sesin;
I- şiddeti
II- frekansı
III- yüksekliği
niceliklerinden hangileri azalır?

A) Yalnız I    B) I ve III    C) II ve III    D) I, II ve III

01 Mart 2022  

Aşağıda çeşitli canlıların üreme şekilleri verilmiştir. Bu canlı türlerinin hangisinde, elde edilen yavruların genetik yapısı, ana canlıdan farklıdır?

A) Bira mayasının tomurcuklanmayla üremesi
B) Amibin mitoz bölünmeyle üremesi
C) Kesilerek ikiye bölünen deniz yıldızının her iki parçasının kendini tamamlayarak iki deniz yıldızı oluşturması
D) Ekilen bezelye tohumlarından yeni bezelye bitkilerinin oluşması

01 Mart 2022  

Bir öğrenci, pehe (pH) değeri 3 olan birinci sulu çözelti ile pH değeri 10 olan ikinci sulu çözeltiyi karıştırıyor. Daha sonra, oluşan çözeltinin pH değerini 7 olarak ölçüyor. Buna göre öğrencinin yaptığı deneyle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Oluşan yeni çözelti nötrdür.
B) Birinci çözelti asidik, ikinci çözelti baziktir.
C) Karıştırılan çözeltiler arasında nötralleşme tepkimesi gerçekleşmiştir.
D) Karıştırılan birinci ve ikinci çözeltiler kimyasal özelliklerini korumuştur.
26 Ocak 2022  

Çıkrıkla ilgili olarak;
I. Kuvvetten kazanç sağlar
II. Vidalar çıkrıklara örnektir.
III. Yoldan kazanç sağlar
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

26 Ocak 2022  

Bir çubuk ve çubuğun etrafında serbestçe dönebileceği bir destek noktasından oluşan basit makinelerdir. Kullanım amaçlarından en önemlisi bir yükü, yükün ağırlığından daha az kuvvet uygulayarak kaldırmaktır.
Yukarıda açıklaması verilen basit makine aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğik düzlem            B) Palanga
C) Kaldıraç                   D) Makara

26 Ocak 2022  

I. Yükün ağırlığı, yükü taşıyan ipler arasında eşit olarak paylaşılır.
II.  Yoldan kazanç vardır.
III. Yüke aldırılacak olan yol ip sayısı oranında artar.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri palangalar için doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III